Teraz Rzeszów wydanie z 4 marca

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teraz Rzeszw wydanie z 4 marca

Transcript

 • MIEJSKI TYGODNIK BEZPATNY CZWARTEK, 4 MARCA 2010, NR 9/2010

  R E K L A M A

  O lataniu marzyam od dziecka

  23-letnia Ela Nycz koczy lotnictwo i kosmonautyk na PolitechniceRzeszowskiej i przygotowuje si do obrony pracy inynierskiej. Jak speniaj si marzenia?

  7

  Rozpoczy si zapisy do przedszkoli

  5

  Marta Pltorak o kobietach w biznesie

  6

 • opi nie2 Czwartek, 4 marca 2010 r.

  Teraz - tygodnikAdres redakcji

  (oddzia w Rzeszowie):ul. Kraszewskiego 2,

  35-016 Rzeszw,tel.: 17 867 22 23

  redakcja@terazrzeszow.plRedaktor prowadzcy

  Teraz Rzeszw:Joanna Borowiec - zastpca

  redaktora naczelnegotel.: 17 867 22 27

  e-mail: redakcja@terazrzeszow.plReklama:

  ul. Unii Lubelskiej 3,35-062 Rzeszw,

  e-mail: reklama@terazrzeszow.pltel.: 691 432 876

  Druk:Media Regionalne Sp. z o.o.,

  O. Kielce, Drukarnia Tarnobrzegul. Zakadowa 50tel.: 15 851 31 00

  Wydawca tygodnikw TerazMedia Regionalne sp. z o.o.

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51.tel.: 022 463 07 00

  Prezes zarzdu: Joanna PilcickaRedaktor naczelna tygodnikw:

  Justyna Janus

  Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Media Regionalne Sp.z o.o. zastrzega, e dalsze rozpowszechnianiemateriaw opublikowanych w Teraz Rzeszw jest zabronione.

  ISSN 1899 2331

  Pro fe sjo nal ne stu -dia re kla my,wy mi ka j przy tympo my le. Z nie cier -pli wo ci cze ka my,co b dzie mo naku pi w przy szymty go dniu. De gu sta -to rw? dark

  kwes

  tiona

  rius

  z rz

  eszo

  wsk

  i

  wypenia:

  Od kie dy w Rze szo wie?

  Od uro dze nia. Je li nieRze szw, to War sza wa,gdzie stu diu j, bo sto li ca

  da je mo li wo spe nia nia ma rze.

  Lu bi Rze szw, bo

  Jest ma gicz ny. Tu miesz ka mo ja ko cha naro dzi na i przy ja cie le. Bo Rze szw to mia stoin no wa cji, roz wo ju i mo li wo ci.

  Ulu bio ne miej sca?

  Oprcz ro dzin ne go do mu Ry nek, ale japod Kasz ta na mi, ul. 3 Ma ja z mo im I li ceum,do kt re go cho dzi am. Zde cy do wa nie alej kiro we ro we nad Wi so kiem, gdzie za wsze wle cie przy cho dz po kar mi a b dzie.

  Go ciom po ka zu j

  Ry nek, Pod ziem n Tra s Tu ry stycz na, za -mek i kli ma tycz ne pu by.

  Je e li za mia sto, to

  a cut - mo e ba nal nie, ale uwiel biam kli -mat zam ku, spa ce ry w ogro dach oraz stor -czy kar ni. W a cu cie od gry wa ne s sztu kiTe atru Przed mie cie, za kt rym prze pa -dam. Po za tym lu bi Ol cho w, gdzie jestspo kj, las, mo li wo wy po czyn ku i ode -rwa nia si od zgie ku mia sta.

  Ulu bio na knajp ka?

  Zde cy do wa nie klub LI VE, za ory gi nal no,naj lep sze kon cer ty, r no rod no im prez.No ra Ak to ra za mo li wo zre lak so wa niasi przy lamp ce do bre go wi na, Ano ma lia zakli mat.

  Naj bar dziej nie bez piecz ne miej sca?

  Rze szw jest dla mnie spo koj nym miej -scem. Za wsze czu je si tu bez piecz nie.

  Dra ni mnie

  To, e nie wszy scy lu dzie w Pol sce wie dz,gdzie jest Rze szw i ma j o nim myl ne wy -obra e nie, cho cia co raz cz ciej sy sz odwar sza wia kw po chleb ne opi nie na te matna sze go mia sta

  Co po win no si zmie ni w Rze szo wie?

