Teraz Rzeszów 6 wrzesnia

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teraz Rzeszów 6 wrzesnia

Text of Teraz Rzeszów 6 wrzesnia

 • MIEJSKI TYGODNIK BEZPATNY CZWARTEK, 6 WRZENIA 2012, NR 35/2012

  R E K L A M A

  Rze szo wian ki za ra bia jna ubra niachObie s przed trzy dziest k,obie po sta wi y na se cond han dy i prze ko nu j, e w ta kich skle pach te mo na ku pi ubra nia do brej ja ko ci.

  5

  R E K L A M A

 • opinie2 Czwartek, 6 wrzenia 2012 r.

  mmrzeszow.pl w teraz

  Teraz - tygodnikbezpatnyAdres redakcji

  (oddzia w Rzeszowie):ul. Kraszewskiego 2,

  35-016 Rzeszw,tel.: 17 867 22 23

  redakcja@terazrzeszow.plRedaktor prowadzcy

  Teraz Rzeszw:Joanna Borowiec - zastpca

  redaktora naczelnegotel.: 17 867 22 27

  e-mail: redakcja@terazrzeszow.plReklama:

  Ewa Boczak - kierownik projektutel.: 691 432 876; 17 867-23-51e-mail: reklama@terazrzeszow.pl

  Druk:Media Regionalne Sp. z o.o.,

  O. Kielce, Drukarnia Tarnobrzegul. Zakadowa 50tel.: 15 851 31 00

  Wydawca tygodnikw TerazMedia Regionalne sp. z o.o.

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51tel.: 22 463 07 00

  Prezes zarzdu: Joanna PilcickaRedakcja centralna tygodnika Teraz

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51.Redaktor naczelna:Justyna Duchnowska

  Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawyz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych Media Regionalne Sp. zo.o. zastrzega, e dalsze rozpowszechnianiemateriaw opublikowanych w TerazRzeszw jest zabronione.

  ISSN 1899 2331

  wy pe nia:

  Od kie dy w Rze szo wie?

  Od dnia na ro dzin wszpi ta lu MSW pra wie 30 lat te mu.

  Je li nie Rze szw, to...

  Kra kw i Wro caw. Mo je dru gie y cie. Aleje dy nie na kil ka dni, by nie za bi ich uro ku.

  Lu bi Rze szw, bo...

  Jest spo koj ny. Ma y. Wsz dzie bli sko, aczas nie ucie ka pod czas od po czyn ku w licz -nych miej scach zie lo nych.

  Ulu bio ne miej sca?

  Bul wa ry, za lew, ka mie pa pie ski przy ka te -drze.

  Go ciom po ka zu j...

  Ry nek z atrak cja mi i po bli skie uli ce, bul wa -ry, Mil le nium Hall:) i to, co aku rat chc zo ba -czy.

  Ulu bio na knajp ka?

  Nie mam ulu bio ne go miej sca. Kie dy by yto Ka za ma ty w Ryn ku. Te raz dla re lak su od -wie dzam No r Ak to ra. Kie dy mam ocho tco zje, wst pu j do Eve re stu, a na pysz -n kaw k do Way nes Cof fee.

  Je e li za mia sto, to...

  Ro we rem przed sie bie. Cza sem pla nu j

  tra sy w oko li ce Mag da len ki, ale zwy kle jestto ma y spon tan. Na du sz tra s za Prze -myl (z Kra si czy nem), Li pie oraz Ja sion ka(do ro dzi ny).

  Naj bar dziej nie bez piecz ne miej sce?

  Chy ba mj dom (miech). A tak se rio, touwa am, e mia sto jest na praw d spo koj ne,na wet przy kil ku no ow ni kach i po li cjan tachskry tych za krza ka mi:)

  Dra ni mnie...

  Nie wiem, jak to uj. Ze wy cho wa nieuczest ni kw ru chu? To, e wik szo kie -row cw i ro we rzy stw uwa a si za pa nwna uli cy i nie zwra ca uwa gi na in nych.

  Co po win no si zmie ni w Rze szo wie?

  Po wy sze. e by lu dzie za cz li pa trze da -lej ni na ko niec wa sne go no sa. No i obo -wiz ko wo kor ki, po mi mo i sam nie je dsa mo cho dem, to i dla pie szych, i mi o ni -kw jed no la dw s one uci li we.

  Ma rz, e by Rze szw...

