of 119/119
The Illuminati 666 Compiled by William Josiah Sutton Prevod: Pavle Simović

The Illuminati 666

  • View
    5

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of The Illuminati 666

TAJNA VAVILONAWilliam Josiah Sutton
Prevod: Pavle Simovi
Ovo djelo je adaptacija materijala koji se moe nai na Internet stranicama pod naslovom ''The Illuminati 666'', i, po dozvoli autora, dalje umnoavati i publikovati. Njegova namjera nije izazivanje daljih podjela i sukoba, i ono nije usmjereno protiv bilo kojega pojedinca ili ustanove, ve prije na raskrinkavanje sistema lanih religija i ideologija u koji svi, naješe nesvjesno, moemo biti upleteni. Neka svako, na osnovu teine dokaza, procijeni šta je istina i kuda ga vodi put koji je odabrao, ili je dozvolio da drugi odaberu umjesto njega. ''Neki se put ini ovjeku prav, a kraj mu je put k smrti.'' Prie Solomunove 14:12. S druge strane, Isus je rekao: ''Ja sam put, istina i ivot; niko nee doi Ocu do kroza me.'' Jovan 14:6. Ova knjiga e vam pomoi da bolje shvatite svu ozbiljnost ovih tekstova iz Svetog Pisma.
Prevod i obrada: Pavle Simovi
Za internu upotrebu
PREDGOVOR 2 SADRAJ 3 GLAVA I 5
Porijeklo lanih religija poelo sa Luciferom Pobuna na Nebu protiv Boga Pobuna na Zemlji protiv Boga Lucifer se oboavao (i danas se oboava) kao bog Sunca Doktrina o besmrtnoj duši – osnova magije i arobnjaštva Astrologija i porijeklo svih paganskih nauka
GLAVA II 16
Savremeni termin za vraanje koji se danas ui na koledima Porijeklo ''velikog rituala'' meu modernim vješticama Šta je falicizam? Jevrejska Davidova zvijezda ne potie iz judaizma, ve od vavilonske magije Pentagram i Pentagon Sveti brojevi i slova u magiji koja danas obmanjuje Porijeklo broja 666 Imena za avola i boga Sunca iji zbir je 666 Porijeklo imena Feniks – drevno ime za Lucifera
GLAVA III 32
Porijeklo misterija Biblijsko znanje za testiranje pravog proroka Kratka studija o Kabali, jevrejskoj knjizi magije Porijeklo rozenkrojcera Šta je iluminizam? Ko je stvarno bio veliki bog Hermes? Hermes i Nevrod, osnivai masonerije Dodatne injenice o kralju bogo-ovjeku Ninusu, koje je bio Nevrod
GLAVA IV 42
Albert Pajk, najvei autoritet masonerije, nije bio general heroj Konfederacije kao što vjeruju i ue masoni
Opsena studija o tajnim doktrinama masonerije Dokumentovani dokaz da je Albert Pajk bio otvoreni oboavalac Lucifera Promocija moderne magije od strane Luciferovih apostola arls Menson, ''aka Isus Hristos Bog'' Šokantne injenice o ''Bijelom albumu'' rok grupe ''Beatles,'' i drugim rok
grupama Šokantne injenice o magijskim znacima koji su simboli SAD
GLAVA V 59
Razumijevanje simbolikog termina bludnice kako je dato u proroštvu Iscrpna studija Otkrivenja 17 glava
Iscrpna studija Danilo 7 glava Razumijevanje simbolike zvijeri iz bezdane jame 1260-o godišnje proroanstvo o Dva svjedoka i papskom otpadu Adam Vajshaupt, avo u ljudskom obliku, Nevrod iz XVIII vijeka Istorija tajnog udruenja iluminata Iluminati postaju red slobodnog zidarstva
GLAVA VI 77
Roenje komunizma Istorija iza Lige pravde (fronta za iluminate) Karl Marks piše ''Komunistiki manifest'' za Ligu pravde Nikolaj Lenjin postaje lan Lige pravde, koja je kasnije promijenila svoje ime u
''Liga komunista'' Jakobinski klubovi, Liga pravde, Liga komunista i boljševizam bili su iluminatski
frontovi Plan savremenog doba: Iluminati preuzimaju kontrolu nad svjetskim nuklearnim
orujem preko Ujedinjenih nacija
GLAVA VII 85
Papstvo i Sjedinjene Drave proreeni kao dvije zvijeri u Otkrivenju 13 glava Zavjerenici Jedne svjetske vlade na visokim mjestima u SAD Umjetnost podsvjesnog rata preko TV-a, asopisa, novina, itd. Komunistika zavjera otkrivena pomou anti-amerikih aktivnosti 1947. godine Tragovi ranog komunizma (iluminizma) u ranoj istoriji Amerike Dodatni detalji o meunarodnom bankarstvu i kako su ameriki bankari povezani
sa iluminatima Istorija iza Fonda za federalne rezerve Predsjednik Vudrou Vilson i Liga naroda Pukovnik Edvard Mendel Haus i osnivanje Savjeta za meunarodne odnose UN kao glavni štab za zavjeru Jedne svjetske vlade
GLAVA VIII – ZAKLJUAK 102
Komunistika zamka da se iskoristi hrišanstvo za uništenje hrišanstva kroz Svjetski savjet crkava
Znaci koji pokazuju dolazee spajanje komunizma (iluminizma) katolicizma, i otpalog protestantizma
Dolazea svjetska ''Vladavina terora'' Peat ivoga Boga na njihovim elima Isus Hristos, koji je bio, koji jeste, i koji e doi Znak koji je dao Bog da pokae Zemlji i njenim stanovnicima da je Isus Hristos
Stvoritelj Šta je ig zvijeri (papstva) Papstvo igosano brojem 666 Iziite iz nje, narode moj Isus Hristos e uništiti Lucifera i njegov narod
Tajna Vavilona
GLAVA I
Porijeklo lanih religija poelo sa Luciferom Pobuna na Nebu protiv Boga Pobuna na Zemlji protiv Boga Lucifer se oboavao (i danas se oboava) kao bog Sunca Doktrina o besmrtnoj duši – osnova magije i arobnjaštva Astrologija i porijeklo svih paganskih nauka
U poslednjoj knjizi Biblije, Isus Hristos daje svoje poslednje upozorenje prije nego se vrati drugi put. Ovo poslednje upozorenje nalazi se u 13, 14, 16, 17 i 18 glavi knjige Otkrivenja. Isus upozorava svoj narod o tome kako e itav svijet biti zaveden na sluenje Sotoni, simboliki predstavljenim kao sedmoglava adaja koja napada enu, simbol istinske vjere i Crkve.
U Otkrivenju 13:4, 8, 9 moe se proitati Isusovo proroanstvo o oboavanju Sotone svuda po svijetu: ''I pokloniše se adaji koja dade silu zvijeri, i pokloniše se zvijeri govorei: ko je kao zvijer, i ko moe ratovati sa njom?… I pokloniše joj je svi koji ive na zemlji, ija imena nijesu zapisana u knjizi ivota jagnjeta koje je zaklano od postanja svijeta. Ako ko ima uho, neka uje.'' (Svi navodi iz Biblije dati su prema prevodu Danii-Karadi, ukoli- ko, zbog jasnoe samog teksta, nije drugaije naznaeno – prim. prev.)
Apostol Jovan je pisao: ''Djeice! Poslednje je vrijeme, i kao što uste da e doi antihrist, i sad mnogi antihristi postaše; po tom poznajemo da je poslednje vrijeme.'' 1 Jovanova 2:18.
Apostol Pavle je upozorio: ''Da vas niko ne prevari nikakvim nainom; jer nee doi dok ne doe najprije otpad, i ne pokae se ovjek bezakonja, sin pogibli, koji se protivi i podie više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da e on sjesti u crkvi Bojoj kao Bog pokazujui sebe da je Bog.'' 2 Solunjanima 2:3, 4. Naš Gospod na razne naine obznanjuje svojim sledbenicima kako prepoznati Sotonu koji je nevidljiva glava dijelom religijskih i dijelom politikih pokreta. Otkrivenje 13:18 upozorava da e to biti obiljeeno brojem 666. U Otkrivenju 17:5 naš Gospod opisuje ovaj satanistiki pokret koji je antihrist u simbolu raskalašne lijepe ene. Na njenom elu stajalo je napisano ime, ''Tajna Vavilon veliki, mati kurvama i mrzostima zemaljskima.''
Upravo poslednje upozorenje našega Gospoda koje se sada daje obmanutom svijetu nalazi se u Otkrivenju 18:4. ''I uh glas drugi s neba koji govori: ''Izaite iz nje, narode moj, da ne budete sudionici u grijesima njezinim, i da ne primite od njezinih zala.''
U Otkrivenju 14 glava nalaze se tri jasne poruke koje simbolišu tri anela. Otkrivenje 14:6, 7 poziva svijet iz slube adaji, da slui Bogu koji je stvorio nebo, zemlju, i more, i izvore vodene, pravome Bogu Stvoritelju. U Otkrivenju 14:8 govori se o padu Vavilona i kako je on napojio sve narode otrovnim vinom bluda svojega. Meutim, u Otkrivenju 14:9, 10 itamo najsveanije upozorenje ikada dato svijetu, o kojemu najvei broj ljudi ne zna gotovo ništa. Sotona jedva da se i pominje u hrišanskim krugovima, da ne govorimo o tome kako je proreeno u Svetom Pismu da e navesti veliku veinu da izgubi svoje spasenje.
''I trei aneo ide za njim govorei glasom velikim: ko se god pokloni zvijeri i ikoni njenoj, i primi ig na elo svoje ili na ruku svoju, i on e piti od vina gnjeva Bojega, koje je
5
Tajna Vavilona
nepomiješano utoeno u ašu gnjeva njegova, i bie muen ognjem i sumporom pred anelima svetima i pred jagnjetom.'' Otkrivenje 14:9, 10.
Bog otkriva da su svi narodi ve obmanuti od strane ''Vavilona velikoga, majke bludnicama i mrzostima zemaljskima.'' I naš Gospod poziva svoj narod iz Vavilona. Ali, pitanje je, šta je Vavilon? To je cijela namjera ove knjige. Dakle, otkriemo koji su to grijesi ''Vavilona velikoga'' i ko je ona, ko je ta misteriozna zvijer skerletne boje na kojoj ona jaše, kako je opisano u Otkrivenju 17:1-8.
Dok prouavamo istoriju i prirodu ''Vavilona velikoga'' i zvijeri koja ga nosi, sazna- emo da je bilo, i uvijek e biti na ovome svijetu, zakletih oboavalaca Lucifera. Neki e biti šokirani saznanjem da su luciferani ivjeli i umirali u promovisanju slube Luciferu preko vavilonske, egipatske i druidske magije, riješeni da pokore sve religije i vlade. Njihov cilj je ujediniti svijet u jednu Svjetsku vladu, i uzdii Lucifera kao jedinoga boga ovoga svijeta!
U nastavku prouavanja prirode ''Vavilona velikoga,'' prouavaemo filozofije ''wicca''. Wicca je moderna verzija vavilonske, egipatske i druidske magije sa milionskim lanstvom koje ine kako muškarci tako i ene. Saznaemo kako se Luciferovi apostoli u prošlosti i sadašnjosti koriste tajnim udruenjima, komunizmom, meunarodnim bankarskim sistemom, hrišanskim frontovima, društvenim pitanjima i drugim, za dalje sprovoenje svojih planova. Saznaemo kako ovi savremeni vraari uvijek nastoje da svrgnu sluenje Isusu Hristu i hrišanstvu pomou podsvjesnog rata (nauka o umu) i fizike sile. Ova luciferanska zavjera da uništi sve religije i sve vlade kako bi se mogla uspostaviti jedna Svjetska luciferska vlada, ostvaruje se danas preko onoga što je poznato kao ''Doba vodolije'' ili ''Pokreta Novo doba'' (New Age Movement). Na latinskom se naziva Novus Ordo Seclorum (Novi poredak za vjekove). Ali njegovo stvarno, prikriveno ime je iluminati. I, kao što emo vidjeti kasnije, iz tajnog reda iluminata proizveden je komunizam!
