Teraz Wilanów Październik

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teraz Wilanw Padziernik

Transcript

 • Padziernik 2012 / Gazeta bezpatnaISSN 2082-3231 / Nakad: 10 000 egz.

  Wilanw, Powsin, Zawady, Konstancin Jeziorna i okolice

  Padziernik 2012 / Gazeta bezpatna

  ISSN 2082-3231 / Nakad: 10 000 egz.

  PrZESTrZEPuBLICZNA:

  w SIECI ZNAkw

  PrZESTrZEPuBLICZNA:

  w SIECI ZNAkw

  TorI AMoSMuzyczna

  Autobiografia...

  TorI AMoSMuzyczna

  Autobiografia...

  RatuszWilanwju w 2014 roku?

  RatuszWilanwju w 2014 roku?

  KonKurs na najpiKniejszwilanowsK witryn

  handlowo-usugow

 • miesicznik bezpatny

  KonKurs na najpiKniejszwilanowsK witrynhandlowo-usugow

  w lad za artykuem Guy Perryego, ktry si ukaza na naszych amachw marcu br. roku pt. (Nie) przyjazne oblicza sklepw, urzd Dzielnicy wilanw

  m.st. warszawy, miesicznik Teraz wilanw oraz pracownia IN-VI ogaszaj:

  Od poowy listopada, przez dziesi dni, witryny lokali w Wilanowie bd ogldane i oceniane przez jury konkursowe.Jury skada si z profesjonalistw, ktrym bliskie s sprawy zwizane z estetyk przestrzeni publicznych

  a take fachowcy brany handlowej m.in.: Guy Perry, architekt-urbanista, prezes IN-VI;Artur Buczyski, z-ca burmistrza Dzielnicy Wilanw; Krzysztof Tranda, naczelnik wydziau architektury i budownictwa

  Dzielnicy Wilanw; Magali Gutierrez Carrasco, red. naczelna miesicznika Teraz Wilanworaz przedstawiciele SARP, ASP, PRCH i Domu Aukcyjnego Abbey House.

  Witryny oceniane bd w czterech kategoriach:

  1. Sklep spoywczy (delikatesy oraz sklepy sieciowe)

  2. Restauracja, kawiarnia3. Lokal handlowo-usugowy

  (m.in.: banki, apteki, SPA, gabinety lekarskie, biura podry, szkoy jzykowe, pralnie, kwiaciarnie)

  4. Miejsce przyjazne dzieciom

  Chtnych do wzicia udziau w konkursie zapraszamy do wysania zgoszenia wraz ze zdjciem witryny na adres: konkurswitryny@wilanow.pl (w tytule wpisujemy Konkurs na witryn) z podaniem adresu i nazwy lokalu.

  Zwycizcy w kadej z kategorii otrzymaj bardzo atrakcyjne nagrody. Wyniki konkursu ogoszone zostan na stronie internetowej Urzdu Dzielnicy oraz w wydaniu grudniowym miesicznika.

  Szczegowy regulamin konkursu dostpny jest na stronie www.wilanow.pl.Ponadto Teraz Wilanw zachca Pastwa do wysyania wasnych typw na najadniejsz witryn oraz do podzielenia si

  spostrzeeniami z naszymi czytelnikami. Maile prosimy nadsya na adres: witryna@teraz-wilanow.pl.Te najciekawsze opublikujemy i nagrodzimy.

  ORGANIZATORZY PARTNERZYMEDIALNI

 • Redaktor naczelna:Magali Gutierrez Carrasco

  Redakcja:ul. Sarmacka 18 lok.2, tel. 22 885 30 20fax: 22 258 13 92redakcja@teraz-wilanow.pl

  Wsppraca:Anna KrokoszGuy C. PerryMagda MosurJacek MosurMagorzata WrblewskaKlau dy na Pa bu dzi ska -Kos sek

  Reklama:Adrian Gorkowskigorkowski@teraz-wilanow.pltel: +48 514 58 25 09

  reklama@teraz-wilanow.pltel. 22 885 30 20

  Na okadce:TORI AMOSFoto: Victor de Mello

  www.terazwilanow.plWYDAWCA: LEMMONHOUSE sp. z o.o. 02-972 Warszawa, ul.Sarmacka 18 lok. 2, KRS: 0000340072,Sd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia Gospodarczy KRS, kapita zakadowy50.000z, REGON: 142035681, NIP: 9512294400

  Dro dzy Czy tel ni cy,

  w przy go to wa nym dla was pa dzier ni ko wym nu me rze Te raz

  wi la nw go r co za ch ca my wa ci cie li lo ka li han dlo wych i usu go -

  wych w wi la no wie do wzi cia udzia u w kon kur sie na naj pik niej -

  sz wi la now sk wi try n han dlo wo -usu go w I EDYCjA! wszy scy

  z Pa stwa mo g wy sy a do nas swo je wa sne ty py na naj ad niej sz

  wi try n oraz dzie li si spo strze e nia mi nt. wy gl du wi la now skich

  lo ka li. Naj cie kaw sze li sty zo sta n opu bli ko wa ne w na szym pi mie

  i na gro dzo ne.

