TGL - ?· TGL-skydd i AFA Livförsäkring i form av allmänt efterskydd engil t vklli oren för AFA…

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  TGLFrskringsvillkor TGL

  Fortsttningsfrskring fr Tjnstegrupp livfrskring

  2018

 • 2

  Frkortningar i texten

  LO Landsorganisationen i Sverige

  PTK Frhandlings- och samverkansrdet

  PTK

  AFA Livfrskring AFA Livfrskrings-aktiebolag

  TGL Tjnstegrupplivfrskring

  SFB Socialfrskringsbalk (2010: 110)

  SFBP Lagen (2010: 111) om infrande av socialfrskringsbalken

  Upplysningar

  Allmn information och frgor om frskrings avtal, premiebetalning m.m.

  Fora AB 101 56 Stockholm,

  Kundservice: 08-787 40 10, www.fora.se Besksadress: Sveavgen 44

  Upplysningar vid specifika TGL-frgor samt om aktuella TGL-fall

  AFA Frskring 106 27 Stockholm,

  Kundcenter: 0771-88 00 99, www.afaforsakring.se Besksadress: Klara Sdra Kyrkogata 18

  Innehll

  Frkortningar i texten 2

  Upplysningar 2

  Frskringsavtal 3

  Frskringsavtals giltighetstid 3

  Premier och premieberkning 4

  ndring av frskringsvillkor 4

  Omprvning 4

  Nmnd 4

  Tvist - Skiljenmnd 5

  Force majeure 5

  Frskringsskydd 5

  Frmner efter den frskrades make, registrerade partner eller sammanboende 6

  Frmnstagarfrordnande 6

  Frordnandet 7

  Allmnna bestmmelser 7

  tgrder vid frskringsfall 8

  Information om AFA Frskrings behandling av personuppgifter 9

  Frskringsvillkor kan laddas ner eller skrivas ut p AFA Frskrings och Foras webbplatser. De kan ven bestllas frn AFA Frskrings kundcenter 0771-88 00 99.

  Blanketter fr ddsfallsanmlan och fullmakt att fr frmnstagares rkning att ta emot frskrings belopp frn TGL kan laddas ner eller skrivas ut p AFA Frskrings webbplats. De kan ven bestllas hos AFA Frskrings kundcenter 0771-88 00 99.

  Bestllning av anmlan om ndrat frmns-tagarfrordnande och ter kallande av ndrat frmnstagarfrordnande grs hos AFA Frskrings kundcenter 0771-88 00 99.

 • 3

  Frskringsavtal

  1 Frskringsavtal avseende fort stt-ningsfrskring kan tecknas av arbets-tagare som d den frskringsgrundande anstllningstiden upphrde omfattades av TGL-skydd i AFA Livfrskring i form av allmnt efterskydd enligt villkoren fr AFA Livfr skrings kollektivavtalsgrundade TGL-fr skring, om

  den efterskyddsgrundande anstllningen avsett en verenskommen arbetstid om minst 16 tim/vecka

  arbetstagaren inte drefter erhllit ny stadigvarande anstllning som medfr TGL-skydd eller annat jm -frbart frskringsskydd

  arbetstagaren inte fyllt 65 r frskringsanskan inkommit fre utgng-

  en av den allmnna efterskyddstiden.

  Anmrkningvergngsbestmmelse med anledning av in-frande av Socialfrskringsbalken (2010:110).

  Ett trettiotal socialfrskringsfrfattningar, dribland lagen om allmn frskring (AFL) och lagen om arbetsskadefrskring (LAF), upphr att glla i och med att Socialfrskringsbalken (SFB) trder ikraft den 1 januari 2011. De upp-hvda frfattningarna tillmpas alltjmt i frga om ersttning och andra frmner som avser tid fre ikraft trdandet enligt 3 lag (2010:111) om infran de av socialfrskringsbalken (SFBP).