Prouavaemo porijeklo broja 666, i ko je danas njime obiljeen, kao i ig zvijeri sa kojim se nijedan pravi Hristov sledbenik nee identifikovati. Putovat emo kroz dokumento- vanu istoriju poevši sa Luciferovom pobunom na Nebu, i nastaviti izlaganje kako je on bio oboavan kroz istoriju, otvoreno i u neznanju, kroz astrološke sisteme slube Suncu. Nakon uklanjanja kamuflae sa paganizma otkriemo da je u stvarnosti Sotona bio taj koji je oboavan kao bog Sunca, a zatim emo skinuti sve kamuflae iza kojih se on danas krije, kroz lane hrišanske sisteme i meunarodni politiki pokret za jednu Svjetsku vladu.
Ova dva simbola, ''Vavilon veliki'' i zvijer koja izlazi iz bezdane jame, paljivo emo prouiti i razumjeti kasnije u knjizi. Meutim, prije nego što obini italac moe shvatiti išta od ovoga, moramo se vratiti natrag u istoriju do vremena Adama i Eve, i do vremena Noja i Nevroda.
Porijeklo lai vodi do Lucifera (Postanje 3:4). I porijeklo lane religije takoe zapoinje sa Luciferom. U Isaiji 14:12-15 itamo:
''Kako pade s neba, o Luciferu, sine jutra! Kako se obori na zemlju koji si gazio narode! Jer govorio si u srcu svome: izai u na nebo, i podignuu svoj prijesto više zvijezda Bojih, i sješu na gori zbornoj, na strani sjevernoj; izai u u visine nad oblake, izjednaiu se sa Najvišim. A ti se u pakao svre u dubinu grobnu.''
Luciferov plan od davnina bio je da postepeno ujedini itav svijet u jednu Svjetsku vladu koja bi odbacila svojega Stvoritelja i sluila njemu.
Lucifer je prije svoga pada bio najuzvišeniji aneo do Hrista. ''Sin jutra'' stajao je u
6
Tajna Vavilona
prisutnosti Boga sa Hristom. On je bio heruvim zaklanja, svjetlonoša za Boga. Meutim, Lucifer je poeo misliti o sebi kao ravnome u velianstvu i mudrosti sa Bogom. Poeo je misliti da takoe zasluuje oboavanje od Hristovih slugu, i poeo kovati zavjeru protiv Gospoda nebeskoga. Lucifer, heruvim zaklanja, naumio je da svrgne slubu Bogu. Ali on nije odjedanput otkrio svoju pohlepu. Da je otkrio sve svoje planove univerzumu, gdje grijeh i pobuna u to vrijeme nijesu bili poznati, ne bi zadobio puno sledbenika. Luciferova zavjera da zbaci vladavinu Neba iziskivala je dugo i briljivo planiranje. Malo po malo, on je poeo nalaziti druge iju simpatiju je mogao stei kritikovanjem Gospodnje uprave nad univerzumom. Lucifer je nastojao da Boga ljubavi, Gospodara Šabata, prikae kao sebinog tiranina. Pod plaštom pobonosti, on je zaveo brojna nebeska bia da preu na njegovu stranu pogrešno predstavljajui Boji karakter, kao da je sam Bog zao.
Lucifer je posijao sjeme gunanja, albi i razdora koje je izraslo u pobunu, i uzrokovalo podjele meu nebeskim anelima. Lucifer je nastojao oslabiti jedinstvo Neba, mislei da e time oslabiti mo Svemoguega. Meutim, samo jedna treina nebeske vojske stala je na stranu boga zbrke. Cijeli univerzum birao je samo dvije strane; nije bilo neutralnog terena. Izbio je rat na Nebu izmeu Hrista i Lucifera. ''I zbaena bi adaja velika, stara zmija, koja se zove avo i sotona, i zbaena bi na zemlju, i aneli njezini zbaeni biše sa njom.'' Otkrivenje 12:9.
Upravo one planove koje je Lucifer pokušao sprovesti na Nebu, on je sada nastojao prilagoditi za ljude na zemlji. Baš kao što je Sotona, ili Lucifer, prikrio svoje stvarne planove od anela na Nebu u poetku odbacivanja Boje vladavine, tako i danas nastoji da zbaci pravu slubu Bogu meu stanovnicima ovoga svijeta. Baš kao što Sotona nije odjednom izloio svoje stvarne planove da zahtijeva slubu sebi od strane nebeskih bia, tako i sada kamuflira oboavanje sebe meu zemaljskim biima, preko svjetske mree bogova i boginja, i kasnije kroz lane sisteme hrišanstva.
Oboavanje Sunca bio je najvei rival religije slube Jehovi u Starom Zavjetu. Kroz oboavanje Sunca sluba Luciferu bila je kamuflirana svuda po svijetu. Oni koji su poštovali paganske propise u stvarnosti su se klanjali pred avolom i demonima, ne bogovima kako su mislili. ''Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u pokornost, sluge ste onoga koga slušate, ili grijeha za smrt, ili poslušnosti za pravdu.'' Rimljanima 6:16.
Kao što su nebeski aneli odabrali strane prije Luciferovog zbacivanja sa Neba, tako e se stanovnici ovoga svijeta prikljuiti jednoj od dvije razliite grupe prije kraja ovoga doba. Linija razdvajanja, koju emo detaljno prouavati u završnom poglavlju, bie povuena pomou iga zvijeri proreenog u Otkrivenju 13:11-18 i 14:6-13.
Luciferska zavjera da se zbaci sluba Isusu uvijek se radila u tajnosti, koristei kamuflau da ostane prikrivena. Ona nije došla na svijet iznenada, ve malo po malo. Isto tako, i mi moramo pratiti istoriju ove velike zavjere malo po malo. Izloiemo nain na koji je primitivni ovjek zaveden na oboavanje Lucifera, zatim provesti itaoca kroz vjekove i pokazati kako se Lucifer oboava u savremenom dobu.
Na poetku naše studije, blie emo razmotriti samo ime Lucifer. Ono na latinskom znai ''Svjetlonoša'' a moe znaiti i planeta Venera, koje je ''jutarnja zvijezda u osvitu.'' U grkoj mitologiji, Lucifer se personifikovao u liku muškarca koji nosi baklju. Otuda imamo porijeklo luonoše na olimpijskim igrama. Grka transliteracija imena ove inkarnacije Lucifera u mitu bila je Teitan. Na starom engleskom njegovo ime bilo je Titan, što takoe
7
Tajna Vavilona
znai ''bog Sunca.'' Iskrivljen zapis o pobuni Lucifera i pobuni velikoga Nevroda sauvan je u grkoj mitologiji. Titan (Teitan), personifikacija Lucifera, bio je predak roda dinovskih ljudskih bia ovdje na zemlji kojega su zbacili olimpski bogovi. Otuda, rije titan danas oznaava nekoga ko je gigant po veliini ili moi. A rije titanizam danas u našem jeziku znai ''duh pobune; ili prkos i revolt protiv uspostavljenog poretka ili vlasti.''
Kao što je Lucifer bio voa koji je naveo aneosku vojsku na pobunu protiv Boga, tako je Nevrod uzrokovao da se prvobitni Nojevi potomci pobune protiv Boga. Josif Flavije (Josephus Flavius), drevni jevrejski istoriar, pisao je o Nevrodu i kako je zaveo svoje savremenike na pobunu protiv Boga, kao i to da je bio prvi koji je uio vještinama masonerije, dok je gradio ''Vavilonsku kulu.'' Iz knjige ''Kompletna djela Flavija Josifa'' itamo sledee:
''… Dakle Nevrod je taj koji ih je podstakao na takvo nepoštovanje i preziranje Boga. On je bio unuk Hama, sin Noja, smion ovjek, i velike snage u ruci. On ih je ubijedio da to ne pripisuju Bogu, kao da su kroz njegova sredstva bili sreni, i vjerovali su da je njihova vlastita hrabrost ono što je proizvodilo tu sreu. On je takoe postepeno promijenio vladu u tiraniju, ne vidjei drugoga naina da obrati ljude od straha Bojega osim da ih dovede u stalnu zavisnost o svojoj sili. On je takoe rekao da bi se osvetio Bogu, kad bi imao um da opet prekroji svijet, jer bi sagradio kulu isuviše visoku da bi je vode mogle dosei! I tako bi se on osvetio Bogu za uništenje svojih praotaca!
Dakle mnošto je bilo veoma spremno da slijedi Nevrodovu nakanu, a podreivanje Bogu cijenilo dijelom kukaviluka; i oni su sagradili kulu, ne štedei snagu i nikako ne budui nemarni oko ovoga posla. I s pomou mnoštva ruku koje su tu bile uposlene, ona je izrasla vrlo visoka, prije nego je to iko mogao oekivati; ali debljina joj je bila tako velika, i ona tako vrsto izgraena, da se njena ogromna visina na izgled inila manja nego što je stvarno bila.'' (The Complete Works of Flavius Josephus, Whiston, Kregel Publications, 1960, 1978, p. 30.)
Nevrod je pokušao da ujedini cijeli poznati svijet svoga vremena u jednu Svjetsku vladu koja bi bila protiv Boga ili protiv Hrista (Antihrist). Ali Bog je elio da sinovi Nojevi ponovo ispune zemlju razilazei se i nastanjujui u kolonijama. Ovo bi zadralo zlo koje je uvijek nastajalo iz velikih gradova. Grad Vavilon bi postao metropola svijeta i ujedinio svoje stanovnike pod diktatorskom vladavinom Nevroda. A njegova kula bila bi spomenik ovjeku da stoji kao simbol mudrosti njenih graditelja. Izgradnjom grada Vavilona, Nevrod se nadao da e sprijeiti ljude da se raseljavaju u kolonije kao što je Gospod namjeravao. Dok su bili usred ove gradnje, kad je kula dosegla visinu koja bi se danas nazvala ''oblakoderom,'' naš Gospod je ustao protiv toga. U knjizi Postanja 11:3-9 itamo: ''Pa rekoše meu sobom: hajde da pravimo ploe i da ih u vatri peemo. I bjehu im opeke mjesto kamena i smola zemljana mjesto krea. Poslije rekoše: hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj e vrh biti do neba, da steemo sebi ime, da se ne bismo rasijali po zemlji. A Gospod sie da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi ovjeiji. I ree Gospod: gle, narod jedan, i jedan jezik u svijeh, i to poeše raditi, i nee im smetati ništa da ne urade što su naumili. Hajde da siemo, i da im pometemo jezik, da ne razumiju jedan drugoga šta govore. Tako ih Gospod rasu odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada. Zato se prozva Vavilon, jer ondje pomete Gospod jezik cijele zemlje, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji.''
Nevrod, koji je takoe sagradio Nineviju, bio je oboavan od njenih ranih itelja pod svojim boanskim imenom ''Ninus.'' On je bio prvi koji je podstakao ljude da ratuju protiv svojih susjeda nakon što je pometnja jezika rasijala rane Nojeve potomke po zemlji. Trogas
8
Tajna Vavilona
Pompejus (Trogas Pompeius), koji je pisao o Ninusu, konstatuje da je prvi kralj Ninevije naveo narod da ratuje protiv samoga sebe. Aleksandar Hislop je kompilovao ovu tvrdnju koju je napisao Trogas Pompejus, drevni istoriar, u svojoj knjizi ''Dva Vavilona'' (The Two Babylons), str. 23:
'' 'Ninus, kralj Asiraca,' kae Trogas Pompejus u Justinovom saetku, 'prije svega je promijenio zadovoljnu umjerenost drevnih manira, podstakavši je novom strašu, eljom za osvajanjem. On je bio prvi koji je sproveo rat protiv svojih susjeda i pokorio sve nacije od Asirije do Libije, pošto oni još nijesu bili upoznati sa ratnim vještinama.' ''
Hislop nastavlja citirajui drugoga drevnog istoriara koji se zvao Diodor Sikulus (Diodorus Siculus) i pokazuje kako se Trogas Pompejus i Sikulus meusobno slau:
'' 'Ninus, najstariji od Asirskih kraljeva koji se pominje u istoriji, izvršio je velike akcije. Budui po prirodi ratoborne naravi, i eljan slave koja proizilazi iz viteštva, on je naoruao znatan broj mladih ljudi koji su bili hrabri i krjepki poput njega, obuavao ih dugo vremena kroz radne vjebe i teškoe, i na taj nain ih prilagodio podnošenju napora rata, i suoavanju sa opasnošu sa neustrašivošu.'' Loizeaux Brothers, Neptune, NJ, 1916.
