Thng tin chuyn đề - ttbd.gov. folSự cần thiết phải nng cao chất lượng ... chất lượng sản phẩm do cc doanh ... đon kiểm tra đ tạm giữ 2 tivi

Embed Size (px)

Text of Thng tin chuyn đề - ttbd.gov. folSự cần thiết phải nng cao chất lượng ... chất...

 • VN PHNG QUC HI

  - Thng tin chuyn -

  MT S VN V CHT LNG SN PHM, HNG HO

  TRUNG TM THNG TIN, TH VIN V NGHIN CU KHOA HC

  - H NI, THNG 3/2007 -

 • MC LC

  I. VN CHT LNG SN PHM HNG HA VIT NAM.......... 3 1. Thc trng vn cht lng sn phm hng ha Vit Nam hin nay ... 3 2. H thng vn bn php lut......................................................................... 5

  2.1 Cc vn bn quy phm php lut .......................................................... 5 2.2. nh gi h thng php lut v thc trng qun l............................. 7

  3. S cn thit phi nng cao cht lng sn phm hng ha Vit Nam..... 8 II. TM HIU MT S QUY NH QUC T V NC NGOI.............. 9

  1. Mt s h thng qun l cht lng trn th gii ....................................... 9 1.1 H thng m bo cht lng ISO 9000 .......................................... 10 1.2 H thng qun l cht lng ton din (TQM) ................................... 11 1.3 H thng qun l cht lng Q-Base .................................................. 12

  2. Php lut ca mt s quc gia................................................................... 13 2.1 Lut v qun l cht lng v kim tra an ton sn phm cng nghip ca Hn Quc ............................................................................................ 13 2.2 Lut an ton sn phm ca Thy in................................................ 14 2.3 Lut v an ton ca cc sn phm tiu dng v dch v ca Phn Lan................................................................................................................... 15

  III. MT S KIN NGH I VI VIT NAM ........................................... 18 1. Hon thin h thng php l v qun l cht lng sn phm, hng ha. 18 2. Pht hin kp thi v x l nghim cc hnh vi vi phm .......................... 19 3. Tng cng u t, pht trin c s h tng k thut v nng cao cht lng i ng cn b, cng chc .................................................................. 20 4. Tuyn truyn, ph bin kin thc v hiu bit cho ngi tiu dng......... 21

  IV. MT S VN XUNG QUANH D THO LUT CHT LNG SN PHM HNG HA................................................................................ 22

  1. V phm vi iu chnh ca Lut................................................................ 22 2. V i tng p dng Lut........................................................................ 23 3. Bi thng thit hi v cht lng............................................................ 23 4. Lut cn c cc quy nh nng cao vai tr ca cc t chc hi, hip hi....................................................................................................................... 24 5. V cc bin php ch ti c quy nh trong d n lut ......................... 24 6. V gii thng chng nhn cht lng sn phm, hng ha .................... 24

  TI LIU THAM KHO................................................................................. 26

  2

 • I. VN CHT LNG SN PHM HNG HA VIT NAM

  1. Thc trng vn cht lng sn phm hng ha Vit Nam hin nay

  t nc ta sau 20 nm i mi v m ca t c nhng thnh tu rt quan trng trn mt s lnh vc ca i sng kinh t - x hi, trong , s thay i v quan im v chnh sch kinh t em li nhng tc ng tch cc i vi th trng hng ha, dch v trong nc vi s bin i r nt v cht v pht trin vt bc v lng.

  Nhn chung, cht lng sn phm do cc doanh nghip Vit Nam sn xut trong nhng nm gn y ngy cng c nng cao. Mt s loi sn phm nh: Qut in, dy v cp in, xe p, xi mng, vt liu xy dng, nha, hng dt may, giy dp t cht lng n nh, c ngi tiu dng tin cy, chim lnh c th trng trong nc v tham gia xut khu. Hng ha Vit Nam c xut khu ti hn 200 th trng nc ngoi. Kim ngch xut khu hng ha tng lin tc v t mc hn 32 t USD nm 2005; kim ngch xut khu nm 2006 t 39,5 t. Tc tng kim ngch xut khu t bnh qun 17,5%/nm. n ht nm 2005, c khong 35.700 doanh nghip ngoi quc doanh tham gia xut khu hng ha, tng gp 1.000 ln so vi nm 1986. Cng vi vic nng cao cht lng sn phm, nhiu doanh nghip trin khai p dng h thng qun l cht lng theo tiu chun quc t. n nay, c nc c hn 2.000 doanh nghip c chng nhn p dng h thng qun l cht lng theo tiu chun ISO:9000, mt s c chng nhn theo tiu chun ISO 14.000 v cc h thng qun l cht lng khc; gn 1000 doanh nghip ot Gii thng cht lng Vit Nam , hng chc doanh nghip ot Gii thng cht lng Chu Thi Bnh Dng.

