Teraz Wilanów Styczeń

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teraz Wilanw Stycze

Transcript

 • WyNiKi i Edy CJi KON KUR SU Na NaJ piK NiEJ SzWi La NOW SK Wi tRy N HaN dLO WO -USU gO W

  WyWiad:La vie est belle, czyli jak przey ycie

  chwytajc tylko to,co w nim pikne

  wiatna jzykachWaKaCJENa HORyzONCiE

  Nasze miasto: RE La CJa z WRC zE Nia Na gRd W i Edy CJi Wi La NOW SKiE gOKON KUR SU pLa StyCz NE gO dLa dziE Ci

  wiatna jzykachWaKaCJENa HORyzONCiE

  Nasze miasto: RE La CJa z WRC zE Nia Na gRd W i Edy CJi Wi La NOW SKiE gOKON KUR SU pLa StyCz NE gO dLa dziE Ci

  WyNiKi i Edy CJi KON KUR SU Na NaJ piK NiEJ SzWi La NOW SK Wi tRy N HaN dLO WO -USU gO W

  WyWiad:La vie est belle, czyli jak przey ycie

  chwytajc tylko to,co w nim pikne

 • 2TerazWilanwStycze

  Nasze miasto

  12 stycz nia 2013

  So bo ta w Cen trum

  godz. 10.00 14.00,

  ZO O ka ul. Wiert ni cza 26

  10.00 10.45

  Ma li Ein ste ini

  Zapraszamynawarsztatynaukowepod-czasktrychzgbimytajnikiywiow.Trzsieniaziemi,wybuchywulkanw,tor-nada-poznamyichsiorazprzyczynypowstawania!Sprawdzimytakezjakprdkocimoeporuszasiwiatrizjaksimymoe-mynajszybciejdmuchnwwiatromierz,zktregoodczytamyskalBeauforta.Kadyuczestnikwarsztatwwykonasy-mulacjetrzsieniaziemiatakesamo-dzielnieskonstruujewybuchajcywulkan!Koszt-30,00obowizujzapisytelefo-niczne(226519820lube-mailo-we,centrum@kulturawilanow.pl)

  11.00 11.45

  "Cu da - Wian ki" Za baw ko wo

  Papier,rolka,kawaekplastikuipatyk....Brzminudno?Nicbardziejmylnego!Zapraszamywwiatkreatywnejtwrczo-ci.PokaemyWam,jakzprostych,po-zornienieuytecznych,rzeczymonawyczarowaskarby,zktrymitrudnob-dziesiWamrozsta!Nazajciachbdziemywarsztatowonadawadrugieycierzeczomjuniepo-trzebnym!Bdziemytworzyzabawkiiskarby,awszystkienaszekonstrukcjepozajciachzabierzemydodomu!Koszt-30,00obowizujzapisytelefo-niczne(226519820lubmejlowecentrum@kulturawilanow.pl)

  Po ra nek te atral ny

  13 stycz nia (nie dzie la) godz. 11.45,

  In sty tut Ja na Paw a II ul. Hlon da 1

  PoranekteatralnySmokWawelskiLegendaostrasznymsmoku,ktryza-mieszkanawawelskimwzgrzuwKrakowieorazodzielnymJasiuszewczy-ku.Wbajcewystpuj:krl,krlewna,przekupkikrakowskie,Jaszewczykiogromnysmok.Serdeczniezapraszamy!Wstpwolny.

  Po ra nek te atral ny

  20 stycz nia (nie dzie la) godz. 11.45,

  Sy ta 123

  PoranekteatralnyOKasicogskizgubiaBajkawgMariiKownackiej.Historiamaejgsiareczki,ktrejg-skiporwazywilk.Wbajcebiorudzia:G-ral,graleczka,kowal,g-ski,wilk,owieczkiikoza.Serdeczniezapraszamy!Wstpwolny.

  Po ra nek te atral ny

  Le gen dy Gr i Kra ko wa

  27 stycz nia (nie dzie la) godz. 11.45,

  Zesp Szk,

  ul. Gubinowska 28/30

  CentrumKulturyWilanwzaprasza27styczna2013r.ogodzinie11.45doZespoluSzk,ulGubinowskiej28/30napo-ranekteatralny.ZobaczybdziemonaPolskwle-gendzie:rwienikwidzwWojtekiGraldzikinie-zwykejfajceprzywoajLegendokrluBeskidzie,odwchWisekach-Czar-nejiBiaejijakznichpo-wstaaWisa.Spotykamy

  teRycerzaGiewontaiwysuchamyjegoprzesania.ZgrspyniemyWisdoKrakowa,gdziePolskiSmokWawelskiprzeganiatchrzliwychzamorskichrycerzyidopieropomy-sowyKrakdamurad.SuchamyHejnauMariackiegoido-wiadujemysi,czemujesturwany.Wstpwolny.