Otuda, Nevrod (Ninus) je bio slavljen u Nineviji, koju je sagradio, kao bog rata, i njegovi epovi kao lovca, ratnika, i njegova smrt bili su kasnije oponašani u asirskim, vavilonskim, egipatskim, grkim, rimskim i indijanskim misterijama. Njegovo egipatsko ime bilo je Oziris. Rimljani su ga takoe oboavali kao Marsa (što znai ''Pobunjenik''), od ega je izvuena naša rije mart. On je za Anglo-saksonce bio Zernebogus, što znai: ''sjeme proroka Husa.'' Nevrodovo drevno vavilonsko ime bilo je Merodah, koje znai ''biti smion, ili buniti se.'' Dakle ovdje nalazimo stvarno znaenje dva boga koja se pominju u Svetom Pismu: ''Vil [ili Bel koje znai 'zbunjiva'] se smete, Merodah se razbi u komade.'' Jeremija 50:2. Kasnije emo prouavati više o imenu Vil.
U vavilonskom mitu o Tamuzu (ekvivalent za egipatskog boga Ozirisa), koje je u stvari bio Nevrod, kolovoa u velikom otpadništvu protiv Gospoda, izvjesni kralj je naredio da se on ubije. Razlog koji je bio dat za njegovu smrt je što je taj Tamuz, utjelovljenje boga Sunca, pokušao promovisati astrološku slubu ovome kralju. Meutim, kralj je naredio da se preda na smrt. Majmonid (Maimonides), drugi drevni istoriar, bio je vrlo upuen u uenja Haldejaca. On opisuje ovaj mit, koji Hislop navodi u knjizi ''Dva Vavilona,'' str. 62:
''Kad je ovaj lani prorok po imenu Tamuz propovijedao nekom kralju da bi trebao oboavati sedam zvijezda i dvanaest znakova zodijaka, taj kralj je naredio da se on preda na strašnu smrt. U noi njegove smrti svi su se likovi sabrali sa krajeva zemaljskih u vavilonskom hramu, kraj velikog zlatnog lika Sunca, koji je bio obješen izmeu neba i zemlje. Taj lik se oborio na sred hrama, a tako su uinili i likovi oko njega, što je bilo u vezi sa svim onim što se dogodilo Tamuzu. Likovi su plakali i jadikovali cijele noi, i zatim se ujutro razbjeali, svaki k svome vlastitom hramu, do krajeva zemaljskih. I otuda je nastao obiaj da se svake godine na prvi dan mjeseca tamuza narie i plae za Tamuzom.''
U oboavanju boga Sunca meu Meksikancima, oni su vjerovali da pošto bog Sunce polae ivot na svijet, on takoe treba i da primi ivot od njega. Da bi itaocu prikazali ubilaki karakter Sotone koji se oitava u ljudima, i na šta ljudska bia mogu biti navedena da ine podstaknuti od njegovog lanog religioznog duha, istraivaemo neke od razloga u pozadini obreda o ljudskim rtvama.
Za drevne Meksikance, srce je bilo sjedište ili simbol ivota, i krvava srca ljudi i ivo-
9
Tajna Vavilona
tinja predstavljana su bogu Sunca da ga odre u krjeposti i osposobe da ide svojim putem preko neba.
Dakle, kad su se Izraelci odvratili od sluenja Gospodu, oni su prihvatili oboavanje paganskih bogova od svojih susjeda. I oni su takoe bili navedeni od strane paganskih velikih sveštenika da rtvuju ljudska bia. ''I pristaše za Velfegorom, i jedoše prineseno na rvtu mrtvima. I rasrdiše Boga djelima svojim, i udari u njih pogibao…. Stadoše sluiti idolima njihovijem, i oni im biše zamka. Sinove svoje i keri svoje prinosiše na rtvu avolima. Prolivaše krv pravu; krv sinova svojih i keri svojih, koje prinošahu na rtvu idolima Hananskim, i oskvrni se zemlja krvnijem djelima.'' Psalam 106:28, 29, 36-38.
Neupueni Izraelci nijesu rtvovali svoju djecu bogovima, kao što su mislili, ve avolima. Pavle je, preko 1000 godina kasnije, rekao da su rtve neznaboaca koje su Izraelci prihvatili bile u stvari ''rtve avolima.'' ''Nego kaem, da ono što rtvuju neznabošci, da avolima rtvuju, a ne Bogu; a je neu da ste vi zajedniari sa avolima.'' 1 Korinanima 10:20. Ovo je takoe bilo i upozorenje vjernicima koji su bili naklonjeni paganskim obiajima.
Kao što istorija dokumentuje, najvei objekat u paganskom bogosluenju bilo je Sunce, koje je svuda po svijetu bilo simbolizovano kao nebeski bik. Pagani su prikazivali kosmikog boga na svojim umjetnikim radovima kao bika koji stoji na svojim stranjim nogama sa repom, papcima i rogovima, sa ovjeijom glavom i rukama, i sa trozupcem u ruci.
U paganskoj filozofiji, sijevanje munja je bila manifestacija gnjeva njihova boga i vjesnik njegove kazne. Grom je bio glas upozorenja. U drevnoj Grkoj, oboavaoci Zevsa su vjerovali da su grom i munja manifestacije njegova prisustva. Svaka taka koju bi pogodila munja smatrala se svetom. Samo ime ''Zevs'' (Blistavo Nebo) identifikuje ga kao boga neba i njegovih fenomena. U Rimu on je bio oboavan kao Jupiter, u Skandinaviji - Tor, i u Hananu - Val (Baal), bog oluje.
Munja sa neba dijeli se na ogranke: otuda, bljesak munje koji se nalazi u ruci nadmonog nebeskog boga bio je stilizovan u trozupcu. Ovo je bio simbol njegove moi, kao onoga koji kontroliše bljesak munje.
Pored Sotoninog predstavljanja Hrista upravo pred Isusov Drugi dolazak, koja je sila druga zvijer iz Otkrivenja 13:11-17 koja e se krivotvoriti preko lanih uda? ''I uini udesa velika, i uini da i oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima.'' A ovo je još uvijek budunost.
Princ sile atmosfere je takoe princ tame. Baš kao što su pagani bili prevareni od Sotone u antikim vremenima, tako e hrišani u savremenom dobu. I, ako ovjek moe nauiti kako svesti elektricitet sa neba i obuzdati njegovu energiju, koliko više je mogao Sotona, natprirodno bie, koje se ak i u Bibliji naziva ''princom sile zraka,'' Efescima 2:2 (u Karadievom prevodu Novog Zavjeta ''knez koji vlada u vjetru'' – prim. prev.), mono da uzrokuje rušilake oluje! I ne samo to, ve takoe dati svojim sledbenicima tajno znanje kako da uine isto svojim neprijateljima.
Zato što se vjerovalo da bog Sunca ima ovu mo i da e je takoe dati svojim sledbenicima, ako budu poslušni, ili e ošinuti svoje neprijatelje munjom, pagani su sluili svojim bogovima kroz strah. U Bibliji, dobrota Boja je to što obraa zlu osobu da mu slui (Rimljanima 2:4). Ali u paganskom vjerovanju, gnjev boga Oluje, njegova mrnja prema ovjeku, njegovi nemilostivi atributi, bilo je ono što je primoravalo pagane da se klanjaju pred njim. Ne kroz ljubav, ve kroz strah. Cijelo njihovo bogosluenje okretalo se oko zadobijanja
10
naklonosti zloga umirujui ga kroz rtvu i zadovoljenje. Osnovne karakteristike iza iste slube demonima antikog Vavilona mogu se vidjeti
danas u otvorenom bogosluenju kurdistanskih Jezidisa, Jermenija, i Kavkaana. U svojoj paganskoj slubi oni vjeruju da je ''Melek Taus,'' koje je avo, ko-stvoritelj svijeta. Njihova religija danas je sluenje i Dobru i Zlu, ili Hristu i Sotoni. Oni su prihvatili neke jeretike elemente hrišanstva, i neke od propisa Islama. Oni Isusa smatraju anelom u ljudskom obliku i priznaju Muhameda kao proroka sa Avraamom. Oni praktikuju obrezanje i krštenje. Umjesto Hrista kao stvaralake sile Boanstva (Efescima 3:10), oni smatraju avola kao kreativnog posrednika Nadmonog Boga, i nastoje ak i danas da mu ugode kao autoru zla. Oni takoe izbjegavaju pominjanje imena avo u strahu da ga ne uvrijede. Nešto kasnije prouavaemo još jedan religijski pokret koji ima dualizam dobra i zla koji se oboava iz današnje rok ere. Ovo prouavanje trebalo bi posebno biti zanimljivo za ljude koji su se zvali hrišanima za vrijeme epidemije Bitls histerije.
Jezidisi, kao i najvei broj pagana, vjeruju da njihove sudbine ne odreuje ljubazni i blagi Bog, ve Zli, koji nema milosti i koji uiva u uništavanju ljudskog roda. Oni vjeruju da e dobri Bog oprostiti bez obzira kako ga poštovali. Ali, Zli je taj iju naklonost moraju osigurati. On se, kao destruktivno boanstvo, mora umiriti prinošenjem rtve, pokorom, i oboavanjem.
Nije li ovo nalik onome kako je mnoštvo onih koji se zovu hrišanima navedeno da slui Gospodu Svetoga Pisma? Nije li to slika kojom zabludjeli sveštenici i pastori predstavljaju Boga kao osvetoljubivo bie, koje uvijek eka da baci nepokajane u plameni pakao, ili ih pošalje u istilište, kako bi se mogli muiti ognjem dokle ne postradaju dovoljno da se oiste za Nebo? Nije li se to izvikivalo, i dramatizovalo pred saborima kakva su jeziva muenja onih koji su sada, tako oni kau, u Paklu, ognjenom muilištu.
Skoro da i ne postoji neka hrišanska denominacija koja ne ui doktrinu o ivotu posle smrti ili besmrtnosti duše. Ali Biblija jasno konstatuje da niko ne ivi posle smrti. ''Jer ivi znaju da e umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa, niti im ima plate, jer im se spomen zaborafio. I ljubavi njihove i mrnje njihove i zavisti njihove nestalo je, i više nemaju dijela nikad ni u emu što biva pod cuncem.'' Knjiga Propovjednikova 9:5, 6.
Ako se zli mue u paklenom ognju kao što ui najvei broj hrišanskih sveštenika i pastora, kad zli umru, ne bi li imali neko znanje o mukama koje pretpostavimo iskušavaju? ''Sve što ti doe na ruku da iniš, ini po mogunosti svojoj, jer nema rada ni mišljenja ni znanja ni mudrosti u grobu u koji ideš.'' Propovjednik 9:10.
Ako pravedni kad umru idu na Nebo kao što najvei broj hrišanskih crkava govori svojim lanovima, ne bi li ovi pravednici imali neku zamisao ili predstavu o tome gdje se nalaze? Biblija kae: ''Izae iz njega duh, i vrati se u zemlju svoju; taj dan propadnu sve pomisli njegove.'' Psalam 146:4.
Neki odlaze na grobove da govore sa svojim prijateljima i roacima, ali Biblija kae: ''Ako sinovi njegovi budu u asti, on ne zna; ako li u sramoti, on se ne brine.'' Jov 14:21. ''Jer mrtvi ne spominju tebe; u grobu ko e te slaviti?'' Psalam 6:5.
Isus je jasno konstatovao da su mrtvi još uvijek u grobovima prilikom Njegovog drugog dolaska, ne na Nebu: ''Zaista, zaista vam kaem: ide as i ve je nastao, kada e mrtvi uti glas Sina Bojega, i uvši oivjeti… Ne divite se ovome, jer ide as u koji e svi koji su u grobovima uti glas Sina Bojega, i izai e koji su inili dobro u vaskrsenje ivo-
11
Tajna Vavilona
ta, a koji su inili zlo u vaskrsenje suda.'' Jovan 5:25, 28, 29. I zli i pravedni su još uvijek u svojim grobovima. Meutim, postoji pakleni oganj gdje
e zli sigurno biti uništeni. Ali to je još budunost. Ova pakleni oganj dolazi sa Neba, ne sa nekog tajnog mjesta gdje mrtvi sada primaju svoju kaznu.
avo nije zaduen za neko tajno mjesto zvano Pakao koje je ispod zemlje gdje se bacaju svi zli, niti on prohodi sa svojim trozupcem, bodui i arei zle dan i no. Oganj e biti sa Neba i uništie kako zle tako i samog avola. Otkrivenje 20 glava.
Petar je prorekao da e Drugi Hristov dolazak biti u ognju: ''Ne kasni Gospod sa obeanjem, kao što neki misle da kasni, nego nas trpi, jer nee da ko pogine, nego svi da dou u pokajanje. Ali e doi dan Gospodnji kao lupe nou, u koji e nebesa sa hukom proi, a elementi e se od vatre rastapati, a zemlja i djela što su na njoj izgorjee.'' 2 Petrova 3:9, 10.
