of 68 /68
TomTom ONE/XL/XXL

TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-pl...3. Przed rozpoczęciem pracy 6 Przed rozpoczęciem pracy Włączanie i wyłączanie urządzenia

Embed Size (px)

Citation preview

TomTom ONE/XL/XXL

Instalacja1.

2

Instalacja

1

4

2

3

3

5

5

+

6

6

82 SEC

31 2

7

4

1

180°

2

5

3

4

Zawartość opakowania2.

5

Zawartość opakowania

* Nie we wszystkich zestawach.

aUrządzenie TomTom ONE/XL/XXL

bUchwyt EasyPortTM

cŁadowarka samo-chodowa

dOdbiornik informa-cji drogowych RDS-TMC*

ePakiet dokumenta-cji

fKabel USB

Przed rozpoczęciem pracy3.

6

Przed rozpoczęciem pracy

Włączanie i wyłączanie urządzeniaZainstaluj urządzenie nawigacyjne TomTom ONE/XL/XXL w samochodzie, stosując się do instrukcji znajdujących się w części poświęconej instalacji, na początku podręcznika użytkownika.

Aby włączyć urządzenie nawigacyjne, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (on/off) dopóki nie zobaczysz ekranu powitalnego. Pierwsze uruchomienie urządzenia może chwilę potrwać.

Aby skonfigurować urządzenie, należy odpowiedzieć na kilka pytań dotykając ekranu.

Urządzenie nie uruchamia sięW sporadycznych przypadkach urządzenie nawigacyjne TomTom ONE/XL/XXL może funkcjonować niepoprawnie lub nie reagować na dotknięcie ekranu.

Po pierwsze sprawdź, czy bateria została właściwie naładowana. Aby nałado-wać baterię, podłącz urządzenie do ładowarki samochodowej. Do pełnego naładowania baterii potrzeba około 2 godzin.

Jeżeli problem nie został rozwiązany, można spróbować ponownie uruchomić urządzenie. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund przycisk zasi-lania (on/off) i zwolnij go, gdy urządzenie zacznie się ponownie uruchamiać.

Ładowanie urządzenia TomTom ONE/XL/XXLPrzed rozpoczęciem korzystania z urządzenia ONE/XL/XXL zaleca się całkowite naładowanie baterii przy użyciu ładowarki sieciowej, co zajmuje około 2 godzin.

Na urządzeniu ONE/XL/XXL brak diody ładowania. Aby sprawdzić stan baterii i zobaczyć, czy urządzenie ONE/XL/XXL jest w trakcie ładowania, należy je włą-czyć i dotknąć prawego dolnego rogu ekranu w Widoku z perspektywy kie-rowcy. Stan baterii wyświetlany jest na następnej stronie.

Uwagi dotyczące bateriiBateria urządzenia nawigacyjnego TomTom ONE/XL/XXL jest ładowana po podłączeniu go do ładowarki samochodowej lub komputera.

Po podłączeniu urządzenia do komputera zostanie wyświetlone zapytanie, czy połączyć się z komputerem. Jeżeli wybierzesz opcję Nie, a następnie przez trzy minuty nie dotkniesz ekranu urządzenia, zostanie ono automatycznie wyłączo-ne. Dzięki temu ładowanie urządzenia przebiegnie szybciej.

7

Uwaga: Złącze USB należy podłączyć bezpośrednio do portu USB w kompu-terze. Nie należy korzystać z koncentratora (hub) USB lub portu USB w klawia-turze lub monitorze.

Odbiór sygnału GPSPodczas pierwszego uruchomienia urządzenia nawigacyjnego TomTom ONE/XL/XXL może ono potrzebować kilka minut na ustalenie pozycji GPS i pokaza-nie jej na mapie. W przyszłości pozycja będzie ustalana znacznie szybciej, na ogół w ciągu kilku sekund.

Aby zapewnić dobry odbiór sygnału GPS, należy korzystać z urządzenia na zewnątrz. Duże obiekty, takie jak wysokie budynki, mogą w niektórych przy-padkach zakłócać odbiór sygnału.

Należy dbać o urządzenie Nigdy nie należy zostawiać urządzenia nawigacyjnego TomTom ONE/XL/XXL lub akcesoriów na widocznym miejscu w samochodzie, ponieważ mogą one stać się łatwym celem kradzieży.

Można również ustawić hasło, które należy wprowadzić za każdym razem, gdy urządzenie jest uruchamiane.

Odpowiednia dbałość o urządzenie jest bardzo ważna.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do używania w ekstremalnych temperatu-rach, w związku z tym wystawienie go na działanie wysokich bądź niskich temperatur, może spowodować trwałe uszkodzenie.

• W żadnym wypadku nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Otwarcie obudowy może być niebezpieczne i unieważnia gwarancję na urządzenie.

• Ekran urządzenia należy wycierać lub osuszać miękką ściereczką. Nie należy używać środków czyszczących w płynie.

Bezpieczeństwo4.

8

Bezpieczeństwo

Ustawianie pozycji stacji dokującej Active DockDokładnie zastanów się, gdzie przymocować stację dokującą w samochodzie. Stacja dokująca nie powinna blokować lub ograniczać w jakikolwiek sposób:• Widoczności na drogę.• Sterowania samochodem.• Widoczności w żadnym z lusterek.• Poduszki powietrznej.

Urządzenie nawigacyjne znajdujące się w stacji dokującej, powinno być łatwo dostępne tak, aby użytkownik nie musiał wychylać się lub wyciągać daleko ręki. Schematy pokazują miejsca, w których można bezpiecznie zamontować stację dokującą.

Stację dokującą można przymocować do przedniej szyby samochodu, bocznej szyby lub za pomocą uchwytów montażowych do deski rozdzielczej. Firma TomTom oferuje również alternatywne rozwiązanie do montażu urządzeń nawigacyjnych TomTom. Więcej informacji o krążkach montażowych na deskę rozdzielczą i innych możliwościach montażu znajduje się na stronie tomtom.com/accessories.

Instalacja stacji dokującejUpewnij się, że uchwyt i szyba są czyste i suche.

1. Mocno przyciśnij przyssawkę do szyby w miejscu, gdzie szkło jest płaskie.

2. Przekręć podstawę uchwytu EasyPort w kierunku zgodnym z ruchem wska-zówek zegara, aby zablokować uchwyt w miejscu.

Szczegółowe instrukcje znajdują się na początku instrukcji obsługi, w części poświęconej instalacji.

Blokada zabezpieczająca

Zalecamy używanie blokady zabezpieczającej, która zwiększa do maksimum bezpieczeństwo jazdy. Blokada zabezpieczająca składa się, na przykład, z następujących opcji:• Ukryj większość opcji menu podczas jazdy• Wyświetlaj komunikaty ostrzegawcze• Ostrzegaj o przekroczeniu dozwolonej prędkości

Pierwsza podróż5.

9

Pierwsza podróż Planowanie trasy z urządzeniem nawigacyjnym TomTom ONE/XL/XXL jest łatwe. W celu zaplanowania trasy, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Ważne: Ze względów bezpieczeństwa trasa powinna być planowana przed rozpoczęciem podróży.

1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne.

Uwaga: Przyciski urządzenia nawigacyjnego są podświetlone na kolorowo, chyba że dany przycisk jest chwilowo niedostępny. Na przykład, przycisk o nazwie Znajdź trasę alternatywną w menu głównym jest niedostępny, dopóki nie zaplanujesz trasy.

2. Dotknij przycisku Przejdź do...

3. Dotknij przycisku Adres

Po wprowadzeniu adresu, można wybrać jedną z następujących opcji:• Centrum miasta - dotknij tego przycisku, aby wybrać centrum miasta

jako punkt docelowy.• Ulica i numer domu - dotknij tego przycisku, aby podać adres docelowy.

10

• Kod pocztowy - dotknij tego przycisku, aby podać kod pocztowy jako miejsce docelowe.

Uwaga: Wprowadzić można kod pocztowy dowolnego kraju. W niektórych krajach kody pocztowe zawierają tak szczegółowe informacje, że mogą umoż-liwić określenie lokalizacji domu. W innych kraj kod pocztowy pozwala określić miasto lub określony obszar. W takim przypadku niezbędne jest podanie ulicy i numeru domu.

• Skrzyżowanie lub przecięcie ulic - dotknij tego przycisku, aby wybrać skrzyżowanie ulic jako punkt docelowy.

W podanym przykładzie wprowadzimy adres.

4. Dotknij opcji Ulica i numer domu.

Uwaga: Podczas planowania podróży po raz pierwszy, urządzenie nawiga-cyjne poprosi Cię o wybranie stanu lub kraju. Nawigator zachowa Twój wybór i zastosuje go do wszystkich tras, które będziesz planować.

Możesz zmienić to ustawienie w dowolnej chwili, dotykając flagi.

5. Zacznij wpisywać nazwę miejscowości docelowej.

W trakcie wpisywania wyświetlane są nazwy miejscowości pasujące do wpisanego ciągu liter. Gdy na liście ukaże się nazwa docelowej miejscowo-ści, dotknij jej, aby ustawić miejsce docelowe.

6. Rozpocznij wpisywanie nazwy ulicy. Dotknij nazwy, gdy zostanie wyświet-lona na liście.

Podobnie jak w przypadku nazwy miejscowości, wyświetlane są nazwy ulic pasujące do wpisanego ciągu liter. Gdy na liście ukaże się nazwa docelowej ulicy, dotknij jej, aby ustawić miejsce docelowe.

7. Wprowadź numer domu, a następnie dotknij opcji Gotowe.

11

8. Na ekranie urządzenia nawigacyjnego zostanie wyświetlone pytanie, czy dojazd na miejsce ma się odbyć w określonym czasie. Dla celów tego ćwi-czenia, dotknij przycisku NIE.

Trasa jest wyznaczana przez urządzenie przy użyciu IQ RoutesTM.

Technologia IQ Routes jest używana do planowania najlepszej możliwej trasy. Uwzględnia rzeczywiste średnie prędkości zmierzone na drogach.

Po wyznaczeniu trasy dotknij przycisku Gotowe.

Urządzenie nawigacyjne TomTom ONE/XL/XXL rozpocznie nawigację do miejsca docelowego.

Czasy przybyciaPodczas planowania trasy podróży urządzenie TomTom ONE/XL/XXL poprosi o informację, czy chcesz dotrzeć na miejsce w określonym czasie.

Dotknij przycisku TAK, aby wprowadzić preferowany czas przybycia.

Urządzenie ONE/XL/XXL obliczy czas przybycia i wyświetli informacje, czy możliwe jest przybycie w określonym czasie.

Tych informacji możesz użyć do określenia czasu wyjazdu. W przypadku, gdy urządzenie ONE/XL/XXL poinformuje, że przybędziesz na miejsce 30 minut wcześniej niż zostało to zaplanowane, możesz odczekać 30 minut, zamiast dotrzeć do celu przed czasem.

Podczas podróży czas przybycia jest stale przeliczany. Pasek stanu informuje, czy przyjazd nastąpi punktualnie, czy też przyjazd będzie opóźniony, jak przed-stawiono to poniżej:

Przybędziesz na miejsce 55 minut przed wprowadzonym cza-sem przybycia.

Jeśli szacowany czas przybycia jest wcześniejszy o pięć minut od wprowadzonego czasu, komunikat jest wyświetlany na zie-lono.

12

Inne opcje nawigacyjnePo dotknięciu przycisku Przejdź do..., można określić cel podróży na wiele sposobów, nie tylko poprzez podanie adresu. Inne opcje znajdują się poniżej:

Przybędziesz na miejsce 3 minuty przed wprowadzonym cza-sem przybycia.

Jeśli szacowany czas przybycia jest wcześniejszy o pięć minut od wprowadzonego czasu, komunikat jest wyświetlany na żół-to.

Przybędziesz 19 minut po czasie.

Jeśli szacowany czas przybycia jest późniejszy niż wprowa-dzony czas, komunikat jest wyświetlany na czerwono.

Ustawienia paska stanu

Dotknij opcji Ustawienia Paska stanu w menu Ustawienia.

Wybierz wymagane opcje w menu na pierwszym ekranie, a następnie dotknij przycisku Gotowe.

Aby włączyć powiadomienia o czasie przybycia, zaznacz opcję Pokaż dopuszczalną różnicę czasu przybycia.

Dom

Dotknij tego przycisku, aby nawigować do Lokalizacji domowej.

Tego przycisku będziesz prawdopodobnie używać częściej niż pozostałych.

Ulubione

Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać Ulubione.

Adres

Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać adres.

Poprzedni cel

Dotknij tego przycisku, aby wybrać miejsce docelowe z listy miejsc ostatnio użytych jako miejsca docelowe.

Użyteczne Miejsce

Dotknij tego przycisku, aby nawigować do Użytecznego Miejsca (UM).

