The Girl Scout Promise

Embed Size (px)

DESCRIPTION

The Girl Scout Promise

Text of The Girl Scout Promise

THE GIRL SCOUT PROMISEOn my honor, I will do my duty To God and my country, To help other people at all times And to live by the Girl Scout Law

Ang Pangako ng Girl Scout

Sa aking karangalan gagampanan ko ang aking tungkulin Sa Diyos at sa aking bayan, Tutulungan ko ang aking kapwa sa lahat ng pagkakataon At isasabuhay ko ang Batas ng Girl Scout. The Girl Scout Law

1. A Girl Scout's honor is to be trusted.

2. A Girl Scout is loyal.

3. A Girl Scout is helpful.

4. A Girl Scout is a friend to all and a sister to every other Girl Scout.

5. A Girl Scout is courteous.

6. A Girl Scout respects living things.

7. A Girl Scouts is disciplined.

8. A Girl Scout is self-reliant.

9. A Girl Scout is thrifty.

10. A Girl Scout is clean in thought, word and deed.

Ang Batas ng Girl Scout

1. Ang Girl Scout ay mapagkakatiwalaan.

2. Ang Girl Scout ay matapat.

3. Ang Girl Scout ay matulungin.

4. Ang Girl Scout ay kaibigan ng lahat at kapatid ng bawa't Girl Scout.

5. Ang Girl Scout ay mapitagan.

6. Ang Girl Scout ay magalang sa lahat ng may buhay.

7. Ang Girl Scout ay disiplinado.

8. Ang Girl Scout ay may sariling paninindigan.

9. Ang Girl Scout ay matipid.

10. Ang Girl Scout ay malinis sa isip, sa salita at sa gawa.