Teraz Teraz Wloclawek 21-06-2014

 • View
  50

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • facebook.com/m

  mwloclawek.pl

  teraz wocawekTwoja bezpatna gazeta w kady czwartek

  Sobota, 21 czerwca 2014 | www.mmwloclawek.pl

  /Rekreacja.

  Z rowerowego siodekawidawicej. Dotrzemydo ciekawychmiejsc

  a WeWocawku jest ponad40 km cieek rowerowych. Szybkomoemy dotrze nie tylko do szkoylub pracy, ale te zwiedzamiastoi okolice. cieki zaprowadz nasdomuzew i w lene ostpy.ASTR.8

  /Pasja.

  Mariusz Klimczak,znalaz siwgronieOmiuWspaniaych

  a - Trzeba zostawi po sobie jakipozytywny lad na ziemi - mwiMariusz Klimczak, ucze ZespouSzk Technicznych weWocawku,wolontariusz.ASTR.15

  /Teatr.

  Przyjad z zagranicy,ebywystpinawocawskiej scenie

  a Wakacje blisko? To znak,e szybkimi krokami zblia siWakacyjny Festiwal TeatrwZza Granicy. Modzi ludzie,zafascynowani scen, przyjaddoWocawka na warszatyi przedstawienia.ASTR.20

  /Rozmowa.Andrzej Paucki:- Mamy powody,by witowaASTR.2

  /Muzyka.Czym nas jeszczezaskoczy NatalkaWalczak?ASTR.9

  Porzdnyykkultury.WnaszymBrowarzeB./Kultura. Architektura, ktrazachwyca. Nadaje tej czci miastanowy koloryt. Niech ycie tu ttni.CentrumKulturyBrowarB. tomiej-sce,ktre staosioddniaotwarcia no-wwizytwkmiasta.Banalnestwier-dzenie?Czczykomplement?Niezgodzisi z tymnikt, kto wcentrum uzbieguulicgskiej iBechiegobychoraz.Al-bo tylkoprzechodzi. Maria staregoznowymnadaje tej czcimiasta innykoloryt.Architektura, ktra zachwycanawet laika, cieszyoko. echceduszkadegoestety.

  Poechtaateduszeczonkwkapi-tuynagrdmarszakawojewdztwakujawsko-pomorskiego,ktra Centrum

  KulturyBrowarB.przyznao wyr-nieniezarealizacjprojektu dotyczce-go adaptacjidonowychfunkcjispoecz-no-gospodarczychobiektwpoprzemy-sowych. Kosztprzedsiwzicia topra-wie 34mlnzotych.DofinansowaniezfunduszyUniiEuropejskiej, bdcychwdyspozycjiUrzduMarszakowskie-go,wynioso18,5mlnz. Podczasprze-budowy wykonanokompleksowepra-ceremontowo-konserwatorskiebrowa-ruBojaczyka, ichadaptacjdocelwm.in. kulturalnych,edukacyjnych.A WICEJ STR.6

  FOT.WOJC

  IECHALA

  BRUDZISKI

  FOT.WOJC

  IECHALA

  BRUDZISKI

  FOT.WOJC

  IECHALA

  BRUDZISKI

  Scena Browaru B. - tutaj ju prezentuj si mode talenty

 • 2 a sobota, 21 czerwca 2014 | mmwloclawek.pl facebook.com/mmwloclawek.pl

  terazwocawek

  PrzednamikolejneDniWocawka.Czym tegorocz-nebdsirniyodtychzlatminionych?

  Przede wszystkim, co rokumamy bogatszy program. Boprzybywapomysw, take tychzgoszonych midzy innymiprzez instytucjekulturalne.Czygociezmiastpartner-skichdopisz?

  Mielimywtpliwoci,czydo-trzedelegacjazIzmaiunaUkra-inie.Alejaksidowiadujemy,tra-giczna sytuacjawtymkrajuniesprawia, eniebdziedelegacjiz Izmaiu.Cowicej, delegacjastawisiliczniejsza.Bdziemytegocidelegacj zbiaoruskiegoMohylewa,naszegonajstarszegopartnera. Iniezawodnie zamel-dujesinaDniachWocawkacoroku liczniejsza delegacja zBetfordwWielkiejBrytanii.Jakgociezzagranicyodbie-rajWocawek?

  Na zmiany, jakie zachodzwmiecie,najywiejzawszerea-guj gocie zUkrainy. Rnicejednakwtym,jakmyfunkcjonu-jemywporwnaniuzUkraica-mi,sbardzodue.Acociekawe,to Ukraicy s optymistami,dumnymi zewszystkiego, pod-czasgdymylubimyponarzeka,doszukiwasidziurywcaym.Czymtymrazempochwali-mysiprzedgomizIzmaiu,Mohylewa,Betford?