David je prorekao Hristov Drugi dolazak 1000 godina prije nego je Isus bio roen. U Psalmu 50:3-5 itamo: ''Ide naš Bog, i ne mui; pred njim je oganj koji prodire, oko njega je bura velika. Doziva nebo ozgo i zemlju, da sudi narodu svojemu: 'skupite mi svece moje, koji su uinili sa mnom zavjet na rtvi.' ''
Pavle je takoe prorekao da e Isus biti oganj koji prodire za one koji su odbacili Jevanelje. 2 Solunjanima 1:7-9: ''A vama koje mue pokoj s nama kad se pokae Gospod Isus s neba s anelima sile svoje u ognju plamenome, koji e dati osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne slušaju jevanelja Gospoda našega Isusa Hrista; koji e primiti muku, pogibao vjenu od lica Gospodnjega i od slave njegove.'' U Isaiji 29:6 itamo: ''Gospod na vojskama pohodie ga gromom i zemljotresom, i hukom velikom, vihorom i burom i plamenom ognjenijem koji prodire.''
Doktrina da se zli bacaju u vjeni oganj ne moe se nai ni u Starom ni u Novom Zavjetu, ali nalazi se u oboavanju Sunca. Pakleni oganj koji je Isus jasno opisao u Svetom Pismu ima dva vremenska perioda. Postoje dva razliita vremenska perioda kada e oganj i sumpor padati sa Neba. Prvi e biti prilikom Drugog Hristovog dolaska. Ali oganj koji prodire koji e konano uništiti avola, njegove anele i zle nee biti dok se na navrši 1000 godina opisanih u Otkrivenju 20:1-6, 9, 10. Tada e zli biti podignuti iz mrtvih, i Sotona e uiniti poslednji napor da uništi Novi Jerusalim. ''I izioše na širinu zemlje, i opkoliše logor svetih, i grad ljubazni; i sie oganj od Boga s neba, i pojede ih. I avo koji ih varaše bi baen u jezero ognjeno i sumporito, gdje je zvijer i lani prorok; i bie muen dan i no va vijek vijeka.'' Otkrivenje 20:9, 10.
Cijela Zemlja bie pokrivena vatrom. Vatra je sredstvo oišenja, i ona e biti ta koju e naš Gospod upotrijebiti da oisti zemlju od oskvrnua koje je prouzrokovao Sotona i ovjek za 6000 godina.
U knjizi prorokla Malahije itamo sledee: ''Jer, gle, ide dan koji gori kao pe, i svi e ponositi i svi koji rade bezbono biti strnjika, i upalie ih dan koji ide, veli Gospod nad vojskama, i nee im ostaviti ni korijena ni grane.'' Malahija 4:1.
U Nojevo vrijeme Gospod je uništio sve vodom; to je bila samo sjenka onoga kada e cijela zemlja biti prekrivena ognjem. Petar je vidio ovo da dolazi i rekao u 2 Petrovoj 3:5, 6: ''Jer hotimino nee da znaju da su nebesa bila otprije i zemlja iz vode i usred vode rijeju Bojom. Zato tadašnji svijet bi vodom potopljen i pogibe. A sadašnja nebesa i zemlja tom istom rijei zadrana su te se uvaju za oganj na dan strašnoga suda i pogibli bezbonih ljudi.''
12
Tajna Vavilona
Kao što je ranije konstatovano, postoje dva perioda ovog paklenog ognja koji su predvidjeli proroci Staroga Zavjeta i apostoli Novoga Zavjeta. I, postoje takoe dva vaskrsenja. U Otkrivenju 20:1-9, jasno se konstatuje vaskrsenje zlih i njihovo uništenje koje se nee zbiti dok se na navrši 1000 godina. ''I vidjeh anela gdje silazi s neba, koji imaše klju od bezdana i velik lanac u ruci svojoj. I uhvati adaju, staru zmiju koja je avo i sotona i sveza je na hiljadu godina. I u bezdan baci je, i zapeati nad njom, da više ne vara naroda, dok se ne navrši hiljadu godina; i potom se mora pustiti na malo vremena. I vidjeh prijestole, i sjeahu na njima, i dade im se sud, i duše isijeenijeh za svjedoanstvo Isusovo i za rije Boju, koji se ne pokloniše zvijeri ni ikoni njezinoj, i ne primiše iga na elima svojima i na ruci svojoj; i oivješe i carovaše sa Hristom hiljadu godina.'' Kasnije emo prouavati više o ovoj vanoj doktrini.
Dakle, meu prvobitnim stanovnicima zemlje, Luciferova prva la je bila ''neete vi umrijeti'' (Postanje 3:4). I, ova ista la koristila se od Adamovog i Evinog vemena do današnjih dana. Ovdje lei zaetak osnove izmišljotine o besmrtnoj duši, reinkarnaciji, svim oblicima spiritizma, astrologiji, crnoj magiji, prizivanju duhova, istilištu i paklu, ognjenom muilištu. Cijeli sistem Tajne bezakonja zasniva se na ovoj avolovoj lai: ''ivot posle smrti.'' Ali Biblija je vrlo jasna: ''… u koji dan okusiš s njega, umrijeeš.'' Postanje 2:16, 17.
ovjek ne nastavlja da ivi posle smrti kao što je veina obmanuta da vjeruje. ''Jer ivi znaju da e umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa.'' Propovjednik 9:5.
Kao što je ranije konstatovano, mitovi o ''ivotu posle smrti'' mogu se pratiti u legendama o Nevrodu koji je postao veliki bog Asiraca i Vavilonjana. Kod Ninevije, Osten H. Lejard (Austen H. Layard), iz Britanskog muzeja, otkrio je drevni grad i pronašao preko 25.000 ploica koje opisuju drevnu istoriju Asirskog carstva. Lejard je našao zapise o Nineviji koji kau da je Ninus bio taj koji je sazidao grad. Sama rije ''Ninevija'' znai ''Stanište Ninusa.'' Ali otkriveno je da je ime Ninus bilo samo boansko ime kojim su drevni Asirci nazivali Nevroda, jer sama Biblija kae da je Nevrod bio osniva Ninevije (Postanje 10:11). Za Nevroda (Ninusa) se kae da je bio ubijen, prema tim zapisima, ali njegov ''duh'' je postao besmrtan i otplovio ka Suncu, i on je postao ''Beelsamon,'' ''Gospodar Neba.''
U svim oblicima magije i arobnjaštva, kao i u svim svojim savremenim oblicima danas, doktrina o ''besmrtnoj duši'' bila je središte cijelog njihovog paganskog vjerovanja i bogosluenja. Pagani su vjerovali da kad umru oni posvajaju jednu nebesku zvijezdu. Neupueni pagani, poput mnoštva hrišana danas, vjeruju da su duše umrlih ''slubeni duhovi koji su poslati na slubu onima koji e naslijediti spasenje.'' Jevrejima 1:14.
Ako se italac ikada upoznao sa istorijom neke nacije, istorija tog naroda pokazuje da je itava njihova kultura bila okruena vjerovanjem u ''ivot posle smrti,'' ''reinkarnaciju'' i komunikaciju sa mrtvima. Mnoštvo paganskih tradicija širom svijeta ima svoje porijeklo u Legendama o Nevrodu.
Vavilonjani su uili da sudbina svega zavisi o nebu. Oni su, kao najdrevniji narod, vjerovali da svaki smrtnik, poput bogova, ima svoju vlastitu zvijezdu na nebu. Ovdje poinjemo da uviamo zašto su primitivni ljudi vjerovali da njihovi bogovi nastanjuju planete koje su nazivali domovima svojih bogova. Tako se vjerovalo se da je Saturn (rimski bog etve) zvjezdani bog. Stefan je rekao da su drevni Izraelci u svom otpadništvu oboavali boga pod imenom Remfan. ''I primiste šator Molohov, i zvijezdu boga svojega Remfana, kipove koje nainiste da im se molite; i preseliu vas dalje od Vavilona.'' Djela 7:43. (Vidjeti
13
Tajna Vavilona
Amos 5:26.) Ovo e nam takoe pomoi da razumijemo kosmiku religiju astrologije, i kako je
astrologija povezana sa oboavanjem Sunca. Astrologija u stvari predstavlja zaetak paganskih nauka i paganskih simbola. Jovanu je, u knjizi Otkrivenja, bio dat ovaj sveti broj astrologije 666 za identifikaciju zvijeri (vidjeti Otkrivenje 13:1-11, i 18) kako se ne bi poistovjetili sa njom (Otkrivenje 14:9, 10).
U astrološkom sistemu drevnog Vavilona, bog Sunca je bio vladar i glavni bog zodijaka. Svi nebeski ili zvjezdani bogovi smatrani su potomcima sunca. Prema paganskoj filozofiji, svi zvjezdani bogovi o kojima ste slušali u školi bili su u stvari manifestacije toplote, vatre i svjetlosti koja proizilazi iz sunca. Vjerovalo se da je bog Sunca izvor svega, a svi ostali bogovi samo emanacije sunca, ''tijelo njegova tijela.'' Prema tome, sve manifestacije bogova prirode bile su samo manifestacije jednoga boga, Sunca, ije oboavanje od strane primitivnog ovjeka je bilo u stvarnosti sluba Sotoni. ak i Luciferovo ime znai ''Dnevna zvijezda,'' ''Prosvijetljeni,'' ili ''Blistavi.''
Egipani, Persijanci, Grci, Rimljani, Indusi i ameriki Indijanci, poput Vavilonjana, svi su vjerovali da su njihovi bogovi samo reprezentacije jednoga boga. Drevni ljudi, nedugo posle Potopa, imali su znanje o pravom Bogu od Noja, Sima i Avraama. Ali Nojeva, Simova i Avraamova sluba pravome Bogu uskoro se izopaila u idolatriju kod najveeg dijela populacije kad je Nevrod pokušao ujediniti cijeli svijet u jednu Svjetsku vladu. I ovaj pokret uperen protiv Boga opet e uzeti maha u našem vremenu, predvoen nekim savremenim Nevrodima!
I istorija i Biblija otkrivaju da je najvea tajna za ovjeanstvo uvijek bio univerzum. I Sotona, princ sile atmosfere, iskoristio je ljudsku znatielju o nebeskoj vojsci kako bi naveo ovjeka da oboava nju umjesto Stvoritelja. ''I sinovi Izrelovi, iniše što je zlo je pred Gospodom, i sluiše Valima.'' Sudije 2:11.
Rije Vali je termin koji opisuje itavi sistem oboavanja Sunca. Augustin je rekao u svoj knjizi, ''Grad Boji,'' da su svi ueni paganski doktori objavili da su svi vrhovni bogovi grko-rimskog svijeta bili 'jedna te ista ljubav,' i da su sve zvijezde bile dio ljubavi i imale razumne duše. Svi vrhovni bogovi Grke i Rima bili su isti bogovi koji su se oboavali u Vavilonu, Asiriji, Egiptu, Persiji, i Sjevernoj i Junoj Americi. Razlikovala su se samo imena, kao što su se razlikovali njihovi jezici i kulture. Oboavanje Sunca otpoelo je iz Vavilona (Babela). I, odatle su takoe svi drevni i moderni narodi primili njihov sistem astrologije.
U paganskoj filozofiji, zvijezde su kontrolisale radnje ljudskog roda. Otuda, astrološka nauka tvrdi da interpretira volju zvjezdanih bogova. Vrhovni zvjezdani bogovi pagana bili su bogovi astrologije, za koje se vjerovalo da su emanacija jednoga boga, boga Sunca, gospodara zodijaka. Astrologija je osnova svih paganskih okultnih nauka, iji autor je Lucifer, a njegovi duhovi vodii su njegovi aneli. Spiritizam, što je samo drugo ime za vraanje, danas je, meu mladima, najvei rival Isusa Hrista. Kroz spiritizam ljudi i ene e doi sa svakojakim lanim udima i sakupiti itavi svijet pod Sotoninu zastavu. ''Tada ako vam ko ree: evo ovdje je Hristos ili ondje, ne vjerujte. Jer e izii lani hristosi i lani proroci, i pokazae znake velike i udesa da bi prevarili, ako bude mogue, i izabrane.'' Matej 24:23, 24.
