tingbjerg bladet

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tingbjerg bladet 5

Text of tingbjerg bladet

 • TINGBJERG

  Nr. 5 201255. rgang

  Udgivet afLejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB

  Hermed indkaldes til ordinrt afdelingsmde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger

  Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

  Dagsorden:1. Velkomst og valg af dirigent2. Valg af stemmeudvalg3. Bestyrelsens beretning og forventninger

  v/formand Stig Kaspersen4. Forelggelse af regnskab for perioden

  1. august 2011 til 31. juli 2012 til godkendelse.5. Behandling af vrige indkomne forslag6. Eventuelt7. Afslutning

  Forslag, der nskes behandlet under dagsordenens punkt 5 skal vre afdelingsbestyrelsens formand (Lejerforeningen) i hndesenest den 6. november 2012

  Det vil vre muligt, at indlevere skriftlige sprgsml til afdelingsmdets punkt om regnskabet, sledes at administrationen p forhnd kan forberede svar, der vil blive besvaret ved gennemgangen af regnskabet.Bemrk: Det er stadig muligt at stille sprgsml til regnskabet p mdet. Eventuelle skriftlige sprgsml bedes afleveret p Lejerforeningens kontor senest 5 hverdage fr afdelingsmdets afholdelse.

  Adgang til og stemmeret p afdelingsmdet har afdelingens lejere og vrige myndige husstandsmedlemmer. Hver hus-stand har to stemmer uanset husstandens strrelse.Beboere af pensionistboliger og ungdomsboliger samt ung-domshybler er sidestillet med boligtagere. Adgang til afde-lingsmdet - men uden stemmeret - har tillige vrige lejere i

  afdelingen samt selskabets bestyrelse og reprsentanter for denne. Afdelings-mdets beslutninger trffes p grundlag af almindelige stemmeflerhed blandt detilstedevrende stemmeberettigede personer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

  Med venlig hilsen AfdelingsbestyrelsenStig T Kaspersen

  32595_Tingbjerg 5-12 11/10/12 11:35 Side 1

 • 2Meddelelser der vedrrer SAB.

  Bestyrelsen skal endnu engang opfordre beboerne tilat srge for, at holde yderdre i blokken aflst, s viundgr ubudne gster i kldrene. Samtidig vil jeg ad-vare mod, at der lukkes fremmede ind, hvis du ikkeforventer at f besg. Tingbjerg oplever for tiden en delindbrud. Hvis du observerer personer eller kretjer,der udviser en mistnkelig adfrd, er det klogeste dukan gre at anmelde det til politiet. Lad vr med atlbe undig risiko ved at tage sagen i egen hnd.

  Bestyrelsen gr endnu engang opmrksom p, at alttj efter vask skal fjernes fra vaskeriet.

  Der er desvrre eksempler p, at tj stadig efterla-des i vaskeriet til gene for den nste beboer, der n-sker at benytte vaskeriet.

  Bestyrelsen har endnu engang bedt administrationenom, at konomien i SABs 5 afdelinger bliver gennem-get. Derfor vil der p et mde med ledelsen i boligor-ganisationen og vores lokale leder af Tingbjerg Forumblive fremlagt en analyse af udgifterne. Mdet afholdesi lbet af september 2012.

  Med hensyn til kommunens krav om at lejerforeningenikke lngere opfylder betingelserne for at have afde-lingsbestyrelsesbefjelser, fremlagde bestyrelsen p af-delingsmderne i april 2012 forslag til oprettelse af 1flles afdelingsbestyrelse, der vlges p et flles afde-lingsmde for alle 5 afdelinger. Bestyrelsen vil i lbetaf efterret udarbejde oplg til budget for afdelingsbe-styrelsen, vedtgter for valg af afdelingsbestyrelse ogforretningsorden af den daglige drift af bestyrelsen.Det er planen at der indkaldes til flles afdelingsmdeden 23. januar 2013, hvor valg af bestyrelse og fast-sttelse af budget for bestyrelsen frem til 31/7 2013 ogbudget for regnskabsret 2013/14. Afdelingsbestyrel-sens budget for 2013/14 vil indg i afdelingernesdriftsbudget.