Punkt na mapie

Dotknij tego przycisku, aby za pomocą przeglądarki map jako miejsce doce-lowe wybrać punkt na mapie.

13

Planowanie trasy z wyprzedzeniemMożesz użyć urządzenia ONE/XL/XXL do planowania podróży z wyprzedze-niem, wybierając punkt początkowy i miejsce docelowe.

Poniżej znajduje się kilka dodatkowych powodów, dla których warto zaplano-wać trasę z wyprzedzeniem:

• Możesz dowiedzieć się przed rozpoczęciem podróży jak długo będzie ona trwała.

Możesz również porównać czas trwania podróży dla tej samej trasy, ale o różnej porze dnia, czy dla różnych dni tygodnia. Urządzenie TomTom ONE/XL/XXL korzysta z technologii IQ Routes podczas planowania podróży. IQ Routes oblicza trasy na podstawie rzeczywistych, średnich prędkości zmie-rzonych na drogach.

• Przestudiuj trasę planowanej podróży.

• Sprawdź trasę dla osoby, która planuje Cię odwiedzić, a następnie objaśnij szczegółowo tę trasę.

Aby zaplanować trasę z wyprzedzeniem, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne.

2. Dotknij strzałki, aby przejść do następnego menu , a następnie dotknij opcji Zaplanuj trasę.

3. Wybierz miejsce, z którego rozpocznie się podróż w taki sam sposób, w jaki wybierasz miejsce docelowe.

4. Ustaw miejsce docelowe podróży.

5. Wybierz typ planowanej trasy. • Najszybsza trasa - trasa, której przejechanie zajmuje najmniej czasu.• Trasa ekologiczna - najbardziej wydajna trasa, jeżeli chodzi o zużycie

paliwa.• Najkrótsza trasa - najkrótsza trasa między podanymi lokalizacjami. Może

to nie być najszybsza trasa, zwłaszcza jeśli najkrótsza trasa przebiega przez miejscowość lub miasto.

• Omijaj drogi ekspresowe - trasa omijająca drogi ekspresowe.• Trasa piesza - trasa przeznaczona do podróżowania pieszo.• Trasa rowerowa - trasa przeznaczona do podróżowania rowerem.

Szer. i dł. geogr.

Dotknij tego przycisku, aby wybrać miejsce docelowe określając jego współrzędne geograficzne.

Miejsce ostatniego

zatrzymania

Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać miejsce ostat-niego zatrzymania.

Zaplanuj trasę

14

• Droga z ograniczeniem prędkości - droga, po której pojazdy mogą poru-szać się tylko z ograniczoną prędkością. Musisz określić prędkość maksy-malną.

6. Wybierz czas, kiedy ma się odbyć planowana podróż. Do wyboru są trzy opcje:• Teraz• Określona data i czas - zostaniesz poproszony o wprowadzenie daty i

czasu. • Bez określonej daty i czasu

Jeżeli wybierzesz opcję Teraz lub Określona data i czas, urządzenie ONE/XL/XXL skorzysta z danych IQ Routes (rzeczywiste, średnie prędkości zmie-rzone na drogach), aby znaleźć najlepszą możliwą trasę w określonym cza-sie. Dzięki temu możesz porównać czas trwania podróży dla różnych pór dnia lub różnych dni tygodnia.

7. System TomTom ONE/XL/XXL planuje trasę między dwiema wybranymi lokalizacjami.

Więcej informacji na temat trasyDostęp do tych opcji dla ostatnio zaplanowanej trasy można uzyskać, dotyka-jąc przyciskuSzczegóły na ekranie podsumowania trasy.

Następnie możesz wybrać spośród następujących opcji:

Przeglądaj jako tekst

Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić listę wszystkich instrukcji skrętów na trasie.

Funkcja ta jest bardzo przydatna, jeśli trzeba wyjaśnić komuś trasę podróży.

Przeglądaj jako obrazy

Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić każdy skręt podczas podróży. Dotknij prawej i lewej strzałki, aby poruszać się do przodu i do tyłu na trasie podró-ży.

Dotknij ekranu, aby wyłączyć wyświetlanie trójwymiarowe i widok poglądo-wy mapy.

Przeglądaj mapę trasy

Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić widok trasy w przeglądarce map.

Włącz pre-zentację trasy

Dotknij tego przycisku, aby zobaczyć prezentację trasy. Prezentację możesz przerwać w dowolnym momencie dotykając ekranu.

Pokaż podsu-mowanie

trasy

Dotknij tego przycisku, aby otworzyć ekran podsumowania trasy.

Widok trasy

Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić trasę.

Widok z perspektywy kierowcy6.

15

Widok z perspektywy kierowcy Gdy urządzenie TomTom ONE/XL/XXL zostanie uruchomione, wyświetlony zostanie widok z perspektywy kierowcy ze szczegółowymi informacjami o aktualnej lokalizacji.

Dotknij środka ekranu w dowolnej chwili, aby otworzyć Menu główne.

Uwaga: Widok z perspektywy kierowcy będzie czarno-biały, dopóki urządze-nie ONE/XL/XXL nie ustali aktualnej pozycji.

AAby powiększyć lub zmniejszyć obraz, dotknij symboli + i -.

BSzybkie menu - można je włączyć w menu Ustawienia.

CTwoja aktualna pozycja.

DNazwa następnej głównej drogi lub informacje o znakach drogowych, jeśli takie są.

EPasek Ruch drogowy - wymaga odbiornika informacji drogowych RDS-TMC (dostępnego jako akcesorium).

F Instrukcja nawigacji na drodze, po której porusza się pojazd.

Aby powtórzyć ostatnią instrukcję mówioną lub zmienić poziom głośności, dotknij tego obszaru.

GNazwa ulicy, na której się znajdujesz.

H Informacje dotyczące podróży takie jak czas podróży, odległość, jaką należy jeszcze przebyć oraz czas przybycia na miejsce.

Aby zmienić wyświetlane informacje, dotknij przycisku Ustawienia paska stanu w menu Ustawienia.

IMoc sygnału GPS.

Zaawansowany wybór pasa jezdni7.

16

Zaawansowany wybór pasa jezdni

Zaawansowany wybór pasa jezdniUrządzenie TomTom ONE/XL/XXL pomaga przygotować się do zjazdu z auto-strady i skrzyżowań pokazując, który pas jezdni należy zająć.

Uwaga: Te informacje nie są dostępne dla wszystkich skrzyżowań lub też we wszystkich krajach.

Dla niektórych zjazdów i skrzyżowań pas, wyświetlany jest obraz pasa, który należy zająć. Aby wyłączyć obrazy dotknij opcji Ukryj wybór obrazów pasa jezdni w menu Ustawienia.

Dla pozostałych zjazdów i skrzyżowań, urządzenie ONE/XL/XXL pokazuje, któ-ry pas należy zająć na pasku stanu. Aby wyłączyć ten przewodnik, dotknij opcji Zmień ustawienia w Menu głównym, a następnie dotknij opcji Ustawienia paska stanu. Odznacz pole dla opcjiPokaż pas jezdni.

Znajdowanie tras alternatywnych8.

17

Znajdowanie tras alternatywnych Po zaplanowaniu trasy możesz zechcieć coś w niej zmienić, bez zmiany miej-sca docelowego.

Jaki może być powód zmiany trasy?Może to być jeden z poniższych powodów:

• W oddali na drodze znajduje się blokada lub korek.

• Chcesz podróżować przez określoną lokalizację, aby kogoś zabrać, zatrzy-mać się na posiłek lub zatankować.

• Chcesz ominąć trudny węzeł lub nielubianą drogę.

Znajdź trasę alternatyw-

ną...

Dotknij opcji Znajdź trasę alt.... w menu głównym, aby zmienić aktualnie zaplanowaną trasę.

Przycisk Znajdź trasę alt... pojawia się również na ekranie podsumowują-cym zaplanowaną właśnie trasę.

Oblicz trasę alternatywną

Dotknij tego przycisku, aby wyznaczyć trasę alternatywną dla już zaplano-wanej trasy.

Urządzenie ONE/XL/XXL wyszuka inną trasę z bieżącej lokalizacji do miej-sca docelowego.

Jeśli jednak zdecydujesz się na trasę oryginalną, dotknij przycisku Oblicz trasę oryg.

Dlaczego warto to robić?

Poza drogami w pobliżu aktualnej pozycji i miejsca docelowego, nowa trasa będzie przebiegała do miejsca docelowego zupełnie innymi drogami. To łatwy sposób wyznaczenia zupełnie innej trasy.

Omiń blokadę drogi

Dotknij tego przycisku, jeśli w oddali na trasie znajduje się blokada drogi lub korek. Następnie musisz zadecydować, jak długi odcinek trasy chcesz omi-nąć.

Wybrać można następujące wartości: 100 m, 500 m, 2000 m i 5000 m. Urzą-dzenie ONE/XL/XXL ponownie wyznaczy trasę omijając część trasy o wybranej długości.

Nie zapominaj, że po wyznaczeniu nowej trasy może być konieczne szybkie zjechanie z aktualnej drogi.

Jeśli blokada nagle się rozładuje, dotknij przycisku Oblicz trasę oryg., aby wrócić na pierwotną trasę.

18

Podróż przez...

Dotknij tego przycisku, aby zmienić trasę tak, aby przebiegała ona przez określoną lokalizację, na przykład w celu zabrania kogoś po drodze. Na mapie zostanie wskazana pozycja, przez którą ma prowadzić trasa.

Wybierz lokalizację, przez którą chcesz jechać, w taki sam sposób, jak wybierasz miejsce docelowe. Dostępne opcje to: Adres, Ulubione, Uży-teczne miejsce i Punkt na mapie.

Urządzenie ONE/XL/XXL wyznaczy nową, przebiegającą przez wybraną lokalizację, trasę do miejsca docelowego. Inaczej niż w przypadku miejsca docelowego, urządzenie ONE/XL/XXL nie informuje o przejechaniu przez punkt na mapie.

Za pomocą tego przycisku możesz podróżować wzdłuż trasy przebiegającej tylko przez jedną lokalizację. Jeśli trasa ma przebiegać przez więcej niż jed-ną lokalizację, użyj Planu podróży.

Oblicz trasę oryginalną

Dotknij tego przycisku, aby powrócić do oryginalnej trasy bez zmian zwią-zanych z omijaniem korków ulicznych oraz podróżowaniem przez kon-kretne miejsca.

Omiń część trasy

Dotknij tego przycisku, aby ominąć część trasy. Użyj tego przycisku, jeśli aktualna trasa przebiega przez drogę lub skrzyżowanie, którego nie lubisz lub na którym występują problemy z ruchem drogowym.

Następnie z listy dróg znajdujących się na trasie wybierz drogę, którą chcesz ominąć.

Przeglądaj mapę9.

19

Przeglądaj mapę Aby przeglądać mapę w taki sam sposób jak przegląda się tradycyjną papiero-wą mapę, dotknij przycisku Przeglądaj mapę w menu głównym.

Mapę można przesuwać poprzez dotknięcie ekranu i przesuwanie palcem po ekranie.

APasek skali

BPrzycisk GPS

Dotknij tego przycisku, aby wyśrodkować mapę na aktualnej pozycji.

COpcje

DKursor

EPrzycisk Znajdź

Aby znaleźć określone adresy, należy dotknąć tego przycisku.

FPrzycisk Kursor

Dotknij tego przycisku, aby nawigować do pozycji kursora, ustawić ją jako Ulubione lub znaleźć w jej pobliżu Użyteczne Miejsce.

GOpcja zoom

Opcję powiększania i zmniejszania można stosować poprzez poruszanie krzyżykiem wyświetlanym na ekranie.

OpcjeDotknij przycisku Opcje, aby wybrać informacje wyświetlane na mapie. Możesz wybrać spośród poniższych informacji:

20

• Użyteczne miejsca. Dotknij opcji UM poniżej listy opcji, aby wybrać UM-y, które będą wyświetlane.

• Ulubione

• Usługa Ruch drogowy - jeżeli na mapie wyświetlane są informacje dro-gowe, UM-y i Ulubione są niewidoczne.

Dotknij opcji Zaawansowane, aby wyświetlić lub ukryć następujące informa-cje:

• Nazwy

• Oznaczenia - wskazują kierunek i pokazują odległość od aktualnej pozycji, pozycji wyjściowej i miejsca docelowego. Oznaczenie pokazuje odległość od danej pozycji. Oznaczenia są wyświetlane, jeżeli pozycja, którą wskazują znajduje się poza ekranem.

Dotknij oznaczenia, aby wyśrodkować mapę na pozycji wskazywanej przez oznaczenie.

