Thailand InfluTalk 2020 : Future of Influencer Marketing ... Thailand InfluTalk 2020 : Future of Influencer

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Thailand InfluTalk 2020 : Future of Influencer Marketing ... Thailand InfluTalk 2020 : Future of...

 • Thailand InfluTalk 2020 : Future of Influencer Marketing จดั โดย CastingAsia

 • Thailand InfluTalk 2020 : Future of Influencer Marketing จดัโดย CastingAsia

  • ในงาน Thailand InfluTalk 2020 : Future of Influencer Marketing จดัโดย CastingAsia ภายใน งานพดูถึง Influencer Marketing ท่ีปัจจบุนัที่มีความส าคญัมากถกูมองว่าเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดที่ส าคญัในด้าน การสร้างการรับรู้ โดยภายในงานได้มีค าแนะจากแบรนด์ เอเจนซ่ี และ เหลา่อินฟลเูอนเซอร์ มาร่วมแลกเปลี่ยนพร้อมแชร์ ประสบการณ์การท างานร่วมกนั อาทิ แนวโน้มการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ วิธีผกูใจ Gen ใหม ่ การเลือก influencer ให้ เหมาะสมกบัแบนรด์ โดยบริษัท CastingAsia thailand ได้พดู 7 หวัข้อ เก่ียวกบั Influencer Marketing

  นายพนัธ์ศกัดิ์ ลิม้วฒันายิ่งยง กรรมการบริหาร บริษัท แคสติง้เอเชีย จ ากดั เปิดเผยในงาน งาน Thailand InfluTalk 2020 : Future of Influencer Marketing ว่า Influencer จะ เข้ามามีบทบาทท่ีส าคญัมากกบัในโลกปัจจบุนั โดยบริษัท CastingAsia thailand พร้อมให้ค าปรึกษากบัทกุท่านท่ีสนใจ อยาก ท าแคมเปญกบัเหล่า Influencer เรามี platform ท่ี พร้อมให้ค าปรึกษาเก่ียวกบั ทกุๆ แคมเปญของคณุ

 • Thailand InfluTalk 2020 : Future of Influencer Marketing จดัโดย CastingAsia

  คุณ Momoe Masuo, เจา้ของแบรนด ์Silhouette Brand แบรนดเ์ส้ือผา้ท่ีคนในวงการบนัเทิงตอ้งมี มาพดูเก่ียวกบักลยทุธ์ในการเอาตวัรอดของแบรนด ์ในยคุปัจจุบนั จาก การท าการตลาดดว้ยอินฟลูเอนเซอร์ โดยไดแ้ชร์ประสบการณ์ตั้งแต่ เร่ิมท าธุรกิจตั้งเรียนมหาวทิยาลยั

  คุณ คงพนัธ์ ธชัมาลี, Assistant Digital Marketing Manager จาก Eveandboy ไดพ้ดูเก่ียวกบั Success or Fail with Influencer Marketing (ปัง หรือ พงั? กบั Influencer Marketing) และไดพ้ดูถึงแคมเปญท่ีท าร่วมกบั Influencer จนสามารถสร้างยอดขายไดถ้ล่มทลาย

  https://www.facebook.com/eveandboy/?__xts__[0]=68.ARCaK46IN_DuC3CWKbj0XRQyvxVG7B1vSl30EasHwjOHanKcFc6k-htcmg2zF5LUGyntMltqi0WFsq2NSHuzsI0LhwlM97D3Xk0m55-LiqwCTaAEBIYZoGw3cTMpRLrOfhb1nbWFSQm72ZR94HJ26knqKsfG2hhMQzJTg-SGVXiM7v4ZNMpwRjH7B1IHVTtTttgO00Zejusmr3ffN1MfbBUZ7Ws63eNHuuryrZEOxzZ96wX2Z7GDYDfK9g8t03LFsIvAgqmL4AXSrr0DVpG3aUtplfZSopboim_y-xveYCgXsgc1Cv10qm6BHNs--txT0rHwQQ3NfsEg0R2W6RELYo8&__tn__=,dK*F-R&eid=ARAIe5wSp4lCCvcivB-SAoUNJrWgIMZSkg9SwNe2AntiJEnu6ycvGQNt1Vmte0sIT8nKGQbV-mq5TTAL

 • Thailand InfluTalk 2020 : Future of Influencer Marketing จดัโดย CastingAsia

  คุณ รัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย,์ Co-Founder and Editor จาก Brand Buffet Guest Speaker อีกท่าน จากส่ือออนไลนช่ื์อดงัท่ีใครๆกต็อ้ง รู้จกั โดยมาแชร์ประสบการณ์เก่ียวกบั Influencer Marketing Trends 2020 รวมถึง Content Trends ในมุมมองของ ส่ือออนไลน ์ และยกตวัอยา่ง Trends ในยคุปัจจุบนั

  คุณนิธิพทัธ์ ประวีณวงศว์ุฒิ, Director of Marketing จาก Acer Thailand มาแชร์ความรู้และแชร์ประสบการณ์เก่ียวกบั How to effectively utilized influencer’s content end to end หรือ วธีิการใชป้ระโยชนจ์ากคอนเทนตด์ว้ยอินฟลูเอนเซอร์ อยา่งมีประสิทธิภาพ และยกตวัอยา่งกบัใช ้influencer ท่ีเหมาะสม กบัแบรนด ์ Acer Thailand

  https://www.facebook.com/AcerThailand/?__tn__=,dK*F-R&eid=ARBO8gBTDOOed6fhwX3kHfP9T1vO0R1xNlTIv-lUPy5apWUd6o2YJvx_vOyu7ZDzZ13OUnPns6GBmHFA https://www.facebook.com/AcerThailand/?__tn__=,dK*F-R&eid=ARBO8gBTDOOed6fhwX3kHfP9T1vO0R1xNlTIv-lUPy5apWUd6o2YJvx_vOyu7ZDzZ13OUnPns6GBmHFA

