Toán 1 abd 2011 thpt chuyên thái bình thái bình

  • View
    90

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. http://ebook.here.vn Download Bi gi ng thi mi n phS GD & T Thi BnhTrng THPT ChuynGV ra : Phm Quang Hng thi th i hc ln th iiNm hc 2010 -2011Mn thi: Ton 12 - khi A(Thi gian l m b i 180 pht)Cu 1( 2 i m) Cho hm s 3 2 33 12 2y x mx m= + (m l tham s )a) Kh o st v v th (C) c a hm s khi m=1.b) Tm phng trnh ng cong (C) i x ng v i th (C) cu a qua i m A(-2;1)Cu 2 ( 2 i m)a)Gi i b t phng trnh2 23 2 2 3 1 1x x x x x + + ( )x Rb) Gi i phng trnh 12 201030.sin 2010. os 2010x c x+ = ( )x RCu 3 ( 1 i m) Tnh tch phn201 sinx1 cosxe dxx+ + Cu 4 ( 1 i m)Cho hnh chp SABC c y ABC l tam gic u c nh a;m t bn (SAB) vung gc v i y(ABC);hai m t bn cn l i cng t o v i y m t gc .tnh th tch kh i chp SABC.Cu 5 ( 2 i m)a)Trong m t ph ng v i h tr c t a Oxy,xt tam gic ABO c A(8;0).Phn gic trong c agc B n m trn ng th ng c phng trnh 2x+y-6=0.Hy tm t a i m B.b)Trong khng gian v i h tr c t a Oxyz,cho 4 5 6OA i j k= + +uuur r r r.Hy vi t phng trnh m tph ng (P) qua A,c t cc tr c t a l n l t t i I,J,K sao cho tam gic IJKl tam gic u.Cu 6 ( 1 i m) Gi i phng trnh( ) 24 5 log 3 0x x = ( )x RCu 7 ( 1 i m)Tm gi tr c a tham s m gi tr l n nh t c a hm s( )21 2 22x m x myx + + +=(v i[ ]1;1x ) l nh nh t.H v tn th sinh S bo danh.

2. http://ebook.here.vn Download Bi gi ng thi mi n ph====H t====S GD & T Thi BnhTrng THPT ChuynGV ra : Phm Quang Hng thi th i hc ln th iiNm hc 2010 -2011Mn thi: Ton 12 - khi B(Thi gian l m b i 180 pht)Cu 1( 2 i m) Cho hm s 3 23 4y x x= + a) Kh o st v v th (C) c a hm sb) Tm c p i m trn th (C) i x ng nhau qua i m I(0;2).Cu 2 ( 2 i m)a)Gi i b t phng trnh ( )( )23 1 1 2 3 4x x x x+ + + ( )x Rb) Gi i phng trnh3sin 2 2sin2sin 2 .sin( )2x xx x=+( )x RCu 3 ( 1 i m) Tnh tch phn( )230sinsin 3 cosxdxx x+Cu 4 ( 1 i m)Cho hnh chp SABC c y ABC l tam gic vung cn t i A,AB=AC= a;m t bn qua c nhhuy n BC vung gc v i y (ABC);hai m t bn cn l i cng t o v i y m t gc 600.Tnhth tch kh i chp SABC.Cu 5 ( 2 i m)a)Trong m t ph ng v i h tr c t a Oxy g c O.Cho 4 ;OA i OI i j= = +uuur r uur r r.Tm t a i m C saocho I l tm ng trn n i ti p c a tam gic ACO.b)Trong khng gian v i h tr c t a Oxyz. Cho m t ph ng (Q):x+y+z=0; v i mM(1;2;-1).Vi t phng trnh m t ph ng (P) i qua O;vung gc v i m t ph ng (Q) v cchi m M m t kho ng b ng 2 .Cu 6 ( 1 i m) Gi i phng trnh ( )3 . 2 1 2 1xx x = + ( )x RCu 7 ( 1 i m) Tm gi tr c a tham s m h phng trnh sau c nghi m (x;y) v i x22 233 5x yx y m+ =+ + + = 3. http://ebook.here.vn Download Bi gi ng thi mi n phH v tn th sinh S bo danh.===H t===S GD & T Thi BnhTrng THPT ChuynGV ra : Phm Quang Hng thi th i hc ln th iiNm hc 2010 -2011Mn thi: Ton 12 - khi D(Thi gian l m b i 180 pht)Cu 1( 2 i m) Cho hm s2 12xyx+=+a) Kh o st v v th (C) c a hm sb)Tm gi tr c a m t i m A(m;0) v c t nh t m t ti p tuy n c honh ti p i ml s th c m.Cu 2 ( 2 i m)a)Gi i b t phng trnh1 12 3 5 2x x x+ ( )x Rb)Gi i phng trnh 2 2 2 2sin 3 os 4 sin 5 os 6x c x x c x = ( )x RCu 3 ( 1 i m) Tnh tch phn420. 21 tanxx ee x dxx + + Cu 4 ( 1 i m)Cho hnh chp SABC ,m t bn SBC l tam gic u ;SB=a; Hai m t ph ng (SAB)v (SAC)cng vung gc v i m t ph ng y (ABC); Gc BAC =1200. Tnh th tch kh i chp SABC.Cu 5 ( 2 i m)a)Trong m t ph ng v i h tr c t a Oxy g c O : 4 ;OA i OG i j= = +uuur r uuur r r.Tm t a i m B i m G l tr ng tm c a tam gic ABO.b)Trong khng gian v i h tr c t a Oxyz.Cho m t ph ng (P):2x-2y-z+1=0.Cho m t c u(S):x2+y2+z2+4x-6y+m=0.(m l tham s ).Tm m m t ph ng (P) ti p xc m t c u (S).Cu 6 ( 1 i m) Gi i phng trnh5 5log log 43 xx x+ = ( )x RCu 7 ( 1 i m) Gi i v b n lu n 4. http://ebook.here.vn Download Bi gi ng thi mi n ph( )2 2 3 21 2 2 3 4 2mx m x mx x x x+ + + = + ( )x RH v tn th sinh S bo danh.===H t===