of 25 /25

vinhtuong.vinhphuc.gov.vnvinhtuong.vinhphuc.gov.vn/Content/Uploads/Docs/... · TÌNH HÌNH THVc NHIEM PHÁT TRIÉN KT-XH 6 THÁNG ÐÅU NÄM; PHUONG HUÖNG, VV PHÁT TRIÉN KT- XH

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of vinhtuong.vinhphuc.gov.vnvinhtuong.vinhphuc.gov.vn/Content/Uploads/Docs/... · TÌNH HÌNH THVc...

  • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: [email protected]:09:55+0700SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚCỦy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường đã ký lên văn bản này!