  XI Ch ral ny Wi la now ski

  Wie czr Ko l do wy

  CentrumKulturyWilanwiWilanowskieTowarzystwoChralnezapraszajwnie-dziel,13stycznia2013r.,ogodz.15:00doSanktuariumMatkiBoskiejTsknicejwPowsinienaXIChralnyWilanowskiWieczrKoldowy.Wprogramieusyszymykoldyipastora-kiwwykonaniuchrwizespowzWarszawyorazokolic.Wstpwolny.Serdeczniezapraszamy!

  Zi maw Mie cie2013Zi ma w mie cie z Ma ymEin ste inem

  Zimawmiecieniemusibynudna!Za-praszamyzazajciaiwarsztatyprowa-dzoneprzezMaychEinsteinw.Wprogramie:codzienneeksperymentynaukowe,warsztatykonstruktorskie,warsztatymanualneorazgryizabawyrozwijajcekreatywnoibystroumy-su!Gwarantujemywietnzabawipro-fesjonalnepodejcie!

  data: 28.0101.02.2013,0408.02.2013-5dniczastrwania: 14.0017.00-3hdziennieiloosb: max.15osbAnimatorzy: zajciaprowadzidwojeani-matorw:EwelinaRomanowskaiKrzysztofMaracewicz.Cenaabonamentu:300z.20z/hcenazapojedynczezajcia:25z/h/75z1dzie

  Nieprowadzimylistyzapisw,zazapisa-neuznajesidziecko,ktremaopaconezajcia,wprzypadkurezygnacjinaleyzgosijniepniejni72godzinyprzedzajciami(pitek25.01.2013dogodz.14.00),wprzeciwnymwypadkuniezwracamyopatyzazajcia.Informacjepodnumeremtelefonu:226519820

  Co no we go w CKW?

 • Stycze TerazWilanw3

  Nasze miasto

  Redaktor naczelna:Magali Gutierrez Carrasco

  Redakcja:ul. Sarmacka 18 lok.2, tel. 22 885 30 20fax: 22 258 13 92redakcja@teraz-wilanow.pl

  Wsppraca:Dorota Wjtowicz-WielgopolanKlau dy na Pa bu dzi ska -Kos sekMagorzata WrblewskaWojciech Gontarz-VirionAdrian Gorkowski

  Reklama:reklama@teraz-wilanow.pltel. 22 885 30 20gorkowski@teraz-wilanow.pltel: +48 514 58 25 09

  Na okadce:Jolanta Racinowska-BogielFoto: Radosaw Nawrocki

  www.terazwilanow.pl

  WYDAWCA:LEMMONHOUSEsp.zo.o.02-972Warszawa,ul.Sarmacka18lok.2,KRS:0000340072,SdRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziaGospodarczyKRS,kapitazakadowy50.000z,REGON:142035681,NIP:9512294400

  WyNiKi i Edy CJi KON KUR SU Na NaJ piK NiEJ SzWi La NOW SK Wi tRy N HaN dLO WO -USU gO W

  WyWiad:La vie est belle, czyli jak przey ycie

  chwytajc tylko to,co w nim pikne

  WyNiKi i Edy CJi KON KUR SU Na NaJ piK NiEJ SzWi La NOW SK Wi tRy N HaN dLO WO -USU gO W

  WyWiad:La vie est belle, czyli jak przey ycie

  chwytajc tylko to,co w nim pikne

  Kon kurs ogo szo ny w li sto pa do wym nu me rze cie szy siza in te re so wa niem wi la now skich przed si bior cw.Otrzy ma li my wie le zgo sze wraz z fo to gra a mi wi trynpunk tw usu go wo -han dlo wych. Czon ko wie ju ry kon -kur so we go obej rze li na zdj ciach a cz sto te na y wo i su biek tyw nie oce ni li wy gldfron tw oce nia nych miejsc.

  Czonkowiekomisjitowycznieludzie,ktrymniejestobojtnepiknoWila-nowa,asto:architekt-urbanistaGuyPerry,z-caburmistrzadzielnicyWilanwArturBuczyski,naczelnikwydziauarchitekturyibudownictwadzielnicyWila-nwKrzysztofTranda,redaktornaczelnanaszegomiesicznikaMagaliGutierrezCarrasco,popularnyaktorAndrzejZieliski,prodziekanprof.ASPdrhab.ProtJarnuszkiewicz,DevelopmentSpecialistPRCHNataliaPawluczuk,redaktorna-czelnyArt&BusinessBogdanDeptua,orazAndrzejMiklaszewskiprzedstawicielSARP.

  Poprawiedwugodzinnejburzliwejnaradzieigosowaniu,wyoniono(czstonie-jednomylnie)Laureatwnaszegokonkursu.Wkadejzczterechkategoriina-grodzilimytrzynajpikniejszewitrynywWilanowie.