Spiritizam (vraanje) e navesti cijeli svijet na prihvatanje snane obmane koja e omoguiti Sotoni da izvede svoju krunsku prevaru koja e uzrokovati da najvei broj ljudi izgubi svoje spasenje. Lucifer, ta Stara Zmija, zvana avo, oponašae Isusa Hrista upravo
14
Tajna Vavilona
pred Njegov stvarni Drugi dolazak. To e biti poslednji Sotonin napor da uništi ovjeanstvo. Meutim, prouavaoci Biblije, koji su Sveto Pismo nainili svojim jedinim standardom u prosuivanju izmeu istine i zablude, nee biti zavedeni na oboavanje Sotone kao Hrista. Jer satanski pokret za ujedinjenje svijeta pod jednu zastavu i Hristovo ponovno hodanje po zemlji u potpunoj su kontradikciji sa Svetim Pismom. Ali da bi zaista sve ovo shvatio, italac ne smije biti neupuen u Sotonine namjere; zato je potrebno da ispitamo šta Biblija kae da je spiritizam ili vraanje. To e biti tema našeg narednog poglavlja.
15
Tajna Vavilona
GLAVA II
Savremeni termin za vraanje koji se danas ui na koledima Porijeklo ''velikog rituala'' meu modernim vješticama Šta je falicizam? Jevrejska Davidova zvijezda ne potie iz judaizma, ve od vavilonske magije Pentagram i Pentagon Sveti brojevi i slova u magiji koja danas obmanjuje Porijeklo broja 666 Imena za avola i boga Sunca iji zbir je 666 Porijeklo imena Feniks – drevno ime za Lucifera
Mladi ljubitelji rokenrola ne znaju da su obmanuti od strane nevidljive vojske avolovih agenata. Biblija upozorava da e demoni, koristei ljude kao svoja orua, navesti druge na odbacivanje pravoga Hrista. ''Jer su ovo duhovi avolski koji ine udesa, i izlaze k carevima zemlje i svega svijeta da ih skupe na boj za onaj veliki dan Boga Svemoguega.'' Otkrivenje 16:14.
Nema apsolutno niega romantinog oko Sotone. On daje odreenu silu za injenje uda, ali to je njegov nain za obmanu. Baš kao što Bog koristi ovjeka da druge dovede k sebi, tako ini i Sotona. Stoga, da bi se pomoglo prouavaocu Biblije da izbjegne upadanje u neku od Sotoninih zamki, on mora nauiti iz Svetog Pisma i od onih koje je Sotona ve iskoristio, kako da ne postane još jedna od njegovih rtava.
Za poetak, potrebno je da još jedanput prouimo prvu prevaru u Edemskom vrtu. Kao što je ranije konstatovano, avo se koristio kamufliranjem kako bi svoje oboavanje drao prikrivenim. Sunce i Nevrod bili su samo fasada koju je Lucifer koristio da navede mnoštvo da se pokloni pred njim. Meutim, prva kamuflaa koju je iskoristio da obmane Adama i Evu bila je zmija. Upravo ono što je Sotona iskoristio da prevari Adama i Evu na kraju je postalo jedan od najsvetijih simbola u oboavanju Sunca! Umjesto da bude simbol Sotone i obmane, kao što ui Biblija, zmija je postala simbol ''velikog dobroinitelja i iscjelitelja'' ovjeanstva. Zmija je oboavana kao ''bog lijeenja'' i ''obnovitelj ivota.'' ''Neete vi umrijeti,'' rijei koje su zapisane u Knjizi Postanja bile su Luciferova prva la našim praroditeljima. Zmija, bog lijeenja, uglavnom je predstavljana u paganskoj umjetnosti obavijena oko štapa ili debla drveta. Ovdje nalazimo porijeklo udnog simbola koji se danas koristi u medicini. Ovaj medicinski znak prvobitno je bio simbol egipatskog boga Hermesa, koji je, kao što emo ubrzo vidjeti bio Nevrodov otac, Hus. Ovdje otkrivamo porijeklo rijei hermetika. Ova antika rije koja se nalazi u klasinoj literaturi potie u stvari od drevnog egipatskog boga medicine. Ovo je haldejsko ime a Grci i Egipani su usvojili ovog boga od Vavilonjana. Sama rije hermetika znai skriveno poznavanje magije, okultnih nauka, itd. Neupueni pagani ne samo da su oboavali zmiju kao ''velikog dobrotvora'' ovjeanstva, ve je, da ironija bude vea, zmija oboavana i kao ''veliki prosvetitelj.'' Šta je Sotona rekao Adamu i Evi pored onoga ''neete vi umrijeti?'' U Postanju 3:5 itamo: ''Nego zna Bog da e vam se u onaj dan kad okusite s njega otvoriti oi, pa ete postati kao bogovi i znati šta je dobro šta li zlo.''
U Hislopovoj knjizi ''Dva Vavilona'' itamo sledee: ''Zajedno sa suncem, kao velikim bogom vatre, blagovremeno i identino sa njim, obo-
16
Tajna Vavilona
avala se zmija. U mitologiji primitivnog svijeta, kae Oven, 'zmija je sveopšti simbol sunca. U Egiptu, jedan od najopštijih simbola sunca, ili boga sunca, je disk sa zmijom oko njega. Prvobitni razlog ove identifikacije izgleda da je bio upravo to da kao što je sunce bilo veliki prosvetitelj fizikog svijeta tako se zmija smatrala velikim prosvetiteljem duhovnog, dajui ovjeanstvu 'poznanje dobra i zla.' ''
Drevne Maje Jukatana u Meksiku oboavale su boga zmiju pod imenom Kan. Kan znai ''zmija'' na jeziku Maja, kao što je Kan ili A-Kan bila drevna sumerska ili škotska rije za zmiju. Vavilonjani su oboavali Kana zmiju i Vula, boga vatre. Rimljani su jednostavno kombinovali ove dvije rijei u ''Vulkan,'' rimski bog vatre, odakle dolazi i naša rije ''vulkan.'' Maje i Meksikanci su takoe kombinovali dvije rijei da opišu svog boga zmiju. ''Kulkul'' znai ''divna ptica,'' a ''Kan'' – zmija. Otuda, ''Kulkulkan'' koje znai ''Divna ptica zmija'' na jeziku Maja. Ovo je istovjetno znaenje za Kvecalkoatla, meksikog paganskog mesiju u centralnom Meksiku.
Zanimljivo je da je kosmiki simbol za Kvecalkoatla bila pernata zmija! Evo još jedne interesantne primjedbe. Porijeklo rijei ''Vatikan'' takoe vue korijen iz dvije rijei. Latinska rije ''vatik'' ili ''vatis'' znai ''prorok'' ili ''gatar.'' Kombinovana rije, ''Vatikan,'' javlja se u znaenju ''proricanje (pomou) zmije!'' Simbol za astrologiju u paganskoj umjetnosti esto se prikazivao kao zmija u sklupanom poloaju sa repom u ustima. Ovo je predstavljalo vjeni ivot.
Postoje dovoljno jake indikacije iz Svetog Pisma da je zmija prvobitno imala krila i letjela, umjesto nogu kao što kau evolucionisti. Biblija otkriva da se zmija zbog prokletstva vue na trbuhu, što je sada sluaj. ''Tada ree Gospod Bog zmiji: kad si to uinila, da si prokleta mimo svako ivine i mimo sve zvijeri poljske; na trbuhu da se vueš i prah da jedeš do svojega vijeka.'' Postanje 3:14.
Otuda, ta pernata zmija koja je prikazivana u paganskoj umjetnosti i oboavala se kao bog lijeenja, nije niko drugi do ''stara zmija, zvana avo i Sotona, koja vara cijeli svijet.'' Otkrivenje 12:9.
Dok je Sotona promijenio lik zmije u nešto što treba oboavati i sluiti mu, jarac je, od antikih vremena, simolizirao avola. Jarac, poznat po svom agilnom, tvrdoglavom karakteru i vlastitom putu, je ono što astrolozi govore ljudima koji su roeni pod znakom Jarca. Vraari na Srednjem Istoku bili su opšte poznati po oboavanju avola u obliku jarca.
Tokom Srednjeg vijeka bila je veoma raširena vještija panika koja je prouzrokovala lovljenje i osuivanje vještica. One su esto bile optuivane za trovanja i druge povrede kao i ubistva. Optuba za ubistvo moda potie od pravljenja voštanog lika omraene osobe i njegovim spaljivanjem na tihoj vatri ili nabadanjem na iode. Afriki doktori-vrai, haianski Vudu eksperti, i ameriki indijanski vraevi sudjelovali su u ovoj satanskoj crnoj magiji. Srednjovjekovna suenja vješticama biljee kako je mnoštvo vještica priznavalo, pod mukama, da su odravale lokale skupove za oboavanje svoga gospodara, pravile planove za izvršenje avolske volje, i sudjelovale u bestijalnim ritualima. U junoj Evropi mjesto gdje su se vještice okupljale zvalo se sinagoga; u Njemakoj blokzberg. Ovi sastanci obino bi se dešavali u pono. Tokom suenja otkrilo se da su vještice tvrdile kako su prenošene na sastanke od avola; druge su bile u stanju da lete pomazavši se uljem od tijela ubijenih novoroenadi, dok su neke jahale na metli, kravi ili kozi. Na zborištu Sotona se pojavljivao kao crna ivotinja, esto kao jarac, ili kao ovjek sa papcima na nogama. Postoji mnogo
17
Tajna Vavilona
razliitih sekti u današnjoj modernoj magiji; meutim, savremene vještice ne vjeruju da avo postoji. One nijesu satanistike stare ene sa dugom crnom kosom i bradavicom na nosu. Neki hrišani e moda biti šokirani saznanjem da je antika magija oivljena i osavremenjena meu današnjom omladinom. I, to je religija nekih od onih koji kontrolišu svjetsko bogatstvo! Njihova zborišta (crkve) danas su priznata i ozakonjena, i uivaju ista prava pod zaštitom zakona kao hrišani. I, vjerovali ili ne, postoje milioni vještica kako muškaraca tako i ena samo u Sjedinjenim Dravama. Magija je najvei rival hrišanske religije u Engleskoj i Americi.
Zanimljivo je, meutim, da ovi savremeni vraari uzdiu rogate bogove i paganske boginje kao što je egipatsko pagansko trojstvo Oziris, Izis i Horus, što potie od oboavanja Nevroda (Sunca), Semiramide (mjeseca), i Tamuza (Jutarnje zvijezde). Mnogi paganski obredi i ritauli samo su promijenili svoju spoljašnju formu dok je suština ostala ista.
Poput svoje paganske brae, savremeni vraari su neupueni u injenicu da ovi bogovi ne postoje. ak iako tvrde da avo ne postoji, oni se u stvarnosti klanjaju pred njim. Oni uzdiu bogove koje je Sotona prikrio da obmane drevne narode. Pan ili Bak (Baccus) je drugi bog kojega vraari uzdiu i slue mu, zavisno od toga kojem zborištu pripadaju. Dakle, kako je ovaj drevni paganski bog prikazivan u paganskoj umjetnosti? Imao je ovjeiju glavu sa papcima na nogama!
Kao što smo ve rekli, magija se modernizovala. Savremene vještice koje slue bogovima kosmikih sila sada tvrde da je magija i bacanje ini za opšte dobro zajednice. Ova vrsta vraanja zove se bijela magija. Oni koji praktikuju bacanje ini ne bi li nanijeli zlo ljudima upranjavaju ono što je poznato kao crna magija.
Meutim, najvei broj ovih savremenih magova polau pravo na dobrotu kao u bajci ''arobnjak iz Oza,'' ne poput srednjovjekovnog aranja kada su pravili likove od voska i u njih zabadali iode kako bi osoba koju lik predstavlja umrla, ve oni sada tvrde da se taj lik od voska koristi za iscjeljivanje ljudi. Ovaj revidirani oblik magije danas se naziva wicca, što je enski rod od stare engleske rijei, ''wicce'', koje znai – ''vještica.'' Osnovna karakteristika wicca je, meutim, priroda slube. Baš kao što su drevni poklonici Vaala u Vavilonu vjerovali da su kosmiki zvjezdani bogovi ti koji su odgovorni za izlivanje kiše sa neba i uzrok plodnosti meu biljkama i ljudima, tako i ove neupuene osobe na savremenim vještijim pirovima ue svoje mlade tim stvarima.
Rije Vaal, koja se tako esto zapaa kroz Stari Zavjet, korištena je da opiše Boga. Ona znai ''gospodar'' i u Bibliji to je bilo ime za boga Sunca.