  Dla mnie wszyst ko zmie nia si na plus. Je -li zmia ny b d szy w tym kie run ku, co dotej po ry, to wr na sze mu mia stu ko lej nena gro dy w ogl no pol skich kon kur sach.

  Ma rz, by Rze szw

  By mia stem, do kt re go wr c na sta e,gdzie wy cho wam swo je dzie ci i b d mo gaszcz li wie si ze sta rze.

  ROZ MA WIA ADO MI NI KA CZAP KOW SKA

  Ma go rza ta Le niak, stu dent ka pra wa, ak tor ka,mo del ka MIL LE NIUM MO DEL, kon fe ran sjer ka

  podpatrzone

  JO LAN TA WIL KOS, ma ma naurlo pie wy cho waw czymMy l, e jest. Mam gdzie wyjz dzie mi na spa cer, rw nechod ni ki pro wa dz prak tycz niewsz dzie, a skwe ry s za dba nei wy sprz ta ne z psich od cho -dw. To, co cie szy szcze gl nieto du a licz ba no wo cze snych ibez piecz nych pla cw za baw. Wtym ro ku b d szu ka przed -szko la, wic do pie ro oka e si,czy tych miejsc jest wy star cza -j co du o.

  PIES

  ZA O

  PINI

  A PU

  BLIC

  ZNA

  PIESZA OPINIA PUBLICZNA

  MAG DA LE NA WI NIOW SKA,stu dent ka pra waJe li cho dzi o roz wj za wo do -wy, to my l, e m czy znomdu o a twiej zna le tu pra c.Ele men ty dys kry mi na cji na szejpci wi da te w sfe rze roz ryw -ki. Wik szo si ow niza pro jek to wa na jest dla m -czyzn, w klu bach fit nessprze wa ga za j wy dol no cio -wych nad ta necz no -ru cho wy mijest bar dzo wi docz na.

  AGNIESZ KA MA ZUR, stu dent ka pra waGe ne ral nie Rze szw jest przy ja -zny dla ko biet, cho cia ssy tu acje i miej sca, kt re te muprze cz. Po pierw sze kost ka naryn ku, po kt rej ab so lut nie nieda si cho dzi w szpil kach.Krze sa w re stau ra cjach i pu -bach s tak za pro jek to wa ne, enie mo na po wie si na nich to -reb ki. S te miej sca, do kt rychma ma z wz kiem po pro stu niemo e wej. To s ni by drob nerze czy, ale cza sem do kucz li we.

  EWA SZU MI SKA, ab sol went ka URTo mia sto szyb ko si roz wi ja imy l, e mo dym, zdol nymko bie tom da je spo ro mo li wo -ci. Pod wzgl dem kul tu ry iroz ryw ki te nie ma chy ba naco na rze ka. Nie mo e my sioczy wi cie po rw ny wa zogrom ny mi me tro po lia mi, jakKra kw, Wro caw lub War sza -wa. Jak na te mo li wo ci, jestw po rzd ku.

  AN NA P CHO PEK, stu dent ka PRzNa pierw szy rzut oka jest ni byw po rzd ku, bo w ga le riachjest spo ro bu ti kw z ubra nia -mi dla pa w r nym wie ku, wklu bach zni ki przy wej ciu, aw szko ach i przed szko lachmiej sca dla dzie ci. Ale bra ku jemi klu bw fit ness i ka wiar ni,gdzie mo de ma my mo gwej z wz kiem, a dzie ci ma -j swj k cik za baw, wresz ciepry wat nych kli nik dla ko biet.

  An na Ja nik

  Czy Rze szw jest mia stem przyjaznym dla ko biet?

  D. D

  ANEK

  (5)

  Gra li my do brze,rw no, re ali zo wa li myza o e nia tak tycz ne.Cie szy my si z kom -ple tu punk tw w me -czu z dru y n, kt raprzez ca y se zon utrzy -mu je si w czwr ce.Wzi li my re wan zapo ra k 2:3 we wa -snej ha li.

  Krzysz tof Gier czy ski, ka pi tan As -se co Re so vii po wy gra nym me czu zdru y n Do mex Ty tan AZS Cz sto cho -wa.

  Po pod pi sa niuumo wy in ten cyj nejpart ne rzy po win niusi do roz mw.Usta li, kto co ro bi, zaco od po wia da. Trze baby o opra co wa kon -cep cj. Przy go to wa li -my na wet pro jektumo wy jej do ty cz cy.Ale po stro nie mia stana st pi a gu cha ci sza.Py ta li my, co si dzie -je. Nie by o ad nej re -ak cji. I nie za war li myumo wy. Tak si to ro -ze szo. Smut ne.

