of 6 /6
Thailand Real Est te Overview 2019 &Trend 2020

Thailand - gsbresearch.or.th · Thailand Overview Real Est 2019 te &Trend 2020. 62 93 69 05 11 82 01 39 26 launched sold left 2560 2561 2562 สถานการณ์ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยปี

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Thailand - gsbresearch.or.th · Thailand Overview Real Est 2019 te &Trend 2020. 62 93 69 05 11 82...

 • Thailand Real Est teOverview 2019&Trend 2020

 • 143,2

  62

  146,0

  05

  298,3

  01

  174,5

  93

  172,6

  11

  306,6

  39

  167,1

  69

  144,3

  82

  329,4

  26

  launched sold left

  2560 2561 2562

  สถานการณ์ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยปี 2562

  Thailand Estate Overview 2019 & Trend 2020

  สถานการณ์ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย*ปี 2562

  ที่มา : AREA ประมวลผลโดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสินหมายเหตุ : *ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จาก 21 จังหวัดส าคัญของประเทศไทย

  -4.3%-16.4%

  +7.4%

  • ทีอ่ยูอ่าศยัเปิดใหมล่ดลงรอ้ยละ -4.3 เนื่องจาก➢ ผู้ประกอบการยังคงคาดการณ์ ว่าก าลังซื้อทั้ งจากภายในประเทศและ

  ต่างประเทศยังคงชะลอตัวลง ➢ จ านวนที่อยู่อาศัยเหลือขายเริ่มเกิดอุปทานส่วนเกิน (Over Supply) ในหลาย

  พื้นที่ของประเทศส่งผลให้ผู้ประกอบการยังคงระมัดระวังและชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ออกไปก่อน

  • ทีอ่ยูอ่าศยัขายไดล้ดลงรอ้ยละ -16.4 สาเหตุส าคัญมาจาก➢ ก าลังซื้อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวสูงจากนักลงทุนชาวต่างชาติ

  ลดลงอย่างมาก จากปัญหาความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจาก ปัญหาสงครามการค้าและปัญหาการเมืองระหว่างจีนกับฮ่องกง

  ➢ ปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาและผลตอบแทนของอสังหาริมทรัพย์ไทยไม่ดีเหมือนที่ผ่านมา

  ➢ การชะลอตัวลงของก าลังซื้อในประเทศที่ ได้รับผลกระทบจากปัญหาของ ภาคการท่องเที่ยวและปัญหาการส่งออกหดตัว อีกทั้งปัญหาราคาสินค้าเกษตร ที่ตกต่ า ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ าท่วมในบางพื้นที่เป็นปัจจัยซ้ าเติมภาคเกษตรของไทย ส่งผลให้ก าลังซื้อในประเทศอ่อนแอตามไปด้วย

  • ทีอ่ยู่อาศยัเหลือขายเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 7.4 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะปรับตัวโดยการเปิดตัวโครงการใหม่ออกมาน้อยลง แต่ยังไม่สามารถท าให้ที่อยู่อาศัยเหลือขาย ในประเทศลดลงได้สะท้อนว่าก าลังซื้อที่อยู่อาศัยของประเทศไทยยังคงอ่อนแอ เนื่องจากไม่สามารถดูดซับท่ีอยู่อาศัยเหลือขายได้ดีเท่าที่ควร

  สถานการณ์ที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ปี 2562“ชะลอตวัตามภาวะการณ์ทางเศรษฐกจิ”

 • launched sold left

  2560 2561 2562 2563f

  แนวโน้มสถานการณ์ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยปี 2563

  แนวโน้มสถานการณ์ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย*ปี 2563• ที่อยู่อาศยัเปิดใหม่คาดว่าจะลดลงร้อยละ-15 ถึง -20

  โดยผู้ประกอบการยังคงชะลอการเปิดโครงการใหม่ออกไปก่อน เนื่องจากก าลังซื้อ ในประเทศและจากชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนและฮ่องกงที่เป็นผู้ซื้อหลักยังคงอ่อนแอจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและผลกระทบจากปัญหาโรคระบาด โควิด-19 โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคตะวันออก ที่คาดการณ์ว่าจะชะลอตัวลงมากกว่าทุกพื้นที่ เนื่องจากพบอุปทานล้นตลาด (Over Supply) ในหลายพ้ืนที่

  • ทีอ่ยูอ่าศยัขายไดค้าดวา่จะลดลงรอ้ยละ -20 ถงึ -25 เนื่องจาก➢ ก าลังซื้อที่อยู่อาศัยอ่อนแอมากกว่าหลายปีที่ผ่านมาจากปัญหาการแพร่ระบาด

