of 6 /6
Vol.2 Issue 19 l DECEMBER 2016 l www.gtporschemag.com The world’s biggest Porsche magazine December 2016 www.gtporschemag.com Issue 19 150 Baht Vehicle Design Singer

The world’s biggest Porsche magazinesingervehicledesign.com/wp-content/uploads/2017/03/... · Vol.2 Issue 19 l DECEMBER 2016 l The world’s biggest Porsche magazine December 2016

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of The world’s biggest Porsche magazinesingervehicledesign.com/wp-content/uploads/2017/03/... ·...

 • Vol.2 Issue 19 l DECEMBER 2016 l www.gtporschemag.com

  The w

  orld’s b

  igg

  est Porsche m

  agazin

  e D

  ece

  mb

  er 2016

  ww

  w.g

  tporsche

  mag

  .com •

  Issue 19 • 150 B

  aht

  VehicleDesignSinger

  1FC_GTPorsche_December_�����.indd 1 12/9/2559 BE 08:58

 • coverstory

  เรื่อง: วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ภาพ: Stickyride

  SingerDesignVehicle

  ถ้าพูดถึง Singer Vehicle Design ให้ใครฟัง และถ้าคนนั้นเป็นคนที่หลงใหลรถ Porsche อยู่แล้ว ก็ต้องอมยิ้มแน่ๆ และคิดว่าถ้าเลือกได้หรือมีโอกาส คงต้องหามาไว้ในครอบครองอย่างแน่นอน

  18 www.gtporschemag.com

  18-22_Cover Story_Singer_Dec.indd 18 12/9/2559 BE 13:57

 • December 2016 19

  18-22_Cover Story_Singer_Dec.indd 19 12/9/2559 BE 13:59

 • coverstory

  20 www.gtporschemag.com

  ไ ้ ิ ชื่อ ี้ า า ใ เ ื่องกา �า Porsche 911 เห็ า สว ๆ ุก ุ ุก า ละเอี ี่หา ูไ ้จากอิ เ อ ์เ ็ ั ช่างสว งา เสี จ ิง และเ ื่อช่วง ้ เ อื ี่ า่ า วก StickyRideTeamไ ้ โีอกาสไ เ ี่ ช ี่SingerVehicleDesignี่ ัง้อ ู่ ฐัแคลิ อ เ์ ี สห ฐัอเ กิาโ ไ เ้ ็แขก ิเศษเข้าไ เ ี่ ช กา �างา ของ ี �าซึ่ง ี่เ ้ ห ือ .ก.ของGTPorscheของเ าั่ เองเ ็ ค ะสา งา ไ ให้ ซึ่ง ้องขอ

  อกก่อ ว่าไ ใ่ช่เ ือ่งง่า เล ีเ่ าจะเ ิ ๆเข้าไ เ ื่อช ห ือ ่า ู เ าะ ี่ ี่ค่อ ข้างPrivateากๆคงไ ่ แี ่ๆ หากคุ แี ีจ่ะไ โ ไ ่ไ ้ ิ ่อกั ค ี่ ั่ ให้ า เสี ก่อ ก่อ ี่จะไ ก็เ ี ัวกั อ ู่ ักใหญ่เ าะค่อ ข้างู้สึก ื่ เ ้ ี่จะไ ้เห็ ไ ้สั ัสกั ัวเ ็ ๆเ า ั กั ไว้ ี่10.30 .เขา เีวลาให้เ า งึเ ี่ งไ ค ั ไ ลุ กั ้ว ควา ไ ่ช�า าญ างและกลัวเ ื่องกา ไ ่ ง ่อเวลา ก็เล ออก ั ซะั้งแ ่เช้าไ ึง ี่อู่ก่อ เวลา ั ค ึ่งชั่วโ ง

  เ ือ่หา ีจ่อ ไ ้กล็ง �ากา ส�า วจกั เลีเ ี ว ข้างห ้าอู่ ี ี งา ก�าลัง �างา กั อ ู่