Dakle, carevi paganskih naroda esto su smatrani inkarnacijama boga Sunca, i da bi se identifikovali sa bogom Sunca oni su prisvajali ime svojega boga kao što je uinio Jezaveljin otac u 1 Carevima 16:31. Njegovo ime bilo je ''Etval'' što znai ''sa Vaalom'' ili ''Vaalov ovjek.''
Baš kao što su antiki kraljevi sunca pretendovali da budu inkarnacije boga Sunca, tako savremena magija ui da je veliki sveštenik personifikacija rogatog boga Pana, ili Ozirisa. I, velika sveštenica ovih pirova, kao u drevnom oboavanju sunca, je personifikacija Izis, Dijane, ili nekog drugog imena koje ova paganska boginja ima širom svijeta. Oboavanje Vaala u osnovi je bio kult plodnosti koji je uio svoje sledbenike da bog Sunca i boginja Mjeseca kontrolišu godišnja doba, donosei plodnost, itd. Ovdje nalazimo porijeklo wicca vjerovanja.
18
Tajna Vavilona
Magovi, drevni i savremeni, skidaju svoju odjeu tokom ovih skupova kao simbol slobode, kako bi sila koju kau da primaju od svojih bogova mogla nesmetano tei iz njihovih tijela. Opisuje se krug koji sadri i koncentriše mo za koju magovi tvrde da je primaju kroz raskalašnu igru i jednolino pjevanje. U noi punog mjeseca i na drugim festivalima, veliki sveštenik izvodi ritual poznat kao ''privlaenje mjeseca.'' Ovome se ue novi lanovi da se objasni kako velika sveštenica postaje inkarnacija boginje Mjeseca.
Magovi vjeruju da se nadogradnja moi znatno lakše postie kad su uesnici goli, i kad je prisutna izvjesna seksualna napetost. Kad magovi dosegnu silu kojom ele napuniti svoju atmosferu, oni poinju sa bacanjem ini. Oni tvrde da ini trebaju uvijek biti na dobro; zli uin, kau oni, trostruko se obraa na glavu svog kreatora. Nakon što bace ini, magovi pristupaju ceremoniji koja je slina sa svetom zajednicom koja se odravala za egipatskog boga Ozirisa. Meutim, umjesto hostije oblika zaobljenog diska koja je bila egipatski simbol sunca, neki savremeni magovi prave kolae u obliku zvijezde petokrake zvane pentagram. Ovo je za okultiste jedno od najmonijih oruja u magiji. Simbolizam pentagrama zasnovan je na broju pet koji prema astrologiji predstavlja ivi svijet prirode, kao zrak, vatru, vodu, zemlju i duh njihovog boga i paganske boginje koji su, po njima, koristili ove elemente u stvaranju univerzuma.
Broj pet u astrologiji takoe predstavlja etiri pravca i centar, za pet ula (miris, ukus, vid, dodir i sluh).
Magija, poput svih oblika spiritizma, ui da je ovjek mikrokozma (minijaturni univerzum); ovjek je gospodar prirode, i kao minijaturni lik, potencijalni gospodar svega. Tako se pentagram (zvijezda petokraka) sa jednim od svojih krakova projektovanih nagore u magiji zamišlja kao ovjeje tijelo sa raširenim rukama i nogama, i simbol je nadmoi boanskog duha. Koristi se kao magino oruje za invokaciju (prizivanje – prim. prev.) dobrih uticaja i zadravanje zlih duhova, kau oni koji praktikuju bijelu magiju.
Mnogi mladi odbacuju biblijsku religiju, i sada slue stvorenom umjesto Stvoritelju kroz ovaj moderni oblik magije zato što je ona danas privlana i pokazuje svoju svjetliju stranu. Umjesto satanistikih srednjovjekovnih ljudi zlog izgleda, vraari novog doba se prikazuju kao dobri ljudi koji se bore protiv snaga zla ovoga svijeta, kao što je ''udesna ena,'' sa svojim znakom bijele magije (pentagramom) na elu. Ali da bi razlikovali zle magove od dobrih, kau okultisti, obrnuti pentagram ija dva kraka su usmjerena naviše je simbol Crne magije, i onih koji slue avolu. Dva kraka zvijezde upravljena nagore sugerišu rogove avola simbolisanog jarcem koji atakuje na Nebo svojim rogovima. Ova petrokraka zvijezda koja ima dva kraka nagore nosila se kao amajlija otvorenih oboavalaca avola, a mnogi magovi i arobnjaci nose je i danas. Prvobitno ovaj zli znak se nosio da pokae izbor Sotone kao svog voe.
Zar nije zastrašujue saznanje da mnoštvo muškaraca i ena iz svijeta visoke mode moda nije ni svjesno da kad nose mali zlatni lani oko vrata, sa ovom petokrakom zvijezdom koja ima dva kraka obrnuta naviše, oni pokazuju da su odabrali avolovu stranu, i trae njegovu zaštitu? Nije li jezivo znati da oni koji se zovu slobodnim zidarima (Freemasons), i dame koje pripadaju ''Redu istone zvijezde'' (The Order of the Eastern Star) pokazuju ovo obiljeje zla u svojim loama? Prouavaemo još šokantnije istine o porijeklu i namjeri ovih tajnih udruenja u sledeem poglavlju.
Kao što je ranije konstatovano, danas ima mnogo okultnih sekti, i u njihovim ritualima
19
Tajna Vavilona
nalaze se brojne varijacije. U nekim zajednicama kolai koje koriste u obredu prave se u obliku polumjeseca, što je simbol boginje Mjeseca. Usput, ovi kolai se prave od soli, meda, vina, brašna, ulja, i, u nekim društvima, krvi. Oni se jedu u slavu egipatskog boga Horusa ili nekog drugog boga kojega pripadnici sekte uzdiu.
U antikoj magiji preko kolaa urezivao se krst koji je predstavljao prvo slovo imena drevnog umrlog i podignutog paganskog mesije ''Tamuza,'' koji je bio inkarnacija boga Sunca i sin boginje Mjeseca (Carice nebeske). ak su i Izraelci, kad su se okrenuli od slube svom Stvoritelju, pravili te iste kolae u slavu paganske carice nebeske i njenog bogo-djeteta Tamuza. U Jeremiji 7:18 naš Gospod je osudio ovaj drevni ritual u slubi kosmikim bogovima. ''Sinovi kupe drva, a ocevi loe oganj, i ene mijese tijesto, da peku kolae carici nebeskoj, i da ljevaju naljeve drugim bogovima, da bi mene draili.''
Danas, Rimokatolika crkva posveuje iste kolae Djevici Mariji koju, da ironija bude vea, nazivaju ''Caricom Nebeskom.'' U tradicionalnom hrišanstvu ovaj kola zove se esnica (Hot Cross Bun). Da su Izraelci sluili imenu ove paganske boginje i posveivali joj kolae nalazimo u Knjizi o Sudijama 2:13. Njeno ime za Izraelce bilo je Aštarota. Za Rimljane ona je bila Venera, boginja ljubavi.
Magija je samo drugo ime za spiritizam, ali moderni termin koji se koristi da prikrije to ime kako bi se mogla uiti na koledima je ''parapsihologija.'' Dakle, da bi razumio ove i druge gadosti koje se nalaze kako u drevnoj tako i u modernoj magiji, italac mora znati da su bog Sunca i boginja Mjeseca stvorili cijeli univerzum, prema ovim vraarima. U slavu ovog paganskog vjerovanja, ritual zvani ''veliki obred'' striktno se poštovao meu ovim takozvanim ''dobrim'' magovima. Pošto se za velikog sveštenika na piru vjerovalo da je inkarnacija Pana, boga Sunca, a velika sveštenica je bila inkarnacija Carice nebeske, boginje Mjeseca, njih dvoje bili su imitacija mita o stvaranju univerzuma od strane boga Sunca i boginje Mjeseca dok bi izvodili ritual ''velikog obreda,'' što je ukljuivalo i sudjelovanje u ''svetoj prostituciji.''
Magovi ovo opravdavaju pozivanjem na plodnost, jer napokon, kau oni, wicca je kult plodnosti.
Za razumijevanje neke od ovih perverzija kako bi druge mogao nauiti da ih izbjegnu, italac treba shvatiti da ova gadna praksa svete prostitucije koju nalazimo u današnjoj modernoj magiji nije ništa novo. Sve antike neznaboake slube bogovima Sunca sadrale su filozofiju falicizma. Šta je falicizam? To je poštovanje i oboavanje muških i enskih polnih organa. Jedinstvo izmeu muških i enskih organa u magiji simbolizovano je takom unutar kruga, i takoe kao dva trougla koja se sjedinjuju pravei heksagram, danas poznatiji pod imenom ''Davidova zvijezda.'' Istina je, meutim, da izraelski car David nikada nije nosio ovaj amblem koji je sada simbol Izraela. Ovaj amblem usvojili su neki jevrejski sveštenici koji su bili duboko zašli u istraivanje vavilonske religije za vrijeme 70-godišnjeg ropstva u Vavilonu. Odatle je ponikla magija u drugom ruhu zvana kabala.
Meksiki Indijanci, vjekovima prije nego su vidjeli bijelog ovjeka, imali su heksagram kao simbol svoje falicistike slube kosmikim bogovima. esto se heksagram prikazuje kao simbol 7 planeta iji put vijuga kroz zodijak. Sunce u centru se prikazuje u krugu kao središna taka.
Obino prije nego što ovi savremeni magovi okuse kola i vino u slavu Horusu ili Panu, kao što smo istraili u prvom poglavlju, obavlja se ceremonija za svaku novu inicijaciju u zajednicu. Ovo ukljuuje oslepljivanje, vezivanje i bievanje novih lanova radi oišenja.
20
Tajna Vavilona
Meutim, ova ceremonija nije tako brutalna kao u srednjovjekovnim zajednicama; oni su dobri magovi, tako da sada koriste bi od vezene svile. Meutim, oni sa sadomazohistikim sklonostima moraju se zadovoljiti. Novom lanu slijedi petostruki poljubac velikog sveštenika ili sveštenice u stopala, koljena, genitalije, grudi i usne, što samo po sebi dovoljno govori.
U ilustrovanoj enciklopediji o natprirodnom, ''ovjek, mit i magija,'' knjiga 14, str. 1867, Kevendiš, itamo sledee:
''Samo tri magijska obreda mogu se izvesti na svakom skupu, tvrde oni, a ini se uvijek bacaju za dobro; zli uin se trostruko obraa na glavu svog tvorca. Ponekad se ini bacaju telepatski: na primjer, u sluaju da se ini bacaju za izleenje osobe sa bolesnom nogom, vraari bi tiho stajali i 'htjeli' da se noga iscijeli. U drugim prilikama koristili bi lutku, ili 'fit-fat,' što predstavlja bolesnika, kojoj bi zatim kupali noge sa iscjeljujuim napitkom, ili bi velika sveštenica 'vezivala' ini, veui svoj pojas oko pleke svog atema na poseban nain.''
Kako su današnji magovi postali popularni? 12. septembra 1982. u asopisu ''Family Weekly'' na naslovnoj strani pojavila se demokrata iz Arkanzasa, Dordija Frontir (Georgia Frontiere). Dordija je naslijedila Los Aneles Ramse (ragbi tim u SAD – prim. prev.) kad je njen poslednji (šesti) mu nestao u ogromnim talasima plime na obali Floride aprila 1979. Imao je 72 godine. Ali ono na šta bi stvarno htjeli da vam skrenemo panju je njena otvore- nost o tome kako je ona navodno u stanju da razgovara sa duhom svojeg mrtvog mua, i kako je upetljana u okultno. Na strani 11 izdanja od 12. septembra itamo sledee: ''… Dordija, koja je upetljana u okultizam (kae da je razgovarala sa Kerolinim duhom), misteriozno je gibala ruku u poluvremenu nad Hejdenovom povrijeenom nogom, za koju se vjerovalo da je slomljena.
'Bio sam siguran da je blesava,' kae Hejden, 'zatim, nevjerovatno, nakon što su mi doktori rekli da su bili sigurni da je slomljena, x-zraci su bili negativni.' ''
Zašto sve više i više ljudi izlazi i javno priznaje da su povezani sa spiritizmom? Prije oko tri decenije oni bi se plašili da daju takvu izjavu iz straha da e ih javnost ismijati i povrijediti. Meutim, najvei broj hrišana nikad nije uo za ''Akt laljivih medijuma'' (Fraudulent Mediums Act) iz 1951. koji se primjenjuje samo na one koji ubiraju novac od javnosti pod izgovorom da posjeduju natprirodnu mo. To omoguava onima koji zaista mogu da vrše ova lana uda da svoje vještine upranjavaju legalno i otvoreno po prvi put posle toliko vjekova.