  Po zo sta, jak to m wi na Za cho dzie, ma -ym, pro win cjo nal nym mia stem. Bar dziejprzy ja znym dla ro we rzy stw, z wik sz licz -b cie ek ro we ro wych i sto ja kw. Ale teroz wi ja si na uko wo i tech no lo gicz nie.

  ROZ MA WIA ANA TA LIA SU PEK

  Grze gorz Goc lon pra cu jcy w Pod kar pac kim Ban kuyw no ci i fir mie Le ader Se rvi ce

  kwe s

  tio na

  rius

  z rz

  e szo

  w sk

  i

  para z dru giej stro ny

  Katarzyna Wjciki Kamil Kawa w tym rokuszkolnym zdajmatur. - Przygotowujemysi na ciki rok - artowali,odpoczywajc w alei PodKasztanami.

  kk

  KRZY

  SZTO

  F KA

  PICA

  KRZYSZ TOF NIE ZGO DA, my li wyUwa am, e ta kie in we sty cje s wska za -ne, bo zda rza mi si sta na tymskrzy o wa niu w kor ku na wet 15 mi nut, a

  za le y mi na tym, aby czas prze jaz du przez mia sto skr ci do mi ni mum.

  MO NI KA GU BER NAT, ma ma 2,5-let nie go Miesz kaMy l, e lep szym roz wi za niem by o bywy bu do wa nie tu ne lu, po nie wa ua twi -

  by on prze miesz cza nie si oso bom star szym, po nad to s dz, eprzej cie przez wia dukt zaj mo wa o by znacz nie wi cej cza su.

  MA TE USZ DU SKI, stu dentWy da je mi si, e tu nel by by o wie le cie -kaw sz in we sty cj, po nie wa w Rze szo wiewci bra ku je te go ty pu roz wi za. Bu du -

  je my ron da dla pie szych, wic dla cze go by nie wy bu do wa tu ne lu.

  GRZE GORZ, przed sta wi ciel han dlo wyJe stem zda nia, e tu nel by by znacz niewy god niej sz for m prze miesz cza nia

  si, ze wzgl du na prost sz bu do w. Przez du gie la ta miesz ka em wGda sku, gdzie tu ne li jest znacz nie wi cej ni wia duk tw.

  Agniesz ka Gil, Jo an na Go ci ska

  co zbu do wa na skrzy o wa niuobok po mni ka: wia dukt czy tu nel?

  GIL/

  GOC

  ISK

  A (4

  )

  R E K L A M A

  do Ja na Ku cza kaz fir my Pro mostCon sul ting w Rze szo wie

  - Na zle ce nie mia sta przy go -to wa li cie kon cep cj prze bu -do wy skrzy o wa nia al. Cie -pli skie go i Pi sud skie go. Copro po nu je cie?

  - Mo li wych roz wi za jestczte ry. Wszyst kie opie ra j sina bu do wie do dat ko wej jezd -ni, w ci gu al. Pi sud skie golub Cie pli skie go al bo na obujed no cze nie. Ma po wstanad lub pod zie mi. Mo naprzede wszyst kim zbu do wawia dukt cz cy oko li c wia -

  duk tu l skie go z re jo nemurz du wo je wdz kie go. Ta kisam wa riant przy go to wa li myw dru gim kie run ku, mi dzywia duk tem Tar no brze skim are jo nem ul. Ja o we go i So ko -a. Naj da lej id ce pro po zy cjeprze no sz jezd ni ok. 5-6 me -trw pod zie mi. Ta szy wa -riant to tu nel pod ron demDmow skie go, mi dzy wia duk -tem l skim a okr g kad kdla pie szych. Dro szy to skrzy -o wa nie trzy po zio mo we. Ww -czas ron do zo sta o by na swo -im po zio mie. Pod nim kie row -cy je cha li by od Kra ko wa wkie run ku Prze my la i od wrot -nie. Wia dukt pro po nu je myww czas w ci gu al. Cie pli -skie go. BG

  jed no py ta nie

  CO WY BRA, ABY ZDO BY PRA C: STU DIA WY SZE CZY PO LI CE AL NE STU DIUM?@Ani ka Skal ska: Po wia o no wym ro kiem szkol nym, brrrrr!!!!!Mo ja ra da? Na le y wy bra stu dia prak tycz ne i da j ce za wd- nie su ge ro wa si mo d czy wa snym hob by (chy ba e toma my wspl ne),- ina czej pe ni nie przy dat nej wie dzy - usta wi -my si w ko lej ce do urz du pra cy.

