Teraz Rzeszów

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wydanie z 18 lutego

Transcript

 • MIEJSKI TYGODNIK BEZPATNY CZWARTEK, 18 LUTEGO 2010, NR 7/2010

  R E K L A M A

  R E K L A M A

  Gosujmy na nasz pomnikDzi ostatni dzie gosowania w konkursie Orzewiaj wiat. Najwiksze szanse na wygran ma pomnik Czynu Rewolucyjnego.- Wygrajmy ten konkurs, nie zmarnujmy szansy - zachca Marek Mago,

  student grafiki komputerowej.

  R E K L A M A

  6

 • opi nie2 Czwartek, 18 lutego 2010 r.

  Teraz - tygodnikAdres redakcji

  (oddzia w Rzeszowie):ul. Kraszewskiego 2,

  35-016 Rzeszw,tel.: 17 867 22 23

  redakcja@terazrzeszow.plRedaktor prowadzcy

  Teraz Rzeszw:Joanna Borowiec - zastpca

  redaktora naczelnegotel.: 17 867 22 27

  e-mail: redakcja@terazrzeszow.plReklama:

  ul. Unii Lubelskiej 3,35-062 Rzeszw,

  e-mail: reklama@terazrzeszow.pltel.: 691 432 876

  Druk:Media Regionalne Sp. z o.o.,

  O. Kielce, Drukarnia Tarnobrzegul. Zakadowa 50tel.: 15 851 31 00

  Wydawca tygodnikw TerazMedia Regionalne sp. z o.o.

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51.tel.: 022 463 07 00

  Prezes zarzdu: Joanna PilcickaRedaktor naczelna tygodnikw:

  Justyna Janus

  Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Media Regionalne Sp.z o.o. zastrzega, e dalsze rozpowszechnianiemateriaw opublikowanych w Teraz Rzeszw jest zabronione.

  ISSN 1899 2331

  Wacicielowitegosamochodudzikujemy zapokazanie nam,e z naszejgazety monazrobi sobiebardzoestetycznyparawanik wsamochodzie.Co dziao si zanim, niewnikamy. dark

  DARI

  USZ

  DANE

  K

  kwes

  tiona

  rius

  z rz

  eszo

  wsk

  i

  wypenia:

  - Od kie dy w Rze szo wie?

  Od za wsze. Uro dzi am siw Rze szo wie, tu taj miesz -kam, pra cu j i je stemszcz li wa.

  Je li nie Rze szw, to...

  To ron to, kt re nam, tan -ce rzom, da je spo ro mo li -wo ci. Czu j si tam na ty -le do brze i swo bod nie, eco ro ku sp dzam tam wa -ka cje. Przy oka zji pod no -sz swo je umie jt no ci za -wo do we i po sze rzam gro -no przy ja ci.

  Lu bi Rze szw, bo...

  To jest mo je mia sto, tu siwy cho wa am i z Rze szo -wem je stem zwi za naemo cjo nal nie. Mia am wie lemo li wo ci za ko twi cze -nia si w in nych re jo nachwia ta, ale nie po tra fi stdwy je cha na du ej ni kil -ka mie si cy.

  - Ulu bio ne miej sce?

  Bul wa ry nad Wi so kiem.W wol nych chwi lachuwiel biam tam spa ce ro -wa, je dzi na ro we rze irol kach. To do bre miej scedo re lak su i spo tka zezna jo my mi.

  - Go ciom po ka zu j...

  ci se cen trum. Opro wa -dzam ich uli c 3 Ma ja, idzie -my na Ry nek, zwie dza mypod zie mia. Od no wio ne ka -mie ni ce, zie le i prze strzebu du j nie po wta rzal ny kli -mat, kt ry przy ci ga go ci.

  Ulu bio na knajp ka?

  Nie mam ulu bio nej, to

  gdzie id, jest uza le nio -ne od na stro ju. Naj cz -ciej spo ty kam si zezna jo my mi w y cie jestpik ne.

  - Je e li za mia sto, to...

  Oczy wi cie w Biesz cza dy.Naj pik niej sze s je sie ni,kie dy la sy mie ni si od cie -nia mi ci, czer wie ni i zie -le ni.

  - Naj bar dziej nie bez piecz nemiej sca?

  Ulicz ki na obrze achRze szo wa, kt re nie s wy -star cza j co do brze owie -tlo ne. Oba wia a bym sitam cho dzi sa ma wie czo -ra mi. Na szcz cie, jestich nie wie le.

