13
Tomislav Makar, dipl. ing. Tomislav Makar, dipl. ing. Natječaj za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u 2013. godini

Tomislav Makar, dipl. ing

  • Upload
    verdad

  • View
    44

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Natječaj za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u 2013. godini. Tomislav Makar, dipl. ing. Predmet natječaja. sustavno sufinancirati rad uzgojnih organizacija koje trebaju sukladno odredbama Zakona o stočarstvu preuzimati poslove uzgojnog rada u stočarstvu. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Tomislav Makar, dipl. ing

Tomislav Makar, dipl. ing. Tomislav Makar, dipl. ing.

Natječaj za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u 2013. godini

Page 2: Tomislav Makar, dipl. ing

Sufinanciranje rada uzgojnih udruženja

Predmet natječaja

• sustavno sufinancirati rad uzgojnih organizacija koje trebaju sukladno odredbama Zakona o stočarstvu preuzimati poslove uzgojnog rada u stočarstvu.

• navedena uspostava i omogućavanje samostalnog rada uzgojnih organizacija proizlazi iz obveza koje RH ima prema odredbama zootehničkog zakonodavstva EU i našeg usklađivanja s navedenim.

• kako postojeće uzgojne organizacije po svojoj opremljenosti, stručnosti i ustrojstvu još nisu u cijelosti organizirane, javlja se potreba da se, uz sredstva prikupljena od članarine, pomogne sufinanciranjem njihova rada.

Page 3: Tomislav Makar, dipl. ing

Sufinanciranje rada uzgojnih udruženja

Strateški dokumenti na temelju kojih se natječaj raspisuje

• Strateški plan Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 2012. - 2014.

• Zakon o stočarstvu („Narodne novine“ broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06),

• Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 150/11)

Page 4: Tomislav Makar, dipl. ing

Sufinanciranje rada uzgojnih udruženja

Cilj

• Unapređenje rada uzgojnih udruženja:

provedbom programa omogućio bi se samostalni rad uzgojnih organizacija koji će se zasnivati na modernim postavkama zootehničkog zakonodavstva što bi povećalo uspješnost provedbe uzgojnih programa.

jačanje administrativnih kapaciteta uzgojnih organizacija, uzgojno unapređenje i očuvanje pasmina i/ili vrsta domaćih životinja

provedbom uzgojnih programa, uvođenje metoda genomske selekcije

Page 5: Tomislav Makar, dipl. ing

Sufinanciranje rada uzgojnih udruženja

Rokovi i objava

Okvirni Okvirni datum datum

raspisivanjaraspisivanja

Okvirni datum Okvirni datum završetka završetka natječajanatječaja

Okvirni datum za Okvirni datum za ugovaranjeugovaranje

1. 1. travnjatravnja 2013.2013. 30. 30. travnjatravnja 2013. 2013. 3030. . svibnja svibnja 2013.2013.

Narodne novine

www.mps.hr

www.hpa.hr

Page 6: Tomislav Makar, dipl. ing

Sufinanciranje rada uzgojnih udruženja

Vrijednost natječaja

Središnji Središnji savezisavezi

uzgajivačauzgajivača

Udruge Udruge uzgajivačauzgajivača

Ukupna vrijednost Ukupna vrijednost natječaja (kn)natječaja (kn) 1.400.000,001.400.000,00

Maksimalni iznos Maksimalni iznos (kn)(kn) 200.000,00200.000,00 80.000,0080.000,00

Minimalni iznos Minimalni iznos (kn)(kn) 40.000,0040.000,00 10.000,0010.000,00

Okvirni broj Okvirni broj planiranih ugovoraplaniranih ugovora 1818

Page 7: Tomislav Makar, dipl. ing

Sufinanciranje rada uzgojnih udruženja

Vrijednost natječaja

• Udio opravdanih troškova (bez PDV-a) koji sufinancira Ministarstvo poljoprivrede za rad uzgojnih organizacija iznosi 90%,

• Rad uzgojnih organizacija obavezno mora biti sufinanciran u visini od 10% iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a) od strane samih korisnika i/ili iz drugih izvora financiranja (osim sredstava jedinica područne samouprave ili jedinica lokalne samouprave), o čemu se obavezno prilaže Izjava o samofinanciranju rada i/ili Ugovor o sufinanciranju rada ovjeren od strane javnog bilježnika, s točnim iznosom u kunama