  Za pra sza my do prze czy ta nia wa nych dla nas wszyst kich in for ma cji

  zwi za nych z za twier dze niem pro jek tu bu do wy ra tu sza wi la now -

  skie go oraz do po zna nia przy bli o ne go ter mi nu za ko cze nia tak

  du go ocze ki wa nej in we sty cji.

  Po le ca my rw nie ar ty ku Guya Per ryego, do ty cz cy re kla my w

  prze strze ni miej skiej z po wo a niem si na przy kad Sao Pau lo, w

  kt rym to za ka za no z po wo dze niem umie sze nia ja kich kol wiek re -

  klam, po za drob ny mi wy jt ka mi, ale o tym wi cej w ar ty ku le

  w bie cym nu me rze znaj dzie cie ta ke Pa stwo re la cj z za ko czo -

  nych Dni wi la no wa 2012 oraz no tat k z II fie sty ba lo no wej o Pu -

  char Bur mi strza Dziel ni cy wi la nw, wraz z cie ka wym opi sem ry tu -

  au la szo wa nia jed nej z uczest ni czek lo tu ba lo nem.

  Po nad to do prze czy ta nia cie ka wy wy wiad z To ri Amos, opi su j cy jej

  roz wj mu zycz ny, pla ny roz wo ju ka rie ry oraz nie za chwia n wia r

  w przy szo.

  Za pra sza my do lek tu ry sta ej ru bry ki Ma go rza ty wr blew skiej

  tym ra zem o syn nym fe sti wa lu pi wa okto ber fest i do prze czy ta -

  nia cie ka we go fe lie to nu jac ka Mo su ra.

  A na szym Czy tel ni kom, w te spo koj ne, je sien ne dni, y czy my od po -

  czyn ku i re flek sji przy mi ej lek tu rze Te raz wi la nw!

  Magali Gutierrez Carrasco

 • Dni wilanowa 2012zakoczone

  Relacja

  FOTO: Mosur.Art.pl

  4 Teraz Wilanw Padziernik

 • Dni wilanowa 2012zakoczone

  Programtegorocznychobchodwbyniezwyklebogaty.Rnorodnoimprezpozwalaazainteresowaodbior-cwwkadymwieku.Mielimywspaniaewystpy,przednie,wiatowekino,turnieje,zawodyrodzinne,dladziecibyyrnegorodzajuanimacjeiprzedstawie-nia.Dziaosiwieleiwrnychmiejscachnaszejdziel-nicy.Wsobotniwieczrprzyostrychdwikachskrzy-piecodbysimagicznypokazfajerwerkw.Nazako-czenieobchodwzobaczylimywspaniaewidowiskozezjawiskowymmappingiemarchitektonicznympt.Bo-haterowieOdsieczyWiedeskiejznwwpaacunapaacowejfasadzieorazniecomniejefektowneniwubiegymrokushowlaseroweWspczesnyWilanw.

  Wrod,12wrzenia,restauracjaNowaKuniawy-stpemCezaregoPazuryzainaugurowaacyklkabareto-wynowejscenywWilanowie.Aktorskozinterpretowa-ne,codziennezachowaniairelacjedamsko-mskiewzbudzaysalwymiechu.Aktorwietniebawiliczniezgromadzonpublicznoprzezponadgodzin.UcztdlakinomaniakwwieczrzfilmamiWoodyegoAl-lena,przygotowaokinosamochodowenadachusuper-marketuBricoman.DoskonayfilmFlamenco,flamen-comoglimyobejrzenanaszejplay,wletnimkinie,podgoymniebem.