Najvei broj magova, zato što vjeruju u besmrtnost duše, ui da svako ljudsko bie ima duha vodia kojemu se moe obratiti za savjet. ''Sajkiki'' (savremeni naziv za neku vrstu vidovnjaka – prim. prev.) takoe tvrde da odatle primaju upute i informacije. Te preminule duše, kau oni, duhovi su naših milih i dragih, drevnih indijanskih poglavica, egipatskih, indijskih ili kineskih mudraca, ili mudrih ljudi iz prošlih vjekova. Ovi duhovi, kau oni, imaju veliku mudrost zato što su duhovi vodii iskusili brojne reinkarnacije i usavršili lekcije koje su morali uiti dok su bili na zemlji, i sada imaju mo da pomau ivima.
Kao što smo ve itali iz Svetog Pisma, doktrina o ''ivotu posle smrti,'' ili vjerovanje u besmrtnu dušu je la od avola. Ali uda i ini koje neki okultisti upranjavaju su vrlo stvarna. Moda i ne znajui, oni svoju silu primaju od avola koji e, nakon što ih iskoristi da obmane druga ljudska bia, uništiti upravo one koje je iskoristio.
Meutim, osoba koja je izabrala uenja Isusa Hrista, i Njegov Duh uinila vodiem
21
Tajna Vavilona
kroz poznavanje Svetog Pisma, zna da ovi duhovi vodii nijesu duše mudraca iz prošlosti, ve duhovi avolski koji ih imitiraju. I, vjerniku koji je odabrao biblijskog Boga obeana je zaštita od onih koji upranjavaju vuduizam i bacanje ini. U 4 Mojsijevoj 23:23 itamo: ''Jer nema ini (magije) na Jakova, ni vraanja na Izraela.''
Kao što smo ranije utvrdili, drevni pagani su vjerovali da kad umru njihove duše otplove na Nebo i posijedaju jednu od zvijezda. Vrhovni bogovi zodijaka, koji su bili samo emanacija boga Sunca, svi su imali sveti broj. Prostor nam ne dozvoljava da istraimo sve ove brojeve u astrologiji. Meutim, da bi mogli da shvatimo ovaj zagonetni broj 666 koji je bio dat apostolu Jovanu u Otkrivenju 13:18, upozoravajui nas da se ne identifikujemo sa njim, sada je neophodno da istraimo nešto od antike paganske numerologije.
Drevna astrologija ui da je jedan od svetih brojeva vrhovnog boga zodijaka (Sunca) bio broj jedan. Simbol Sunca, vidjeli smo ranije, bio je nebeski bik i zmija. Pošto je Vavilon rodno mjesto astrologije i ostale idolatrije, vidjeemo kako se ovaj vavilonski sistem bogova i boginja raširio po cijelom antikom svijetu i prodro u današnju modernu kulturu.
Prvobitno, slova raznih alfabeta imala su, i još uvijek imaju u odreenoj mjeri, numeriko znaenje. Naš jezik je izgubio to obiljeje, jer nema brojeva koji se identifikuju sa slovima naše azbuke. Ali, prvo slovo alfabeta u mnogim jezicima još uvijek nosi sa sobom referencu na boga Sunca (jedan) iji glavni simbol je bila zmija ili bik. Uzmite, na primjer, prvo slovo u hebrejskom ili haldejskom alfabetu. Bio je to simbol bika.
Grka rije ''alfa'' je ime prvog slova u njihovom alfabetu, i znai vo bak. Zanimljivo je zapaziti da uvijek poštovani bog-bik Istoka (slon) ima isti korijen u svom imenu (eleph), i gotovo svaki hinduistiki hram ima svoj falicistiki idol za spomen na ivotodavne osobine svog boga (jedan). Tako je slavljenje Sunca, boga (jedan), nebeskog boga bika, prvog dana sedmice (nedjelje) i prvina od svega bilo posveivano bogu biku kao sveto. Prvi dan u mjesecu, prvi dan u godini, prvoroeni sin i prvina od etve i od stada, drani su svetim i posveivani njemu.
Zaista, najvei broj hrišana odbacuje originalni dan za bogosluenje koji je opisan u Postanju 2:1-3 (prije nego se išta ulo o Jevrejima) i svetkuje nedjelju, prvi dan sedmice! Kasnije emo istraiti ovu misteriju.
Broj 2 u drevnoj astrologiji smatrao se enskim brojem i bio simbol Majke boginje koja je, prema paganskom vjerovanju, bila drugi lan boanstva. Meutim, paganska filozofija ui da se o broju 2 razmišljalo kao o zlom broju. U drevnom paganizmu, ene su smatrane kao zlo i uzrok smrti. Neki naunici tvde da engleska rije ''evil'' vue korijen od ''eve-il'' (doslovno, sloenica od ''Eva-zlo'' – prim. prev.).
Ime drugog slova u hebrejsko-haldejskom alfabetu je beta, zajednika imenica u enskom rodu koja znai kua. Mjesec, koji je simbol Majke boginje, uvijek se smatrao kao mjesena kua Sunca u astrologiji.
Broj 3 je sveti broj koji se identifikovao sa paganskim boanstvom Valom, Ištar i Tamuzom. Ponekad je broj 3 predstavljao trojaki aspekt boga Sunca kao vladara Neba. Dok se sunce pojavljivalo na nebu to je simbolisano kao Nebeski bik. Zmija je bila simbol sunca u duhovnom carstvu. Meutim, kad bi sunce utonulo u Zapadni okean na kraju dana i provelo no u carstvu tame i smrti, ono je tada postajalo bog riba, Gospodar Podzemnog svijeta. Bog- riba za Vavilonjane, Asirce i Filistejce bio je Dagon. Ovo ime Dagon, poput Kulkulkana kod Maja, potie od dvije kombinovane rijei. Dag znai riba a On znai sunce. Otuda oboavanje
22
Tajna Vavilona
dijelom ovjeka a dijelom ribe u Starom svijetu. Za Rimljane ono je bilo Neptun koji se u drevnoj rimskoj umjetnosti uvijek pojavljivao kao polu-ovjek, polu-riba, sa trozupcem u ruci. Samson je za vrijeme jednog festivala u slavu njegovog zatoeništa i davanja hvale Dagonu za predaju Samsona u ruke Filisteja, srušio hram u kojem se slavilo, na sebe i tri hiljade Filisteja. Sudije 16:23-31.
Zanimljvo je zapaanje da je Dagonov veliki sveštenik nosio odjeu i mitru nalik na ribu. Ta mitra koju su nosili paganski sveštenici je porijeklo mitre koju pape i kardinali nose danas. Ovu mitru nalik na riblju glavu Dagonovi veliki sveštenici nosili su vjekovima prije Hristovog roenja.
U Indiji, njihovo trojstvo se zasniva na 3 faze boga Sunca. Kad sunce izlazi na istoku, ono je Brama, kad postigne svoj meridijan, ono je Šiva, a kad zalazi na zapad, ono postaje Višnu. Ovo objašnjava zašto su istonjaki bogovi ponekad prikazivani sa tri glave i tri para ruku na jednom tijelu. Mnogi pagani su vjerovali u tri aspekta boga Sunca, koje ima tri faze na svom putu preko neba. Otuda, broj 3 u astrologiji predstavlja trojstvo u magiji.
Broj 4 je sveti broj u astrologiji za Sunce kao Vladara etiri kraja univerzuma, ili etiri divizije zodijaka, etiri godišnja doba, i etiri pravca. Zanimljivo je pomenuti ime Tamuz, odakle prvobitno potie krst. On je originalno bio poetno slovo T od Tamuz, koje je bilo poznato kao sveto Tau. Krst je bio simbol poklonika sunca vjekovima prije nego je Isus roen. Sam broj 4 se neznatno razlikuje od krsta. Dovoljno je da uklonite crticu koja je pod uglom i dobiete krst. Kao što je italac vjerovatno zapazio, nijedan katolik nee se pomoliti ili pokloniti Bogu dok ne napravi pokret u etiri smjera preko ela i tijela, to jest prekrsti se. Ono što se sada naziva hrišanskim krstom prvobitno je bilo mistino Tau koje su Haldejci koristili prilikom rtvovanja svog prvoroenog djeteta bogu Sunca. I, upravo je ta ista stvar iskorištena da se na njoj razapne Isus. Nije moglo biti vee uvrede koju bi Sotona nanio Hristu nego da Ga rtvuje na svoj vlastiti simbol paganskog bogosluenja.
Ve smo istraili neke pokazatelje vezano za broj 5 u astrologiji kao što je petokraka zvijezda (pentagram), ali broj 6 je taj koji treba da nam privue posebnu panju. Skriveno znaenje i simboli koje predstavlja broj 6 tako su zapleteni da bi se mogla napisati cijela knjiga o ovom broju i njegovom porijeklu. Ali ovdje istraujemo oboavanje zmije, jer broj šest je oduvijek bio povezan sa zmijom. On je takoe i broj nesavršenstva.
Zanimljivo je zapaziti da su ovjek i zmija, zajedno sa ostalim kopnenin ivotinjama, bili stvoreni šestog dana (Postanje 1:24-31). Rijei koje se koriste da se kae šest su six na engleskom, sex na latinskom, seis na španskom, seks na norveškom, shest na portugalskom, sechs na njemakom i sas na haldejsko-hebrejskom, kao i u najveem broju jezika poinju slovom S. Slovo S potie, vjerovali ili ne, od piktograma kobre, uspravljene u poloaju za napad. Siktavi zvuk slova S predstavlja glas zmije. Moemo zapaziti da zmija ('snake' ili 'serpent' na eng. – prim. prev.) i Satana poinju sa zmijskim slovom S. Na glavi kobre obino se nalazi znak raspoznavanja u obliku slova. Ona su V, U, i O. Otuda antika imena koja su se davala za razliite zmije sa ovim slovima, kao što je U za Uraeus. To je bilo egipatsko ime za njihovog svetog Aspa, koje se uvijek pojavljivalo na faraonovom poeoniku ili kruni, koji je polagao pravo da je zamjenik, ili zemaljska inkarnacija, svojeg boga.
O se javlja u grkom Ofisu, imenu zmije koju su oboavali gnostici. Za vrijeme proslave svoje Gospodnje veere, oni su puštali zmiju, koju su nazivali Ofis, da puzi po njihovom hljebu. U istoriji su postali poznati kao ofiti.
23
Tajna Vavilona
U grkom numerikom sistemu simbol S zove se sigma, i prvobitno je bio šesto slovo grkog alfabeta. Takoe je predstavljao broj šest. Meutim, danas slovo S, ili sigma na grkom, ima numeriko znaenje od 200. Pad svete sigme sa šeste pozicije u grkom alfabetu nije bio usamljen sluaj. Etiopski i neki drugi alfabeti takoe su uinili isto sa svojim šestim slovom. To je jedna od najzagonetnijih tajni za ljude koji su prouavali porijeklo alfabeta. Izgleda da niko ne zna zašto su antiki narodi to uinili. Z ili zeta, koje je svugdje stajalo za 7, palo je na 60-u poziciju, i u okultnim misterijama koristi se i za 6 i za 7. Zapamtite ovo, jer je vano znati u dešifrovanju tajnih simbola koji skrivaju broj 666, ili zbrajanjem daju tu istu cifru. Zašto uopšte pridavati toliku vanost ovom broju 666? Odgovor se nalazi u Otkrivenju 13:17, 18, a to je da niko nee moi ni kupovati ni prodavati ukoliko se ne identifikuje sa igom zvijeri, imenom zvijeri, ili se identifikuje sa brojem imena njezina, 666. Ovo proroanstvo je još uvijek budunost, ali ako se italac nae identifikovan sa ovim stvarima on ili ona e biti uništeni od strane samoga Hrista (Otkrivenje 14:9, 10). Uskoro emo otkriti porijeklo ovog broja propasti. Brojevi 6 i 7 esto su meusobno promjenljivi. Grki numeriki sistem je malo konfuzan kad se doe do ova dva numerika simbola.
Kad prouavamo porijeklo broja 7 vidimo da je on predstavljao, od vremena Vavilona nadalje, veliku nebesku zmiju ijih sedam glava su bile simbol 7 planeta koje kontrolišu sudbinu iji put vijuga kroz zodijak u vavilonskom astrološkom sistemu. Ovdje poinjemo da uviamo zašto je apostol Jovan, u knjizi Otkrivenja, simbolisao Sotonu i njegov astrološki region kao sedmoglavu zmiju (adaju), koja napada enu, koja je simbol Boje prave crkve. ''I pokaza se drugi znak na nebu, i gle, velika crvena adaja, koja imaše sedam glava, i deset rogova; i na glavama njezinim sedam kruna.'' Otkrivenje 12:3.