  Dra ni mnie

  Ogrom nie za to czo ne uli -ce. W go dzi nach szczy tutrze ba po wi ci go dzi ny,e by prze je cha przezmia sto. Dra ni mnie teci ge po szu ki wa nie miej -sca par kin go we go.

  - Co po win no si zmie ni wRze szo wie?

  Chcia a bym, aby by owi cej wy da rze kul tu ral -nych i wi cej miejsc do re -ali za cji pro jek tw ar ty stycz -nych. W Rze szo wie bra ku jete sal gim na stycz nych,gdzie mo gy by wi czydzie ci i mo dzie.

  Ma rz, e by Rze szw...

  Sta si pol sk sto li cta ca.

  ROZ MA WIA AAN NA JA NIK

  Mag da le na Mu cha, cho re ograf ze spo u Kor ne le,zdo byw czy ni 4. miej sca w ka te go rii mo dern dan ce so lo na mi strzo stwach wia taw No wym Jor ku

  Ju dzi zamw

  reklam:tel. 17 867-23-51, kom. 691 432 876

  podpatrzone

  R E K L A M A

  Je stem za

  MA CIEJ CHOD NIC KI, rzecz nikpre zy den ta mia staPro ces in we sty cyj ny na sta dio nieprzy ul. Het ma skiej roz po cz li myju dwa la ta te mu. Po zy ska li myfun du sze unij ne na je go mo der ni za cj, tak e byobiekt spe nia wszyst kie wy mo gi UEFA i FI FA. Rze -szw za su gu je na ta kie miej sce. To jest sta dionmiej ski, z kt re go ma j ko rzy sta wszyst kie klu by iwszy scy miesz ka cy, dla te go em ble ma ty klu bo wemu sz z nie go znik n.

  Je stem prze ciw

  STA NI SAW KLUZ, pre zes Sta liRze szwSta dion przy Het ma skiej od 55 latby sta dio nem Sta li i chce my, e bytak po zo sta o. Ro zu mie my, e unij nedo fi nan so wa nia wy ma ga j okre lo nych de cy zji praw -nych, ale y cze niem ki bi cw i sym pa ty kw klu bu jest,e by Stal po zo sta a u sie bie. Sym bo le i bar wy klu -bo we nie s prze szko d w tym, e by z obiek tuko rzy sta li in ni. A tra dy cja zo sta nie po sza no wa na.

  AN NA JA NIK

  Czy ze sta dio nu miej skie go przy ul. Het ma skiejpo win ny znik n sym bo le klu bo we i lo go Sta li?

  OLIWIA TOMASZEWSKA,uczennicaZabawy w moim wykonaniu szazwyczaj bardzo spontaniczne,wic zawsze jest moliwo, ew pocie si przydarz. Napewno bd imprezy domowe iwyjcia ze znajomymi domiasta, a czy w poczeniu ztacem to wyjdzie w praniu.

  JUSTYNA RAK, studentka PRZRaczej nie bd si bawi, napewno nie hucznie i nie dobiaego rana. Oczywicie bdspotyka si ze znajomymi,wychodzi do kina, ale tradycjuszanuj. Tak zostaamwychowana i chciaabym bywierna temu, co przekazali mirodzice. Wzgldy religijne majtu due znaczenie.

  MARCIN KOCJ, student PRZPo to s ostatki, eby siwyszale i w pocie odpoczod imprez, na ktre monachodzi przez cay rok.Zamierzam zachowa tradycj iwstrzyma si od tacw. To niejest w kocu taki duy problem,zwaszcza e oferty lokali s wtym czasie ubosze ninormalnie.

  SYLWIA JONKISZ, uczennicaJestem wychowana w bardzotradycyjnej rodzinie i raczejwstrzymam si z imprezami. Namiasto lub do kina wyj zawszemona, ale w tym szczeglnymczasie trzeba zachowa umiar.Poza tym, jeli kto wytrwa wpocie po 40. dniach przerwy napewno bdzie mie wicej si iochoty do zabawy.

  ANNA JANIK

  D. D

  ANEK

  (4)

  Czy chodzisz na imprezy w Wielkim Pocie?

  Pre zy dent zro bi,co w je go mo cy, bypra cow ni cy rze -szow skie go PZU za -cho wa li swo je miej -sca pra cy.

  Ma ciej Chod nic ki, rzecz nik pre zy -den ta, o zwol nie niach i prze no si nachCen trum Li kwi da cji Szkd z Rze szo wado Lu bli na.