Możesz również ustawić własne oznaczenie. Dotknij przycisku kursora, następnie dotknij opcji Ustaw oznaczenie pozycji, aby umieścić oznaczenie w miejscu wskazywanym przez kursor.

• Współrzędne

TomTom Map ShareTM10.

21

TomTom Map ShareTM Dzięki TomTom Map Share możesz wprowadzać poprawki do map i udostęp-niać je innych członkom społeczności TomTom Map Share. Możesz również otrzymywać poprawki wprowadzone przez innych.

Uwaga: TomTom Map Share nie jest dostępna we wszystkich regionach. Wię-cej informacji znajduje się na stronie tomtom.com/mapshare.

Poprawki mapIstnieją dwa rodzaje poprawek:

• Poprawki natychmiast nanoszone na mapę. Obejmują one zmianę kierunku ruchu, zamknięcie lub zmianę nazwy ulicy oraz dodawanie i edycję UM-ów.

Tego rodzaju zmiany są natychmiast nanoszone na mapę. Poprawki te moż-na ukryć w dowolnej chwili, korzystając z menu ustawień usługi Map Share.

• Poprawki zgłaszane do firmy TomTom, ale nienanoszone automatycznie na mapę. Obejmują one brakujące ulice, błędne informacje dotyczące wjaz-dów i zjazdów z autostrad oraz brakujące ronda.

Tego rodzaju poprawki są sprawdzane przez firmę TomTom i po ich weryfika-cji zostają wprowadzone do następnej wersji mapy. Dlatego właśnie te poprawki nie są udostępniane społeczności Map Share.

Tworzenie poprawki do mapy

Ważne: Ze względów bezpieczeństwa podczas jazdy powinno się lokalizację tylko oznaczyć. Nie należy wpisywać wszystkich szczegółów poprawki pod-czas jazdy.

Koryguj błąd mapy

1. Dotknij opcji Poprawki map w menu głównym.

2. Dotknij opcji Koryguj błąd mapy.

Wyświetlona zostanie lista możliwych poprawek.

3. Wybierz rodzaj poprawki, którą chcesz zgłosić.

Uwaga: Jeśli dotkniesz pozycji Dodaj brakujący UM lub Zgłoś inny błąd, niezbędne będzie podanie dodatkowych informacji przed przejściem do następnego kroku.

4. Wybierz metodę ustalania lokalizacji poprawki.

5. Po znalezieniu lokalizacji, dotknij przycisku Gotowe.

6. Wprowadź szczegóły poprawki lub potwierdź poprawkę teraz.

22

Pobieranie najnowszych poprawek mapPo podłączeniu urządzenia TomTom ONE/XL/XXL do komputera program TomTom HOME automatycznie pobiera dostępne poprawki map i udostępnia wszystkie Twoje poprawki innym członkom społeczności Map Share.

Istnieje kilka rodzajów poprawek, które można skonfigurować w menu Usta-wienia poprawek.

Zaznaczanie błędu mapy podczas podróży.

Ważne: Ze względów bezpieczeństwa podczas jazdy powinno się lokalizację tylko oznaczyć. Nie należy wpisywać wszystkich szczegółów poprawki pod-czas jazdy.

Jeśli zauważysz, że pewien element mapy wymaga poprawy, możesz ozna-czyć lokalizację poprawki za pomocą przycisku Zgłoś, a szczegółowe informa-cje wprowadzić już po zatrzymaniu się.

Aby wyświetlić przycisk Raport w widoku z perspektywy kierowcy lub w menu skrótów, wykonaj następujące kroki:

1. Dotknij opcji Poprawki map w menu głównym.

2. Dotknij opcji Ustawienia poprawek.

3. Dotknij przycisku Gotowe, a po wyświetleniu kolejnego ekranu naciśnij ten przycisk ponownie.

4. Wybierz opcję Pokaż przycisk Zgłoś, a następnie dotknij przycisku Gotowe.

Przycisk Zgłoś jest wyświetlany po lewej stronie ekranu w widoku z perspek-tywy kierowcy. Po zaznaczeniu lokalizacji można dodać więcej informacji o zmianie, korzystając z menu Poprawki map.

Na przykład: jadąc do znajomych zauważasz, że nazwa ulicy, po której się poruszasz, jest inna, niż nazwa podawana na mapie. Aby zgłosić zmianę, dotknij przycisku Zgłoś, a urządzenie ONE/XL/XXL zapisze Twoją bieżącą pozycję. Po zakończeniu podróży możesz udostępnić poprawkę innym użyt-kownikom usługi TomTom Map Share.

TomTom społeczność Map ShareAby dołączyć do społeczności Map Share, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij opcji Poprawki map w menu głównym.

2. Dotknij opcji Pobierz poprawki od innych osób.

3. Dotknij przycisku Przyłącz się.

Po podłączeniu urządzenia ONE/XL/XXL do komputera program TomTom HOME automatycznie pobiera nowe poprawki map i udostępnia społeczności wszystkie wprowadzone przez Ciebie poprawki.

Ważne: Podłączaj urządzenie do komputera regularnie i sprawdzaj dostęp-ność nowych aktualizacji w programie TomTom HOME.

Ustawienia korektyUstawienia korekty umożliwiają ustawienie sposobu, w jaki TomTom Map Share pracuje w urządzeniu.

Można między innymi:

23

• Ustawić suwak poziomu zaufania tak, aby odbierać tylko określone rodzaje poprawek od społeczności Map Share.

• Zdecydować, czy poprawki będą udostępniane innym użytkownikom.

• Wyświetlać lub ukrywać przycisk Zgłoś w widoku z perspektywy kierowcy.

Wybrać ustawienia Poprawki map z menu głównego.

Wskazówka: Jeśli później zdecydujesz się usunąć poprawki z mapy, anuluj zaznaczenie pól wyboru obok rodzajów poprawek, które chcesz usunąć. Jeśli anulujesz zaznaczenie wszystkich pól, mapa zostanie przywrócona do pierwot-nego stanu sprzed pierwszej poprawki.

Akceptowanie poprawek do mapMożesz wybrać rodzaj poprawek do map, które mają być dodawane do mapy. W tym celu dotknij opcji Ustawienia korekty w menu Poprawki map.

Do wyboru są cztery poziomy poprawek. Poziom ulega zmianie po przesunię-ciu suwaka:

• TomTom - akceptuj tylko zmiany wprowadzone przez firmę TomTom.

• Zaufane źródła - akceptuj poprawki wprowadzone przez firmę TomTom i zaufanych użytkowników, którzy zostali zweryfikowani przez firmę TomTom.

• Wielu użytkowników - akceptuj poprawki wprowadzone przez firmę TomTom, przez zaufanych użytkowników, zweryfikowanych przez firmę TomTom oraz poprawki wprowadzone przez członków społeczności Map Share.

• Niektórzy użytkownicy - akceptuj poprawki wprowadzone przez firmę TomTom, przez zaufanych użytkowników, zweryfikowanych przez firmę TomTom oraz wszystkie poprawki wprowadzone przez członków społecz-ności Map Share.

Rodzaje poprawek do mapIstnieje kilka rodzajów poprawek, które można nanieść na mapę.

24

Aby wprowadzić poprawkę do mapy, dotknij opcji Poprawki map w menu głównym, a następnie dotknij opcji Koryguj błąd mapy. Wyświetlane są nastę-pujące rodzaje poprawek.

(Od)blokuj ulicę

Dotknij tego przycisku, aby zablokować lub odblokować ulicę. Możesz zablokować lub odblokować ulicę w jednym lub obu kierunkach.

Na przykład, aby poprawić ulicę obok swojej aktualnej pozycji, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij przycisku (Od)blokuj ulicę.

2. Dotknij opcji Obok mnie, aby wybrać ulicę niedaleko Twojej aktualnej lokalizacji. Ulicę określa się podając jej nazwę lub nazwę ulicy obok loka-lizacji domowej bądź wybierając ją bezpośrednio z mapy.

3. Wybierz ulicę lub odcinek ulicy, który chcesz poprawić, dotykając go na mapie.

Wybrana ulica zostanie podświetlona, a obok kursora zostanie wyświet-lona nazwa ulicy.

4. Dotknij przycisku Gotowe.

Urządzenie pokazuje ulicę oraz informację o tym, w jakich kierunkach można się po niej poruszać.

5. Dotknij jednego z przycisków oznaczających kierunki, aby zablokować lub odblokować ruch w tym kierunku.

6. Dotknij przycisku Gotowe.

Gdy połączysz urządzenie z programem TomTom HOME, Twoje poprawki zostaną udostępnione społeczności TomTom Map Share.

Odwróć kierunek

ruchu

Ten przycisk służy do zmiany kierunku ruchu na ulicy jednokierunkowej w przypadku, gdy kierunek ruchu jest odwrotny do wskazywanego na mapie.

Uwaga: Odwracanie kierunku ruchu działa jedynie w przypadku ulic jedno-kierunkowych. W przypadku ulic dwukierunkowych możliwe jest (od)bloko-wanie, a nie odwracanie kierunku ruchu.

25

Edytuj nazwę ulicy

Dotknij tego przycisku, aby zmienić nazwę ulicy na mapie.

Na przykład, aby zmienić nazwę ulicy obok swojej aktualnej pozycji, wyko-naj następujące czynności:

1. Dotknij przycisku Edytuj nazwę ulicy.

2. Dotknij opcji Obok mnie.

3. Wybierz ulicę lub odcinek ulicy, który chcesz poprawić, dotykając go na mapie.

Wybrana ulica zostanie podświetlona, a obok kursora zostanie wyświet-lona nazwa ulicy.

4. Dotknij przycisku Gotowe.

5. Podaj prawidłową nazwę ulicy.

6. Dotknij przycisku Gotowe.

Zmień zakazy skręcania

Dotknij tego przycisku, aby zmienić i zgłosić nieprawidłowe instrukcje doty-czące skrętu.

Zmień obo-wiązującą prędkość

Dotknij tego przycisku, aby zmienić oraz zgłosić zmianę ograniczenia pręd-kości obowiązującego na drodze.

Dodaj lub usuń rondo

Dotknij tego przycisku, aby dodać lub usunąć rondo.

Dodaj brak. UM

Dotknij tego przycisku, aby dodać nowe Użyteczne Miejsce (UM).

Na przykład, aby dodać nową restaurację obok swojej aktualnej lokalizacji:

1. Dotknij przycisku Dodaj brak. UM.

2. Dotknij pozycji Restauracja na liście kategorii UM.

3. Dotknij opcji Obok mnie.

4. Określ lokalizację brakującej restauracji.

Lokalizację można określać wpisując adres lub wybierając ją bezpośred-nio na mapie. Wybierz opcję Obok mnie lub Obok domu, aby przejść na mapie do swojej aktualnej lokalizacji lub lokalizacji domowej.

5. Dotknij przycisku Gotowe.

6. Wpisz nazwę restauracji, a następnie dotknij przycisku OK.

7. Jeśli znasz numer telefonu do restauracji, również możesz go wpisać, a następnie dotknąć przycisku OK.

Jeśli go nie znasz, po prostu dotknij przycisku OK bez podawania numeru.

26

Edytuj UM

Dotknij tego przycisku, aby edytować istniejący UM.

Możesz użyć tego przycisku, aby wprowadzić następujące zmiany dotyczą-ce wybranego UM-u:

• Usuń UM-a.

• Zmień nazwę UM-a.

• Zmień numer telefonu do UM-a.

• Zmień kategorię UM-a.

• Przesuń UM-a na mapie.

Istniejąca ulica

Dotknij tego przycisku, aby edytować istniejącą ulicę. Po wybraniu ulicy możesz wybrać rodzaj błędu do zgłoszenia. Masz do wyboru więcej niż jeden rodzaj błędu dla ulicy.

Brakująca ulica

Dotknij tego przycisku, aby zgłosić brakującą ulicę. Musisz wybrać punkt początkowy i końcowy brakującej ulicy.

Miasto

Dotknij tego przycisku, aby zgłosić błąd dotyczący miasta. Możesz zgłosić następujące rodzaje błędów:

• Brak miasta• Nieprawidłowa nazwa miasta• Alternatywna nazwa miasta• Inny

Komentarz do UM

Dotknij tego przycisku, aby wysłać komentarz do UM. Musisz wybrać UM, a następnie wprowadzić komentarz.

Wjazd/zjazd z autostr.

Dotknij tego przycisku, aby zgłosić błąd dotyczący wjazdu lub zjazdu z auto-strady.

Kod pocztowy

Dotknij tego przycisku, aby zgłosić błąd dotyczący kodu pocztowego.

Inny

Dotknij tego przycisku, aby zgłosić inne poprawki.

Nie zostaną one automatycznie naniesione na mapę. Urządzenie TomTom ONE/XL/XXL wysyła specjalny raport o zmianach do firmy TomTom Map Share.