  ของไวรัสโควิด-19 ที่คาดว่าจะเริ่มคลี่คลายได้ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 ส่งผลกระทบ ท าใหเ้ศรษฐกิจในประเทศและหลายประเทศมีแนวโน้มหดตัว

  ➢ ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่คาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นในปี 2563 เป็นปัจจัยกดดันให้ธนาคารยังคงเข้มงวดในการให้สินเชื่อ

  อย่างไรก็ตาม คาดว่ายังคงมีก าลังซื้อที่อยู่อาศัยแนวราบเพื่ออยู่อาศัย (Real Demand) เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนจากการออกแคมเปญของผู้ประกอบการ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ า ประกอบกับการออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ น่าจะส่งผลบวกต่อการตัดสินใจซื้อ

  • ทีอ่ยู่อาศยัเหลอืขายคาดว่าจะเพิม่ข ึน้รอ้ยละ +10 ถงึ +15ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะเปิดตัวโครงการใหม่ออกมาน้อยลง แต่ก าลังซ้ือจะชะลอตัวลงมากกว่า ส่งผลให้ยังไม่สามารถดูดซับอุปทานเหลือขายสะสมในตลาดออกไปได้ ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยเหลือขายยังคงเพิ่มสูงขึ้น

  แนวโน้มสถานการณ์ที่อยู่อาศัยปี 2563“ยังไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ จากปัญหาที่รุมเร้า”

  2563f-15ถึง-20%

  2563f-20ถึง-25%

  2563f+10ถึง+15%

  ที่มา : AREA ประมวลผลโดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสินหมายเหตุ : *ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จาก 21 จังหวัดส าคัญของประเทศไทย

  Thailand Estate Overview 2019 & Trend 2020

 • สถานการณ์ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563

  สถานการณ์ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ปี 2562 “ก าลังซื้อหดตวัตามเศรษฐกิจ”

  แนวโน้มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ปี 2563 “โควิด ชัตดาวน์อสังหาฯ”

  สถานการณ์ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 เป็นปีที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากก าลังซื้อในประเทศและต่างประเทศที่ชะลอตัวลง เนื่องจาก• ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ ที่ส่งผลกระทบ

  ต่อภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวของไทยท าให้เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลง• ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ราคาและผลตอบแทนของอสังหาริมทรัพย์ไทยไม่น่าสนใจ

  เหมือนที่ผ่านมา• การชะลอตัวของภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า

  รวมถึงปัญหาภัยแล้ง

  ส าหรับปี 2563 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ยังคงประสบปัญหาการชะลอตัวของก าลังซ้ือจากในประเทศและจากชาวต่างชาติ โดยเฉพาะก าลังซ้ือจากชาวต่างชาติที่จะลดลงอย่างมากถึงร้อยละ -70 ถึง -80 เนื่องจาก• การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะหดตัวในปีนี้• ภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกเข้าสู่ภาวะหดตัว โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่เป็น

  กลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบ อย่างรุนแรงจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงมากกว่าร้อยละ -80

  • ปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อผลผลิตในภาคเกษตรปี 2563อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุนก าลังซื้อที่อยู่อาศัยหลายประการ อาทิ อัตราดอกเบี้ย

  ที่อยู่ในระดับต่ ามาก มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ และการอัดแคมเปญเพื่อระบายสต๊อกที่อยู่อาศัยเหลือขาย อีกทั้งยังพบว่าผู้ประกอบการเริ่มปรับตัวด้วยการลดขนาดโครงการ และเน้นเปิดโครงการใหม่เพื่อรองรับก าลังซื้อเพื่ออยู่อาศัย (Real Demand) โดยเฉพาะโครงการแนวราบในระดับราคาปานกลางเพิ่มสูงขึ้น

  ที่มา : SET ประมวลผลโดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสินหมายเหตุ : *รายได้มาจาก 29 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายได้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์*

  2562 2563f

  295,635 ล้านบาท

  -7.8%YoY -15 ถึง -20%YoY

  251,000-236,000ล้านบาท

 • สถานการณ์และทิศทางของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ปี 2563

  สถานการณ์และทิศทางของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ขนาดใหญ่คาดว่า “ชะลอตัวลงร้อยละ -14 ถึง -20” เนื่องจาก• ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่อย่างมาก ซึ่งเริ่มเห็นได้จาก

  ไตรมาส 1 ปี 2563 ที่ผู้ประกอบการเปิดตัวโครงการใหม่ลดลงมากถึงร้อยละ -40• เกิดสงครามราคาเนื่องจากผู้ประกอบการเริ่มออกแคมเปญด้านราคาเพ่ือระบายที่อยู่อาศัย