  BEST OF WI LA NW 2012 WI TRY NALaureaci konkursu otrzymali m.in. naklejki: Bestof Wilanw 2012, WITRYNA. Su one donaklejenia w widocznych miejscach nagrodzonychlokali handlowo-usugowych (np. drzwiwejciowe, witryna) od wewntrz, nadrukiem doszyby i s informacj dla klientw i niniejszemiejsce otrzymao jedn z trzech nagrd wkonkursie (zota miejsce I, srebrna miejsce II,biaa miejsce III). Naklejki stanowi wyrnik idesign, ktry prezentuje dana witryna i lokalzosta zauwaony i nagrodzony. Pomys nawizujedo znanych oznacze Michelin cho te wiadczo wysokiej jakoci serwowanych da. Na wypadekzniszczenia naklejki podczas prby jej przyklejenia,dodatkowe naklejki s dostpne w UrzdzieDzielnicy Wilanw.

  KonkursnaNajpikniejszWilanowskWitrynHandlowo-Usugow

  wiatna jzykachWaKaCJENa HORyzONCiE

  Nasze miasto: RE La CJa z WRC zE Nia Na gRd W i Edy CJi Wi La NOW SKiE gOKON KUR SU pLa StyCz NE gO dLa dziE Ci

  wiatna jzykachWaKaCJENa HORyzONCiE

  Nasze miasto: RE La CJa z WRC zE Nia Na gRd W i Edy CJi Wi La NOW SKiE gOKON KUR SU pLa StyCz NE gO dLa dziE Ci

 • 4TerazWilanwStycze

  Nasze miasto

  KonkursnaNajpikniejszWilanowskWitrynHandlowo-Usugow

  Ka te go ria A Sklep spo yw czyIII miej sce Sar mac kie Sma ko y ki

  Ka te go ria A Sklep spo yw czyII miej sce Wi ta min ka

  Ka te go ria B Re stau ra cja, ka wiar niaIII miej sce Su shi Ate lier

  Ka te go ria B Re stau ra cja, ka wiar niaII miej sce Bi stec ca Bi stro

  Ka te go ria D Miej sce przy ja zne dzie ciomIII miej sce Ba na naz

  Ka te go ria D Miej sce przy ja zne dzie ciomII miej sce Mo lo Kid sCa fe

  Ka te go ria C Lo kal han dlo wo -usu go wyIII miej sce Am ba sa da Uro dy Me di cal Spa

  Ka te go ria C Lo kal han dlo wo -usu go wyII miej sce Swe et Li ving Ho me In spi ra tions

  Foto

  : M

  osur

  .Art

  .pl

 • Stycze TerazWilanw5

  Wponiedziaek,17grudnia2012roku,wUrzdzieDzielnicyWilanwm.st.WarszawyburmistrzdzielnicyWilanwLu-dwikRakowskiwrczyZwycizcompamitkowedyplomyoraznagrody.Wyrnieniniekrylidumyiradocizezwycistwa.

  KategoriaASklepspoywczyI miej sce Piw ni ca Sma kw,ul.Sarmacka20/137,II miej sce Wi ta min ka Sklep Owo co wo -Wa rzyw ny,ul.FranciszkaKlimczaka17lok.204,III miej sce Sar mac kie Sma ko y ki,ul.Sarmacka10.

  KategoriaBRestauracja,kawiarniaI miej sce Ma a Czar na Ca fe&Coc ta ils,ul.FranciszkaKlimczaka5lok.86,II miej sce Bi stec ca Bi stro,ul.AdamaBranickiego11,III miej sce Su shi Ate lier, ul.FranciszkaKlimczaka17lok.209.

  KategoriaCLokalhandlowo-usugowyI miej sce Ho me Swe et Ho me Ca fe&Shop,ul.FranciszkaKlimczaka22lok.U3.II miej sce Swe et Li ving Ho me In spi ra tions, ul.Kazachska1,III miej sce Am ba sa da Uro dy Me di cal Spa, ul.KsidzaPrymasaAugustaHlonda2.

  KategoriaDMiejsceprzyjaznedzieciomI miej sce Coc co dril lo, ul.AdamaBranickiego11,II miej sce Mo lo Kid sCa fe, ul.FranciszkaKlimczaka17,III miej sce Ba na naz, al.Rzeczypospolitej18.

  Mamynadziej,enaszkonkurspozytywniezmotywowawacicielilokalihandlowo-usugowychdozwrceniawikszejuwaginawygldnietylkowewntrzsklepu,czykawiarni,aleprzedewszystkimnato,jakprezentujesidanemiejsce,po-dziwianeprzezszybkprzezprzypadkowegoprzechodnia.

  WszystkimUczestnikomdzikujemyzaudzia,anajlepszymzcaegosercagratulujemyiyczymydalszychsukceswwNo-wymRoku.Posukcesietegorocznejedycji,monasispodziewaw2013rokukolejnejturyrywalizacji,awic:Przedsib