  Wresz cie b dzie -my mie wa sn sta -cj pa liw, bar dzo cie -szy my si z bu do wyhan ga ru, bo po trzeb -ny b dzie dla no woza ku pio nych przeznas sa mo lo tw, alenaj wa niej sza jest bu -do wa 900-me tro we gobe to no we go pa sastar to we go, bo w tejchwi li ko rzy sta my ztra wia ste go.

  prof. Ma rek Or kisz, pro rek tor Po li -tech ni ki Rze szow skiej. RAY

  cy ta ty ty go dnia

 • wydarzena 3Czwartek, 18 lutego 2010 r.

  R E K L A M A

  krtko Oj co wie Ber nar dy ni do sta n 24,6mln z z unij nej ka sy na bu do wogro dw i pod ziem ne go par kin gu.Po wsta n w miej scu dzi siej sze gopar kin gu przed Urz dem Wo je wdz -kim. Dla kie row cw plac zo sta nieza mkni ty 1 kwiet nia. Z cen trumub dzie po nad 100 miejsc par kin go -wych.

  Roz po cz a si ko lej na zbir kazu y te go sprz tu elek trycz ne go ielek tro nicz ne go. W naj bli szymcza sie elek tro mie ci b dzie mo naod da 27 lu te go, w godz. 8-13 przyul. Wi ta Stwo sza oraz na osie dluSo ci na. Bez po red nio przed zbir -k roz wie szo ne b d pla ka tyin for mu j ce o miej scu pod sta wie -nia kon te ne rw.

  Przed sta wi cie le Ogl no pol skie -go To wa rzy stwa Ochro ny Pta kwpo raz dru gi opro te sto wa li zgo dna od mu la nie za le wu. Te raz od wo -a nie OTOP -u roz pa trzy Kra jo wyZa rzd Go spo dar ki Wod nej. Je li jeod da li, eko lo dzy b d mo gli po -skar y si do s du, ale to niewstrzy ma roz po cz cia prac. In we -stor chcia by wy star to wa z ni miju na wio sn. Przy go to wa nie za -ple cza pod od mu la nie jest go to wyza cz w ka dej chwi li.

  Urzd Mia sta ogo si prze targ nabu do w sie ci wy po y czal ni miej -skich ro we rw. Fir ma, kt ra gowy gra, za mon tu je w Rze szo wie 16sta cji, w kt rych sta nie 300 ro we -rw. Roz strzy gni cie prze tar guza pla no wa no na po o w mar ca. Ro -we ry b d mo gli wy po y czamiesz ka cy i tu ry ci.

  Przez czte ry la ta by ab so lut -nie bez kon ku ren cyj ny. Przy ci -ga po my sem (to pierw sze i je -dy ne miej sce w Rze szo wie,funk cjo nu j ce ja ko pub, dys -ko te ka i kr giel nia), nie ba nal -nym wy stro jem, cz sty mi wi zy -ta mi czo w ki kra jo wych DJ --w i utrzy my wa ny mi nawy so kim po zio mie im pre za micy klicz ny mi. To tu zro dzi siBe at Club, naj wik sza im pre zaw re gio nie w ca o ci utrzy ma naw czar nych kli ma tach hip --hop, rnb i dan ce -hall. Do hi -sto rii rze szow skie go club bin guprzej d te pit ko we La dies Ni -ght, przez la ta przy ci ga j cefa nw brzmie re tro.

  Prze rwa tyl ko na dwamie si ce

  Ci, kt rzy ju t sk ni za kli -ma ta mi tych im prez i przy jem -nym od go sem roz bi ja nychkr gli mo g ode tchn z ulg.Klub za wie sza dzia al no tyl -ko na dwa mie si ce. W tymcza sie od by wa si b d in -ten syw ne pra ce mo der ni za cyj -ne.

  No wy ima ge klu bu to nie tyl -ko zmia na wy stro ju. Po -wierzch nia lo ka lu zwik szy sio oko o 20 pro cent, bo w po -bli u par kie tu po wsta nie eks -klu zyw na sa la z lo a mi.Oprcz miejsc sie dz cychprzy b dzie tak e tych przy ba -rze. Do dat ko wy, okr gy ba rekpo wsta nie w po bli u to rwkr glar skich. Mo li we, e b -d od by wa si tam wi do wi -sko we po ka zy bar ma skie wsty lu fla ir.

  Zmia ny wy mu sza kon ku ren cja

  Me na de ro wie w pla nachma j tak e od wie e nie im -pre zo we go