  PokaemyzmodernizowanyBrowarB.,przebudowanybu-dynekTeatru Impresaryjnego,now przysta u ujcia Zgo-wiczki, scenpywajc.Tymiinwestycjaminasigocieywoin-teresowalisi juwtrakciebudo-wy.Teraz zaprezentujemy finanaszychprzedsiwzi.Jeliczaspozwoli,tochtniepodzielimysitakenaszymidowiadczeniamiwzakresie funkcjonowania sp-ekmiejskich.

  Czyscenapywajcazostaniepierwszyrazzaprezentowa-nawocawianom?

  Nie.Natejscenieodbysijukoncertorkiestrdtych.Aleitymrazemjwykorzystamy.Nieb-dzie to jednak jedyna scenadoprezentacjipodczasDniWoc-awka.Najwikszazostanieusta-wionanaskwerzeprzyurzdziemarszakowskim.Ponadtowyst-

  py odbywa si bd na placuWolnoci.Czymy,wocawianie,mamypowody,ebywitowa?

  DniWocawka to nie tylkowitopatronanaszegomiasta.To te czas, kiedy dzieci imo-dzie rozpoczynaj wakacje.DniamiWocawkaotwieramywicletnisezonsportowo-kultu-ralny.Przedmieszkacamimia-sta zatem caa masa atrakcji,zwizana chociaby z takimiprzedsiwziciami jak BulwarSportu czyBulwar Sztuki. Aczyjest co witowa?Mamywielepowodw. Choby z powoduudanych inwestycji, ktrych fi-nisznastpiwkocuubiegegoroku iwpierwszej poowie tegoroku. Jakowocawianiemamysizczegocieszy.Wkocuwla-tach2007-2013przeznaczylimyna inwestycje750milionwzo-tych.Aleniewszystkieinwestycjejusiskoczyy.

  Jeszczeczekamynazakocze-nieprzebudowystadionu,wtrak-cie jest budowasal gimnastycz-nych przyZespole Szk Tech-nicznych iZespoleSzknr 10wMichelinie.Przesuniesi terminzakoczenia remontu siedzibyLMK, bo okazao si, e jedno

  skrzydo budynku odchyla siiwymagadodatkowegowzmoc-nienia. Przednami jeszcze caamasazadazwizanychzutwar-dzaniemdrggruntowych ipo-prawnawierzchniasfaltowych.Aponadtofiniszczwartegoetapuprzebudowyjedynki.Taostat-nia inwestycja ma by gotowaprzed Wszystkimi witymi.Przynajmniej cisnwykonawc,bytaksistao.PrzedWocawkiemszansanapozyskanieunijnychpie-nidzywkolejnymrozdaniu.Jakieprojektywzwizkuztymsprzygotowywane?

  Tychprojektwmamysporo,boprzygotowujemysizarwnodo tego,abysignpofunduszeunijnewramachZintegrowanychInwestycji Terytorialnych, jak izRegionalnegoProgramuOpe-racyjnego. Chcemytake wyko-rzysta funduszecentralnewra-machkontraktuwojewdzkiego.Jestjeszczewtychkwestiachwie-leniewiadomych.Naprzykad,ja-kiebdziedofinansowanie, czygminy, ktre zgosiy akces doZITstabdzienaudzia finan-sowywzamierzonychprojektach.Ktrezplanowanychprojek-tw zalicza pandonajwa-niejszych?

  Najwaniejszym, jak sdz,wyzwaniem bdzie wejcie wpublicznytransport niskoemisyj-ny.Myltuoautobusachonap-dzie elektrycznym.Niezwyklewanymbdzieteprojektwyko-rzystaniaodpadwdoprodukcjipaliwaalternatywnego,ktrepo-suydoprodukcji energii elek-trycznej i ciepa dopodgrzaniawody. Aleteplanujemyrenowa-cjsieciwodocigowej,bokana-lizacj mamybardziejnowoczes-nniwodocigi, rewaloryzacjparkuim.HenrykaSienkiewicza,inwestycjewowiat,rozbudowinfrastruktury komunalnej,przedueniebulwarw.Jestjudecyzjaozakupiewtymroku pierwszychtrzechautobuswhybrydo-wych. Aletochybadopieropocztekzmianwmiejskiejkomunikacji.

  Tak.Dcdoobnieniakosz-tweksploatacyjnychmylelimynapocztkuowprowadzeniuza-silaniagazowegowmiejskichau-tobusach.Alepopodniesieniuak-cyzyizawirowaniachzawschod-nigraniczrezygnowalimyztejkoncepcji. W tymrokukupimyautobusyhybrydowe,znapdemi spalinowym, i elektrycznym.Docelowo mylimy natomiast

  o zakupie autobuswnapdza-nychtylkoelektrycznie.Zaletytegoostatniego roz-wizania?

