Thesis defense presentation: Master of Chemistry

  • View
    530

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

I did this ppt presentaion to help Miss Thuan complete her thesis defense presentation. Miss Thuan is a four-year-experience teaching Chemistry at HCM city ( Vietnam) She would like to become master of chemistry Result: Passed + She received many compliment about her presentation, not only creative and effective but also formal.

Transcript

  • 1. Made by Maker T -1hoanganhtuanftu@gmail.com

2. Made by Maker TEmail: hoanganhtuanftu@gmail.com Made by Maker T - 2 hoanganhtuanftu@gmail.com 3. B GIO DC V O TOTRNG I HC S PHM TP. H CH MINHBO CO LUN VN THC STHIT K TI LIU BI DNG HC SINH KH GII PHN KIM LOIHA HC LP 12 TRUNG HC PH THNG GVHD : PGS.TS Nguyn Xun Trng HVTH : Phm Th Bch ThunTP. HCM, thng 11Maker T -2012 Made by nm hoanganhtuanftu@gmail.com 3 4. NI DUNG BO CO1. M U2. CHNG 1: C S L LUN V THC TIN CA TI3. CHNG 2: THIT K TI LIU BD HSKG PHN KIM LOI HA HC LP 12 THPT4. CHNG 3: THC NGHIM S PHM5. KT LUN V KIN NGH Made by Maker T - 4 hoanganhtuanftu@gmail.com 5. M1. L do chn tiU 2. Mc ch nghin cu3. Khch th v i tng nghin cu4. Nhim v nghin cu5. Phm vi nghin cu6. Gi thuyt khoa hc7. Phng php nghin cu8. ng gp ca tiMade by Maker T - 5hoanganhtuanftu@gmail.com 6. 1. L DO CHN TI Phn ha hc v c lp 12 ch yu nghin cu vkim loi, L TRNG TM ca phn ha hc kim loi trng THPT HS lp 12 cn c nhng kin thc nng cao thivo i hc, cao ng, phn kim loi chim trn 7cu trong thi Pht hin, bi dng HSKG, p ng yu cu phttrin t nc trong thi k i mi v hi nhp Nng cao cht lng v hiu qu gio dc PTMade by Maker T -6hoanganhtuanftu@gmail.com 7. T nhng l do trn, cng vi mong mun thit k mt ti liu ph hp vi chng trnh o to hin nay dnh cho GV tham gia cng tc bi dng v HSKG c th c ngun ti liu b ch t hc, chng ti la chn ti ( phn ny em ngh ch nn b v ni ming) THIT K TI LIU BI DNGHC SINH KH GII PHN KIM LOIHA HC LP 12TRUNG HC PH THNGMade by Maker T -7hoanganhtuanftu@gmail.com 8. 2. MC CH NGHIN CU Pht huy nng lc vn dng kin thc Kh nng nhn thc, t duy ha hc Nm vng kin thc khoa hc Made by Maker T - 8 hoanganhtuanftu@gmail.com 9. 3. KHCH TH V I TNG NGHIN CU Made by Maker T - 9 hoanganhtuanftu@gmail.com 10. 4. NHIM V NGHIN CU Xy dng c s l lun ca ti nghincu. Tm hiu thc trng s dng ti liu phnkim loi cho HSKG lp 12 THPT. Tm hiu nguyn tc, quy trnh xy dng tiliu ha hc dng cho HSKG. Thit k ti liu ha hc phn kim loi lp12 dng cho HSKG. Thc nghim s phm nh gi chtlng,hiu qu v tnh kh thi ca ti liu xy dng. Made by Maker T - 10 hoanganhtuanftu@gmail.com 11. 