Click here to load reader

Testové otázky ZP se správným řešením

 • View
  130

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Testové otázky kezkoušce - zbrojní pas

Text of Testové otázky ZP se správným řešením

 • Testov otzkyke zkouce odborn zpsobilosti pro adatele o zbrojn prkaz

  platn od 1. ledna 2010

  1. Pro ely zkona o zbranch se rozum drenm zbran nebo steliva mta) zbra nebo stelivo uvnit bytovch nebo provoznch prostor nebo uvnit zeteln ohraniench nemovitost bezsouhlasu vlastnka nebo njemce uvedench prostor nebo nemovitost, zbra nenabitou nboji v zsobnku,nbojov schrnce, nbojov komoe hlavn nebo nbojovch komorch vlce revolveru a uloenou v uzavenmobalu za elem jejho pemstn z msta na mstob) zbra nebo stelivo uvnit bytovch nebo provoznch prostor nebo uvnit zeteln ohraniench nemovitost sesouhlasem vlastnka nebo njemce uvedench prostor nebo nemovitost, nebo zbra nenabitou nboji v zsobnku,nbojov schrnce, nbojov komoe hlavn nebo nbojovch komorch vlce revolveru a uloenou v uzavenmobalu za elem jejho pemstn z msta na mstoc) zbra nebo stelivo uvnit bytovch nebo provoznch prostor nebo uvnit zeteln ohraniench nemovitost sesouhlasem vlastnka nebo njemce uvedench prostor nebo nemovitost, zbra nabitou nboji v zsobnku, nbojovschrnce, nbojov komoe hlavn nebo nbojovch komorch vlce revolveru

  2. Pro ely zkona o zbranch se rozum noenm zbran nebo steliva mta) zbra nebo stelivo u sebe, s vjimkou ppad, kdy se jedn o drenb) zbra nebo stelivo uloeno v trezoruc) zbra nebo stelivo uvnit bytovch nebo provoznch prostor nebo uvnit zeteln ohraniench nemovitost, nebozbra nenabitou nboji v zsobnku, nbojov schrnce, nbojov komoe hlavn nebo nbojovch komorch vlcerevolveru

  3. Penechnm zbran nebo steliva se pro ely zkona o zbranch rozuma) poskytnut monosti pslunmu tvaru policie se zbran a stelivem fakticky nakldatb) neposkytnut monosti jinm osobm se zbran a stelivem fakticky nakldatc) poskytnut monosti jin osob se zbran nebo stelivem fakticky nakldat

  4. Samoinn zbran jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Bb) zbran kategorie Cc) zbran kategorie A

  5. Zbran vyroben nebo upraven tak, e lze utajit jejich el, nebo u kterch byly pvodn charakter apodoba zmnny tak, aby se jejich pouitm mohly zpsobit t nsledky, jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Ab) zbran kategorie Bc) zbran kategorie C

  6. Zbran maskovan jako jin pedmty (zken zbran) jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Bb) zbran kategorie Cc) zbran kategorie A

  7. Steln nstrahov zazen jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Ab) zbran kategorie Bc) zbran kategorie C

  8. Paln zbran nevyroben z kov, pokud nejsou identifikovateln jako zbran pi kontrolch osob azavazedel pomoc deteknch a rentgenovch pstroj, jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Ab) zbran kategorie Bc) zbran kategorie C

  9. Plynov nebo expanzn zbran, nejde-li o dovolen vrobn proveden, jsou zbran zaazen mezi

  ZbraneKvalitne.cz http://zbrane.kvalitne.cz/

  1 of 54

 • a) zbran kategorie Cb) zbran kategorie Ac) zbran kategorie D

  10. Zbran s pevn vestavnmi tlumii hluku vstelu nebo s pevn vestavnmi laserovmi zamovaijsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Ab) zbran kategorie Bc) zbran kategorie C

  11. Tlumie hluku vstelu jsou doplky zbran, kter jsou zaazeny mezia) zbran kategorie Cb) zbran kategorie Ac) zbran kategorie B

