Click here to load reader

Tillämpningsföreskrift partnering ABT 180322 · PDF file entreprenadkontrakt för fas 2 som inte funnits med i förfrågningsunderlaget. Det förtjänar framhållas att partnering

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tillämpningsföreskrift partnering ABT 180322 · PDF file entreprenadkontrakt...

 • Stockholm 2018-03-22

  Partnering

  TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFT Tillämpningsföreskrifter för Byggherrarnas

  kontraktsmall totalentreprenad med

  partnering

  Byggherrarna Sverige AB • Drottninggatan 33, 2 tr 111 51 Stockholm • 08-23 32 40 • [email protected] • www.byggherre.se

 • Tillämpningsföreskrifter totalentreprenadkontrakt partnering

  Byggherrarna Sverige AB 1 (29)

  Innehållsförteckning TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER ................................................................................................... 2

  Inledning om partnering ....................................................................................................... 2 Projekt där partnering är mer eller mindre lämpligt ........................................................ 2 Partnering bygger på tillit mellan parterna ...................................................................... 3 Tidig upphandling ............................................................................................................. 3 Byggherrens val av affärsform .......................................................................................... 3

  Byggherrarnas mallkontrakt .................................................................................................. 5 Bakgrund – ökad enhetlighet i branschen ........................................................................ 5 Allmänt om mallkontraktet ............................................................................................... 5

  Tillämpningsföreskrifter och förklaringar ............................................................................. 7 § 1 Omfattning .................................................................................................................. 7

  § 1.1 Partnering - Förhållningsregler ................................................................................. 7 § 1.2 Parternas åtagande allmänt - precisering av enskilt byggprojekt .............................. 8 § 1.3.1 Fasindelning .......................................................................................................... 8 § 1.3.2 Ansvar för vidareprojektering - avsteg från ABT 06 .............................................. 10 § 1.3.5 Ersättningsregler fas 1 ........................................................................................ 11 § 1.3.8 Övergång till fas 2 ............................................................................................... 11

  § 2 Utförande .................................................................................................................. 12 § 2.2 Samråd vid inköp av varor och underentreprenörer ................................................ 12

  § 3 Organisation .............................................................................................................. 13 § 3.2 Entreprenörens platsorganisation - nyckelpersoner ................................................ 13 § 3.3.2 Styrgruppsmöte – högsta exekutiva organ ........................................................... 13 § 3.3.3 Partneringmöte och andra operativa mötesformer .............................................. 14 § 3.4 Entreprenörens kontroll av personal - ID 06 ............................................................ 15

  §5 Ansvar ........................................................................................................................ 15 § 5.1 Förseningsvite ........................................................................................................ 15 § 5.2 Tilläggsförsäkringar utöver grundkrav .................................................................... 16

  § 6 Ekonomi .................................................................................................................... 16 Ersättningsregler – bonus, incitament ............................................................................. 16 § 6.4 Justering av riktkostnad - väsentligt belopp ............................................................ 19 § 6.6 Fast arvode - entreprenörarvode i procent blir fast arvode i fas 2 ............................ 20 § 6.7 Justering av fast arvode - Index .............................................................................. 20

  § 8 Tvistelösning ............................................................................................................. 20 Kontraktsbilaga 2 ............................................................................................................ 20

  Upphandlingsfrågor – offentliga upphandlingar ................................................................. 23 Risker med partnering – vanliga felsteg .............................................................................. 25

 • Tillämpningsföreskrifter totalentreprenadkontrakt partnering

  Byggherrarna Sverige AB 2 (29)