  Om det i frskringsvillkor, beslut eller annat besked frn AFA Frskring frekommer hn-visning till en frfattning eller en bestmmelse i frfattning som har ersatts av SFB eller be-

  stmmelse i SFB med motsvarande innebrd, ska hnvisningen fortstta att glla som om den istllet skett till SFB eller bestmmelsen.

  2 Frskringsavtal tecknas genom Fora AB (nedan kallat Fora) som fretrder AFA Livfrskring. Frskringsavtal har slu-tits i och med att Fora avsnt antagande svar, frsk ringsbekrftelse, p arbetstagarens anmlan.

  Fr frskringsvillkoren gller svensk rtt.

  3 Frskringsgivare r AFA Livfrsk-ringsaktiebolag (org nr 502000-9659). Frskringstagare r ar betstagare som teck-nat fortsttningsfrskring. Av frskring om-fattad per son (nedan benmnd frskrad) och hans make, registrerade partner eller sammanboende r frskrad under de fr-utsttningar som gller enligt nedan angivna bestmmelser.

  Frskringsavtals giltighetstid

  4 I frskringsbekrftelsen anges vid vil-ken tidpunkt frskringsavtalet trder i kraft.

  5 Frskringsavtalet upphr att gl-la tidigast vid utgngen av mnaden nrmast efter den mnad den frskrade eller Fora sagt upp avtalet eller nr den frskrade fyller 65 r.

  Frskrad har dock rtt att sga upp frsk-ringsavtalet med omedelbar verkan om fr-skrad erhller sdan stadigvarande anstll-ning som anges i 1 ovan.

  Fortsttningsfrskring TGLDessa frskringsvillkor avseende AFA Livfrskrings fortsttningsfrskring TGL gller fr.o.m. den 1 januari 2018. Frskringsgivare r AFA Livfrskrings-aktiebolag (org. nr. 502000-9659).

 • 4

  Har Fora sagt upp frskringsavtalet p g a att frskrad inte betalat frfallna premier och rntor, men skulden betalats inom tv mna-der efter frfallodagen, ska dock avtalet anses ha varit i kraft utan avbrott.

  Premier och premieberkning

  6 Premien faststlls av AFA Livfrsk-ring fr varje kalenderr till ett bestmt krontal. Krontalet bestms i relation till premien fr AFA Livfrskrings kollektivavtalsgrundade TGL-frskring enligt normer som godknts av Svenskt Nringsliv och LO. Om srskilda omstndigheter t ex vsentlig ndring av fr-skringsfrmner verenskommes kan AFA Livfrskring besluta om ndring av premien under ret.

  D frskringsavtal trtt ikraft efter rets in-gng uttas premie enbart fr tid under vilken frskringsavtalet gller. Fr frskrad som under ret uppnr 65 rs lder uttas en p motsvarande stt berknad premie.

  7 Fakturerad premie erlggs rsvis i fr-skott och ska inbetalas till Fora sista vardagen (frfallodagen) mnaden efter faktu-reringsmnaden.

  8 Avlider frskrad under frskrings-avtalstiden utan att ha betalat frfallna premier, ger AFA Livfrskring av utfallande frskringsbelopp tillgodorkna sig de frfall-na premier som belper p frskringen.

  9 Om frskrad beviljas hel sjukerstt-ning eller hel aktivitetsersttning enligt SFB, ger den frskrade rtt till premiebefriel-se under tid sdan frmn utgr om anmlan drom grs till Fora.

  ndring av frskringsvillkor

  10 Bestmmelserna i dessa fr sk-rings villkor fljer motsvarande be-stmmelser i det kollektivavtal om TGL-frsk-ring som trffats mellan Svenskt Nringsliv och LO. ndrar parterna bestmmelserna i kollek-tivavtalet ska dessa bestmmelser anses nd-rade p motsvarande stt.

  ndring av vriga frskringsvillkor eller an-dra bestmmelser kan, efter godknnande av Svenskt Nringsliv och LO, faststllas av AFA Livfrskring under lpande avtalstid.

  Omprvning

  11 Beslut som fattats av AFA Livfrsk-ring om tolkning och tillmpning av frskringsvillkor ska omprvas, om det be-grs av den som beslutet angr.