Możesz zgłosić brakujące ulice, błędne informacje dotyczące wjazdów i zjazdów z autostrad oraz brakujące ronda. Jeśli poprawka, którą chcesz zgłosić nie należy do żadnego z podanych rodzajów, podaj jej ogólny opis, a następnie dotknij przycisku Inna.

Dźwięki i nagrania głosów11.

27

Dźwięki i nagrania głosów Urządzenie TomTom ONE/XL/XXL odtwarza następujące rodzaje dźwięków:

• Instrukcje mówione

• Ostrzeżenia

Zmiana poziomu głośnościPoziom głośności można zmienić w następujący sposób:

• Dotknij lewej dolnej części widoku z perspektywy kierowcy. Zostanie wów-czas powtórzona ostatnia ustna instrukcja i wyświetli się poziom głośności.

Przesuń suwak głośności, aby go dostosować.

• W menu głównym dotknij opcji Zmień ustawienia, a następnie opcji Usta-wienia głośnika.

Dotknij przycisku Test, aby sprawdzić wprowadzone zmiany.

Wybór głosu

Ustawienia głosu

Aby zmienić głos używany przez urządzenie TomTom ONE/XL/XXL, dotknij opcji Głosy w menu Ustawienia, a następnie dotknij opcji Zmień głos. Wybierz głos z listy.

Ustawienia12.

28

Ustawienia Wygląd i sposób zachowywania się urządzenia TomTom ONE/XL/XXL można zmienić.

Dotknij przycisku Zmień ustawienia w menu głównym.

Ukryte przyciski i funkcjePo uruchomieniu urządzenia TomTom ONE/XL/XXL po raz pierwszy, w menu wyświetlone są wszystkie przyciski.

Przyciski związane z bardziej zaawansowanymi funkcjami mogą być ukryte. Jest to użyteczne rozwiązanie, ponieważ z pewnych funkcji korzysta się bardzo rzadko.

Kolory nocne / Kolory dzienne

Pokaż mniej opcji

Dotknij tego przycisku w menu Ustawienia, aby zmniejszyć ilość wyświetla-nych przycisków.

Dzięki temu wyświetlane będą tylko najczęściej używane przyciski.

Jeśli chcesz użyć przycisków ukrytych, naciśnij przycisk Pokaż WSZYSTKIE opcje w menu Ustawienia, aby wyświetlić wszystkie przyciski.

Pokaż WSZYSTKIE

opcje

Dotknij tego przycisku w Menu Ustawienia, jeśli chcesz, aby widoczne były wszystkie dostępne w urządzeniu TomTom ONE/XL/XXL przyciski.

Kolory nocne

Dotknij przycisku, aby zredukować jasność ekranu i uwydatnić ciemne kolory mapy.

Kiedy należy używać tej opcji?

Przy słabym oświetleniu, ekran urządzenia ONE/XL/XXL jest bardziej czy-telny, jeśli nie jest on jasno podświetlony.

Kolory dzienne

Aby przywrócić poprzednią jasność ekranu z mapami wyświetlanymi w jas-nych kolorach, należy dotknąć opcji Użyj kolorów dziennych.

29

Pokaż UM na mapie

Blokada zabezpieczająca

Co się stanie, jeśli wyłączę wyświetlanie mapy?

Po wyłączeniu wyświetlania mapy zamiast aktualnej pozycji na mapie w Widoku z perspektywy kierowcy widoczna będzie tylko informacja o następnej instrukcji.

Dotknij przycisku i wybierz opcję, kiedy mapa powinna zostać wyłączona. Oto możliwe opcje:

• Zawsze - Mapa nie będzie wyświetlana, użytkownik będzie widział wyłącz-nie informacje o następnej instrukcji i strzałki wskazujące kierunek.

• Powyżej określonej prędkości - należy wówczas określić, powyżej jakiej szybkości mapa będzie automatycznie wyłączana. Ta opcja jest użyteczna w sytuacjach, gdy mapa może rozpraszać kierującego pojazdem, na przykład, gdy jedzie on bardzo szybko.

• Nigdy - mapa nigdy nie będzie wyłączana.

Pokaż UM na mapie

Dotknij tego przycisku, aby wybrać kategorię użytecznych miejsc (UM-y), która zostanie wyświetlona na mapie:

1. Dotknij opcji Pokaż UM na mapie w menu Ustawienia.

2. Wybierz kategorie UM wyświetlane na mapie.

Dotknij opcji Znajdź, aby wyszukać UM wg kategorii.

3. Zdecyduj, czy UM-y mają być wyświetlane w widoku 2D lub 3D.

4. Dotknij przycisku Gotowe.

Wybrane UM pokażą się na mapie w formie symboli.

Blokada zabezpiecza-

jąca

Dotknij tego przycisku, aby ustawić następujące opcje blokady zabezpiecza-jącej:

• Pokaż tylko podstawowe opcje menu podczas jazdy

• Sugeruj kierowcy przerwy

• Wyświetlaj komunikaty ostrzegawcze

• Ostrzegaj w pobliżu miejsc kultu religijnego i szkół

• Ostrzegaj o przekroczeniu dozwolonej prędkości

• Ostrzegaj o przekroczeniu ustalonej prędkości

• Ostrzegaj przed zostawianiem urządzenia w samochodzie

Zdecyduj, czy urządzenie TomTom ONE/XL/XXL ma powiadamiać, po której stronie drogi powinieneś jechać.

Zdecyduj, czy chcesz, aby w pewnych sytuacjach mapa wyłączała się auto-matycznie, jeśli tak naciśnij przycisk Gotowe.

30

Prezentacje

Wyłącz dźwięk / Włącz dźwięk

Podpowiedzi

Aby zmienić głośność, dotknij przycisku Ust. głośności w menu Ustawienia.

Aby podczas jazdy szybko zmienić głośność, dotknij lewej dolnej części Widoku z Perspektywy Kierowcy i przesuń suwak.

Aby zmienić głos używany przez urządzenie ONE/XL/XXL, dotknij przycisku Zmień głos w menu Ustawienia głosu.

Ustawienia głośności

Zarządzaj ulubionymi

Zmień lokalizację domową

Czy muszę używać mojego prawdziwego adresu domowego do lokalizacji domowej?

Prezentacje

Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić jedną z prezentacji na temat jak uży-wać urządzenia TomTom ONE/XL/XXL.

Wyłącz dźwięk

Dotknij tego przycisku, aby wyłączyć dźwięk. Jeżeli wyłączysz dźwięki, instrukcje głosowe zostaną także wyłączone i nie będziesz słyszał wypowia-danych instrukcji dotyczących trasy.

Włącz dźwięk

Dotknij tego przycisku, aby włączyć dźwięk. Po włączeniu dźwięku, instruk-cje głosowe pozostają wyłączone. Aby włączyć instrukcje głosowe, dotknij opcji Włącz instrukcje głosowe w menu Ustawienia.

Ust. głośności

Dotknij tego przycisku, a następnie przesuń suwak, aby zmienić głośność.

Zarządzaj ulubionymi

Dotknij tego przycisku, aby zmienić nazwę Ulubionych lub je usunąć.

Aby odnaleźć ulubioną lokalizację, dotknij przycisku Znajdź, a następnie zacznij wpisywać nazwę Ulubionego. Możesz wybrać pozcyję Ulubione, gdy zostanie wyświetlona na liście.

Zmień lokal. macierzystą

Dotknij tego przycisku, aby ustawić lub zmienić Lokalizację domową.

31

Nie. Lokalizacją domową może być również inne często odwiedzane miejsce, na przykład biuro. Lokalizacją domową może być adres domowy, ale może nią być również jakiekolwiek inne miejsce.

Dlaczego należy ustawić Lokalizację domową?

Lokalizacja domowa zapewnia szybkie i łatwe dotarcie do tego miejsca poprzez dotknięcie przycisku Dom w menu Przejdź do...

Zmień głos

Zarządzaj UM-ami

Zmień symbol samochodu

Zmień głos

Dotknij tego przycisku, aby zmienić głos przekazujący instrukcje.

Zarządzaj UM-ami

Dotknij tego przycisku, aby wykonać następujące czynności:

• Ustawić ostrzeżenia o zbliżających się UM.

Na przykład, urządzenie ONE/XL/XXL może informować o znajdującej się w pobliżu stacji benzynowej.

• Utworzyć własne kategorie UM i dodać do nich UM.

Na przykład, możesz utworzyć kategorię UM-ów o nazwie „Przyjaciele” i dodać do niej adresy wszystkich swoich przyjaciół jako UM. Razem z adresami możesz nawet dodać numery telefonów przyjaciół, dzięki czemu będzie można do nich dzwonić za pomocą urządzenia ONE/XL/XXL.

Dostępne są następujące przyciski:

• Dodaj UM - dotknij tego przycisku, aby dodać pozycję do utworzonej kategorii UM-ów.

• Ostrzegaj w pobliżu UM - dotknij tego przycisku, aby podczas zbliżania się do UM-u pojawiało się ostrzeżenie. Możesz wybrać rodzaj UM-u, dla którego ma się pojawiać ostrzeżenie.

• Usuń UM - dotknij tego przycisku, aby usunąć utworzony przez Ciebie UM.

• Edytuj UM - dotknij tego przycisku, aby edytować szczegóły utworzo-nego przez Ciebie UM-u.

• Dodaj kategorie UM - dotknij tego przycisku, aby utworzyć nową kate-gorię UM.

• Usuń kategorię UM - dotknij tego przycisku, aby usunąć utworzoną przez siebie kategorię UM.

Zmień symbol samochodu

Dotknij tego przycisku, aby wybrać symbol samochodu, który będzie uży-wany do wskazywania aktualnej pozycji samochodu w Widoku z perspek-tywy kierowcy.

Dodatkowe symbole samochodów można pobrać za pośrednictwem TomTom HOME.

32

Przełącz wyświetlanie 2D/3D / Włącz wyświetlanie 2D

Kiedy należy używać tej opcji?

W niektórych sytuacjach, łatwiej jest czytać mapę patrząc na nią z góry. Na przykład, gdy sieć dróg jest wyjątkowo skomplikowana lub używasz urządze-nia ONE/XL/XXL do nawigacji w trakcie pieszej wędrówki.

Pokaż/Ukryj wybór obrazków pasa jezdni

Zarządzaj mapami

Zmień kolory mapy

Włącz wyświetlanie

2D

Dotknij przycisku Włącz wyświetlanie 2D, aby zmienić perspektywę rzutu mapy.

Na przykład, widok 2D prezentuje mapę dwuwymiarową, widzianą z góry.

Przełącz wyświetlanie

2D/3D

Aby przełączyć do widoku trójwymiarowego, dotknij przycisku Przełącz wyświetlanie 2D/3D i wybierz widok z listy.

Pokaż wybór obrazków

pasa jezdni

Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić lub ukryć strzałkę pokazującą, który pas jezdni należy zająć zbliżając się do zjazdu z autostrady lub skrzyżowania.

Zarządzaj mapami

Dotknij tego przycisku, aby wykonać następujące czynności:

• Pobierz mapę - dotknij tego przycisku, aby pobrać zakupioną mapę za pomocą programu TomTom HOME. Pobranie map może być niemożli-we w przypadku niektórych urządzeń.

• Przełącz mapę - dotknij tego przycisku, aby zmienić używaną mapę.

• Pobierz bezpłatne poprawki map - dotknij tego przycisku, aby pobrać poprawki map dostępne w ramach usługi Map Share.

Do sporządzania kopii zapasowych, pobierania plików, dodawania i usuwa-nia map z nawigatora używaj programu TomTom HOME.

Zmień kolory mapy

Dotknij tego przycisku, aby wybrać schemat koloru mapy na dzień oraz na noc.

Dotknij opcji Zaawansowane, aby przeglądać pojedynczo schematy kolo-rów.

Możesz pobrać więcej schematów kolorów w programie TomTom HOME.

33

Zmień język

Ustawienia paska stanu

Zmień język

Dotknij tego przycisku, aby zmienić język wszystkich przycisków i komuni-katów wyświetlanych na ekranie urządzenia ONE/XL/XXL.

Możesz wybrać spośród szerokiego zakresu języków. Po zmianie języka masz również możliwość zmiany głosu.

Ustawienia paska stanu

Dotknij tego przycisku, aby wybrać informacje wyświetlane na pasku stanu:

• W jaki sposób ma być wyświetlony pasek stanu?

Poziomo - jeśli wybierzesz tę opcję, pasek stanu zostanie wyświetlony w dolnej części widoku z perspektywy kierowcy.

Pionowo - jeśli wybierzesz tę opcję, pasek stanu zostanie wyświetlony po prawej stronie widoku z perspektywy kierowcy.