  Mi cha Wrzo sek, rzecz nik PKP oRze szow skim Cen trum Ko mu ni ka cji,kt re mia o po wsta w miej scu dwor -ca PKP.

  RAY

  cy ta ty ty go dnia

  W RZE SZO WIE TRWA J KON SUL -TA CJE SPO ECZ NE W SPRA WIEZMIA NY GRA NIC MIA STA.

  Bar ba ra Ba tor: Bo gu chwa a po win -na by przy czo na do Rze szo wa ito jak naj szyb ciej. Wte dy miesz ka -cy tej dziel ni cy b d mie li rw nepra wa w tym kra ju. P ki co, zaprzed szko le pa stwo we w Rze szo -wie trze ba pa ci kil ka set zo tych,bo to in na gmi na. Do sta nie si doprzed szko la w Bo gu chwa le gra ni -czy z cu dem. I co po zo sta je mo dymlu dziom? Na przy cze niu do Rze -szo wa Bo gu chwa a mo e tyl kozy ska.Ry ba: Nie t dy dro ga. Je stem za bu -do wa niem aglo me ra cji z cen tral nymorod kiem - Rze szo wem i wo kmia sta mi sa te lic ki mi - a cu tem,Go go wem Ma o pol skim, Ty czy nem,a tak e Bo gu chwa . Przy naj mniejna kil ka dzie sit lat (...).ko lumb: Czy ta ki mo del si naj le piejspraw dza, mia bym wt pli wo ci. Wy -star czy po czy ta tro ch opi nii zfo rw miej skich Pia secz na, Pia sto wa,Prusz ko wa, e by zo ba czy, jak bar -

  dzo zde gu sto wa ni bra kiem per spek -tyw w swo ich pod war szaw skichmia stecz kach s ich, szcze gl niemo dzi, miesz ka cy (...).

  PRZY CIN KA DRZEW PO DZIE LI ARZE SZO WIAN

  To masz: Bez na dzie ja. To ju chy bale piej do ko ca te drze wa po wy ci -na, ni zo sta wia ta kie sto j cepa le, bo to ju nie wie le ma wspl ne -go z drze wem :/do ogie 10: Dia be tkwi w szcze g ach.A mo e to s wierz by, kt rych przy cin -ka po wy ej 20 proc. ko ro ny jestca ko wi cie uza sad nio na i po da na zra cji bar dzo wy so kie go przy ro sturocz ne go si ga j ce go 30 proc. po -czt ko wej ob j to ci ko ro ny? (...)Fir my bar dzo skru pu lat nie ob ci na jdrze wa, co jest zro zu mia e, bo nikt niechce po 2-3 la tach znw przy ci natych sa mych drzew za dar mo w ra -mach gwa ran cji. Tak wic nie za wszewi na stoi po stro nie wy ko naw cw. KM

  Wi cej opi nii na www.mmrze szow.pl

  www.mmrze szow.pl to miej ski por tal spo ecz no cio wy. e by za o y nanim kon to, wy star czy klik n na do cz do nas i uzu pe ni krt ki for mu -larz. Re je stra cja jest szyb ka i dar mo wa. Dzi ki niej mo na do da wawa sne tek sty i za po wie dzi wy da rze, wy sy a zdj cia i ko men to wa.

  W ubie gym ty go dniu do czy li do nas: sze lgz do ka, ania, Sta hu Stah, anik -k926, do ogie 10, P, wy so, an mi 547, AIE SE CRze szw, nie fresz, Sau ri 988,lu cas, ku sy, Ma rek Ma go, Gra dek.

  licz ba od son stro ny

  osobyodwiedziy

  nas w rod

  unikalnych uytkownikw

  29454 5663

  13914 Sta ty sty ki Ge mius Traf ficod 22 do 28 lutego 2010

  OPINIE

  Co ty o tym s dzisz? Po dy sku tuj na fo rum www.mmrze szow.plO nie tu zin ko wych rze szo wian kach czy taj na str. 6-7

  www.mmrzeszow.pl

  DA RI

  USZ

  DA NE

  K

 • wydarzenia 3Czwartek, 4 marca 2010 r.

  DA RI

  USZ

  DA NE

  K (4

  )

  KRZY

  SZTO

  F O

  KAJ

  KRZY

  SZTO

  F K

  APIC

  A

  KRYS

  TYNA

  BAR

  ANOW

  SKA

  ubyo

  przybyo

  UL. 3 MA JAPie kar nia i ka wia ren ka Fle ryn ka, zna na z wy pie ka nia dro -d wek z cia sta fran cu skie