Samo Sveto Pismo pokazuje da je kosmika sedmoglava adaja simbol Sotone. ''I zbaena bi adaja velika, stara zmija, koja se zove avo i sotona, koja vara sav vasioni svijet, i zbaena bi na zemlju, i aneli njezini zbaeni biše s njom.'' Otkrivenje 12:9.
Dakle, kao što smo ranije primijetili u Otkrivenju 17:1-5, ta misterija, Vavilon veliki, majka bludnicama jaše na sedmoglavoj zvijeri. Meutim, to nije adaja (avo), ve zvijer ko- ja u simbolikom jeziku predstavlja ''politiku silu.'' Vidjeti Danilo 7:1-8, 17, 23 i 24. Kasnije emo prouavati više o tome kako je zvijer u biblijskom proroštvu simbol ''politike moi.''
Kasnije e se takoe pokazati da je ova zvijer iz bezdane jame sa sedam glava i deset rogova Sotonin poslednji politiki pokret koji e pokušati da ujedini svijet pod jednu zastavu.
Kao što smo ve ustanovili, zmija je uvijek prikazivana u paganskoj umjetnosti kao amblem boga Sunca. Mnoga od imena koja se koriste za boga Sunca daju zbir od 666. Na primjer, sva utjelovljenja (inkarnacije) boga Sunca, kojih je bilo deset, prema hinduistikom vjerovanju nazivani su Budama, ili Rasima Siuna, ili Sunca. Grka rije koja opisuje Budu, ili Rašija, je Xiuv. To znai Mudrost Sunca, ili Solarna Mudrost. U jeziku antike Grke, ova rije koja opisuje utjelovljenja Sunca daje zbir od 666.
X=600, I=10, U=6, N=50, ukupno 666
Vidjeemo u nastavku da još neka imena paganskih bogova daju 666. Ali prvo je potrebno da znamo više o porijeklu broja 6, kako neka od naših današnjih slova potiu od ovog broja, i kako su se slova koristila u vavilonskim misterijama da sakriju broj 666.
Zapazili smo da je S poetno slovo najveeg broja rijei za šest. U nekoliko grkih dijalekata, S je zamijenjeno za F koje Grci zovu Bau, Vau, itd. Ako sa F uklonite srednju
24
Tajna Vavilona
poprenu crticu, ono takoe lii na zmiju u poloaju za napad. Postoji vrlo velika slinost izmeu S, F i V. Nikad se ne moe shvatiti zašto su okultisti koristili ova slova u svojim misterijama, ukoliko italac ne zapamti da S, F i V predstavljaju broj šest. V je šesto slovo u hebrejsko-haldejskoj porodici alfabeta. F ga zamjenjuje u zapadnjakim alfabetima i, mora se zapaziti, kao što je konstatovano ranije, da su F i V meusobno promjenljivi, poput 6 i 7. Uzmite na primjer englesku imenicu za ''no'' u jednini i mnoini: ''knife'' i ''knives.''
Još jedno slovo koje je simbol zmije na grkom bilo je slovo M. Ovo slovo predstavlja, u misterijama, broj 12, i 12-o je slovo grkog alfabeta. M se esto koristi za slovo S zato što je ono samo sigma okrenuta na stranu.
Dakle ako je M samo poloena sigma i odnosi se na drugu 6-icu, ili 12-o slovo, ini se znaajnim da simbol za slovo koje prati sigmu ne bi trebao biti ništa više od Z ili zet poloeno na stranu. U misterijama paganizma drugo šest (M) ili broj 12 predstavlja zodijak. Kao što smo vidjeli, pad svete sigme kao šestog slova numeriki uzrokuje da se Z vraa nazad na šesto mjesto. Meutim, poput slova S, zvuk slova Z takoe slii šištanju, tako da antiki svijet nikad nije izgubio znaenje broja 6.
Dakle pošto istorija kae da naša slova F, M, S, V i Z potiu od drevnih slika zmije u poloaju za napad, i uglavnom u svim alfabetima imaju numeriku vrijednost šest, sada emo biti u stanju da razumijemo simboliki jezik.
Baš kao što broj u današnjem numerikom sistemu oznaava vrijednosti, kao na primjer da samo 6 iznosi šest, dvije šestice zajedno – 66, tri šestice – 666, tako su antiki strunjaci za magiju koristili S, V, Z ili druga zmijolika slova da sakriju broj 666. Baš kao što slobodni zidari imaju tajne znake i rukovanja kako bi jedni drugima stavili do znanja da su masoni, tako su ueni doktori magije jedan drugome stavljali do znanja ko su kamufliranjem ovog tajnog broja 666. Samo su ueni pagani znali znaenje. Broj 666 pisao se zmijolikim slovima kao SSS, VVV, ZZZ = 666. Oni su takoe aranirali slova u razliitim pravcima; ponekad bi ih okretali naopako ili na stranu. SSS se ponekad moglo vidjeti sa linijom koja je bila povuena kroz sredinu sva tri S, okrenuta u stranu. To je porijeklo popularne amajlije zvane ''orijentalni krst.''
Drugi nain na koji se broj 666 skrivao koji se moe demaskirati je u nauavanju porijekla znaka trozupca. Ranije smo nauili da je oruje boga Sunca bila svjetlosna munja što je bilo stilizovano trozupcem koji je imao tri roga. Otuda, današnji trozubac, koji se, usput, takoe koristi da simboliše 666.
uvajte se od ovih šema obmane, jer još nije sasvim jasno kako e ovaj broj zle kobi, 666, sprijeiti Boji narod da ne kupuje i prodaje. Nije samo ig zvijeri, koji emo prouavati u poslednjem poglavlju, ono što e sprijeiti Boji narod da ne kupuje i prodaje, ve takoe broj njenoga imena (666). Otkrivenje 13:17, 18.
Meutim, moemo pratiti porijeklo broja 666. Ovaj broj zle kobi potie iz astrologije. Zodijak je uzana krivulja od oko 180 širine, koja pravi potpuni krug neba oko zemlje. Kao što smo ranije zapazili, u paganskoj umjetnosti ovo je bilo simbolisano zmijom sa repom u ustima koja oblikuje krug. Za okultiste to predstavlja beskrajno vrijeme ili vjeni ivot.
Kao što smo ranije ustanovili, astrologija ui da je sudbina ovjeanstva uvijek bila odreena poloajem zvijezda. Dakle, vrhovni bogovi zodijaka bile su sedam planeta koje vijugaju na svom putu kroz 36 soba zodijaka. Sedam planeta putuju kroz uzanu traku zodijaka razliitim brzinama. Sama zodijaka krivulja je podijeljena u 12 kua, po jedna za svaki
25
Tajna Vavilona
mjesec u godini, a svaka kua je podijeljena u tri sobe, što ukupno ini 36 soba, po jedna za svakih 100 zodijakog kruga. Ovdje nalazimo porijeklo našeg sadašnjeg raunanja vremena. Vjerovali ili ne, brojanik na asovniku potie od 12 kua zodijaka. Tako je zodijak bio nebeski asovnik sa kojim mi danas mjerimo vrijeme. Evo još jedne zanimljive injenice: nije sluajno da ameriki lenjir ima 12 ina po jednoj stopi. Oba od ova dva sistema mjerenja vremena i duine zasnivaju se na 12 kua zodijaka. Isto tako nije sluajno što imamo tuce od 12 jedinica. Ovdje moemo nai porijeklo ''Igre sudbine.'' Nije sluajno da originalni toak na ruletu ima krug od 360'' sa 36 djelova od po 10'', sa jednim bjanko ili nultim dijelom koji predstavlja onih 5 dana preko 360 u godini.
Evo još nekih zanimljivih podataka o porijeklu kockarskih igara. Nije sluajno što ima 36 numerisanih karata u špilu od 52 karte. Svaka pojedina karta
predstavlja 52 sedmice sa 12 slikovnih karata: etiri kralja, etiri kraljice i etiri dokera; i etiri ''boje'' (kako se to kae u kartaškom argonu) koje predstavljaju etiri godišnja doba. Šta mislite, zašto gatari koriste špil karata da predvide budunost? Zato što špil karata potie od astrologije. Spalite ih!
Nije sluajno što se zapadnjaki okrug sastoji od 36 kvadratnih milja, jer neki pisci ukazuju da su ljudi u antikoj prošlosti dijelili zemlju prema podjelama na nebu. Baš kao što je tano da je lenjir od 12 ina jednom bio simbol 12 kua zodijaka, tako se i mjeraki štap od 36 ina zasniva na 36 soba na koje su nebeske kue bile podijeljene.
Dakle, cijeli ostatak neba izvan trake zodijaka takoe je bio podijeljen u 36 konstelacija, 15 na junoj strani i 21 na sjevernoj. Bog svake konstelacije postavljan je da vlada nad jednom od 36 soba zodijaka. Svaka zvijezda na nebu smatrala se kao bog ili prebivalište umrlih duša i bila ukljuena u konstelaciju, nad kojom se imenovao bog koji vlada nad zodijakom sobom. Bog svake zodijake kue vlada nad odreenim mjesecom u godini, a 7 planetarnih bogova, prema astrologiji, reguliše akte ovjeanstva prema svojim relativnim poloajima u razliitim sobama zodijaka. Nad njima vlada bog Sunce (svevidee oko), koji se smatrao središnom vatrom od kojih je svaki ponikao. Kao što se vjerovatno sjeate, svaki ueni doktor paganizma vjerovao je da su svi drugi bogovi samo emanacije jednog boga, boga Sunca.
Dakle 1, 6, 12, 36, 111 i 666 bili su najsvetiji bojevi u astrologiji. Sveštenici kulta sun- ca koristili su te brojeve matematiki prema putu kojim zvijezde putuju preko neba da predvide budue dogaaje. Oni su izumili magijske karte za vršenje ovog najpopularnijeg oblika gatanja. Poput toka na ruletu, te karte su bile podijeljene u 36 numerisanih odjeljaka. Postojalo je 6 kolona u svim pravcima sa brojevima od 1 do 36 koji su bili postavljeni unutar cijele karte. Svaki smjer koji dodate kolonama daje zbir od 111. U svakoj koloni ima šest kvadrata a 6 x 111 = 666. Ako saberete sve brojeve od 1 do 36, oni takoe daju zbir od 666. Dakle, vidite, 36 je bio sveti broj koji se identifikovao sa 36 bogova u zodijakim sobama, a broj 666 je zbirni broj boga Sunca, jer to je bio njegov sveti broj kao vladara zodijaka.
Svi ete se uglavnom sloiti da je ovo vrlo interesantno, ali ima još jedna dublja obmana na koju je apostolu Jovanu, u knjizi Otkrivenja, reeno da upozori ljude u svijetu. To je broj zvijeri koji e uzrokovati da svijet oboava Sotona pod lanim sistemom hrišanstva. ''uvajte se da vas ko ne prevari. Jer e mnogi doi na moje ime govorei: ja sam, i mnoge e prevariti.'' Marko 13:5, 6.
''Ovdje je mudrost. Ko ima um neka izrauna broj zvijeri: jer je broj ovjekov i broj
26
njezin šest stotina i šezdeset i šest.'' Otkrivenje 13:18. Hebrejsko-haldejski, latinski, grki i arapski jezik imaju numeriku vrijednost za slova
svojih alfabeta. Uzmimo na primjer originalne rimske slova-brojeve. Oni su bili I, V, X, L, C, D. I ako ih same saberete, zajedno sa njihovom numerikom vrijednošu, dobiete:
I=1 V=5 X=10 L-50 C=100 D=500 ukupno 666
Slovo M nije postojalo u originalnom sistemu. Ono je dodato kasnije. Dakle, pagani su imali obiaj da daju imena prema vrijednosti njihovih slova u vlastitom alfabetu. Kako su se njihovi jezici razlikovali, bile su razliite i vrijednosti svakog slova u njihovom alfabetu. I je u rimskoj numerologiji bilo jednako 1; na grkom jeziku, meutim, I ima vrijednost od 10.
Novi Zavjet je originalno pisan na grkom jeziku, a drevno grko ime za Sotonu u njihovoj transliteraciji, kao što smo ranije ustanovili, bilo je Teitan. I ako saberete TEITAN prema