5. PHM VI NGHIN CU Ni dung nghin cu: Phn i cng kimloi v cc kim loi nhm IA, IIA v nhm. a bn nghin cu: Cc trng THPT tiTPHCM v B Ra Vng Tu. Thi gian nghin cu: T thng 8/2011 nthng 8/2012. Made by Maker T - 11 hoanganhtuanftu@gmail.com 12. 6. GI THUYT KHOA HC Nu xy dng c ti liu c tnh khoa hc cao, a dng, phong ph s gip cho HSKG pht trin kh nng t duy, nng lc sng to, pht huy tnh t lc, t nghin cu gp phn nng cao kt qu dy hc ha hc trng THPT Made by Maker T - 12 hoanganhtuanftu@gmail.com 13. 7. PHNG PHP NGHIN CU PP L lunc v nghin cu cc ti liu.Phn tch, tng hp PP Thc tiniu tra c bn.Thc nghim s phm. PP Ton hcX l s liu thc nghim bng thng k ton hc.Made by Maker T -13hoanganhtuanftu@gmail.com 14. 8. NG GP CA TI L t liu b ch cho GV v HS trong dy hc phn kim loi Cu trc logic,mch lc t l thuyt n bi tp L thuyt trng tm (c nng cao), tm tt cui chng bngs t duy. Bi tp c phn theo dng (c hng dn gii chi tit). Cung cp mt s lu nng cao hiu qu ca qu trnh giih thng bi tp phn kim loi. kim tra gip HS t nh gi kt qu hc tp Cung cp cc bin php nng cao hiu qu s dng ti liu Made by Maker T -14 hoanganhtuanftu@gmail.com 15. S t duy Ha hcviMade by Maker T -15hoanganhtuanftu@gmail.com 16. Made by Maker T -16hoanganhtuanftu@gmail.com 17. Made by Maker T -17hoanganhtuanftu@gmail.com 18. Chng 1: C S1.Tng quan vn nghin cuL LUN V 2. Dy hc hin i v vn nhn thc THCTINca HS3. Mt s vn v HSKG4. Ti liu BD HSKG5. Thc trng ca vic dy hc v sdng ti liu vi HSKG THPTMade by Maker T - 18hoanganhtuanftu@gmail.com 19. 3. MT S VN V HSKG Phm cht v nng lc ca HSKGC KT HH vng vng, su sc, h thngC nng lc t duy sng toC c nng lc v PP NC KHBit vn dng linh hot, mm do Made by Maker T -19 hoanganhtuanftu@gmail.com 20. 3. MT S VN V HSKGNhng yut nh hng n kt qu hc tp ca HSKG c im ca GV c im ca HS Chng trnh o to (ti liu) PP dy PP hc Mi trng hc tp Made by Maker T - 20 hoanganhtuanftu@gmail.com 21. 4. Ti liu BD HSKGMt s khi nim Ti liu Ti liu h tr dy hc Ti liu BDHSMade by Maker T -21hoanganhtuanftu@gmail.com 22. 4. Ti liu BD HSKGCu trc ni dung H thng l thuytca ti liu BDHSKGH thng bi tp kim traMt s lu Made by Maker T - 22 hoanganhtuanftu@gmail.com 23. 5. THC TRNG CA VIC DH & S DNG TL VI HSKG Cha n 5 % GV t xy dng ti liu dnh cho HSKG Nhiu ti liu Bi dng cha thc s mang li hiu qu, chtp trung l PP gii nhanh Bi tp, m khng gip HS nmvng kin thc Mt s t GV cha c kinh nghim trong dy hc bi dng Phn ln cc trng tnh, trng Dn lp cha ch trng BDHS c t cht tt nh pht hin, phn loi, v quan tm cbit vi HS KG, hng cc em n kt qu cao trong k thiDH-C Made by Maker T -23 hoanganhtuanftu@gmail.com 24. Chng 2: 1. Tng quan v phn kim loi ha hcTHITlp 12 c bn THPTK TI LIU 2. Nguyn tc thit k ti liu dng choBD HSKGHSKGPHN3. Qui trnh thit k ti liu BD HSKG KIM phn kim loi ha hc lp 12 THPT LOI 4. Ti liu BD HSKG phn kim loi ha HA hc lp 12 THPTHC 12THPT5. Mt s bin php nng cao hiu qu s dng ti liu6. Mt s gio n thc nghimMade by Maker T -24hoanganhtuanftu@gmail.com 25. 