  12. Zamovae zbran konstruovan na principu noktovizor jsou doplky zbran, kter jsou zaazenymezia) zbran kategorie Ab) zbran kategorie Bc) zbran kategorie C

  13. Laserov zamovae jsou doplky zbran, kter jsou zaazeny mezia) zbran kategorie Bb) zbran kategorie Cc) zbran kategorie A

  14. Stelivo se stelou prbojnou, vbunou nebo zpalnou je zaazeno mezia) zbran kategorie Bb) zbran kategorie Cc) zbran kategorie A

  15. Stelivo pro krtk kulov zbran se stelou okovou nebo stelou urenou ke zven ranivho inkuje zaazeno mezia) zbran kategorie Ab) zbran kategorie Bc) zbran kategorie C

  16. Stelivo, kter neodpovd dovolenmu vrobnmu proveden, je stelivo zaazen mezia) zbran kategorie Bb) zbran kategorie Ac) zbran kategorie C

  17. Munice je stelivo zaazen mezia) zbran kategorie Ab) zbran kategorie Bc) zbran kategorie C

  18. Krtk opakovac nebo samonabjec zbran jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Ab) zbran kategorie Bc) zbran kategorie C

  19. Krtk jednoranov nebo vceranov zbran pro stelivo se stedovm zpalem jsou zbran zaazenmezia) zbran kategorie Ab) zbran kategorie Bc) zbran kategorie C

  ZbraneKvalitne.cz http://zbrane.kvalitne.cz/

  2 of 54

 • 20. Jednoranov nebo vceranov zbran pro stelivo s okrajovm zpalem, jejich celkov dlka je menne 280 mm, jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Bb) zbran kategorie Cc) zbran kategorie D

  21. Dlouh samonabjec zbran, jejich zsobnk nebo nbojov schrnka a nbojov komora mohoudohromady pojmout vce ne ti nboje, jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Ab) zbran kategorie Cc) zbran kategorie B

  22. Dlouh samonabjec zbran, jejich zsobnk nebo nbojov schrnka a nbojov komora nemohoudohromady pojmout vce ne 3 nboje a u nich je podvac stroj odnmateln, anebo u nich nenzarueno, e nemohou bt pemnny bn dostupnmi nstroji na zbran, jejich zsobnk nebo nbojovschrnka a nbojov komora mohou dohromady pojmout vce ne 3 nboje, jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Ab) zbran kategorie Bc) zbran kategorie C

  23. Dlouh opakovac nebo samonabjec zbran s hladkm vvrtem hlavn, jejich dlka hlavn je mennebo rovn 600 mm, jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Ab) zbran kategorie Bc) zbran kategorie C

  24. Samonabjec zbran, pokud maj vzhled samoinnch zbran, jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Ab) zbran kategorie Bc) zbran kategorie C

  25. Signln zbran pro pouit signlnch nboj re vt ne 16 mm jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Bb) zbran kategorie Cc) zbran kategorie D

  26. Jednoranov nebo vceranov zbran pro stelivo s okrajovm zpalem, jejich celkov dlka se rovnnebo je vt ne 280 mm, jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Bb) zbran kategorie Cc) zbran kategorie D

  27. Plynov zbran, u nich kinetick energie stely na st hlavn je vy ne 16 J, s vjimkoupaintbalovch zbran, jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Ab) zbran kategorie Cc) zbran kategorie B

  28. Vce ne dvouranov nebo opakovac zbran zkonstruovan na principu perkusnch zmkovchsystm jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Ab) zbran kategorie Bc) zbran kategorie C

  29. Historick zbran jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Bb) zbran kategorie Cc) zbran kategorie D

  ZbraneKvalitne.cz http://zbrane.kvalitne.cz/

  3 of 54

 • 30. Zbran jednoranov a dvouranov zkonstruovan na principech doutnkovch, kolekovch,kesadlovch nebo perkusnch zmkovch systm jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Cb) zbran kategorie Dc) zbran kategorie E