  เหลือขายที่ยังมีอยู่เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล (BMR) ซึ่งกระทบโดยตรงต่อรายได้ของผู้ประกอบการฯ

  • ก าลังซื้อจากชาวต่างชาติจะลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง ซึ่งพบว่านักลงทุนชาวต่างชาติเริ่มทิ้งใบจองตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 โดยเฉพาะคอนโดมิ เนียมระดับราคากลางถึ งสู ง ใน พ้ืนที่ กรุงเทพฯชั้นใน (CBD) อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินคาดว่าจะเริ่มเห็นก าลังซื้อที่อยู่อาศัยในพื้นที่ BMR

  ที่เป็นฐานที่มั่นของผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีการฟ้ืนตัวได้ในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยเริ่มจาก ที่อยู่อาศัยแนวราบระดับราคาปานกลางถึงต่ าที่ยังคงมีความต้องการซื้อ เพ่ืออยู่อาศัยจริง (Real Demand) จากกลุ่ มวั ยท า งานและกลุ่ ม เริ่ มท า งาน (First Jobber) เนื่ องจากมีปัจจัยสนับสนุนในเรื่อง➢ อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ ามาก เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้น ➢ ราคาที่อยู่อาศัยที่เริ่มปรับเข้าสู่สมดุล จากการแข่งขันด้านราคาเพ่ือเร่งระบายสต๊อก

  ที่อยู่อาศัยเหลือขาย ส่งผลให้ผู้บริโภคอาจตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยเร็วกว่าเดิม➢ มาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐโดยการลดค่าธรรมเนียมการโอน

  และจ านอง คาดว่าจะได้รับการต่ออายุออกไป

  รายได้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขนาดใหญ่*

  2562 2563f256,837 ล้านบาท

  -7.4%YoY -14 ถึง -20%YoY

  220,000-207,000ล้านบาท

  ที่มา : SET ประมวลผลโดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสินหมายเหตุ : *บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

  ที่มีรายได้เกิน 10,000 ล้านบาท

  Thailand Estate Overview 2019 & Trend 2020

 • สถานการณ์และทิศทางผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางปี 2563

  สถานการณ์และทิศทางของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลาง

  คาดว่า “ชะลอตัวลงร้อยละ -20 ถึง -25” เนื่องจาก• ผู้ประกอบการขนาดกลางชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่เช่นเดียวกับผู้ประกอบการ

  ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีฐานที่มั่นในต่างจังหวัดที่การเปิดตัวโครงการใหม่ลดลงมากกว่าร้อยละ -80 รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางที่มีฐานที่มั่นในเขตชานเมือง และปริมณฑลฯ ก็เปิดตัวโครงการใหม่ลดลงมากกว่าร้อยละ -60

  • ผู้ประกอบการขนาดกลางออกแคมเปญด้านราคารุนแรงกว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่เนื่องจากความเข้มแข็งและสภาพคล่องทางด้านการเงินยังมีไม่มาก ซึ่งอาจส่งผลให้รายได้ของบริษัทกลุ่มนี้ลดลงค่อนข้างมาก

  • ก าลังซื้อที่อยู่อาศัยรวมถึงการซื้อเพ่ือการลงทุนจะลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ที่คาดว่าจะลดลงมากกว่าร้อยละ -60 เป็นผลมาจากปัญหาโรคระบาดโควิด-19 และปัญหาภัยแล้ง ที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตและราคาสินค้าทางการเกษตร รวมถึงปัญหาการชะลอตัว ของภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ส่งผลท าให้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ชะลอตัว ส าหรับสถานการณ์ของผู้ประกอบการขนาดกลางนั้น ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินคาดว่า

  จะเริ่มฟ้ืนตัวได้ช้ากว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่โดยฟ้ืนตัวได้ในปี 2564 ถึงแม้ว่าจะมี ปัจจัยสนับสนุนในเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ าและมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ของภาครัฐ เนื่องจากก าลั งซื้อในกลุ่มนี้ยังคงต้องรอการฟ้ืนตัวของภาคเกษตรและภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเริ่มกลับมาฟ้ืนตัวได้ในไตรมาส 4 ปี 2563

  รายได้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขนาดกลาง*

  ที่มา : SET ประมวลผลโดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสินหมายเหตุ : *บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีจดทะบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 ล้านบาท

  2562 2563f38,798 ล้านบาท

  -10.7%YoY -20 ถึง -25%YoY

  31,000-29,000ล้านบาท

  Thailand Estate Overview 2019 & Trend 2020