TIA PORTAL 2 - .TIA PORTAL SIMATIC STEP 7 Professional V11 Przykadowy projekt "Filling Station"

 • View
  235

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TIA PORTAL 2 - .TIA PORTAL SIMATIC STEP 7 Professional V11 Przykadowy projekt "Filling...

 • TIA PORTAL

  SIMATIC STEP 7 Professional V11 Przyk a dowy projekt "Filling Station"(Stanowisko Nape n iania)Pierwsze kroki

  SIMATIC Safety V11 Pierwsze kroki

  Opis

  Tworzenie przyk adowego projektu "Filling Station"

  Dobieranie i konfiguracja sprz tu

  Programowanie sterownika PLC

  Wizualizacja procesu

  Konfiguracja alarmw

  Testowanie przyk adowego projektu online

  Wgrywanie przyk adowego projektu

  Wst p

  Konfiguracja

  Programowanie

  Prawa dost pu

  Modyfikacja programu Safety

  Typowe b dy konfiguracji i programowania

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A

  1

  2

  3

  A

  B

  C

  Wydanie pierwsze

  Warszawa 2012

  TIA_Portal_Wyd1_poprawione_121017_2.indd 1TIA_Portal_Wyd1_poprawione_121017_2.indd 1 10/19/12 10:09 AM10/19/12 10:09 AM

  http://www.siemens.pl/tia-portal

 • Informacje prawneWskazwki bezpiecze stwa

  Niniejsza instrukcja zawiera wskazwki, ktrych przestrzeganie zapewni bezpiecze stwo osobiste oraz zapobiegnie uszkodzeniu sprz tu. Wskazwki odnosz ce si do bezpiecze stwa osobistego s oznaczone przez symbol bezpiecze stwa, uwagi odnosz ce si do szkd mienia nie posiadaj symbolu bezpiecze stwa. Wskazwki przedstawione poni ej s klasyfikowane wed ug stopnia niebezpiecze stwa.

  NIEBEZPIECZE STWO

  Oznacza wyst pienie mieci lub powa nych uszkodzenia cia a je li nie zostan podj te odpowiednie rodki ostro no ci.

  OSTRZE ENIE

  Oznacza mo liwo wyst pienia mieci lub powa nych uszkodzenia cia a je li nie zostan podj te odpowiednie rodki ostro no ci.

  OSTRO NIE

  Oznacza mo liwo drobnych uszkodze cia a je li nie zostan podj te odpowiednie rodki ostro no ci.

  OSTRO NIE

  Bez symbolu niebezpiecze stwa oznacza mo liwo uszkodze mienia je li nie zostan podj te odpowiednie rodki ostro no ci.

  UWAGA

  Oznacza mo liwo wyst pienia niezamierzonych rezultatw lub sytuacji je li nie zostan wzi te pod uwag odpowiednie informacje.

  Je eli wyst puje wi cej ni jeden stopie zagro enia b dzie przedstawione ostrze enie najwy szego stopnia zagro enia. Ostrze enie zranienia osb z symbolem niebezpiecze stwa mo e rwnie zawiera ostrze enie dotycz ce uszkodzenia mienia.

  Wykwalifikowany personelUrz dzenie/system mo e by konfigurowany i u ywany zgodnie z t dokumentacj . Uruchamianie i eksploatacja urz dze /systemw mo e by przeprowadzana tylko przez wykwalifikowany personel. W kontek cie informacji o bezpiecze stwie, zawartych w tym dokumencie, pod poj ciem wykwalifikowany personel rozumie si osoby upowa nione do uziemiania, pod czania sprz tu i systemw zgodnie z obowi zuj cymi normami i standardami bezpiecze stwa.

  W a ciwe u ytkowanie produktw SIEMENSWskazwka:

  OSTRO NIE

  Produkty firmy Siemens mog by wykorzystywane jedynie do zastosowa opisanych w katalogu i w odpowiednich dokumentacjach technicznych. Je eli produkty i podzespo y innych producentw s u ywane, musz by zalecane lub zatwierdzone przez firm Siemens. Poprawne i bezpieczne funkcjonowanie produktu mo liwe jest tylko i wy cznie, je li jest on transportowany, magazynowany, przechowywany oraz instalowany prawid owo i ostro nie oraz jest obs ugiwany i serwisowany wed ug wskaza . Dopuszczalne warunki otoczenia musz by przestrzegane. Informacje zawarte w odpowiedniej dokumentacji musz by przestrzegane.