  31. Paln zbran uren pro stelbu nboji flobert s energi stely na st hlavn do 7,5 J jsou zbranzaazen mezia) zbran kategorie Ab) zbran kategorie Cc) zbran kategorie D

  32. Plynov zbran na vzduchovou kartu jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Bb) zbran kategorie Cc) zbran kategorie D

  33. Plynov zbran, u nich kinetick energie stely na st hlavn dosahuje nejvce 16 J, jsou zbranzaazen mezia) zbran kategorie Cb) zbran kategorie Dc) zbran kategorie E

  34. Expanzn zbran a expanzn pstroje jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Cb) zbran kategorie Dc) zbran kategorie E

  35. Mechanick zbran, u nich je napnac sla vt ne 150 N, jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Bb) zbran kategorie Cc) zbran kategorie D

  36. Znehodnocen zbran, na kterch byly provedeny takov nevratn pravy, kter znemouj jejichpouit ke stelb, jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Ab) zbran kategorie Cc) zbran kategorie D

  37. Zbran, na kterch byly ezem provedeny takov pravy, kter odkrvaj alespo sten vnitnkonstrukci zbran, jsou zbran zaazen mezia) zbran kategorie Ab) zbran kategorie Cc) zbran kategorie D

  38. Neaktivn stelivo a munice jsou zaazen mezia) zbran kategorie Cb) zbran kategorie Dc) zbran kategorie A

  39. Zbra kategorie A je zakzno nabvat do vlastnictv, dret nebo nosit, pokud nen driteli zbrojnhoprkazu nebo zbrojn licence udlena vjimkaa) Ministerstvem vnitrab) Polici esk republikyc) Ministerstvem obrany

  40. Pro sbratelskou nebo muzejn innost me udlit vjimku pro nabyt do vlastnictv, dren nebonoen zbran kategorie A driteli zbrojnho prkazu nebo zbrojn licence

  ZbraneKvalitne.cz http://zbrane.kvalitne.cz/

  4 of 54

 • a) Policie esk republikyb) Ministerstvo kulturyc) Ministerstvo obrany

  41. Pro pepravu, steen mimodn nebezpench nebo cennch zsilek nebo steen objektmimodn dleitosti, anebo objekt dleitch pro obranu sttu, me udlit vjimku pro nabyt dovlastnictv, dren nebo noen zbran kategorie A driteli zbrojn licencea) Ministerstvo prmyslu a obchodub) Ministerstvo obranyc) Policie esk republiky

  42. Pro vrobn nebo obdobnou innost, pi kter se pi zkouen vrobk nutn potebuje zbra kategorieA, me udlit vjimku pro nabyt do vlastnictv, dren nebo noen zbran kategorie A driteli zbrojnlicencea) Policie esk republikyb) Ministerstvo prmyslu a obchoduc) Ministerstvo obrany

  43. Pro vuku a vcvik ve stelb ze zbran kategorie A me udlit vjimku pro nabyt do vlastnictv,dren a noen zbran kategorie A driteli zbrojn licencea) Ministerstvo kolstv, mldee a tlovchovyb) Policie esk republikyc) Ministerstvo obrany

  44. Pro filmovou nebo divadeln innost me udlit vjimku pro nabyt do vlastnictv, dren a noenzbran kategorie A driteli zbrojn licencea) Ministerstvo vnitra; v takovm ppad nemus bt zbra nevratn upravena tak, aby pi stelb z n mohly btpouity pouze cvin nboje a nbojkyb) Policie esk republiky; v takovm ppad mus bt zbra nevratn upravena tak, aby pi stelb z n mohlybt pouity pouze cvin nboje a nbojkyc) Ministerstvo obrany; v takovm ppad mus bt zbra nevratn upravena tak, aby pi stelb z n mohly btpouity pouze cvin nboje a nbojky

  45. Vjimku na zbran kategorie A lze udlit, pokud to neodporuje veejnmu podku a bezpenosti, aa)