  Der er etableret elektronisk adgangskontrol i hjhuset.Udgiften blev vedtaget ved godkendelsen af budgettetfor afdeling 1 p forrets afdelingsmde.

  Bestyrelsen har vret til et par mder med bygge-funktionen og Witras-arkitekterne om forslag til enhelhedsplan for SAB afdeling 1 med bl. a bekmpelseaf skimmelsvamp. Der vil i starten af november 2012blive indkaldt til ekstraordinrt afdelingsmde forSAB afdeling 1.

  Afdelingsmder om regnskaberne for perioden 1/72011 til 31/7 2012 vil blive afholdt den 20/11 2012 forafdeling 1 og den 21/11-2012 for de vrige afdelinger.Beboerne vil modtage indkaldelse omkring midten afoktober 2012.10.07

  Meddelelser flles fra FSB og SAB.

  Den ledige stilling som driftsleder, der blev ledig vedMartin Olsens fratrden pr. 30/9-2012 er blevet ops-let. Stillingen vil ved besttelse blive med split-ansttelse. Dvs ansttelsen er i bde FSB ogSAB/KAB.

  I december 2010 oplevede vi det uheldige, at en afbaldakinerne, der er opsat i forbindelse med projektet inicherne ved opgangene, faldt ned. Boligorganisatio-nerne har efterflgende tiltrdt forligsskitsen daLandsbyggefonden har indvilget i at betale den andel,som beboerne skulle betale.Der har vret leveringstid p de nye baldakiner, derskal opsttes til erstatning af de defekte, men udskift-ningen af de defekte baldakiner er nu i fuld gang ogvil vre afsluttet i lbet af oktober mned.

  Boligorganisationerne har besluttet, at der skal op-fres et kulturhus i Tingbjerg. Sagen beror i kommu-nen og der er ikke noget nyt i sagen. Det bygges p enaf kommunen udmatrikuleret grund. Der skal derfornedsttes byggeudvalg og nr huset til sin tid tages idrift ogs et udvalg, der skal st for driften. Der erindkaldt til beboerorientering den 8/10 2012.

  Lederen

  Keld FredericiaFormand

  Stig Torp KaspersenFormand

  Stof til nste nummerTingbjergbladet udgives af Lejerforeningen Tingbjerg SABog Beboerforeningen FSB. Bladet udkommer 6 gange rligt.

  Artikler, lserbreve, annoncer og billeder til nste nummeraf Tingbjergbladet skal vre de to beboerforeninger ihnde senest den 6. november. Tingbjergbladet udkommer normalt 18 dage efter sidste stofindlevering.

  Redaktion:Stig Kaspersen (ansvarsh.) SABBruno Pedersen SAB

  Keld Fredericia(ansvarsh.) FSBLykke Andersen FSBHenrik Duusgaard FSB

  32595_Tingbjerg 5-12 11/10/12 11:35 Side 2

 • 3Hvis du nsker, at deltage i nogle af de nedenstendekurser, bedes du henvende dig hos afdelingsbestyrel-sen.

  Udnytter du dine kvadratmeter bedst muligt Hvordan realiserer du dine drmme kvikln eller

  opsparing? Den Intelligente ejendom F noget ud af din frie tid Sund mad giver bedre livsstil Referatskrivning det kan vre lidt af en udfor-

  dring Hvordan fr jeg de andre til at lytte til mine gode

  ider? Bredygtige projekter med fokus p udearealer Fsbs hjemmeside hvorfor skal det vre s

  svrt? Bliv klogere p dit varmeforbrug Min nabo larmer Hvad gr jeg? Hvad gr min husleje egentlig til? Hvordan fr jeg indflydelse? Red liv og stop branden frstehjlpskursus Kommunikation og konflikthndtering Grn hygge lgdag i fsb Ny i fsb kom til informationsmde

  Fsb kurser for alle beboereEfterr 2012 og forr 2013

  JULEN nrmer sig!

