Teraz Wilanów Kwiecień

 • View
  223

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

teraz_wilanow_kwiecien

Transcript

 • PrZEstrZEPUbLicZNA: - to samochody

  s dla ludzi,a nie ludzie dla samochodw

  PrZEstrZEPUbLicZNA: - to samochody

  s dla ludzi,a nie ludzie dla samochodw

  chris botti...nie ma ni gdzie na wie cie

  tak wdzicz nej pu blicz no ci jak w Pol sce...

  chris botti...nie ma ni gdzie na wie cie

  tak wdzicz nej pu blicz no ci jak w Pol sce...

  Wilanw, Powsin, Zawady, Konstancin Jeziorna i okolice

  wiat na jzykachbuon

  giorno milan!

  Nasze miasto- pu blicz na

  pre zen ta cja pro jektuno wego przed szko la

  wiat na jzykachbuon

  giorno milan!

  Nasze miasto- pu blicz na

  pre zen ta cja pro jektuno wego przed szko la

 • 2 Teraz Wilanw Kwiecie

  nowa odsonaoddziau ingbanku lskiegow Wilanowie

  Nasze miasto

 • ING Bank l ski od po nad ro kure ali zu je pro jekt re wi ta li za cji pla -c wek, b d cy od po wie dzi napo trze by klien tw. Klien ci chcby ob su gi wa ni w kom for to wychwa run kach przez pro fe sjo nal nychdo rad cw. Dla te go z jed nej stro nywy ma ga ne jest ci ge do sko na le -nie i szko le nie pra cow ni kw, a zdru giej zmia na wy gl du od dzia -w, a wraz z ni lep sza funk cjo -nal no i do stp do no wo cze snychroz wi za.

  Klien ci ING Ban ku l skie go w Wi la no wie mo g ko rzy -sta ju z naj now szych roz wi za. Przy ja zny wy strj,swo bod na prze strze ua twia j ca ko mu ni ka cj z klien -ta mi, mul ti me dial ne no ni ki in for ma cji, no wa tor skie ifunk cjo nal ne roz wi za nia to gw ne ce chy wy r nia -j ce zmo der ni zo wa n pla cw k przy uli cy Klim cza ka 5.W od dzia le znaj du j si wy dzie lo ne miej sca do in dy wi -du al nych spo tka, gwa ran tu j ce przede wszyst kim dys -kre cj i kom fort. Sta no wi ska do rad cw s wy po sa o new do dat ko wy mo ni tor prze zna czo ny dla klien ta. Klien cimo g rw nie ko rzy sta z do stp nych 24 go dzi ny nado b urz dze du al nych, czy li wpa to ma tu i ban ko ma -tu w jed nej ma szy nie. W od dzia le znaj du je si ta kesta no wi sko in ter ne to we, gdzie mo na szyb ko, sa mo -dziel nie wy ko na naj prost sze ope ra cje. Bank za ch cado kon tak tu za pra sza jc na do br ka w. Nie za po mniarw nie o naj mod szych cze ka na nich spe cjal ny mul -ti me dial ny k cik za baw.

  Zmo der ni zo wa ny od dzia ING Ban ku l skie go w Wi -la no wie, przy uli cy Klim cza ka 5, jest czyn ny od go dzi -ny 9.00 do 19.00. Ofer ta do stp na w od dzia le jestskie ro wa na za rw no do klien tw in dy wi du al nych, jak i przed si bior cw.

  Wi cej in for ma cji na te mat ban ku i ofer ty na www.in g bank.pl

  Wir tu al ny spa cer po pla cw kach ban ko wych w no wejara na cji na www.no wy od dzial.in g bank.pl

  Nasze miasto

  Kwiecie Teraz Wilanw 3

  arty

  ku

  spo

  nso

  row

  any

 • 4 Teraz Wilanw Kwiecie

  Za to ki po sto jo wei pro gi zwal nia j ceRoz po cz a si bu do wa za tok po sto jo wych w li -niach roz gra ni cza j cych uli cy Sar mac kiej przyskrzy o wa niu z uli c O Kr lew ska w Wi la no -wie Za chod nim.Za kres prac obej mu je roz bir k ist nie j cych na -wierzch ni, wy ko na nie za tok po sto jo wych, upo -rzd ko wa nie te re nu oraz wy ko na nie traw ni kw.Za ko cze nie po cz tek kwiet nia 2012 r.W naj bli szym cza sie zo sta n rw nie wy bu do -wa ne dwa pro gi zwal nia j ce w uli cy O Kr lew -ska.