• Aktualny czas

• Prędkość

• Pokaż maksymalną prędkość w porównaniu do prędkości, z jaką poru-sza się pojazd - dostępne tylko, gdy wybrana została również prędkość (powyżej).

Uwaga: Jeśli dostępne są informacje o ograniczeniu prędkości obowiązu-jącym na drodze, po której porusza się samochód, ograniczenie to zostanie wyświetlone obok rzeczywistej prędkości samochodu.

Jeśli przekroczysz dozwoloną prędkość, aktualna prędkość będzie wyświet-lana na czerwono.

• Pokaż stratę dla czasu przybycia - urządzenie ONE/XL/XXL, porównując szacowany czas przybycia z preferowanym czasem przybycia zdefinio-wanym w planie podróży, określi, czy na miejsce docelowe dotrzesz przed czasem, czy z opóźnieniem.

• Kierunek

• Czas przybycia - szacowany czas przyjazdu na miejsce.

• Pozostały czas - szacowany czas jaki pozostał do przybycia do miejsca docelowego.

• Pozostała odległość - odległość jaka pozostała do przebycia, aby dotrzeć do miejsca docelowego.

• Pokaż wybór pasa jezdni - jeżeli wybierzesz tę opcję, urządzenie ONE/XL/XXL pokazuje na pasku zadań pas, który należy zająć dla wybranych zjazdów i skrzyżowań.

34

Ustawienia menu skrótów

Ustawienia nazw ulic

Ustawienia planowania

Następnie wybierz sposób w jaki urządzenie ONE/XL/XXL ma się odnosić do poniższych elementów podczas planowania trasy:

• Drogi płatne na trasie

• Wjazdy na prom na trasie

• Pasy HOV na trasie

Ustawienia menu skrótów

Dotknij tego przycisku, aby wybrać maksymalnie sześć przycisków, które będą używane w Szybkim menu.

Przycisk Szybkiego menu umożliwia łatwy dostęp do najczęściej używa-nych przycisków.

Wybrane przyciski tworzące Szybkie menu będą wyświetlone w Widoku z perspektywy kierowcy.

Ustawienia nazw ulic

Dotknij tego przycisku, aby wprowadzić informacje, które następnie wyświetlane są na mapie w Widoku z perspektywy kierowcy. Dostępne są następujące opcje:

• Pokaż numer domu przed nazwą ulicy

• Pokaż nazwy ulic - jeśli do instrukcji mówionych przypisano głos kom-puterowy oraz wybrano opcję, w ramach której nazwy ulic są odczyty-wane na głos, nie musisz wybierać tej opcji, ponieważ nazwy ulic będą odczytywane, nawet jeśli niniejsza opcja nie została wybrana.

• Pokaż nazwę następnej ulicy

• Pokaż nazwę bieżącej ulicy na mapie

• Pokaż następną drogę ekspresową / drogowskaz - po wybraniu tej opcji (jeżeli jest dostępna), w górnej części ekranu w widoku z perspek-tywy kierowcy wyświetli się znak drogowy wyznaczający kierunek lub nazwa następnej głównej drogi na trasie.

Ustawienia planowania

Dotknij tego przycisku, aby ustawić rodzaj planowanej trasy podczas wyboru miejsca docelowego.

Dostępne są następujące opcje:

• Pytaj przy każdym planowaniu

• Zawsze planuj najszybsze trasy

• Zawsze planuj ekologiczne trasy

• Zawsze planuj najkrótsze trasy

• Zawsze omijaj drogi ekspresowe

• Zawsze planuj trasy piesze

• Zawsze planuj trasy rowerowe

• Zawsze planuj z ograniczoną prędkością

35

• Pasy dla pojazdów z pasażerami

• Drogi gruntowe

Następnie można wybrać, czy ekran podsumowania trasy ma być automatycz-nie zamykany po zaplanowaniu trasy. W przypadku wybrania opcji Nie, należy dotknąć przycisku Gotowe, aby zamknąć ekran podsumowania trasy.

Ustawienia ponownego planowania

Zdecyduj, czy urządzenie TomTom ONE/XL/XXL ma zmienić trasę, jeżeli w trakcie podróży zostanie znaleziona szybsza trasa. Może się tak stać ze wzglę-du na zmianę natężenia ruchu na trasie.

Ustawienia jasności

Ustaw właściciela

Ustawienia jasności

Dotknij przycisku, aby ustawić jasność ekranu.

Użyj suwaków, aby osobno ustawić jasność dla dziennych i nocnych usta-wień kolorów mapy.

Ustaw właści-ciela

Dotknij tego przycisku, aby wprowadzić swoje nazwisko i adres jako właści-ciela urządzenia ONE/XL/XXL, a także zmienić lub usunąć 4-cyfrowe hasło dostępu urządzenia ONE/XL/XXL.

Uwaga: W programie TomTom HOME możesz wprowadzić wyłącznie 4-cyfrowe hasło. W urządzeniu TomTom ONE/XL/XXL możesz wyłącznie zmienić lub usunąć 4-cyfrowe hasło.

4-cyfrowe hasło dostępu do urządzenia ONE/XL/XXL możesz utworzyć za pomocą programu TomTom HOME:

1. Podłącz urządzenie ONE/XL/XXL do komputera.

2. Włącz urządzenie GO, a następnie włącz komputer.

Program TomTom HOME uruchomi się automatycznie.

3. Kliknij opcję Obsługuj urządzenie w programie TomTom HOME.

Urządzenie ONE/XL/XXL zostanie wyświetlone i można je obsługiwać w programie TomTom HOME.

4. W menu głównym urządzenia ONE/XL/XXL kliknij opcję Zmień ustawie-nia.

5. Kliknij opcję Ustaw właściciela.

Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło, które będzie używane do zabezpiecze-nia urządzenia ONE/XL/XXL.

36

Ustaw jednostki

Tryb lewostronny / Tryb prawostronny

Ustawienia klawiatury

Ustaw zegar

Ustaw jednostki

Dotknij tego przycisku, aby określić typ jednostek, w których podawane będą informacje dotyczące:

• Odległości

• Czasu

• Współrzędnych (szerokość i długość geogr.)

Tryb lewostronny

Dotknij tego przycisku, aby przesunąć ważne przyciski takie jak Gotowe i Anuluj, a także pasek powiększenia w lewą stronę ekranu. Dzięki temu doty-kanie przycisków lewą ręką bez zasłaniania ekranu jest łatwiejsze.

Aby przenieść je z powrotem na prawą stronę ekranu, dotknij przycisku Tryb prawostronny.

Ustawienia klawiatury

Klawiatura służy do wprowadzania miejsca docelowego lub też do odnajdy-wania pozycji, takich jak UM-y, na listach.

Dotknij tego przycisku, aby wybrać wielkość klawiszy klawiatury oraz jej układ. Możesz wybrać spośród dwóch wielkości:

• Duża klawiatura

• Mała klawiatura

Dostępnych jest kilka układów klawiatury:

• Klawiatura ABCD

• Klawiatura QWERTY

• Klawiatura AZERTY

• Klawiatura QWERTZ

Ustaw zegar

Dotknij tego przycisku, aby wybrać format czasu i ustawić czas.

Najłatwiejszy sposób ustawienia czasu to dotknięcie przycisku Synchr.. Urządzenie ONE/XL/XXL potrzebuje trochę czasu, aby pobrać dane z sateli-tów GPS.

Uwaga: Przycisku Synchr. można używać tylko wtedy, gdy odbierany jest sygnał GPS, dlatego nie można w ten sposób ustawić zegarka, przebywa-jąc wewnątrz budynku.

Po użyciu funkcji Synchr. do ustawienia czasu może być konieczne dosto-sowanie ustalonej godziny do lokalnej strefy czasowej. Urządzenie ONE/XL/XXL ustala lokalną strefę czasową i zawsze koryguje czas w oparciu o informacje z GPS.

37

Ustawienia oszczędzania baterii

Przywróć ustawienia fabryczne

Ustawienia oszczędzania

baterii

Dotknij tego przycisku, aby wprowadzić ustawienia, dzięki którym urządze-nie ONE/XL/XXL będzie oszczędzać energię, jeśli to możliwe. Dostępne są następujące opcje:

• Nigdy nie wyłączaj podświetlenia ekranu

• Wyłączaj podświetlenie ekranu między instrukcjami

Następnie wybierz, czy chcesz, aby urządzenie pozostało włączone, gdy brak zewnętrznego zasilania.

Przywróć ustawienia fabryczne

Dotknij tego przycisku, aby przywrócić fabryczne ustawienia urządzenia TomTom ONE/XL/XXL.

Wszystkie ustawienia, w tym Ulubione, lokalizacja domowa, komunikaty o UM-ach oraz plany podróży, zostaną usunięte.

Użyteczne Miejsca13.

38

Użyteczne Miejsca Użyteczne Miejsca lub UM-y to interesujące miejsca na mapie. Oto kilka przy-kładów:

• Restauracje

• Hotele

• Muzea

• Parkingi kryte

• Stacje benzynowe

Uwaga: Można zgłosić brakujące UM-y lub edytować istniejące UM-y za pośrednictwem technologii Map Share, a także udostępniać poprawki spo-łeczności Map Share.

Tworzenie UM-ów

Uwaga: Możesz również pobrać zestawy UM-ów i udostępniać zestawy UM-ów, które utworzysz w programie TomTom HOME.

1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne.

2. Dotknij przycisku Zmień ustawienia.

3. Dotknij przycisku Zarządzaj UM-ami.

4. Przed dodaniem UM, musisz utworzyć przynajmniej jedną kategorię UM. Każde UM jest przypisane do kategorii UM. Możesz dodawać UM tylko do utworzonych przez siebie kategorii UM.

5. Wprowadź nazwę kategorii UM, na przykład "Przyjaciele" lub "Ulubione restauracje". Następnie wybierz oznaczenie dla swojej kategorii UM.

6. Dotknij przycisku Dodaj UM.

Dodaj kategorię UM

Dotknij przycisku Dodaj kategorię UM.

39

7. Urządzenie poprosi o podanie nazwy UM.

8. Wybierz kategorię UM, w której chcesz dodać nowy UM.

9. Wybierz lokalizację UM z poniższej listy.

Dodaj UM

Dotknij tego przycisku, aby dodać UM.

Dom

Możesz ustawić swoją lokalizację domową jako UM.

Jeśli chcesz zmienić lokalizację domową, możesz wcześniej utworzyć z niej UM.

Ulubione

Możesz utworzyć UM z Ulubionego.

Możesz utworzyć tylko ograniczoną liczbę Ulubionych. Jeśli chcesz utwo-rzyć więcej Ulubionych, musisz wcześniej usunąć część istniejących już Ulubionych. Przed usunięciem Ulubionego, utwórz z niego UM, dzięki czemu nie stracisz jego adresu.

Adres

Wybrany adres możesz ustawić jako UM. Po wprowadzeniu adresu, możesz wybrać jedną z czterech opcji.

• Centrum miasta

• Ulica i numer domu

• Kod pocztowy

• Skrzyżowanie lub przecięcie ulic

Poprzedni cel

Wybierz lokalizację UM z listy miejsc ostatnio użytych jako miejsca doce-lowe.

Użyteczne Miejsce

Jako UM możesz dodać Użyteczne Miejsce (UM). Na przykład, jeśli two-rzysz kategorię UM dla swoich ulubionych restauracji, użyj tej opcji zamiast wprowadzać adresy restauracji.

Moja lokalizacja

Dotknij tego przycisku, aby jako nowy UM dodać Twoją obecną lokaliza-cję.

Na przykład, jeśli zatrzymasz się w interesującym miejscu, możesz dotknąć tego przycisku, aby utworzyć UM.

Punkt na mapie

Dotknij tego przycisku, aby utworzyć UM za pomocą przeglądarki map.

Wybierz lokalizację Ulubionego za pomocą kursora, a następnie dotknij przycisku Gotowe.

40

Uwaga: Można zgłosić brakujące UM-y lub edytować istniejące UM-y za pośrednictwem technologii Map Share, a także udostępniać poprawki spo-łeczności Map Share.

Nawigowanie do UMMożesz użyć UM jako miejsca docelowego. Na przykład, jeśli podróżujesz do nieznanego Ci miasta, możesz wybrać UM pomagające znaleźć miejsca parkin-gowe.

1. Dotknij ekranu, aby wywołać menu główne.

2. Dotknij przycisku Przejdź Do... w menu głównym.

3. Dotknij przycisku Użyteczne Miejsce.

4. Ogranicz wybór UM-ów poprzez wybranie obszaru, na którym znajdują się UM-y.

Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

• UM w pobliżu - aby wybrać z listy UM-ów, te które znajdują się w pobliżu Twojej obecnej lokalizacji.

• UM w mieście - aby znaleźć UM w określonym mieście.