2.1 Tng quan v phn kim loi ha hc lp 12 c bnTHPT2.1.1. Cu trc phn kim loi lp 12Chng 5: i cng v kim loiChng 6: Kim loi kim, kim loi kim th v nhmChng 7: St v mt s kim loi quan trng khc Made by Maker T - 25 hoanganhtuanftu@gmail.com 26. 2.1 Tng quan v phn kim loi ha hc lp 12 c bnTHPT2.1.2 Mc tiu v cu trc ni dung phn kim loia. Mc tiu:Kin thcK nngThi Made by Maker T -26 hoanganhtuanftu@gmail.com 27. b. Cu trc ni dung phn kim loiChng 5: i cng v kim loi V tr kim loi trong BTH v cu to ca kim loi Tnh cht ca kim loi. Dy in ha ca kim loi Hp kim S n mn kim loi iu ch kim loi Chng 6: Kimloi kim, kim loi kim th v nhm Kim loi kim v hp cht ca kim loi kim Kim loi kim th v hp cht quan trng ca kim loi kim th Nhm v hp cht ca nhm Chng 7: St v mt s kim loi quan trng khc St, hp cht ca st v hp kim ca st Crom v hp cht ca crom ng v hp cht ca ng S lc v niken, km, ch, thic Made by Maker T - 27 hoanganhtuanftu@gmail.com 28. 2.2 Nguyn tc thit k ti liu dng cho HSKG1.Ti liu phi gp phn thc hin mc tiu mn hc.2.Ti liu phi m bo tnh chnh xc, khoa hc.3.Ti liu phi m bo tnh h thng, tnh a dng.4.Ti liu phi c tnh yu cu cao v ph hp vi trnh HS.5.Ti liu phi gy hng th hc tp, pht huy tnh tch cc nhn thc, nng lc sng to ca HS.Made by Maker T -28hoanganhtuanftu@gmail.com 29. 2.3. Qui trnh thit k ti liu BD HSKG phn kim loi ha hc lp 12 THPT1.Xc nh mc ch ca ti liu dng cho HSKG.2.Xc nh ni dung ca ti liu dng cho HSKG.3.Thu thp thng tin thit k ti liu dng cho HSKG.4.Tin hnh thit k ti liu dng cho HSKG.5.Tham kho, trao i kin vi ng nghip.6.Thc nghim, chnh sa v b sung. Made by Maker T - 29 hoanganhtuanftu@gmail.com 30. 2.4. Ti liu BD HSKG phn kim loi ha hc lp 12 THPT 1. Gii thiu tng quan v ti liu 2.Tm tt l thuyt phn kim loi ha hc lp 12 THPT 3. Mt s phng php gii bi ton ha hc 4. H thng bi tp phn kim loi ha hc lp 12 THPT 5. Mt s kim tra HS t nh gi kt qu hc t 6.Mt s lu khi s dng h thng bi tp Made by Maker T -30 hoanganhtuanftu@gmail.com 31. Gii thiu tng quan v ti liu Made by Maker T - 31 hoanganhtuanftu@gmail.com 32. A. Cu trc chung: Gm 4 phn:Phn 1: Tm tt l thuyt phn kim loi ha hc lp 12(gm 2 chng: chng i cng kim loi v chngKim loi kim, kim loi kim th v nhm).Phn 2: Mt s phng php gii nhanh bi ton ha hc(9 PP gii nhanh bi ton ha hc)Phn 3: H thng bi tp phn kim loi ha hc lp 12(gm 86 bi tp c phn dng v 192 bi tp t luyn- c trc