 • Thailand InfluTalk 2020 : Future of Influencer Marketing จัดโดย CastingAsia

  คุณนาธาน อุปลวณัณา, Digital Business Solutions Director จาก @Mullenlowe ไดใ้หเ้กียรติมาพดูเก่ียวกบั Creating a Difference with Influencers in 2020 ไดม้าแชร์ไอเดีย แชร์การเลือก Influencers ใหเ้หมาะสม

  คุณรัตนวดี น่ิมนวล, Social Media Lead of GrabFood และ Grabtaxi Thailand ไดใ้หเ้กียรติมาพดูเก่ียวกบั Influencers in the rise of online platforms "ใครบอกไดบ้า้งวา่ตวัละครใน Affiliate Marketing และ Social Media มีอะไรบา้ง? ยคุน้ีคงปฏิเสธไม่ไดว้า่ธุรกิจ online platform เป็นตวัละครส าคญัในธุรกิจออนไลนแ์ละ เติบโตเร็วมาก และพอ online platforms อยา่งเราเป็นตวัละคร ท่ีเพิ่มข้ึนมาอยูต่รงกลางระหวา่งแบรนด ์การท างานและความคาดหวงัจึง ค่อนขา้งมีความซบัซอ้นมากกวา่การท่ีแบรนดใ์ช ้influencers โดยตรง ซ่ึงน่ีเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีคุณแกว้จะมาแชร์”

  https://www.facebook.com/GrabFoodTH/?__xts__[0]=68.ARCFJkYv2J_ZNVv4G7Y8InZWeR9MCiNFotprUiDWA7A2rmHbAu_C7Ef-Mi5Fd0kxKWfZBe7LYJ-n-9_-bRSv8n7yrvRy1speG2ivI0Ea4qaZ9eyrdqNwHcempg_HN1ukcsz3lE_mRq9LeEar8Dfym609MVyV5eHgJm5tynafJGeaHYXyBgV1I28HudxceVuRzwiOfj1kCVhuAJNBeAhkVPlIbubHfTQIJmn640CmuaTZNsPZ1c2wuRNZSdu6VlZeSEQCrq4bqcJKJEBiKqFi7fZvY8YEl1OpA7B5zdOyJvzO-n1U4AophK4x3Z5Ahi1IyYwl08AuYT0IecUu7MM1DVw&__tn__=,dK*F-R&eid=ARCdxuCx51piH80WbZY0AljnWA2rrDolfNYcQ22BpAeU9LzHaNoUp6yBi5Utm5NNcweQXB9uizM3lCAt https://www.facebook.com/GrabTH/?__xts__[0]=68.ARCFJkYv2J_ZNVv4G7Y8InZWeR9MCiNFotprUiDWA7A2rmHbAu_C7Ef-Mi5Fd0kxKWfZBe7LYJ-n-9_-bRSv8n7yrvRy1speG2ivI0Ea4qaZ9eyrdqNwHcempg_HN1ukcsz3lE_mRq9LeEar8Dfym609MVyV5eHgJm5tynafJGeaHYXyBgV1I28HudxceVuRzwiOfj1kCVhuAJNBeAhkVPlIbubHfTQIJmn640CmuaTZNsPZ1c2wuRNZSdu6VlZeSEQCrq4bqcJKJEBiKqFi7fZvY8YEl1OpA7B5zdOyJvzO-n1U4AophK4x3Z5Ahi1IyYwl08AuYT0IecUu7MM1DVw&__tn__=,dK*F-R&eid=ARADKD7BK-Ip43J_M0kpgeF1JnYZXLLyB6Zny9jDnkllz7X5_ibO_u4d62q4TpT5WSzcjXgFlnIpaJTj

 • Thailand InfluTalk 2020 : Future of Influencer Marketing จัดโดย CastingAsia

  คุณ ณภคั ตั้งษณกลุ, Commercial, Media Client Services จาก Nielsen บุคคลท่ีมากความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัธุรกิจโฆษณาดิจิทลั และ การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยมาพดูและแชร์ประสบการณ์เก่ียวกบั How Influencer Marketing Drive Brand Lift หรือ การตลาดดว้ยอินฟลูเอนเซอร์ขบัเคล่ือนแบรนดไ์ดอ้ยา่งไร โดยไดพ้ดูถึง การดูหลงับา้นการดูขอ้มูล insight ของตวัเราเอง

  คุณสินนัทะวดี วรเทพนิตินนัท,์ Head of Division,Digital Marketing จาก Yamaha Motor มาพดูเก่ียวกบั Influencer Marketing วธีิผกูใจ Gen ใหม่ ไม่ ผกูขาดแบรนด ์และไดโ้ชวแ์คมเปญของ รถมอเตอร์ไซต ์การใช ้ Influencer เขา้มามีส่วนร่วมกบัตวัรถ

  https://www.facebook.com/Nielsen/?__xts__[0]=68.ARAhh2stsr0s-ov5JIv-HOnUzK-