• UM obok domu - aby wybrać z listy UM-ów w pobliżu Twojej Lokalizacji domowej.

Możesz wybrać z listy UM-ów, te które znajdują się wzdłuż trasy podróży lub blisko miejsca docelowego. Możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

• UM wzdłuż trasy

• UM przy miejscu docelowym

Uwaga: Wyświetlany jest również ostatnio przeglądany UM, dzięki czemu można szybciej zaplanować trasę do niego.

5. Wpisz nazwę miejscowości, do której chcesz dojechać i wybierz miasto, gdy pojawi się ono na liście.

6. Wybierz kategorię UM:

Dotknij opcji Dowolna Kategoria UM, aby wyszukać UM wg nazwy katego-rii.

Dotknij kategorii UM, jeśli się pojawi.

Szer. i dł. geogr.

Dotknij tego przycisku, aby utworzyć UM wprowadzając wartości szero-kości i długości geograficznej.

Miejsce ostatniego

zatrzymania

Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać ostatnią zare-jestrowaną pozycję.

Funkcja ta może być przydatna, gdy urządzenie ONE/XL/XXL nie może utrzymać silnego sygnału GPS, na przykład podczas jazdy w długim tunelu.

41

Dotknij strzałki, aby wybrać z pełnej listy kategorii. Wybierz kategorię z listy lub rozpocznij wpisywanie nazwy kategorii, a następnie wybierz ją, gdy pojawi się na liście.

7. Dotknij opcji Parking kryty.

8. Z wyświetlonej listy wybierz UM, do którego chcesz nawigować.

W poniższej tabeli wyjaśniono rodzaje odległości wyświetlanych przy UM.

Jeśli znasz nazwę UM-a, dotknij przycisku Znajdź i wpisz nazwę. Wybierz je, gdy zostanie wyświetlone na liście.

Na kolejnym ekranie wyświetlane są szczegółowe informacje, w tym lokali-zacja UM-a na mapie i jego numer telefonu, jeśli jest znany.

Dotknij przycisku Wybierz, aby potwierdzić planowanie trasy do tego UM-a.

Po wybraniu UM urządzenie TomTom ONE/XL/XXL wyznaczy do niego trasę.

Wyświetlanie UM-ów na mapie1. Dotknij opcji Pokaż UM-y na mapie w menu Ustawienia.

2. Wybierz kategorie UM wyświetlane na mapie.

Dotknij opcji Znajdź, aby wyszukać UM wg nazwy.

3. Dotknij przycisku Gotowe.

Wybrane UM pokażą się na mapie w formie symboli.

Jak ustawić ostrzeżenia o UM-ach?1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne.

2. Dotknij przycisku Zmień ustawienia.

3. Dotknij przycisku Ostrzegaj w pobliżu UM.

UM w pobliżu Odległość od aktualnej lokalizacji

UM w mieście Odległość od centrum miasta

UM przy domu Odległość od lokalizacji domowej

UM wzdłuż trasy

Odległość od aktualnej lokalizacji

UM przy miej-scu docelo-wym

Odległość od miejsca docelowego

Pokaż UM na mapie

Ostrzegaj w pobliżu UM

Dotknij tego przycisku, aby otrzymywać informację o zbliżaniu się do miejsca, w którym znajduje się UM.

42

4. Wybierz kategorię UM, których mają dotyczyć ostrzeżenia.

Wybierz kategorię z listy lub zacznij wpisywać jej nazwę i wybierz ją, gdy zostanie wyświetlona na liście.

5. Ustaw w jakiej odległości od UM ma pojawiać się ostrzeżenie.

6. Wybierz sygnał ostrzegawczy dla wybranej kategorii UM.

Zarządzanie UM

Możesz wykonać na przykład następujące czynności:

• Utworzyć własne kategorie UM i dodać do nich UM.

• Ustawić ostrzeżenia o zbliżaniu się do UM.

Dlaczego warto tworzyć własne UM?

UM stanowi skrót - po zapisaniu lokalizacji jako UM, nigdy więcej nie musisz wpisywać adresu tego UM. Ponadto podczas tworzenia UM możesz zapisać więcej informacji niż tylko lokalizację.

• Numer telefonu - podczas tworzenia UM możesz zapisać jego numer tele-fonu.

• Kategorie - podczas tworzenia UM możesz umieścić je w danej kategorii.

Na przykład, możesz utworzyć kategorię UM o nazwie "Ulubione restauracje". Tworząc UM w tej kategorii, zapisz jego numer telefonu, dzięki czemu będzie można do niego zadzwonić , aby zarezerwować stolik.

Uwaga: Można zgłosić brakujące UM-y lub edytować istniejące UM-y za pośrednictwem technologii Map Share, a także udostępniać poprawki spo-łeczności Map Share.

Zarządzaj UM-ami

Dotknij przycisku Zarządzaj UM-ami w menu Ustawienia.

Ustalanie Planu Podróży14.

43

Ustalanie Planu Podróży

Czym jest Plan Podróży?Plan podróży zawiera więcej lokalizacji niż tylko miejsce docelowe.

Plan podróży może zawierać następujące elementy:

• Miejsce docelowe - miejsce, w którym kończy się podróż.

• Punkt trasy - miejsce, przez które przejeżdżasz w czasie podróży, ale gdzie nie chcesz się zatrzymywać.

Kiedy można korzystać z Planu Podróży?Można stosować plan podróży to następujących wyjazdów:

• Wakacyjna jazda przez kraj z licznymi przystankami.

• Dwudniowa podróż samochodem z noclegiem na trasie.

• Krótki wyjazd, podczas którego przejeżdżasz przez użyteczne miejsca (UM-y).

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach można użyć przycisku Przejdź do... Jednakże, jeśli stosuje się plan podróży można zaoszczędzić dużo czasu planując wyjazd z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ten symbol oznacza miejsca docelowe.

Ten symbol oznacza punkty trasy.

44

Tworzenie Planu Podróży1. Dotknąć ekran Menu główne.

2. Dotknij opcji Planowanie Planu Podróży.

3. Dotknij przycisku Dodaj, a potem wybierz lokalizację.

Wskazówka: W każdym miejscu planu podróży można dodać nowe pozycje, jak również później zmienić kolejność wybranych pozycji.

Jazda zgodnie z Planem PodróżyPodczas używania Planu Podróży do nawigacji, trasa będzie wyznaczana do pierwszego miejsca docelowego w Planie Podróży. Urządzenie TomTom ONE/XL/XXL obliczy pozostałą odległość i czas do pierwszego miej-sca docelowego, a nie do końca Planu Podróży.

Po rozpoczęciu korzystania z Planu Podróży, trasa zostanie wyznaczona z aktu-alnej pozycji. Nie ma konieczności ustawiania punktu wyjazdu.

Po minięciu punktu trasy lub dotarciu do miejsca docelowego, są one ozna-czane jako odwiedzone.

Punkty trasy są przedstawione na mapie. Urządzenie ONE/XL/XXL nie ostrzega o zbliżaniu się do punktu trasy, ani o dotarciu do niego.

Organizowanie Planu podróżyAby edytować wybraną pozycję z Planu podróży, należy dotknąć jej na Planie Podróży, otwierając stronę z przyciskami. Dostępne są przyciski widoczne poniżej.

Planowanie Planu Podróży

Otworzy się ekran tworzenia Planu Podróży. Na początku w Planie Podró-ży nie ma żadnych obiektów.

Oznacz jako punkt trasy

Poprzez dotknięcie tego przycisku można zmienić miejsce docelowe w punkt trasy.

Należy pamiętać, że punkty trasy to miejsca, przez które będziesz przejeż-dżać, natomiast miejsce docelowe to punkt, w którym kończy się podróż.

Ten przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy dotknięty obiekt to miejsce docelowe.

Oznacz jako miejsca

docelowe

Za pomocą tego przycisku możesz zmienić miejsce docelowe w punkt trasy.

Należy pamiętać, że miejsce docelowe to punkt, w którym kończy się podróż, natomiast punkty trasy to miejsca, przez które będziesz przejeż-dżać.

Ten przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy dotknięty obiekt to punkt trasy.

45

Rozpoczęcie korzystania z Planu PodróżyDotknij pozycji Opcje, a następnie dotknij przycisku Rozpocznij nawigację.

Aby zapisać plan podróży, dotknij przycisku Zapisz Plan Podróży.

Aby wczytać zapisany plan podróży, dotknij przycisku Wczytaj Plan Podróży.

Aby stworzyć nowy plan podróży, dotknij przyciskuNowy Plan Podróży, nato-miast aby go usunąć, dotknij przycisku Usuń Plan Podróży.

Oznacz jako "odwiedzony"

Dotknij tego przycisku, aby pominąć część Planu Podróży. Urządzenie ONE/XL/XXL zignoruje ten obiekt i wszystkie poprzednie obiekty w Planie Podró-ży.

Będzie nawigować do następnego obiektu w Planie Podróży.

Ten przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy obiekt nie został jeszcze odwie-dzony.

Oznacz "do odwiedzenia"

Dotknij tego przycisku, aby powtórzyć część Planu Podróży. Urządzenie ONE/XL/XXL będzie nawigować to tego obiektu i do kolejnych obiektów w Planie Podróży.

Ten przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy obiekt został już odwiedzony.

Przesuń do góry

Dotknij tego przycisku, aby przesunąć obiekt w górę Planu Podróży.

Ten przycisk jest niedostępny, jeśli obiekt znajduje się na początku Planu Podróży.

Przesuń w dół

Dotknij tego przycisku, aby przesunąć obiekt w dół Planu Podróży.

Ten przycisk jest niedostępny, jeśli obiekt jest na samym dole Planu Podró-ży.

Pokaż na mapie

Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić lokalizację obiektu na mapie.

Usuń obiekt

Dotknij tego przycisku, aby usunąć obiekt z Planu Podróży.

Opcja Pomocy15.

46

Opcja Pomocy Menu Pomocy zapewnia łatwy sposób nawigacji do stacji serwisowych i innych specjalistycznych usług lub udostępnia telefoniczny kontakt.

Na przykład, jeżeli zdarzy się wypadek drogowy, możesz użyć menu Pomocy, aby skontaktować się z najbliższym szpitalem i przekazać informacje o dokład-nym miejscu zdarzenia.

Opcje

Uwaga: W niektórych krajach informacje dotyczące pewnych usług mogą być niedostępne.

Tel. alarmowy

Dotknij tego przycisku, aby znaleźć szczegóły kontaktowe i lokalizację punktu serwisowego.

Jedź po pomoc

Dotknij tego przycisku, aby wyznaczyć trasę do punktu serwisowego dla samochodu.

Idź po pomoc

Dotknij tego przycisku, aby wyznaczyć pieszą trasę do punktu serwisowego.

Gdzie jestem?

Dotknij tego przycisku, aby zobaczyć na mapie swoje obecne położenie. Następnie możesz dotknąć opcji Tel. alarmowy i wybrać służbę, z którą chcesz się skontaktować i poinformować o swojej dokładnej pozycji.

Pierwsza pomoc

Dotknij tego przycisku, aby przeczytać podręcznik Pierwszej Pomocy Brytyj-skiego Czerwonego Krzyża.

Inne wskazówki

Dotknij tego przycisku, aby przeczytać wybrane przydatne instrukcje/prze-wodniki.

Ulubione16.

47

Ulubione

Czym są Ulubione?Ulubione to miejsca, które najczęściej odwiedzasz. Dzięki funkcji tworzenia Ulubionych nie musisz wprowadzać adresów tych miejsc za każdym razem, gdy zamierzasz do nich nawigować.

Nie muszą to być miejsca, które szczególnie lubisz, mogą to być przydatne adresy.

Jak utworzyć Ulubione?W menu głównym dotknij opcji Dodaj ulubione.

Możesz wybrać lokalizację Ulubionego z poniższej listy.

Nadaj Ulubionemu łatwą do zapamiętania nazwę. Urządzenie ONE/XL/XXL zawsze proponuje nazwę, zazwyczaj adres Ulubionego. Aby wprowadzić nazwę, po prostu zacznij pisać. Nie musisz usuwać zaproponowanej nazwy.

Dom

Możesz ustawić swoją lokalizację domową jako Ulubione.

Ulubione

Nie możesz utworzyć Ulubionego z innego Ulubionego. Ta opcja będzie zawsze niedostępna w tym menu.

Aby zmienić nazwę pozycji na liście Ulubione, dotknij opcji Zarządzaj Ulu-bionymi w menu Ustawienia.

Adres

Możesz określić, aby dany adres był Ulubionym. Po wprowadzeniu adresu, możesz wybrać jedną z czterech opcji.

• Centrum miasta

• Ulica i numer domu

• Kod pocztowy

• Skrzyżowanie lub przecięcie ulic

Poprzedni cel

Wybierz lokalizację Ulubionego z listy miejsc ostatnio użytych jako miejsca docelowe.