  Nmnd

  11a Fr AFA Livfrskrings kollek-tivavtalsgrundade TGL-frsk-ring har trffats verens kommelse om srskild nmnd, den s k TGL-nmnden, som ska svara fr tolkningen av den verenskommelse som ligger till grund fr frskringsvillkoren samt i vrigt vara rdgivande till AFA Livfrskring. Beslut i nmnden ska vara enhlligt. verens-kommelsen om denna nmnd tillmpas ven p fortsttningsfrskringen.

  Om AFA Livfrskring i samband med om-prvning av beslut enligt 11 nskar inhmta yttrande om tolkning och tillmpning av frskringsvill kor, ska frgan hnskjutas till TGL- nmnden.

  Godknnande av arbetsmarknadspart en-ligt 10 lmnas normalt av partens represen-tant i TGL-nmnden.

 • 5

  Tvist - Skiljenmnd

  12 Tvist om kollektivavtalsenlig skyl-dighet fr arbetsgivare att teckna frskringarna samt vriga frgor i kollektivav-tal om frskringarna ska, enligt vad som stad-gats i kollektivavtal, handlggas enligt fr-handlingsordning mellan Svenskt Nringsliv och LO respektive Svenskt Nringsliv och medlemsfrbund i PTK. Om denna frhand-lingsordning inte gller fr visst avtalsomrde ska frhandlingsordningen mellan Svenskt Nrings liv och LO respektive Svenskt N-ringsliv och Unionen (f d Sif) fljas. Tvist ska i sista hand lsas med bindande verkan av en srskild skiljenmnd, Skiljenmnden fr ar-betsmarknadsfrskringar.

  Skiljenmnden bestr av ordfrande samt tv ledamter utsedda av Svenskt Nringsliv och tv ledamter utsedda av LO. I tvist som rr TFA ska skiljenmnden utkas med en le-damot utsedd av Svenskt Nringsliv och en ledamot utsedd av PTK. Ordfrande och vice ordfrande (suppleant fr ordfranden) utses av Svenskt Nringsliv, LO och PTK gemen-samt. Respektive organisation utser supple-anter enligt samma ordning.

  Uppkommer tvist om tolkning och tillmp-ning av frskringsavtal eller frskringsvillkor rrande frskringarna eller andra faststllda bestmmelser har part i tvisten alltid rtt att hnskjuta denna till bindande avgrande av ovannmnda skiljenmnd. Tvist om betalning av premier och avgifter ska dock alltid prvas av allmn domstol.

  Innan tvist om tolkning och tillmpning av frskringsvillkor upptas till avgrande i skilje-nmnden ska omprvning ha gt rum enligt 17.

  Skiljenmnden beslutar huruvida part som begrt det ska beredas tillflle att fra sin talan muntligt. Skiljenmnden sammantrder i Stockholm om inte skiljenmnden beslutar om annat. Giltig skiljedom freligger nr under-

  tecknande skett av ordfranden ensam.Den som hnskjuter tvist till Skiljenmnden

  ska erlgga en anskningsavgift motsvarande fyra procent av prisbasbeloppet det r anskan grs. Avgiften ska ha inbetalats till Fora innan Skiljenmnden pbrjar sin handlggning av rendet. Om klagandens yrkande helt eller del-vis bifalls, terbetalas anskningsavgiften. AFA Frskring och Fora finansierar de administrati-va kostnaderna fr skilje nmnden samt arvo-dena till ledamterna i nmnden.

  13 Innan tvist upptas till avgrande i skiljenmnden ska omprvning ha gt rum enligt 11.

  Force majeure

  14 Om drjsml med utredning rrande frskringsfall eller med utbetalning uppstr genom myndighets tgrd, krigshand-ling, strejk, lockout, bojkott, blockad eller liknan-de hndelse r varken Fora eller AFA Livfrsk-ring ansvarig fr frlust som hrigenom kan uppkomma fr den som ger rtt till ersttning.

  Frskrin