Tirgu - promovare in functie 19sep2017.pdf · lnfirmier ( I post) - Seclia Obstetrica ginecologie 10.… page 1
Tirgu - promovare in functie 19sep2017.pdf · lnfirmier ( I post) - Seclia Obstetrica ginecologie 10.… page 2

Tirgu - promovare in functie 19sep2017.pdf · lnfirmier ( I post) - Seclia Obstetrica ginecologie 10.…

Embed Size (px)

Text of Tirgu - promovare in functie 19sep2017.pdf · lnfirmier ( I post) - Seclia Obstetrica ginecologie...

 • CONSILIUL JUDETEAN GORJSPITALUL JUDETEAN DE URGENT{ TG-JII]

  Tirgu Jiu, Str. Progresului, nr.18, Cod : 210218TF-LI 0253/210432 -- FAX: 02531210432.

  e-mail: offi c@P ita lg ori.r oCod Fiscal 4448061

  ANUNT

  spitalul Judelean de Urgenli Tg.Jiu, avdnd sediul in Tg.Jiu, str. progresului rr.18, jud. Gorj,

  organizeazain@inconformitatecuprevederileHG.Nr26/20l1'cu.Jdifi"aril" ll *r"pf"ta.it" ,ttoio.o.. qi "ele

  ale Dispoziliei Consiliului Judelean nr. 87612014 - Anexa nr.2,examen pentru promovare in funciie:

  l. Asistent medical pl. (l postF Unitatea Spitalizare de zi2. Kinetoterapeut ( 1 post) - Comp. Recuperare Neurologica3. Infirmier ( I post) - Seclia Pediatrie4. Infirmier ( 1 post) - Sectia Chirurgie generala I5. Registrator medical - Biroul de intemari6. Infirmier ( 1 post) - Personal auxilar sanitar - spital7. lnfirmier ( I post) - Sectia Neonatologie8. Infirmier ( I post)- Seciia Cardiologie9. lnfirmier ( I post) - Seclia Obstetrica ginecologie10. Muncitor III I telefonist) ( I post) - Centrala telefonice - Biroul AdmistrativI 1. Muncitor III ( liftier) ( 1 post) -Formatia de intrelinere qi reparatii ctediri 9i instalalii12. Administrator II (Economist D - UPU SMURD

  Locul de deslEsurare al examenelor de promovare este Sala de gedinle a spitalului Judetean de Urgenta

  fg-liu, ain fo*ti*.r,t*fa a spitalului - str. Progresului, nr. 18, Tg Jiu (cladirea personalului administrativ).- Tematicile si biblioerafia pentru examenele de promovare sunt anexate la prezentul anun1.

  Modalitatea de deslesurare a examenelor de Dromovare'Examenul consti in 2 etape succesive dupi cum urmeaz6'.a)verificarea condiliilor de participare la examen,b)proba scrisa sau probi practica, dupd caz, stabilitd de comisia de examinare, in data de 29.09.2011

  orele 9,00Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei 9i, dupd caz, a tematicii

  maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabilegte 3 pdn[ la 9 subiecte, cu cel mult doud ore

  inainte de ora stabilitl pentru examenul de promovare.La locul, data gi ora stabilite pentru eiamenul de promovare, comisia de examinare pune la dispozilia

  fiecirui candidat lista subiectelor stabilite.Fiecare candidat redacteaze o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de citre comisia de

  examinare.Durata examenului de promovare se stabilegte de comisia de examinare in functie de gradul de dificultate

  gi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depdqi 3 ore'

  Nr. 2.16,17 din 15.09.2017

 • In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare noteazd lucrarea elaborat6de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmetoarelor oiterii:

  a) cunogtinle teoretice necesare funcliei evaluate;b) abilitdli de comunicarelc) capacitate de sintez[;d) complexitate, iniliativd, creativitate.Comisia de examinare stabilegte ponderea din nota finald a fieclrui criteriuProba practici este notata de citre membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de

  puncte.Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat in borderoul de notare.Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.Rezultatele examenului de promovare se afigeazi la sediul autorit5lii sau instituliei publice, precum 9i pe

  pagina de intemet a acesteia, dupi caz, in termen de doud zile lucrltoare de la data sustinerii acestuia.Candidatii nemullumili de rezultatul oblinut pot depune contestalie in termen de o zi lucrdtoare de la data

  afigdrii rezultatelor, sub sanctiunea decdderii din acest drept.Comisia de soluJionare a contestatiilor va reevalua lucrarea sau proba practic[, iar rezultatele finale se

  afiqeazl la sediul instituliei sau autoritdlii publice in doui zile lucritoare de la data expirlrii termenului dedepunere a contestaliei.

  @:Pentru inscrierea la examen in termen de 5 zile lucrltoare de la data publicdrii anunlului, se constitue

  la nivelul serviciului RUONS, dosarul pentru examenului de promovare al fiecarui salariat de la locurile demunca susmentionate, care sI cuprindd obligatoriu :

  a)cererea salariatului de promovare, aprobati de conducetorul unitdlii;b)referat de evaluare intocmit de geful ierarhic;c)copii ale fiqelor de evaluare;d)adeverinli eliberatd de serviciul RUONS care se ateste vechimea in gradul sau treapta profesionald 9i

  indeplinirea condiliilor de promovare conform Ord. 1470/201l.Relalii la Serviviul RUONS, din localia centrala a spitalului, str. Progresului, nr. l8 sau [a telefon

  0253227161 sau interior 307.

  $ef serv RUEc. Vienescu D

  S,

  itruCorrifi", jlat,,'*'\r1"'"