nghim vt lun)Phn 4: Mt s lu khi s dng h thng bi tpPhn 5: Mt s kim tra HS t nh gi kt qu hc tp( gm 3 , tng s cu l 130 cu) Made by Maker T -32 hoanganhtuanftu@gmail.com 33. B. Cu trc phn l thuyt Chng i cng kim loi gm: V tr - tnh cht ca kim loi Hp kim Dy in ha ca kim loi n mn in ha in phn iu ch kim loiChng Kim loi kim, kim loi kim th v nhm gm: Kim loi kim Mt s hp cht quan trng ca kim loi kim Kim loi kim th Mt s hp cht quan trng ca kim loi kim th Nhm Mt s hp cht quan trng ca nhm Made by Maker T - 33 hoanganhtuanftu@gmail.com 34. C. Cu trc phn mt s PP gii nhanh bi ton ha hc9 PHNG PHP PP bo ton khi lng PP bo ton electron PP bo ton in tch trong dd PP tng gim khi lng PP bo ton s nguyn t ca mt nguyn t PP dng i lng trung bnh PP dung s ng cho PP ion oxi ha kh PP chuyn i tng ng. Made by Maker T - 34 hoanganhtuanftu@gmail.com 35. D. Cu trc phn h thng bi tp phn kim loiCHNG Bi tp l thuyt Phn dng Bi ton Phn dng Bi tp t gii Bi tp t lun Bi tp trc nghimMade by Maker T -35hoanganhtuanftu@gmail.com 36. E. Cu trc phn Mt s lu khi s dng h thng bi tp CHNG Kim loi tan trong nc v dung dch kim.I CNG KIM LOI Kim loi tc dng vi dung dch axit. Kim loi tc dng vi dung dch mui kim loi. Phn ng kh oxit kim loi. Phn ng in phn.Made by Maker T - 36hoanganhtuanftu@gmail.com 37. E. Cu trc phn Mt s lu khi s dng h thng bi tpCHNG Dung dch HCl tc dng chm vi Na2CO3.KL KIM KL KIM Kh CO2 tc dng vi dung dch kim.TH & Hidroxit lng tnh.NHM Phng php th. Phn ng nhit nhm. Made by Maker T -37 hoanganhtuanftu@gmail.com 38. 5. Mt s bin php nng cao hiu qu s dng ti liuCc bin php vi GV Bin php 1: Phn loi HS Bin php 2: Hng dn HS pp t hc Bin php 3: S dng ti liu dy hc trn lp mt cch hp l Bin php 4: Kim tra, nh gi Cc bin php vi HS Bin php 5: Lp thi gian biu Bin php 6: T rn luyn v lnh hi kin thc Bin php 7: Thng xuyn nh gi v t nh gi Made by Maker T -38 hoanganhtuanftu@gmail.com 39. Chng 2: MC CH THCNGHIMnh gi tnh kh thi ca ti liu vaSxy dng PHM nh gi tnh hiu qu ca vic sdng ti liuKhng nh s cn thit, hng i ca ti l ng n trn c s l thuyt vthc tin raMade by Maker T - 39hoanganhtuanftu@gmail.com 40. I TNG THC NGHIMLpSTT Trng THPT GV dy TNLp TNC Chu Vn An 1 (TP. HCM) Phm Th Bch Thun12A112A2 a Phc 2 Phm Th Thy Dung 12A112A2 (TP. HCM) Nguyn Du 3 (BR-VT) Nguyn Th Thu Hng12A1512A14 Nguyn Tri 4 (BR-VT) Nguyn Thanh Thy12A512A6 Nguyn Vn C 5 (BR-VT) Phm c Cnh12A112A2 Made by Maker T -40 hoanganhtuanftu@gmail.com 41. Cc bc tin hnh thc nghim5. X l kt qu theo thng k ton hc, chnh l HT bi tp3. Tin hnh dy thc nghim1.Son biging 4. T chc kimtra v chmim2. Trao i viMade by Maker T -41 GV thchoanganhtuanftu@gmail.com