  3-4ค ก็เ ิ เข้าไ ัก า และก็ ว้าวววว ี 1คั ี่จอ อ ู่ห ้าอู่ ี ่อห ุ่ สูงวั Seamusก�าลงัง่ว อ ูก่ั กา �าควา สะอา เช็ ู ว้ห ้า าเค ่งเค ี เ าจึงเ ิ เข้าไ ัก า ไ ้ควา ว่าเ าคอืกลุ่ ค ไ ี่ ั ไว้ใช่ ั้ ใช่ค ั คุ ้อง อจ กว่า จะ �างา ของ เส ็จ ะเ าะ วกคุ าก่อ เวลาเ าก็โอเค อ ้อกั เ ิ ช ากาศ อ ๆ อู่ ซึ่ง ัง ี อีก หลา คั ี่ก�าลังเข้าคิว �าและคั ี่ Seamusก�าลังขะ ักเข ้ �าควา สะอา อ ู่ ั้ กค็ือคัีจ่ะ า วก ออกไ TestDriveใ วั ี้ ั่ เองซึ่งเ ็ คั ี่อ ู่ NewYork โ เจ้าของส่งกลัาเ ื่อ �ากา แก้ไขและ อส่งกลั วั ี้จึงไ ้

  อ ู่กั คั ี้ ั้งวั แ ่ อ 10.30 . Seamus ก็เ ี ก ว เ าะ วกเ า ากั หลา ค อ ู่ ซึ่งอ ่างแ กก่อ เข้าไ ข้างใ เ า ้อง า �าควาเข้าใจกั กฎ ะเ ี ของส า ี่ ข้อห้า ซึ่ง ้อง �าอ ่างเค ่งค ั เ าะ ุกอ ่างจะ ี ล ่อเขาและลูกค้าของเขาหลังจาก �าควา เข้าใจกั เ ็ ี่เ ี ้อ

  Seamusก็เ ิ่ ส า ้ว กา ู ึงห ้า ี่ั ิ ชอ ของเขาและงา ีเ่ขา กัควา เ ็ ไเ ็ าและขั้ อ กา ลิ า ใ อู่จะ ีกา�า ุกๆ ขั้ อ ั้งแ ่เ ิ่ จ เส ็จส ู ์

  18-22_Cover Story_Singer_Dec.indd 20 12/9/2559 BE 13:59

 • December 2016 21

  หลังจากเ ิ ช ไ ้สัก ักก็ ีสาวสว Debซึ่งเ ็ ค ี่เ า ิ ่อก่อ จะเข้า าเ ี่ ช าึงDebค่อ ข้างจะเ ี้ และจ ิงจังกั ห ้า ี่ากๆ เ อไ ้ ั อ ห า ให้ า ูแล วกเ า

  จึง ้อง า ังกฎจากDebอีก อ ฮ่าๆDebอ ญุา ให้เ า า่ ู ไ ใ้ ส่ว ีอ่ ญุา เ า่ ั้ เ าะ างส่ว ก็เ ็ ควา ลั ของลูกค้าซึ่งเขาีห ้า ี่ ูแล ั ิ ชอ หลังจากเ ิ ช ค ุกขั้ อ แล้ว ึงเวลา ี่เ าจะไ ั่ง เล่ กั โ ีSeamusเ ็ โชเ อ ์ า ขึ้ ไ เขากั เจ้าPorsche911คั สว ห ้าอู่ ี่เ ิ่ง ั ุ่ั่ เองแอ ื่ เ ้ เ าะจะไ ้ ั่ง ี่เ าชอ ใค ก็สา า เ ็ เจ้าของไ ้ และ ี่ ูก ลิออก าลูกค้าก็สา า เลือก า ละเอี ุกส่ว ไ ้ห า แ ็คเกจ ั้งสี า ใ ช่วงล่างว ไ งึเค ือ่ง ์ ีล่กูค้าสา า ะ คุวา้องกา ไ ้ แ ่ละคั ใช้เวลาใ กา ลิ ะ า 10 เ ือ หลังจาก กลงค ุก

  ขั้ อ ซึง่ จัจุ ั ควิ าวไ งึ ลา หี า้แล้วเ าะแ ่ละคั ีขั้ อ ใ กา ลิ ค่อ ข้าง

  เ าะอ ่าง ั้ า ใ อู่จึงเ ็ ไ ้ว อะไหล่อุ ก ์ กุๆอ า่งเ ็ ไ ห ี อ ูห่ลา คัี่ก�าลังอ ู่ใ ขั้ อ กา ลิ เ าจึงเห็ ุกๆ

