Termostat Za Inkubator - Literatura

  • View
    447

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

termostat

Transcript

1

Tehnika kola BeejMaturski rad iz Osnove automatskog upravljanjaElektronski termostat za inkubator

Mentor:Uenik:

Ime Prezime, profIme Prezime, IV2Beej, jun 2013. god.

S A D R A 1 Uvod

Sezona i za izvodjenje pilia je poetak februara pogodan za nasadjivanje.Prvo bitan je odabir jaja za ulaganje u inkubator, jaja moraju biti starosti od 2 do 10 dana pribline starosti,veliine srazmerno rasi od koje su,glatke i zdrave ljuske.Jaja se uvaju na optimalnoj temperaturi od 5do 15 stepeni tako to se svaka dva dane okreu da bi se lepo formirao mehur koji je kasnije bitan embrionu zbog kiseonika.

to se tie samih inkubatora imamo razliite vrste ali osnovna podela je na jednoslojne i vieslojne. Jednoslojni inkubatori imaju oblik plitkog sanduka sa grejaem koji greje jja odozgo a ispod jaja se nalaze posude sa vodom kojima se regulie vlaga. Viselojni inkubatori imaju oblik vitrine i jaja se u njima zagrevaju tako to vru vazduh struji izmedju polica sa jajima a vlaga se regulie takodje posudama sa vodom koje se nalaze u komori ispred gde i greja i ventilator.

inkubatori moraju biti smeteni u prostoriji gde temperatura treba da bude od 16-20 stepeni bez veih varijacija.Vana oprema za inkubator je i termometar i vlagometar i jos jedan kontrolni termometar. Kada inkubator postigne odgovarajuu temperaturu to za ivinska jaja iznosi 38-39C, jaja se mogu uloiti u njega odmah se stavljaju i posude sa vodom temperature 40C koje treba da reguliu vlagu koja u poetku treba biti oko50% a to inkubiranje odmie vlaga treba da dostigne i do 75%.

aja prva tri dana ne treba dirati ni okretati a od etvrtog jaja se okreu tri puta dnevno isto tako jaja treba prohladjivati tako etvrtog dana jaja kada se okreu pustiti ih da borave van inkubatora 4-5 min i to ponavljati svakog dana produivi za jedan min.od 10 do 18 dana jaja se okreu dva puta(a u zavisnosi od inkubatora koji posedujemo jaja treba i prskati po semi koja je propisana za taj inkubator) i poslednja tri dana jaja se ne diraju.

Jaja se lampiraju po pravilu 8. i 18. dana a iskusniji odgaivai rade to i 5-6 dana kada se takozvani mukovi jaja u kojima se nisu zametnuli embrioni odstranjuju iz inkubatora. A 18 dana se takodje odstranjuju jaja u kojima je zametak uginuo ili jaja nisu ispravna na neki drugi nain.18 dana jaja koja su preostala prebacujemo sa reetkaste police ba icanu da bi pri izvodjenju pilii ostali u njoj. Kada se pilii izvode poeljno je vaditi ljuske iz inkubatora jer se mogu zalepiti za jaja koja se jo nisu izvela i na taj nain onemoguiti da pile izadje tako to se ugui.

Inkubator nije poeljno otvarati kad ponu pilii da se legu (da bi se vadile ljuske ili izlegli pilii) jer se smanjuje vlaga u inkubatoru i to tetno deluje na neizlegla jaja. Pilii mogu u inkubatoru da ostanu 24h i da se vade posle toga.

Termostati se koriste kao termostat za inkubatore zbog lake kontrole i konstantne temperature - tolerancija od 0,1%. Inkubator za pilie e imati konstantnu temperatura samo ako se upotrebi odgovarajui greja u zavisnosti od toga koliko inkubator za jaja ima zapreminu. (Primera radi u inkubator za proizvodnju pilia za 100 jaja postavlja se greja od 250-350wata, a nikako od 1kw, ili jo jaeg jer ne postoji takav termostat za inkubator koji e vam odrati stabilnu temperaturu u inkubatoru za pilie). Termostat za inkubator iskljui greja na zadatoj temperaturi, ali sam greja odaje jo toplote jer je bio usijan, pa ako je jo bio na amotnoj cevi (katstrofa). Zato su za inkubator za jaja najbolji grejai u spirali zategnuti jer lako se greju a isto tako i brzo se hlade. U svakom sluaju greja za inkubator za proizvodnju pilia ne sme da se usijava, ako elite veliku preciznost konstantne temperature.