• Ako se nakon zaprimanja svih zahtjeva pristiglih na Natječaj utvrdi da je ukupni iznos svih zahtjeva veći od iznosa osiguranog u Državnom proračunu za ovu namjenu, ministar će Odlukom linearno umanjiti jedinične iznose navedene u točki 4. stavku 2. ovoga Natječaja

Page 8: Tomislav Makar, dipl. ing

Sufinanciranje rada uzgojnih udruženja

Korisnici

• središnji savezi uzgajivača

• savezi i udruge uzgajivača koje djeluju na nacionalnoj razini

• uzgojne udruge koje su članovi uzgojnog saveza i/ili središnjeg saveza uzgajivača nemaju pravo pojedinačno sudjelovati na Natječaju

POSEBAN UVJET

• suglasnost Ministarstva poljoprivrede za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja (Zakon o stočarstvu)

Page 9: Tomislav Makar, dipl. ing

Sufinanciranje rada uzgojnih udruženja

Postupak

Uzgojna organizacija Ministarstvu podnosi:

• Zahtjev za prijavu na Natječaj te prilaže• jednogodišnji Program rada uzgojne organizacije koji mora sadržavati:

• trenutno stanje uzgoja životinja u vlasništvu članova uzgojne organizacije

• postignuća iz prethodne godine• planirane aktivnosti u navedenoj godini obzirom na provedbu uzgojnog

programa• testiranja• ocjenjivanja rasplodnjaka• vođenje matične knjige

Page 10: Tomislav Makar, dipl. ing

Sufinanciranje rada uzgojnih udruženja

Dopušteni troškovi

• plaće djelatnika uzgojne organizacije koji radi na poslovima vođenja matične knjige koja se vodi pri uzgojnoj organizaciji do najviše 70% ukupno odobrenih sredstava za sufinanciranje,

• genomsko testiranje životinja do najviše 50% ukupno odobrenih sredstava za sufinanciranje,

• nabavu potrebne opreme koju će uzgojna organizacija koristiti za provedbu uzgojnog programa do najviše 30% ukupno odobrenih sredstava za sufinanciranje,

• nabavu računalnih programa koji se koriste za obavljanje poslova uzgoja do najviše 30% ukupno odobrenih sredstava za sufinanciranje,

• službena putovanja do najviše 30% ukupno odobrenih sredstava za sufinanciranje,

• izradu stručno informativnih publikacija i promotivnog materijala do najviše 30% ukupno odobrenih sredstava za sufinanciranje.

Page 11: Tomislav Makar, dipl. ing

Sufinanciranje rada uzgojnih udruženja

Isplata sredstava 

Nakon administrativne kontrole Ministarstvo donosi:

• skupnu Odluku o dodjeli sredstva, za sve Korisnike koji u cijelosti ispunjavaju uvjete propisane Natječajem,

• skupnu Odluku o odbijanju zahtjeva, za sve Korisnike koji ne ispunjavaju uvjete propisane Natječajem

• Odluku o dodjeli sredstava i Odluku o odbijanju zahtjeva Ministarstvo donosi u roku od 30 dana od zatvaranja Natječaja.

• Odlukom o dodjeli sredstava utvrđeni su pojedinačni iznosi po Korisniku.

• Ministarstva sklapa Ugovor sa svakim Korisnikom pojedinačno

• Ministarstvo vrši isplatu sredstava na žiro-račun Korisnika u roku do 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Page 12: Tomislav Makar, dipl. ing

Sufinanciranje rada uzgojnih udruženja

Nadzor nad korisnicima sredstava

Administrativnu kontrolu provodi Ministarstvo, kontrolom prijave podnositelja zahtjeva te priloženih dokumenata, te kasnijom kontrolom Izvješća o utrošku sredstava, a kontrolu na terenu provodi Stočarska inspekcija.

Page 13: Tomislav Makar, dipl. ing

Sufinanciranje rada uzgojnih udruženja

HVALA NA PAŽNJI!