  WystpMonikiBorzymbyduymwydarzeniem.Wo-kalistkaprzygotowaabogatyrepertuar.Klimatdzie-dzicaMuzeumPlakatudodawaurokuipodkrelanastrojowojejwokalu.Publicznogorcymibrawa-miuzyskaaprzedueniekoncertuobisy.Wtegorocz-nychdniachWilanowaniezabrakomody.Mielimypokazpt.Modawkwiatach.Modelkiimodelewy-stpiliwstrojachutrzymanychwjasnokremowejtona-cji,aichgowyudekorowanowymylnymikompozycja-mikwiatowymi.LegnickagrupaOcelot,zwycizcyprogramuMamTalent,przygotowalispektaklPod-niebnyBaletpt.:Maestwozmiocimiozapi-sanawlistachczylihistoriaJanaIIIiMarysieki.Spektaklbyzpewnociklimatyczny,peenkoloruipowabufruwajcychnaszarfachmodziutkichakroba-tek.Obejrzelimytenietypowonglerkszecianemorazakrobatwtoczcejsiobrczy.

  Podsumowujcdwatygodnie,obfitujcewtylewyda-rze,niesposboprzesirefleksji,ewarto,bytakbogatywhistoriterenmgjaknajczciejttniar-tystycznymyciem.Mieszkacychtnieiliczniebraliudziawewszystkichwydarzeniach.Caerodzinyczynnieuczestniczyywanimacjachiturniejach.Mie-limyokazjmioiwartociowospdziczas,wziudziawlekcjihistorii,zobaczyrzeczypikneizaska-kujce.Czekamyzatemniecierpliwiedonastpnych,jubileuszowychobchodwwprzyszym,2013roku.

  J.M.

  Relacja

  Padziernik Teraz Wilanw 5

 • 6 Teraz Wilanw Padziernik

  Przed ka dym lo tem od by wa a si od pra wa za g star tu j cych wza wo dach. Po da wa no sze reg istot nych po mia rw me te oro lo gicz -nych i wska zy wa no punk ty w te re nie, gdzie na le a o upu ci mar -ke ry. Mar ke rem na zy wa no ci a rek z ko lo ro w szmat k, kt rypo wi nien zo sta zrzu co ny z ba lo nu jak naj bli ej bia e go, kil ku me -tro we go krzy a, uo o ne go na zie mi. S dzio wie mie rzc od le -go mar ke ra od ce lu przy zna wa li punk ty dla naj pre cy zyj niej szejza o gi. Trze ba tu do da, i ba lon ma du e mo li wo ci ste ro wa niawy so ko ci, po dob no na wet z do kad no ci do 30 cen ty me trw,

  na to miast je li cho dzi o kie ru nek lo tu, mo li wo ci s ra czej zni ko me. Wdu ym stop niu od wa ci we go wy bo ru miej sca star tu i je go usy tu owa niaw sto sun ku do punk tu zrzu tu za le y suk ces za o gi. O miej scu star tu za -wsze de cy du je pi lot ba lo nu.

  Za raz po od pra wie wszy scy wy ru sza li na po szu ki wa nie naj lep sze go miej -sca do star tu. Po su gi wa no si wie lo ma skom pli ko wa ny mi przy rz da mi,ale wy pusz cza no te ma e ba lo ni ki na pe nio ne he lem. Ob ser wa cja ta kie -go obiek tu wska zy wa a na ru chy po wie trza w po szcze gl nych war stwach

  II Fiesta Balonowao Puchar Burmistrza Dzielnicy wilanw

  Wpitek,14wrzenia,popoudniuodbysipierwszylotbalonemnadWilanowemwystartowaa IIFiestaBalonowaoPucharBurmistrzaDzielnicyWilanwm.st.Warszawy.FantastycznywidokrnobarwnychbalonwunoszcychsinadWilanowemiPowsinemtowarzyszynamprzeztrzydni.

  Fiesta balonowa - Relacja

 • Padziernik Teraz Wilanw 7

  i po zwa la a pre cy zyj niej prze wi dzie tra s prze lo tu. Du ym ogra ni cze -niem dla lo tw jest za wsze po go da. Ba lo ny nie la ta j przy du ym wie -trze. Na wet nie wiel kie opa dy wy klu cza j start. W so bo t, 15 wrze nia,po ran ny lot od by y za le d wie trzy ba lo ny. Drob ny deszcz wy klu czy startwik szo ci za g. Te go sa me go dnia, do ostat niej chwi li wa y y si telo sy po po u dnio we go star tu. Tym ra zem zbyt wietrz na po go da stwa rza aza gro e nie dla awia cji. Do pie ro na go dzi n przed za cho dem so cawszyst kie za o gi wy star to wa y. C to za wspa nia y wi dok, kil ka na cie ja -skra wo ko lo ro wych gi gan tw ma je sta tycz nie uno sz cych si nad Wi la -

  no wem na tle za cho dz ce go so ca. Szko da, e lo ty trwa y takkrt ko, za le d wie k