  @ja ro ol1: Ca ko wi cie si z To b zga dzam. Zde cy do wa niena le y wy bra stu dia z roz sd ku, ana li zu jc sy tu acj naryn ku pra cy, ale jak kto ma w so bie pa sj i mi o doprzed mio tu nie efek tyw ne go, to do da jc do ta len tu ci kpra c, mo e zo sta li de rem w swo jej wy ma rzo nej dzie dzi -nie.

  KM

  52686 - licz ba od son stro ny 3314 - osb od wie dzi o nas w po nie dzia ek12511 - uni kal ni uyt kow ni cy Naj cz ciej ogl da ny ma te ria ty go dnia: Bu du je si: Ogro dyBer nar dy skie w Rze szo wie, au tor stwa do mi no re xa

  27 sierp nia 2 wrze nia sta ty sty ki Go ogle Ana ly tics

  cy ta t ty go dnia

  Pan Cy pry znasi na prze wra ca niupa pie ra mi, pa niStrk to zna ko mi tago spo dy ni do mo wa.Ale spe cja li ci odtrans por tu z nichad ni. Nie ma j po -j cia, o czym m -wi. W mie cie wy -da je my set ki mi lio -nw na trans port i ko mu ni ka cj. Ce nybi le tw ma my naj -ni sze w kra ju

  pre zy dent Ta de usz Fe renc, wod po wie dzi na za rzu ty rad nychpra wi cy, zda niem kt rych, mia stole za rz dza si ko mu ni ka cj au -to bu so w. kj

 • wydarzenia 3Czwartek, 6 wrzenia 2012 r.

  R E K L A M A

  Fir ma Skan ska zmo der ni -zu je al. Rej ta na - jed n z naj du szych i naj bar dziejru chli wych ulic w mie cie.

  O kon trakt wal czy o 14 firm z Pol ski,So wa cji, Por tu ga lii i Hisz pa nii. Naj ko -rzyst niej sza oka za a si ofer ta rze szow -skie go od dzia u fir my Skan ska, kt ry naswo im kon cie ma m.in. bu do w wia duk tuprzy cen trum han dlo wym No wy wiat,mo der ni za cj ul. Oku lic kie go, a w tejchwi li bu du je okr g kad k dla pie -szych nad al. Pi sud skie go. Umo w naak tu ali za cj pro jek tu i wy ko na nie ro btmia sto pod pi sze z ni w ci gu dwch ty -go dni. Po za pra ca mi ty po wo dro go wy miwy ko naw ca wy mie ni na skrzy o wa niachsy gna li za cj wietl n.

  - No wa zo sta nie po czo na z kom pu te -ro wym sys te mem ste ro wa nia ru chem.Pra cow ni cy cen trw ob su gi b d mo gliprzy je go po mo cy w do wol nej chwi li uru -cho mi zie lo ne wia to dla au to bu su, al -bo dro gi, na kt rej na prze jazd cze kanaj wi cej aut tu ma czy Piotr Mag do,szef Miej skie go Za rz du Drg. BG

  Pa sa e ro wie MKS ko rzy -sta j cy z po cze mi dzyRze szo wem a s sied ni migmi na mi mo g ko rzy staju z no we go ta sze go bi -le tu sie cio we go.

  Wa ci ciel sie ciw ki wMKS mo e bez ogra ni czeko rzy sta ze wszyst kich po -

  cze prze wo ni ka. Po nie -wa je go au to bu sy nie mo -g za trzy my wa si nawszyst kich przy stan kach wmie cie, pa sa e ro wie mu sie -li prze sia da si do MPK ipa ci za dru gi prze jazd. Te -raz pa sa er, kt ry do je daco dzien nie do pra cy do sta -nie w MKS 78 z zni ki, czy li

  rw no war to i mie sicz ne -go bi le tu tra so wa ne go wMPK. W ten spo sb za 151z, czy li za ty le, ile w MKS -iekosz tu je sie ciw ka, ku pidwa bi le ty i do je dzie bezdo dat ko wych kosz tw namiej sce. Ulga na no wy bi letb dzie na li cza na przy za ku -pie bi le tu sie cio we go MKS,

  po oka za niu za ku pio ne gobi le tu mie sicz ne go imien -ne go tra so wa ne go w MPK.Pa sa er mu si tak e zo yowiad cze nie, e w ra ziekon tro li oka e oba bi le ty MPK i MKS. No wy bi letmo na ku pi w ka sie dwor -ca au to bu so we go w Rze -szo wie. BG

  Dzi Lidl otwiera sklep przy ul.Lubelskiej. Zaplanowano specjalnpromocje na niektre artykuysp