  Tuy nhin, nhng thay i tch cc ni trn vn cha p ng c yu cu pht trin kinh t - x hi trong giai on mi. Thc trng cht lng v qun l cht lng cc sn phm, hng ha sn xut, lu thng trn th trng trong nc v xut nhp khu hin nay vn cn nhiu bt cp. Nhiu hng ha ni a cha kp thch ng vi yu cu tiu dng c v cht lng, mu m, gi thnh. S lng cc mt hng xut khu c gi tr gia tng cao cn nh, chng loi n iu, kh nng cnh tranh ca sn phm v doanh nghip cn thp; hm lng gia cng trong nhiu hng ha xut khu ch lc cn cao, dn ti hiu qu xut khu thp. Ngoi ra, cn phi k n nn gian ln thng mi, kinh doanh hng gi, hng khng m bo cht lng cn ph bin, gy thit hi khng nh cho Nh nc, ngi sn xut chn chnh v ngi tiu dng.

  3

 • Nhng vi phm v cht lng sn phm hng ha din ra hng ngy, hng gi tt c cc lnh vc t thc phm, dc phm, ha cht n hng tiu dng.Qua kim tra ca B Nng nghip v Pht trin Nng thn, hin nay c ti 40% phn bn NPK lu thng trn th trng khng m bo cht lng, nhiu loi thuc bo v thc vt b cm s dng vn c bn cng khai ti cc vng nng thn, gy nguy hi cho con ngi, vt nui v mi trng.

  Nhng thng u nm 2007, cc on kim tra lin ngnh ca Cc Qun l cht lng sn phm, hng ha (B Khoa hc v Cng ngh), Cc qun l th trng (B Thng mi nay l B Cng Thng) tng cng kim tra vic sn xut, lu thng sn phm hng ha trn th trng phc v Tt Nguyn n v pht hin lin tip cc sai phm v cht lng sn phm hng ha khin ngi tiu dng khng khi lo lng. Theo thng tin t on kim tra lin ngnh s 6 kim tra ti Ninh Bnh, Thanh Ha, Ngh An cho thy, sn phm km cht lng c xu hng dch chuyn v cc vng nng thn. Qua kim tra, on pht hin v tch thu 290kg bnh ph cha phooc mn ti mt c s sn xut ti th x Bm Sn, Thanh Ha; tm gi 155kg ht da nhum phm mu cng nghip; ti Cng ty C phn Thanh Hoa Sng Hn, on pht hin mt s sn phm ru, bnh ca c s ny khng c nhn ph, mt s mt hng trong nc sn xut ghi nhn cha ni dung, khng c giy php kinh doanhLc lng lin ngnh ti Thanh Ha kim tra 2.246 v, chuyn khi t hnh s 329 v, x l 1.906 v bun lu, bun hng cm, pht hnh chnh 6,5 t ng; kim tra x l 2.026 v kinh doanh hng gi, km cht lng, pht 1,45 t ng. Ti H Ni, qua kim tra mt s c s sn xut, kinh doanh cho thy, nhiu ca hng bn ht d ci, m chnh ng thiu khi lng, ht hn s dng. Tnh trng ny cng lp li khi on kim tra ti quy gii thiu hng ha ph Hng Khoai ca Cng ty trch nhim hu hn Nh nc mt thnh vin Thc phm H Ni. Nhiu mt hng nh m chnh, ht tiu, ht d ci do quy hng t ng gi u thiu khi lng. c bit, ti cng ty trch nhim hu hn thng mi v dch v Hong Hi (kinh doanh hng in t), on kim tra tm gi 2 tivi plasma, 4 my iu ha, 5 t lnh l hng nhp khu nhng khng c tem ph v khng c tem nhp khu. on kim tra cng pht hin nhiu trng hp bun bn pho n, pho dim sn xut t Trung Quc vi s lng ln. Ch tnh mt v khm xt ti Ch Long Bin, Chi Cc Qun l th trng H Ni pht hin v thu gi gn 298.000 qu pho sn xut t Trung Quc. on kim tra lin ngnh s 6 ti Ninh Bnh, Thanh Ha, Ngh An cng thu gi 19 kg pho cc loi.