48

Użyteczne Miejsce

Jako Ulubione możesz dodać Użyteczne Miejsce (UM).

Czy jest sens to robić?

Po szczególnie udanej wizycie w UM, na przykład restauracji, możesz dodać je jako Ulubione.

Aby dodać UM jako Ulubione, dotknij tego przycisku i wykonaj następujące czynności:

1. Ogranicz liczbę możliwych UM-ów wybierając obszar, na którym znaj-duje się UM.

Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

• UM w pobliżu - aby wyszukać na liście UM w pobliżu aktualnej pozy-cji.

• UM w mieście - aby wybrać UM w określonej miejscowości lub mie-ście. Musisz określić miejscowość lub miasto.

• UM przy domu - aby wyszukać na liście UM w pobliżu lokalizacji domowej.

Jeśli właśnie nawigujesz do miejsca docelowego, możesz również wybrać z listy UM, które znajdują się na trasie lub w pobliżu miejsca docelowego. Wybierz jedną z następujących opcji:

• UM wzdłuż trasy

• UM przy miejscu docelowym

2. Wybierz kategorię UM:

Dotknij kategorii UM, jeśli jest ona widoczna lub dotknij strzałki, aby wybrać z pełnej listy.

Dotknij opcji Dowolna Kategoria UM, aby wyszukać UM wg nazwy.

Moja lokalizacja

Dotknij tego przycisku, aby dodać swoją aktualną pozycję jako Ulubione.

Jeśli na przykład zatrzymałeś się w interesującym miejscu, gdy jeszcze tam jesteś możesz dotknąć tego przycisku, aby dodać je jako Ulubione.

Punkt na mapie

Dotknij tego przycisku, aby utworzyć Ulubione za pomocą przeglądarki map.

Wybierz lokalizację Ulubionego za pomocą kursora, a następnie dotknij przycisku Gotowe.

Szer. i dł. geogr.

Dotknij tego przycisku, aby utworzyć Ulubione wprowadzając wartości sze-rokości i długości geograficznej.

Miejsce ostatniego

zatrzymania

Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać ostatnią zareje-strowaną pozycję.

49

Jak użyć Ulubionego?Normalnie użycie Ulubionych to sposób na nawigację w dane miejsce, bez konieczności wprowadzania adresu. Aby nawigować do Ulubionego, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij ekranu, aby wywołać menu główne.

2. Dotknij przycisku Przejdź do...

3. Dotknij opcji Ulubione.

4. Wybierz Ulubione z listy.

Urządzenie ONE/XL/XXL wyznaczy trasę.

5. Po wyznaczeniu trasy dotknij przycisku Gotowe.

Urządzenie ONE/XL/XXL natychmiast rozpocznie prowadzenie do miejsca docelowego za pomocą instrukcji mówionych i instrukcji wizualnych na ekra-nie.

Jak zmienić nazwę Ulubionego?1. Dotknąć ekranu, aby wywołać menu główne.

2. Dotknij opcji Zmień Ustawienia, aby otworzyć menu Ustawienia.

3. Dotknij opcji Zarządzaj ulubionymi.

4. Dotknij Ulubionego, którego nazwa ma być zmieniona.

5. Dotknij opcji Zm. nazwę.

Jak usunąć Ulubione?1. Dotknij ekranu, aby przywołać Menu główne.

2. Dotknij opcji Zmień Ustawienia, aby otworzyć menu Ustawienia.

3. Dotknij opcji Zarządzaj ulubionymi.

4. Dotknij usuwanego Ulubionego.

5. Dotknij przycisku Usuń.

Informacje o ruchu drogowym nadawane w standardzie RDS-TMC

17.

50

Informacje o ruchu drogowym nada-wane w standardzie RDS-TMC

Kanał informacyjny o ruchu drogowym (TMC)Można odbierać informacje o ruchu drogowym w urządzeniu TomTom ONE/XL/XXL za pomocą TomTom RDS-TMC Traffic Receiver. TMC przesyła infor-macje o ruchu drogowym w postaci sygnału radiowego.

Wskazówka: TomTom RDS-TMC Traffic Receiver jest dostarczany w zestawie z niektórymi produktami i dostępny jako akcesorium do innych. Więcej infor-macji znajduje się na stronie tomtom.com.

Kanał informacyjny o ruchu drogowym (TMC) nie jest usługą firmy TomTom. W niektórych krajach stacje radiowe nadające na falach ultrakrótkich wysyłają informacje TMC jako część swojego przekazu. TMC nazywany jest również informacjami drogowymi RDS-TMC.

Urządzenie TomTom wykorzystuje te informacje do ostrzegania o opóźnie-niach na trasie i wytyczania nowej trasy omijającej utrudnienia.

Uwaga: Firma TomTom nie jest odpowiedzialna za dostępność i jakość infor-macji drogowych dostarczanych przez kanał TMC.

Kanały TMC nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach. Wejdź na stro-nę tomtom.com, aby sprawdzić, czy są one dostępne w Twoim kraju lub regionie.

Korzystanie z informacji o ruchu drogowymAby rozpocząć korzystanie z kanału TMC, należy podłączyć odbiornik TomTom RDS-TMC Traffic do złącza USB w urządzeniu.

Uwaga: Odbiornik RDS-TMC nie działa jeżeli nie jest podłączona ładowarka samochodowa.

Natychmiast po rozpoczęciu otrzymywania informacji o ruchu dro-gowym, po prawej stronie Widoku z perspektywy kierowcy zostanie wyświetlony pasek usługi Ruch drogowy. Pasek usługi Ruch dro-gowy ostrzega o jakimkolwiek zdarzeniu na trasie.

Na przykład, na trasie, 9 kilometrów od miejsca, w którym się znaj-dujesz, utworzył się korek, który spowoduje 38 minutowe opóźnie-nie.

U góry paska usługi Ruch drogowy wyświetlane są następujące symbole:

Urządzenie ONE/XL/XXL korzysta z najnowszych informacji drogowych RDS-TMC.

51

Urządzenie ONE/XL/XXL czeka na pobranie najnowszych informacji dro-gowych RDS-TMC, gdy tylko będą dostępne.

Urządzenie ONE/XL/XXL wyszukuje stację radiową, nadającą informacje drogowe RDS-TMC.

Aby wytyczyć najszybszą trasę do celu, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij paska usługi Ruch drogowy.

2. Dotknij opcji Minimal. opóźnienia w ruchu.

Urządzenie wyszukuje najszybszą trasę do celu.

Na nowej trasie mogą również występować opóźnienia lub może ona pozo-stać bez zmian.

3. Dotknij przycisku Gotowe.

Zmiana ustawień usługi Ruch drogowy

1. Dotknij przycisku TomTom Ruch drogowy w menu głównym urządzenia.

2. Dotknij przycisku Zmień ust. usługi Ruch drogowy

Można zmienić następujące ustawienia:• Dźwiękowe powiadomienie o zmianie sytuacji na drodze - jeśli wybie-

rzesz tę opcję, urządzenie emituje krótki dźwięk, gdy na wybranej trasie pojawia się nowe zdarzenie.

• Ustaw ręcznie, wprowadzając częstotliwość - jeśli wybierzesz tę opcję, przycisk Ustaw ręcznie pojawi się w menu Ruch drogowy. Dotknij przy-cisku Ustaw ręcznie, aby wpisać częstotliwość konkretnej stacji radiowej, z której chcesz otrzymywać informacje o ruchu drogowym RDS-TMC.

3. Zaznacz lub anuluj zaznaczenie pola wyboru obok ustawienia, które chcesz zmienić.

4. Dotknij przycisku Gotowe.

5. Wybierz działanie, które ma nastąpić, jeżeli w trakcie jazdy zmieni się sytua-cja na drodze i zostanie znaleziona szybsza trasa. Możesz wybrać z następu-jących opcji:• Zawsze zmień na tę trasę - trasa zostanie automatycznie zaktualizowana

na szybszą.• Zapytaj, czy chcę zmienić trasę - zostanie wyświetlone zapytanie, czy

chcesz pozostać na aktualnej trasie, czy zmienić na szybszą.• Nigdy nie zmieniaj trasy - trasa nie zostanie zmieniona, a zapytanie nie

zostanie wyświetlone.

6. Dotknij przycisku Gotowe.

Zdarzenia drogoweZdarzenia drogowe są wyświetlane w formie małych symboli zarówno w widoku z perspektywy kierowcy, jak i na pasku usługi Ruch drogowy. Stoso-wane są dwa rodzaje symboli:

Zmień ustawienia usługi Ruch

drogowy

Użyj przycisku Zmień ust. usługi ruch drogowy, aby określić sposób korzy-stania z informacji o ruchu drogowym w Twoim urządzeniu.

52

• Symbole w czerwonej, kwadratowej ramce dotyczą wypadków drogowych. Urządzenie nawigacyjne może zmienić trasę, tak aby je ominąć.

• Symbole w czerwonej, prostokątnej ramce dotyczą warunków pogodo-wych. Urządzenie nie może zmienić trasy, tak aby ominąć te ostrzeżenia.

Symbole zdarzeń drogowych i ich znaczenie są przedstawione poniżej:

Symbole warunków pogodowych i ich znaczenie są przedstawione poniżej:

Wypadek

Roboty drogowe

Jeden lub więcej zamk-niętych pasów

Droga zamknięta

Zdarzenie drogowe

Korek

Mgła

Deszcz

Wiatr

Gołoledź

Śnieg

Uwaga: Symbol ominiętego zdarzenia jest przypisywany do każdego zda-rzenia, które zostało ominięte za pomocą usługi TomTom Ruch drogowy .

53

Ustawianie częstotliwości odbioru informacji RDS-TMC.

1. Dotknij paska usługi Ruch drogowy w widoku z perspektywy kierowcy.

2. Dotknij przycisku Ustaw ręcznie

3. Wprowadź częstotliwość stacji radiowej.

4. Dotknij przycisku Gotowe.

Urządzenie TomTom szuka stacji radiowej. Jeśli urządzenie nie znajdzie stacji radiowej na podanej częstotliwości, automatycznie rozpocznie wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji.

Łatwiejsze podróżowanie do pracyPrzyciski Z domu do pracy i Z pracy do domu w menu Ruch drogowy pozwa-lają sprawdzać trasę do pracy i z pracy za pomocą jednego dotknięcia. Po dotknięciu dowolnego z tych przycisków, urządzenie sprawdza trasę pod kątem ewentualnych opóźnień. Jeśli jakieś występują, pozwala ono je ominąć.

Używając przycisku Z domu do pracy po raz pierwszy, należy określić lokaliza-cję domową i miejsce pracy dla tej funkcji. W tym celu wykonaj następujące czynności:

Uwaga: Ustawiona tutaj lokalizacja domowa różni się od Lokalizacji domowej ustawionej w menu Ustawienia i jest pokazywana w menu Nawiguj do.

Po wykonaniu tych czynności można korzystać z przycisków Z domu do pracy i Z pracy do domu w menu Pokaż ruch na trasie dom-praca.

Aby na przykład sprawdzić, czy na trasie do domu są opóźnienia, wykonaj następujące czynności:

Nastaw ręcznie

Jeśli znasz częstotliwość konkretnej stacji radiowej, z której informacji RDS-TMC chcesz korzystać, wykonaj następujące czynności, aby ręcznie ustawić częstotliwość:

Aby aktywować tą funkcję musisz najpierw włączyć opcję ręcznego stroje-nia. Aby to zrobić, dotknij paska Ruch drogowy w Widoku z perspektywy kierowcy, a następnie dotknij opcji Zmień ustawienia usługi Rych dro-gowy. Wybierz opcję Ręczne strojenie za pomocą wprowadzania często-tliwości, a następnie dotknij przycisku Gotowe.

Zmień trasę dom-praca

1. Dotknij przycisku TomTom Ruch drogowy w menu głównym urządzenia.

2. Dotknij opcji Pokaż ruch na trasie dom-praca.

3. Dotknij przycisku Zmień trasę dom-praca

4. Określ lokalizację domową

5. Określ lokalizację domową.

54

1. Dotknij przycisku TomTom Ruch drogowy w menu głównym urządzenia.

2. Dotknij opcji Pokaż ruch na trasie dom-praca.

3. Dotknij przycisku Praca-Dom.

Wyświetlany jest widok z perspektywy kierowcy.

Aby sprawdzić, czy dostępna jest szybsza trasa do domu, dotknij opcji Znajdź trasę alt., a następnie dotknij opcji Minimal. opóźnienia w ruchu.

Sprawdzanie, czy w okolicy występują zdarzenia drogowe.