  Nasze miasto

  no we przed szko le pu blicz napre zen ta cja pro jek tu W czwar tek, 29 mar ca, w In sty tu cie Ja na Paw aII przy ul. Ks. Pry ma sa Au gu sta Hlon da od by asi pu blicz na pre zen ta cja pro jek tu przed szko laprzy ul. w. Ur szu li Le d chow skiej.

  Pro jekt bu do wy przed szko la przed sta wi a ar chi -tekt Kry sty na Szy pul ska z Pra cow ni Ar chi tek to -nicz nej BNS pod czas po sie dze nia Ko mi sji Bu -de tu i In we sty cji Ra dy Dziel ni cy Wi la nw m.st.War sza wy.

  23 lu te go 2012 r., pod czas XXXII se sji, Ra dam.st. War sza wy, na wnio sek Pre zy dent m.st.War sza wy, pod j a uchwa y w spra wie zmian wbu de cie mia sta sto ecz ne go War sza wy na 2012 r.i w spra wie zmian w Wie lo let niej Pro gno zie Fi -nan so wej mia sta sto ecz ne go War sza wy na la ta20122033, kt re umo li wi bu do w przed -szko la i szko y pod sta wo wej na te re nie Wi la no -wa Za chod nie go. W ro ku 2012 na bu do wprzed szko la prze zna czo no 1 060 000 z.Przed szko le dla 250 dzie ci b dzie pierw szymbu dyn kiem kom plek su owia to we go przy ul.w. Ur szu li Le d chow skiej. Roz po cz cie bu do wy na st pi jesz cze w 2012ro ku, za ko cze nie za pla no wa no na 2014 rok. W Wie lo let niej Pro gno zie Fi nan so wej m.st.War sza wy na la ta 20122033 prze wi dzia na jestrw nie bu do wa szko y pod sta wo wej dla 504uczniw przy ul. w. Ur szu li Le d chow skiej.Roz po cz cie bu do wy to rok 2014.

  pErspEktywa

  ElEwacja pnocno-wschodnia

  ElEwacja pnocno-zachodnia

  ElEwacja poudniowo-wschodnia

  ElEwacja poudniowo-zachodnia

 • Redaktor naczelna:

  Magali Gutierrez Carrasco

  Redakcja:

  ul. Sarmacka 18 lok.2,

  tel. 22 885 30 20

  fax: 22 258 13 92

  redakcja@teraz-wilanow.pl

  Reklama:

  Micha Tarasiewicz

  kom.+48 604 155 882

  m.tarasiewicz@teraz-wilanow.pl

  reklama@teraz-wilanow.pl

  Wsppraca:

  Anna Krokosz

  Guy C. Perry

  Magda Mosur

  Jacek Mosur

  Magorzata Wrblewska

  Klau dy na Pa bu dzi ska -Kos sek

  Dorota Wjtowicz-Wielgopolan

  Na okadce:

  Chris Botti

  www.terazwilanow.pl

  sza now ni Pa stwo,

  W po przed nim nu me rze tW opu bli ko wa li my ar ty ku po -

  wi co ny es te ty ce wi tryn skle po wych, kt ry spo tka si z

  bar dzo du ym za in te re so wa niem, ale ta ke wzbu dzi wie le

  emo cji. tyl ko w wer sji elek tro nicz nej prze czy ta o go po nad

  3000 osb. W bie cym nu me rze, od po wia da jc na Pa stwa

  su ge stie, po sta no wi li my po ru szy te mat jesz cze bar dziej

  elek try zu j cy, a mia no wi cie spra w par ko wa nia w Wi la no -

  wie. W swo im tek cie Guy Per ry nie tyl ko przed sta wia za le -

  ty i wa dy r nych roz wi za pro jek to wych w tym za kre sie,

  przed sta wia po zy tyw ne i ne ga tyw ne przy ka dy z in nych

  miejsc w kra ju i na wie cie oraz pre zen tu je mo li we kie run -

  ki ulep sze nia obec ne go sta nu rze czy, ale ta ke za ch ca do

  spoj rze nia na miej sce sa mo cho dw w na szym co dzien nym

  y ciu z bez piecz ne go dy stan su.