  ส่ว ี่เขา ลิ ออก า ะ ั ใจ ุกขั้ อจ ิงๆขอ อกว่าส าคาSeamusก็ �า าเ าไ ูขั้ อ ่างๆอ ิ า ให้เ า ัง ้าให้ ู ึงอา ์ อ ั้ สิ่งห ึ่ง ี่อ ากเข้าใจ ากๆคือ�าไ าคา ึงสูง อไ ้ าเห็ ขั้ อ กา ลิ

  จงึเข้าใจว่า ัง้ห ั ส าคาจ งิๆ กุขั้ อีกา เอาใจใส่และเขา ี ี งา ี่ ีคุ า ีี ี่ ีควา ั ใ ้า ่างๆค ุกขั้ อกา ลิ อะไหล่ อุ ก ์ ุกชิ้ ูกส ้างขึ้ าให ่ า ใ ก้า คว คุ ของเขาและ กุๆชิ้ ส่วก็ ีกา ออกแ และส ้างขึ้ าให ่เ ื่อให้ ีควา สว งา และ คีวา า ซึง่ า ละเอีัง้ห คงไ ข่อ ู งึ จูาก า กค็งจะอิ่ แล้ว

  18-22_Cover Story_Singer_Dec.indd 21 12/9/2559 BE 13:59

 • coverstory

  22 www.gtporschemag.com

  นานเพราะทุกอย่างท�าด้วยมือ ประกอบชิ้นส่วนโดยคนไม่ใช่เครือ่งจกัรหรอืหุน่ยนต์ เพราะฉะนัน้ ทุกๆ ขั้นตอนจึงใช้เวลาในการประกอบติดตั้ง รับรองว่าเนี้ยบทุกจุด สุดทุกขั้นตอน

  เราเริ่มออกเดินทาง ระหว่างขับออกไป Seamus ก็พูดถึงสิ่งที่เขาท�าอยู่ที่นี่ เขาบอกผมว่า เริ่มมาท�างานที่นี่ตั้งแต่ คันที่ 3 จนถึงตอนนี้ ไม่รูก้ีส่บิคนัละ และเขาเองกม็หีน้าที ่Test Drive รถทกุๆ คนั เพราะนัน่เป็นสิง่ทีเ่ขาถนดัเลย เพราะเขาเป็นนักแข่งเก่า ระหว่างนั่งไปก็หยิบกล้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่าย Seamus บอกว่า ให้วางกล้องกับเก็บมือไปซะ เพราะหลังจากนี้ผมต้องนั่งตรงๆ และเกาะให้แน่น เขาจะแสดงให้ดูว่ารถที่ท�ามันมี Performance ดีแค่ใหน

  เริ่มต้นด้วยทางตรงและสาดโค้งยาวๆ สลับกับทางขึ้นเข้า เลี้ยวไปมา Seamus ท�าให้ผม ต้องนั่งเกร็งมือจิกเบาะหนังสานสีน�้าตาลจน แทบจะหลุดติดมือ มันส์มากทุกโค้ง ไม่มีแม้แต่เสียงยางสไลด์ ลงนิ่มๆ และกดต่อ จนถึงจุด ถ่ายรูป รับรู้ถึงความลงตัวของช่วงล่างบวกกับพลังขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ มันช่างลงตัว เสียจริง ไม่อยากลงจากรถเลย อยากจะเป็น คนขบัเองด้วยซ�า้ และถนนนีค้งเป็นเส้นทีเ่ขาเองใช้ Test Drive บ่อยๆ จนมคีวามช�านาญเส้นทาง

  ระหว่างนัน้ผมไม่ได้มองรอบข้างเลย ไม่รูด้้วยซ�า้ว่าขับผ่านอะไรมา อารมณ์เหมือนนั่งรถแข่ง อยู่ในสนาม จึงไม่เป็นการเหมาะที่เราจะบันทึกวิดีโอออกมาเผยแพร่ ผมจึงเก็บอารมณ์และความรู้สึกนั้นมาบอกผ่านเป็นตัวหนังสือแทน ช่วงนั้นแดดค่อนข้างแรง เราก็จัดมุมถ่ายกัน อยู่บนยอดเขา รอบๆ ข้างรายล้อมไปด้วยหญ้าแห้งๆ ลมพัดเบา ไม่มีรถวิ่งผ่านสักคัน เราจึงใช้เวลาทีเ่หลอืเกบ็รายละเอยีดทกุสดัส่วนด้วยการถ่ายภาพและวิดีโอมาให้ชมกัน

  18-22_Cover Story_Singer_Dec.indd 22 12/13/2559 BE 12:05