  Trn thc t hin nay, c mt hin tng ng lo ngi vn xy ra lm nh hng nghim trng n cht lng v vic qun l cht lng sn phm

  4

 • hng ha hin nay l vic np bng danh hiu. Nhiu loi hi ch c t chc ty tin, t chc bnh chn sn phm trao nhng danh hiu v cht lng nhng nng v mua bn danh m b qua cc yu cu v cht lng ca sn phm. Nhiu n v ch cn b ra mt khon tin tham gia hi ch l nhn c nhng chic cp cht lng, Bng chng nhn cht lng v coi y l thc o v s bo lnh v cht lng i vi hng ha ca mnh. Thm ch, c mt s t chc nc ngoi cn mi gi doanh nghip Vit Nam ng k c chng nhn cht lng ny n, mang tm quc t. Nhng thc ra nhn cp, giy chng nhn y, doanh nghip ch cn phi lm mt b h s ht sc n gin nhng phi np vi ngn la, mua v my bay, bay sang nhn v. y thc cht l mt hnh vi nh la ngi tiu dng, tip tay cho nn hng gi, hng km cht lng.

  2. H thng vn bn php lut

  2.1 Cc vn bn quy phm php lut

  Cc vn bn quy phm php lut iu chnh vn cht lng sn phm hng ho hin hnh bao gm:

  Php lnh Cht lng hng ha s 18/1999/PL-UBTVQH10 ca y ban Thng v Quc hi ngy 13 thng 1 nm 2000.

  Ngh nh s 179/2004/N-CP ngy 21 thng 10 nm 2004 ca Chnh ph quy nh qun l nh nc v cht lng sn phm, hng ha.

  Ngh nh s 126/2005/N-CP ngy 10 thng 10 nm 2005 quy nh v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc o lng v cht lng sn phm hng ha.

  Ngh nh s 95/2007/N-CP ngy 04 thng 6 nm 2007 ca Chnh ph v vic sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 126/2005/N-CP ngy 10 thng 10 nm 2005 quy nh v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc o lng v cht lng sn phm hng ha.

  Quyt nh s 41/2007/Q-BNN ngy 15 thng 5 nm 2007 ca B Nng nghip v Pht trin Nng thn v vic ban hnh Quy nh chng nhn cht lng ging cy trng ph hp tiu chun.

  Quyt nh s 12/2007/Q-BLTBXH ngy 08 thng 5 nm 2007 ca B Lao ng Thng binh v X hi v vic ch nh t chc kim tra cht lng sn phm, hng ha.

  5

 • Quyt nh s 37/2007/Q-BNN ngy 24 thng 4 nm 2007 ca B Nng nghip v Pht trin Nng thn v vic ban hnh Quy nh kho nghim, cng nhn v t tn phn bn mi.

  Quyt nh s 36/2007/Q-BNN ngy 24 thng 4 n 2007 ca B Nng nghip v Pht trin Nng thn v vic ban hnh quy nh sn xut, kinh doanh v s dng phn bn.

  Thng t s 05/2007/TT-BYT ngy 07 thng 3 nm 2007 ca B Y t hng dn v iu kin v th tc ch nh t chc thc hin kim tra nh nc v cht lng, v sinh an ton thc phm nhp khu.

  Quyt nh s 03/2007/Q-BNN ngy 19 thng 01 nm 2007 ca B Nng nghip v Pht trin Nng thn v vic ban hnh Quy nh cng b tiu chun cht lng sn phm, hng ha c th chuyn ngnh nng nghip.

  Quyt nh s 26/2006/Q-BKHCN ngy 18 thng 12 nm 2006 ca B Khoa hc v Cng ngh v vic ban hnh Quy nh v trch nhim t chc thc hin vic kim tra cht lng sn phm, hng ha lu thng trn th trng trong nc v xut khu, nhp khu.

  Quyt nh s 50/2006/Q-TTg ngy 07 thng 3 nm 2006 ca Th tng Chnh ph v vic ban hnh Danh mc sn phm, hng ha phi kim tra v cht lng.

  Quyt nh s 03/2006/Q-BKHCN ngy 10 thng 01 nm 2006 ca B Khoa hc v Cng ngh v vic ban hnh Quy nh v cng b tiu chun cht lng sn phm, hng ha.

  Quyt n