  W nu me rze pre zen tu je my ta ke pla ny dal sze go upik sza nia

  na szej dziel ni cy w ra mach spo ecz nej ak cji Mo ve&Plant,

  kt rej ini cja to rzy pra cu j obec nie nad przy szym wi ze run -

  kiem uli cy sar mac kiej.

  W Wiel k so bo t, tu przed war szaw skim kon cer tem w sa li

  Kon gre so wej, spo tka li my si z wy bit nym mu zy kiem wia to -

  we go for ma tu chri sem bot ti, aby po roz ma wia o chopinie,

  nie ru cho mo ciach i pol skiej pu blicz no ci. bot ti wie lo krot nie

  kon cer to wa w na szym kra ju, ale za wsze cht nie tu wra ca.

  Za pra sza my do prze czy ta nia wy wia du z tym nie zwy kym

  ar ty st.

  W nu me rze za pra sza my na wy ciecz k do Me dio la nu oraz

  pod su wa my po my sy na week en do we wy jaz dy w in ne cie ka -

  we miej sca.

  Udzie la my te prak tycz nych po rad zwi za nych z nad cho dz -

  cym ter mi nem roz li cze po dat ko wych, co za pew ne oka e si

  po moc ne pod czas przy go to wy wa nia Pi tu.

  Za pra sza my do lek tu ry!

  WYDAWCA: LEMMONHOUSE sp. z o.o. 02-972 Warszawa, ul.Sarmacka 18 lok.2, KRS: 0000340072,Sd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia Gospodarczy KRS, kapita zakadowy50.000z, REGON: 142035681, NIP: 9512294400

  Kwiecie Teraz Wilanw 5

  PrZEstrZEPUbLicZNA: - to samochody

  s dla ludzi,a nie ludzie dla samochodw

  PrZEstrZEPUbLicZNA: - to samochody

  s dla ludzi,a nie ludzie dla samochodw

  Wilanw, Powsin, Zawady, Konstancin Jeziorna i okolice

  wiat na jzykachbuon

  giorno milan!

  Nasze miasto- pu blicz na

  pre zen ta cja pro jektuno wego przed szko la

  wiat na jzykachbuon

  giorno milan!

  Nasze miasto- pu blicz na

  pre zen ta cja pro jektuno wego przed szko la

  chris botti...nie ma ni gdzie na wie cie

  tak wdzicz nej pu blicz no ci jak w Pol sce...

  chris botti...nie ma ni gdzie na wie cie

  tak wdzicz nej pu blicz no ci jak w Pol sce...

 • 6 Teraz Wilanw Kwiecie

  Przestrze publiczna

  Je rzy So tan, pod ko niec y cia, po wie dzia mi: Gdy osi gniesz wsp czyn -nik jed ne go sa mo cho du na miesz ka ca, ozna cza to i stra ci e po czu cieczo wie cze stwa. Nie trze ba przy po mi na, i prof. So tan, je den z oj -cw mo der ni zmu i naj wy bit niej szych ar chi tek tw XX w., wsp pra cow -nik Le Cor bu sie ra by przed sta wi cie lem epo ki, kt ra glo ry fi ko wa a nie tyl -ko roz wj tech ni ki, za chy sty wa a si bu do w au to strad czy dra pa czychmur, ale ta ke zo rien to wa na by a na bu do w miast po to by ob su ywszech obec ne czte ry k ka.

  W la tach osiem dzie si tych, pod czas pi sa nia pra cy dy plo mo wej w Ho -uston w Tek sa sie, do ra dza mi nie kto in ny jak wa nie on. Po lak. To bydla mnie praw dzi wy za szczyt. Stu dio wa em wte dy w mie cie, w kt rymilo aut na miesz ka ca by a naj wy sza na wie cie po za Ara bi Sau dyj sk iZjed no czo ny mi Emi ra ta mi Arab ski mi. By to i na dal jest naj lep szy, wrczpod rcz ni ko wy przy kad, kt ry uzmy sa wia, co dzie je si z mia stem, je lije go ukad pod po rzd ko wa ny jest mo to ry za cji. Ka de go dnia, prze cit nymiesz ka niec Ho uston prze je da au tem po nad 60 ki lo me trw. Te sta ty -sty ki do ty cz ta ke osb w po de szym wie ku nie zdol nych do jaz dy,mo dzie jesz cze nie upraw nio n, czy tych bez sa mo cho du i pra wa jaz -dy. Jest to miej sce, w kt