  To przede wszystkie niskiekosztyeksploatacji,napoziomie30 procent kosztwobecnych.Ale tego typupojazdywymagajdodatkowej infrastrukturywpo-stacibudowypunktwzasilania.Wystarczyybywnaszymmie-cietrzypunktyszybkiegodoado-wania.Kiedyautobusaminapdza-nymielektryczniewoca-wianiemogliby jedzi?

  Sadz, e nie wczeniej niw2017roku.Bowtedypraktycz-nieuruchomionezostanpieni-dzezkolejnegounijnego rozda-nia.A najakimetapiejestprojektzwizanyzprodukcjpaliwaalternatywnego?

  W fazieprzygotowa,analizytechniczno-ekonomicznej. Pro-wadzone smidzy innymi ro-zmowyzBankiemGospodarstwaKrajowegowsprawiekredytowa-niainwestycji.Topotnyprojekt,dotyczcy dwch spekmiej-skich:PrzedsibiorstwaGospo-darki Komunalnej SanikoiMiejskiego PrzedsibiorstwaEnergetykiCieplnej. Jeli zosta-niewdroonywycie, Sanikobdziewytwarzaopaliwoalter-natywne,ktre MPECwykorzy-sta doprodukcji energii cieplnejielektrycznej.Torozwizaniewy-magajednakbdziebudowyno-wejinstalacjiwRegionalnymZa-kadzieUtylizacjiOdpadwKo-munalnychwMachnaczu-wa-nie do wytwarzania paliwa al-ternatywnegoze mieci.ZkoleiwplanachMPECjestbudowano-wegoblokuenergetycznego.Akorzyciztegoprzedsiw-zicia?

  Zaoenia s takie, epaliwoalternatywne wytwarzane wSanikowystarczynazaopatrze-niemiastawciepwodprzezcay rokorazpozwolinawytwo-rzenie 30 megawatw energiielektrycznej.Nawet,jeliprdniebybykupowanyprzezenergety-k, to zostanie wykorzystanyprzezspkimiejskieidoowiet-lenianaszychulic.ObecnieSanikorozpoczy-na budowkolejnejinstalacjidoprzetwarzaniaodpadwbiodegradowalnych. Co namdatainwestycja?

  Spka nie bdzie ponosiakosztwskadowaniafrakcjibio-logicznej. Zaoszczdzinaopa-tachwnoszonychdourzdumar-szakowskiego,bospeni rygory-

  stycznenormy. Totakekorzydlanaswszystkich,wytwarzaj-cychodpadykomunalne, ktreodbieraSaniko.Na koniecwrmynabulwa-ry,gdzieodbywasibdzieczimprezzorganizowa-nychzokazjiDniWocawka.Wkolejnymrozdaniuunij-nymmajbyprzeduone.Wktrymkierunku?

  Planujemydo ulicyBarskiej.Zdrugiejstronywplanachjestpo-czeniebulwarwzparkiemim.HenrykaSienkiewicza.Niecho-dzi tylkoobudow ciekirowe-rowej,alei stworzeniebezkolizyj-

  nego przejciapodulicWyszy-skiego. Zparku ciekadlapie-szych i rowerzystw ma pro-wadzidokompleksuzkrytpy-walniprzyul.WysokiejAiparkmasizmieni. Jakbardzo?

  Park im.HenrykaSienkiewi-czazostazaoonyw1870r. ina-ley do jednych z najstarszychparkwmiejskichwPolsce.Drze-wostanjestpodopiekkonserwa-toraprzyrody.Aleparkowazielebezdwchzdawymagauzupe-nienia,bowielespord65gatun-kwdrzew i39 gatunkwkrze-wwzostao zniszczonychbdulegodegradacji. Ipotrzebnesuzupenienia.Ponadtokoniecz-na jestprzebudowacieek,kt-rychnawierzchniatakesiznisz-czya.Wplanachjestte zamon-towanie nowego owietlenia,atake rekultywacjaprzepywa-jcejprzezparkzamulonej rzekiZgowiczki.Nie jestwykluczo-ne,ewzrewitalizowanymparkuznajdziesijakiemiejscenagril-la,przyktrymmonabyobypo-siedzie ze znajomymi.Wpla-nach jestponadtootwarciews-siedztwieparkupunktwmaejgastronomii,naprzykadzloda-mi.Boprzedlaty, a ja to pami-tam,byatu lodziarnia.a

  Wocawek w ostatnich latach bardzo si zmieni. I chodzi minie tylko o inwestycje drogowe. Jasne, e to w duej mierzedziki pienidzom, ale trzeba byo z nich umie skorzysta.forum.pomorska.pl/wloclawek

  Mamywielepowodw,ebywitowa.Snimi,naprzykad,naszeudaneinwestycjeRozmowazAndrzejemPauckim,prezydentemWocawka

  Magorzata Godzialskamalgorzata.gozdzialska@pomorska.pl

  DniWocawkatonietylkowitopatronanaszegomiasta.TymiDniamiotwieramyletnisezonsportowo-kult