  Tillämpningsföreskrifter BYGGHERRARNAS MALLKONTRAKT FÖR

  PROJEKTPARTNERING PÅ ABT 06

  INLEDNING OM PARTNERING Partnering, även kallat samverkansentreprenad och entreprenad med utökad sam-verkan, är vare sig någon entreprenadrättslig upphandlingsform eller entreprenad-form. Det är istället ett strukturerat sätt för i första hand byggherre och entreprenör, men också andra inblandade i ett byggprojekt, att samverka för projektets genomfö-rande. Partnering kan därför användas oberoende av entreprenadform (utförande-entreprenad – AB 04 likaväl som totalentreprenad – ABT 06) och upphandlingsform (delad entreprenad eller generalentreprenad). Partnering förutsätter dock i princip ersättningsformen löpande räkning eller en kombination av fast pris och löpande räkning och bör inte användas för projekt där byggherren av olika skäl måste handla upp en entreprenad till fast pris. Det före-kommer förvisso att partneringprojekt eller partneringliknande projekt genomförs med ersättningsformen löpande räkning med takpris. Det bör dock uppmärksam-mas att den ersättningsformen överför betydande risk på entreprenören som i prak-tiken tenderar att motverka samverkan. Projekt där partnering är mer eller mindre lämpligt Partnering passar inte för alla typer av projekt och för all del heller inte alla typer av organisationer, vare sig hos entreprenör eller byggherre. Det kan också uttryckas så att vissa typer av byggprojekt är mindre lämpliga att handla upp till fast pris p.g.a. högre grad av osäkerhet än i vanliga byggprojekt. Det kan röra tekniskt komplicerade och särskilt installationsintensiva projekt, ut-vecklingsprojekt och projekt med hög grad av kund (hyresgäst) anpassning som ska ske löpande under produktion. Det kan ibland också gälla mer traditionellt osäkra kalkylförutsättningar som vid ombyggnad eller anläggningsarbete i mark eller vat-ten. En osäkerhet som medför att en upphandling till fast pris inte bedöms ända-målsenlig och där partnering är ett vedertaget sätt att balansera den risk för att kostnaderna skenar som byggherren exponeras för vid ersättningsformen löpande räkning. En balansering av risk som sker dels genom speciella ersättningsregler som skiljer sig något från sedvanlig löpande räkning, dels genom att beställaren tillför-säkrar sig en betydligt högre grad av närvaro och kontroll än i ett traditionellt bygg-projekt.

 • Tillämpningsföreskrifter totalentreprenadkontrakt partnering

  Byggherrarna Sverige AB 3 (29)

  Partnering bygger på tillit mellan parterna Vid sidan av detta förutsätter partnering en hög grad av tillit mellan inblandade par-ter och de människor som representerar dessa. Detta för att få inblandade personer att se till vad som är projektets (och därmed egentligen byggherrens) bästa och i verklig mening hjälpas åt för att åstadkomma en bra slutprodukt inom de mål som satts för kostnader och tider, utan att begränsa sig till vad som är bäst för det egna företaget. För det ändamålet är det vanligt förekommande och enligt de flesta bedömare också helt nödvändigt att arbeta mycket med ”mjuka” värden om ärlighet, öppenhet, re-spekt och engagemang m.m. både inför och under projektets genomförande. Detta gäller inte minst när organisationer ska samarbeta som inte känner varandra sedan tidigare. Tidig upphandling Partnering handlas ofta upp i mer eller mindre tidiga skeden. En fördel med det är att byggherren dels kan komma igång med sitt byggprojekt snabbare än vanligt men också att den aktive byggherren i betydande utsträckning genom sitt samråd i fråga om kalkylarbete och projektering är med och utformar slutprodukten samtidigt som beställaren får del av entreprenörens kunskap och erfarenhet från liknande projekt, bl.a. kopplat till produktionstekniska frågor. Byggherrens val av affärsform Rent generellt behöver byggherrar som återkommande driver byggprojekt ta fram interna styrdokument som tydliggör för den egna organisationen i vilka typer av projekt man bör välja partnering och vilken bemanning som då behövs. Det bör uppmärksammas att Byggherrarna i augusti 2016 publicerade en utförlig ”checklista” med obligatoriska krav och rekommenderade krav som vägledning in-för och under partnering-/samverkansprojekt. Därvid läggs inte obetydlig tonvikt vid byggherrens egen organisation, förberedelse och projektplanering före upp-handling liksom åtgärder för utvärdering och som förberedelse inför garantitid och förvaltning rekommenderas. Den typen av planering inför och vid avslutningen av ett projekt måst