Prednost elektronskog termostata za inkubator za proizvodnju pilia je u tome to ne dolazi do lepljenja kontakata. Tu dolazi do izraaja sigurnost. Kod mehanikih termostata su usled kvara (lepljenje kontakta) grejai stalno ukljueni i dolazi do pregrevanja, dok elektronski termostati usled nekog kvara iskljuuju.2 OPIS UREAJAElektronska kola za zatitu koja reaguju na temperaturu, imaju mnogo praktinih primena u domainstvu, za komercijalne namene i u industriji. Elektronska kola koja su osetljiva na temperaturne promene mogu se upotrebiti za automatsko aktiviranje alarma ili ureaja za zatitu, kada jedna ili vie praenih temperatura pree ili padne ispod zadatog nivoa, odnosno kada se dve temperature razlikuju vie od zadate vrednosti. Takva elektronska kola mogu biti upotrebljena da upozore na pojavu vatre, zaleivanja, preterane temperature bojlera, neispravnosti u sisitemu grejanja, pregrejanosti dela maine ili tenosti, itd. I mogu koristiti termostate , termistore odnosno razliite tipove kompaktnih komponenti kao elemente koji su odgovorni za praenje temperature. Ovaj komplet omoguava izbor odgovarajueg praktinog elektronskog kola za zatitu koje reaguje na temperaturu. Moe se primeniti da kolo jeste projektovano da aktivira rele, a pod okolnostima koje se tretiraju kao alarmantne, no, u mnogim sluajevima ovaj rele moe biti zamenjen gotovim modulom sa piezo-elektrinom sirenom na 12 V ako se to zahteva. Naravno moe se releom ukljuiti klimatizer, greja ili neto drugo. Veina preko-temperaturnih ( I pod-temperaturnih) zatitnih kola aktivira rele ili alarmnu jedinicu kada se praena temperatura podigne preko ( ili padne ispod ) zadatog nivoa. On moe da varira dosta ispod take zamrzavanja vode do iznad take kjuanja vode. Precizna elektronska kola ovog tipa obino koriste jedan ili vie termistora ili kompaktnih komponenti kao termo-osetljive elemente. Termistorska kola opisana u ovom napisu projektovana su tako da imaju nazivnu otpornost od 2k( na eljenoj radnoj temperaturi, meutim sva ova kola e u stvari dobro raditi sa NTC termistorima koji imaju otpornost od 1k( do 20 k( pri zahtevanom temperaturnom prelazu. Ovaj spoj predlaemo za termostate u inkubatorima ili za grejanje u stanovima.

Grafiki simboli i fiziki izgled nekih ugraenih elemenata

3 ELEKTRINA EMA I PRINCIP RADA Kljuni element termostata je PTC senzor KTY81 i operacioni pojaava LM741.Ovaj operacioni pojaava radi kao neinvertujui komparator sa histerezom.Referentni napon ovog komparatora je na invertujuem ulazu ( PIN 2 ), i iznosi 6V.Odreuju ga R6-R8 kao naponski razdelnik. Stabilnost ovog napona odredjuje kondenzator C3.Na drugi, neinvertujui ulaz (PIN3) dovedemo merenu temperaturu, tako to sa potenciometrom P1 podesimo eljenu temperaturu, na kojoj reaguje termostat.Stabilnost napona na neinvertujuem ulazu odredjuje kondenzator C4. Kako rasre temperatura, tako e da raste otpornost PTC senzora, tako da se polako poveava napon na neinvertujuem ulazu komparatora. Kada dostigne referentni napon od 6V, komparator prebacuje na visok nivo. Na izlazu komparatora se pojavi napon oko 12V. Ovaj napon se smanjuje sa naponskim deliteljem R3-R4, tako da e tranzistor provesti. Provoenje tranzistora znai da se relej aktivira i LE dioda LED2 se pali i daje znak da se rele aktivirao.Sa otpornikom R5 podeavamo histerezu komparatora.Sa otpornikom R2 ograniavamo struju LED diode. Napajanje termostata se izodi sa transformatorom, grec ispravljaem, filterskim kondenzatorima C1.C2 i naponskim regulatorom 7812. Karakteristika PTC senzora u zavisnosti od temperature dat je na donjoj slici.

Na termostat podeen da radi tako,da na eljenoj temperaturi ukljuuje ventilator, koji hladi prostor, i kada temperatura opada ispod podeene, iskljui se rele, a automatski ukljuuje greja. To se postie sa preklopnim relejom. Na jedan kontakt ( mirni ) vezuje se greja, a na radni kontakt ventilator.4 TAMPANA PLOA ,RASPORED ELEMENATA i fiziki izgled ureaja

Dodatna pitanja kOja treba obraditi1. Princip rada grecovog ispravljaa2. Princip rada PTC i NTC senzora3. Komparatori, vrsta, princip rada4. Uloga releje

5 Zakljuak Elektronski termostat za inkubator postavlja se sa spoljne strane bilo gde gde vam odgovara na inkubator za jaja, a sonda se postavlja u sredinu u inkubator za proizvodnju pilia, iznad jaja. Inkubator za pilie na slici je pogodan za 60 kokoijih jaja ili 130-150 prepeliijinih jaja. 1. Sonda

2. Faza i Nula

3. Krajevi grejaa spirale. Kod postavljanja grejaa spirale u inkubator za jaja, preporuka je da je treba postaviti na 5-8cm ispod poklopca i na istoj udaljenosti 5-8cm od stranica kutije za inkubator za pilie.Koji termostati se mogu koristiti kao termostat za inkubatorKao termostat za inkubator mogu se koristiti elektronski termostati gde se postavlja samo greja koji ide direktno na izlaz termostata.

Ovi termostati za inkubator nisu predvieni da se na njihov izlaz prikljui ventilator (napon ovih termostata na izlazu varira od 0-220V). Ako se eli u inkubator za pilie ugraditi ventilator onda se on mora direktno spojiti na 220V.

Ovi termostati za inkubator nisu predvieni da se na greja prikljui kontrolna sijalica.

To znai da se na izlaz ovih termostata prilkljuuju samo krajevi grejaa. Ukoliko se ugrauje elektronski termostat u inkubator za proizvodnju pilia gde je predhodno koriten mehaniki termostat, treba sa grejaa raskaiti kontrolnu sijalicu.Literatura1. Vladimir D. Krsti,eljko V.Krsti Mala kola elektronike , Beograd, 2005.

2. asopis ELEKTRO, Ni 19983. http://sr.wikipedia.orgPAGE

1