  Om ca 11/2 mdr. er derJuletrsfest i Tingbjerg.Der er mange praktiskeopgaver i forbindelse medsdan en fest og derfor ef-terlyser vi folk, som gernevil hjlpe. Henvendelse

  til Karin eller Anne p tlf.3827 9000 eller personligti kontorets bningstid.

  p bestyrelsernes vegne Pernille Hholt

  Det Grnne TingbjergUnder en tur rundt iTingbjerg ser man tyde-ligt alt det grnne. Det ernok ikke med vilje, atmeget af det grnne erkommet. Det er p.gr. afmanglende vedligehol-delse. Skal vi i al fremtidse p, hvordan omrdetTingbjerg forfalder og bli-ver overladt til naturen?Det er vel ikke det der ermeningen med Grn By.Jeg har tidligere skrevetom forfaldet omkring tid-ligere TVT. Jeg har tagetet par fotos der viser enbygning der er ved atblive overgroet af efeu.Allerede nu er efeuen vedat kravle ind under tagetog vinduer og isr kl-

  dervinduer er overgroet.At bagindgangen harmandshje brndenlderer dog kun en fordel. Evt.tyve vil ikke vre s in-teresserede i den ad-gangsvej

  Er det ikke p tide vifr effektiviseret vedlige-holdelsen af de grnneomrder. Er det mangelp midler, s m og skalvi spytte i kassen. Tilgengld m vi s for-lange, at der bliver gjortnoget ved det.

  Jeg undrer mig over, atdet isr er FSBs omrderalt sdan gror til. Er jor-den mere frugtbar vedFSBs afdelinger ?

  Svar af formand Keld Fredericia:Jeg kan ikke andet endgive dig medhold i dinkritik af de grnne omr-der. Om jorden er mere

  frugtbar i fsbs omrderend i SABs, det kan jegikke svare dig p.

  Lserbreve fra P. Nielsen Langhusvej 81fra sidste nr. af Tingbjerg bladet

  Tingbjergbladet igenSkal Tingbjergbladet sta-dig kun vre et cover forTingbjerg Times, eller harbestyrelserne andre tan-ker? At meddelelser og re-ferater fra bestyrelsesm-der fremtidig vil kunnelses p en hjemmeside

  vil da ikke give mere stoftil Tingbjergbladet, tvrtimod.

  Bestyrelserne har disku-teret dit indlg om Ting-bjerg bladet.Vi er enigeom, at der skal komme

  flere indlg fra bestyrel-serne og de forskellige ud-valg.

  Svar af formand Keld Fredericia:

  32595_Tingbjerg 5-12 11/10/12 11:35 Side 3

 • 4Tingbjerg NrgenbrugsstationVed Bygrden 2 2700 Brnshj

  bningstider:Tirsdag og torsdag kl. 13-18Lrdag kl. 19-15

  Tingbjerg Nrgenbrugsstation

  32595_Tingbjerg 5-12 11/10/12 11:35 Side 4

 • 5Der er desvrre stadigstore problemer med ikkegodkendte opstninger afparaboler p husenesmurvrk. Man kannsten kalde det for etparabolanarki for allevedtagelser og fllesbe-slutninger ignoreres fuld-stndigt af visse beboere.Dette p trods af, at derer informeret intensivt ibde Tingbjerg Bladet, viabeboermappen (jvf. instal-lationsretten og husorde-nen), via vedlagt skrivelsei indflytningsmappe ogved almindelig daglig in-formation p ejendoms-kontoret. Uden at skulleblande mig for meget idet beboerpolitiske kanjeg ikke undg at opleve,at beboerdemokratiet pdette omrde har srde-les trange kr.For at forklare lidt om detbagvedliggende arbejdevil jeg kort beskrive, delshvordan, men ogs hvaddet er der bliver arbejdetmed for at f lst parabol-problemerne.Ejendomskontoret har isamarbejde med Le