  Znaki handloweWszystkie nazwy oznaczone s zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Siemens AG. Pozosta e znaki towarowe w tej publikacji mog by znakami towarowymi, ktrych u ycie przez osoby trzecie dla w asnych celw mo e narusza prawa w a cicieli.

  Wy czenia z odpowiedzialno ciZawarto niniejszej instrukcji zosta a sprawdzona pod wzgl dem zgodno ci z opisanym sprz tem i oprogramowaniem. Poniewa wszystkie odchylenia nie mog by ca kowicie wykluczone, dlatego ca kowita zgodno nie mo e by gwarantowana. Jednak e informacje zawarte w niniejszej instrukcji s regularnie uaktualniane i wszystkie konieczne poprawki s zawierane w nast pnych edycjach.

  !

  !

  !

  !

  TIA_Portal_Wyd1_poprawione_121017_2.indd 2TIA_Portal_Wyd1_poprawione_121017_2.indd 2 10/19/12 10:09 AM10/19/12 10:09 AM

 • Spis tre ci

  Spis tre ci

  Spis tre ci.....................................................................................................................................................3

  1 Opis................................................................................................................................................................7

  1.1 Wprowadzenie do TIA Portal.....................................................................................................71.2 Widoki w TIA Portal....................................................................................................................81.3 Wprowadzenie do poradnika Pierwsze kroki........................................................................111.4 Struktura poradnika Pierwsze kroki.......................................................................................131.5 Jak rozpocz prac z poradnikiem Pierwsze kroki?...........................................................15

  2 Tworzenie przyk adowego projektu "Filling Station".............................................................................17

  2.1 Uruchomienie TIA Portal..........................................................................................................172.2 Utworzenie nowego projektu...................................................................................................18

  3 Dodawanie i konfigurowanie sprz tu.......................................................................................................21

  3.1 Dodawanie CPU......................................................................................................................213.2 Wy wietlanie CPU w widoku urz dze ...................................................................................243.3 Konfigurowanie interfejsu CPU...............................................................................................253.4 Dodawanie zasilacza i modu w wej /wyj .........................................................................273.5 Dodawanie DP slave "Filling Station"......................................................................................303.6 Porz dkowanie adresw.........................................................................................................363.7 Dodawanie DP slave "Labeling Station"..................................................................................39

  4 Programowanie sterownika PLC..............................................................................................................45

  4.1 Tworzenie tabel zmiennych PLC.............................................................................................454.2 Tworzenie globalnych blokw danych.....................................................................................484.3 Zastosowanie bloku funkcji GRAPH do utworzenia sekwencji sterowania.............................514.3.1 Wprowadzenie do GRAPH......................................................................................................514.3.2 Tworzenie bloku funkcji GRAPH.............................................................................................534.3.3 Tworzenie sekwensera............................................................................................................564.3.3.1 Struktura sekwensera..............................................................................................................564.3.3.2 Wstawianie krokw i przej ...................................................................................................584.3.3.3 Wstawianie alternatywnej ga zi.............................................................................................614.3.3.4 Wstawianie skokw.................................................................................................................634.3.3.5 Kompilacja projektu.................................................................................................................664.3.4 Kroki programu........................................................................................................................694.3.4.1 Elementy kroku........................................................................................................................694.3.4.2 Wstawianie wielokrotnych warunkw przej cia.......................................................................714.3.4.3 Krok programu S1 Home.........................................................................................................764.3.4.4 Krok S2 Fill recipe ingredients programowanie akcji...........................................................804.3.4.5 Krok S2 Fill recipe ingredients programowanie akcji i przej .............................................864.3.4.6 Krok S3 Mixer programowanie akcji i przej ......................................................................87

  Przyk adowy projekt "Filling Station"Pierwsze kroki 3

  TIA_Portal_Wyd1_poprawione_121017_2.indd 3TIA_Portal_Wyd1_poprawione_121017_2.indd 3 10/19/12 10:09 AM10/19/12 10:09 AM

 • Spis tre ci

  4.3.4.7 Krok S4 Transport Filling programowanie akcji i przej .....................................................914.3.4.8 Krok S5 Filling programowanie akcji i przej ......................................................................964.3.4.9 Krok S6 Transport Labeling programowanie akcji i przej ...............................................1024.3.4.10 Step S7 Labeling programowanie akcji i przej ..............................