1. Dotknij przycisku TomTom Ruch drogowy w menu głównym urządzenia.

2. Dotknij przycisku Przeglądaj mapę.

Wyświetlony zostanie ekran przeglądarki map.

3. Dotknij symbolu kompasu znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu.

Mapa zostanie wyśrodkowana na Twojej aktualnej pozycji i wyświetli wszel-kie zdarzenia drogowe w okolicy w postaci małych symboli.

4. Dotknij dowolnego zdarzenia, aby uzyskać więcej informacji.

Wyświetlony zostanie kolejny ekran ze szczegółowymi informacjami o wybranym zdarzeniu. Aby wyświetlić informacje o innych zdarzeniach w okolicy, użyj strzałek znajdujących się u dołu tego ekranu.

Menu Ruch drogowyDotknij paska usługi Ruch Drogowy, aby otworzyć menu Ruchu drogowy. Dostępne są następujące przyciski:

Przeglądaj mapę

Za pomocą mapy można uzyskać przegląd sytuacji na lokalnych drogach. Aby znaleźć lokalne zdarzenia i uzyskać o nich szczegółowe informacje, wykonaj następujące czynności:

Minimalizuj opóźnienia

Zaplanuj ponownie podróż biorąc pod uwagę najnowsze informacje dro-gowe.

55

Pokaż ruch na trasie dom-

praca

Sprawdza ruch drogowy na trasie Dom - Praca.

Pokaż ruch na trasie

Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić występujące na trasie podróży rejony o zagęszczonym ruchu drogowym.

Przeglądaj mapę

Pokazuje przegląd zdarzeń drogowych na mapie.

Zmień ustawienia usługi Ruch

drogowy

Zmienia ustawienia usługi Ruch drogowy.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa TomTom18.

56

Ostrzeże-nia bez-pieczeństwa TomTomUsługa ostrzeżenia bezpieczeństwa ostrzega o różnych lokalizacjach, w tym:• Lokalizacje fotoradarów.• Lokalizacje czarnych punktów.• Lokalizacje ruchomych fotoradarów.• Lokalizacje fotoradarów mierzących średnie prędkości.• Lokalizacje fotoradarów na drodze płatnej.• Lokalizacje fotoradarów na światłach.

Ważne: Należy regularnie łączyć urządzenie nawigacyjne z programem TomTom HOME , aby aktualizować listę lokalizacji wszystkich ostrzeżeń bez-pieczeństwa. Lokalizacje fotoradarów ruchomych są wysyłane bezpośrednio do urządzenia.

Po wyświetleniu lokalizacji fotoradaru na mapie odtwarzany jest dźwięk ostrze-żenia, który oznacza, że zbliżasz się do miejsca, w którym znajduje się fotora-dar.

Jeżeli odkryjesz lokalizację fotoradaru, ale nie otrzymałeś ostrzeżenia, możesz zgłosić nową pozycję do firmy TomTom za pośrednictwem urządzenia ONE/XL/XXL.

Ostrzeżenia o fotoradarachOstrzeżenia pojawiają się 15 sekund przed dojazdem do lokalizacji fotoradaru.

Istnieją trzy sposoby ostrzegania:

• Urządzenie TomTom ONE/XL/XXL odtwarza dźwięk ostrzeżenia.

• Rodzaj fotoradaru i odległość od niego są wyświetlane w widoku z perspek-tywy kierowcy. Jeżeli dla danego fotoradaru zgłoszono ograniczenie pręd-kości, jest ono również wyświetlane w widoku z perspektywy kierowcy.

• Pozycja fotoradaru jest pokazywana na mapie.

Uwaga: Dla fotoradarów mierzących średnią prędkość jesteś ostrzegany kom-binacją ikon i dźwięków o początku, środku i końcu strefy pomiaru średniej prędkości. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Zmiana sposobu pojawiania się ostrzeżeń.

57

Zmiana sposobu pojawiania się ostrzeżeń

Przycisk ZgłośAby wyświetlić przycisk Zgłoś w widoku z perspektywy kierowcy, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij opcji Usługi w menu głównym.

2. Dotknij opcji Ostrzeżenia bezpieczeństwa.

3. Dotknij opcji Włącz przycisk Zgłoś.

Przycisk Zgłoś zostanie wyświetlony z lewej strony ekranu w widoku z per-spektywy kierowcy. W przypadku, że używane jest menu skrótów, jest on dodawany do dostępnych przycisków w tym menu.

Zgłaszanie nowego fotoradaru w czasie jazdy1. Dotknij przycisku zgłaszającego, wyświetlanego w widoku z perspektywy

kierowcy lub z menu skrótów, aby nagrać lokalizację fotoradaru.

Jeżeli dotkniesz przycisku zgłaszającego w ciągu 20 sekund od otrzymania ostrzeżenia o fotoradarze, pojawi się możliwość dodania lub usunięcia foto-radaru. Dotknij opcji Dodaj fotoradar.

2. Dotknij opcji Fotoradar stały lub Fotoradar ruchomy, w zależności od rodzaju zgłaszanego fotoradaru.

3. Dotknij opcji określającej rodzaj fotoradaru do zgłoszenia.

Zmień ustawienia ostrzeżeń

Aby zmienić sposób, w jaki urządzenie TomTom ONE/XL/XXL ostrzega o fotoradarach, dotknij przycisk Zmień ustawienia ostrzeżeń.

Następnie można ustawić, w jakiej odległości od fotoradaru ma pojawiać się ostrzeżenie oraz odtwarzany dźwięk ostrzeżenia.

Na przykład, aby zmienić dźwięk odtwarzany podczas zbliżania się do stałe-go fotoradaru, wykonaj następujące kroki:

1. Dotknij opcji Fotoradary TomTom w menu głównym.

2. Dotknij przycisku Zmień ustawienia ostrzeżeń.

Zostanie wyświetlona lista rodzajów fotoradarów. Ikona głośnika jest wyświetlana obok rodzaju fotoradaru, dla którego ustawiono ostrzeże-nie.

3. Dotknij opcji Stałe fotoradary.

4. Dotknij opcjiNIE, aby uniknąć usunięcia ostrzeżeń o stałych fotorada-rach.

5. Wprowadź czas w sekundach, określający moment, w którym ma się pojawić ostrzeżenie przy zbliżaniu się do fotoradaru. Następnie dotknij opcji OK.

6. Dotknij wybranego dźwięku ostrzeżenia. Na przykład, aby wybrać dźwięk trąbki dotknij opcjiBugle.

Wskazówki: Aby wyłączyć ostrzeżenia dźwiękowe dla typów fotoradarów, dotknij opcji Cisza zamiast Bugle w kroku 6, przedstawionym powyżej. Aby nagrać własne ostrzeżenia dźwiękowe dla typów fotoradarów, dotknij opcji Nagraj ostrzeż. zamiastBugle w kroku 6, przedstawionym powyżej.

7. Następnie dotknij opcji TAK, aby zapisać zmiany.

58

Uwaga: Jeżeli rodzaj wybranego fotoradaru posiada ograniczenie prędkości, można je także wprowadzić.

Lokalizacje zgłaszanych fotoradarów zostaną przesłane przy kolejnym połącze-nia urządzenia z programem TomTom HOME.

Zgłaszanie nowego fotoradaru z domuAby zgłosić nową pozycję fotoradaru, nie trzeba znajdować się w jego pobliżu.

Aby zgłosić nową pozycję fotoradaru z domu, wykonaj następujące kroki:

1. Dotknij opcji Usługi w menu głównym urządzenia.

2. Dotknij opcji Ostrzeżenia bezpieczeństwa.

3. Dotknij opcji Zgłoś fotoradar.

4. Dotknij opcji Fotoradar stały lub Fotoradar ruchomy, w zależności od rodzaju fotoradaru.

5. Znajdź lokalizację fotoradaru, który chcesz zgłosić, w przeglądarce mapy.

Użyj kursora, aby zaznaczyć dokładną pozycję, a następnie dotknij opcji Gotowe.

6. Dotknij opcji określającej rodzaj fotoradaru, który chcesz zgłosić, a w razie potrzeby także opcji określającej ograniczenie prędkości dla danego fotora-daru.

Zgłaszanie błędnych ostrzeżeń o fotoradarachW czasie podróży może pojawić się ostrzeżenie o nieistniejącym już fotorada-rze.

Aby zgłosić błędne ostrzeżenie o fotoradarach, wykonaj następujące kroki:

1. W momencie przejazdu obok nieistniejącego fotoradaru, dotknij opcji Zgłoś w widoku z perspektywy kierowcy.

Uwaga: Czynność zgłoszenia należy wykonać w ciągu 20 sekund od pojawie-nia się ostrzeżenia o fotoradarze.

2. Dotknij opcji Usuń.

Podczas następnego połączenia urządzenia z programem TomTom HOME, ostrzeżenie o fotoradarze zostanie zgłoszone jako błędne.

Rodzaje fotoradarów, które można zgłosićW momencie zgłaszania fotoradaru stałego, możesz wybrać rodzaj zgłaszane-go fotoradaru stałego.

Istnieją różne rodzaje fotoradarów stałych:

Fotoradar

Ten rodzaj fotoradaru sprawdza prędkość przejeżdżających pojazdów.

59

TomTom Menu FotoradaryAby otworzyć menu Fotoradary, dotknij opcji Usługi w menu głównym, a następnie dotknij opcji Ostrzeżenia bezpieczeństwa.

Fotoradar na światłach

Ten rodzaj fotoradaru sprawdza, czy pojazdy nie łamią przepisów drogo-wych przejeżdżając przez światła.

Fotoradar na drodze pł.

Ten rodzaj fotoradaru monitoruje natężenie ruchu w okolicy bramek przy wjeździe na drogę płatną.

Sprawdz. śr. prędk.

Ten rodzaj fotoradaru sprawdza średnią prędkość pojazdów pomiędzy dwoma stałymi punktami.

Ogranicz. pojazdów

Ten rodzaj fotoradaru sprawdza natężenie ruchu na drodze z ograniczonym dostępem.

Inny fotoradar

Pozostałe rodzaje fotoradarów, które nie należą do żadnej z powyższych kategorii.

Zgłoś fotoradar

Dotknij tego przycisku, aby zgłosić nowy fotoradar.

Zmień ustawienia ostrzeżeń

Dotknij tego przycisku, aby ustawić pojawiające się ostrzeżenia o fotorada-rach i dźwięk, który ma być odtwarzany.

Wył.ostrzeżenia

Dotknij tego przycisku, aby wyłączyć ostrzeżenia o fotoradarach.

Włącz przycisk Zgłoś

Dotknij tego przycisku, aby włączyć przycisk Zgłoś. Przycisk Zgłoś wyświet-lany jest w widoku z perspektywy kierowcy lub w menu skrótów.

Ceny paliw19.

60

Ceny paliw Usługa Ceny paliw wysyła aktualne informacje o cenach paliw do urządzenia, za pośrednictwem programu TomTom HOME, po podłączeniu urządzenia do komputera.

Wyszukiwanie najlepszych cen paliwAby wyszukać najniższą cenę paliwa, wykonaj następujące kroki: Przykład ilu-struje, jak zaplanować trasę do najtańszej stacji benzynowej, znajdującej się w pobliżu.

1. Dotknij ekranu, aby wyświetlić menu główne, a następnie dotknij opcji Usługi LIVE.

2. Dotknij opcji Ceny paliw.

3. Wybierz rodzaj używanego w pojeździe paliwa.

4. Dotknij opcji Najtańsze w pobliżu, a następnie dotknij nazwę znajdującą się na początku listy.

Pozycja zostanie pokazana na mapie.

5. Dotknij opcji Wybierz.

Zostaniesz zapytany, czy chcesz nawigować do stacji benzynowej.

6. Dotknij opcji Tak.

Zostaniesz zapytany, czy chcesz dojechać na miejsce o określonej porze, jeżeli ta opcja została włączona.

Trasa zostanie zaplanowana, a na mapie pojawi się podsumowanie trasy.

Wprowadzenie do programu TomTom HOME20.

61

Wprowadzenie do programu TomTom HOME TomTom HOME jest bezpłatną aplikacją komputerową, pomagającą zarządzać zawartością urządzenia nawigacyjnego TomTom ONE/XL/XXL. Zalecane jest częste łączenie urządzenia z programem HOME, aby zawsze posiadać najnow-sze aktualizacje w urządzeniu.

Możesz wykonać na przykład następujące czynności:• Zarządzanie mapami, głosami, Użytecznymi miejscami itd.• Zakup usług TomTom i zarządzanie subskrypcjami.• Automatycznie aktualizuj oprogramowanie i usługi dla urządzenia.• Tworzenie kopii zapasowych.• Dostęp do pełnej wersji instrukcji obsługi.

Wskazówka: Podczas łączenia się z programem HOME zaleca się korzystanie z szerokopasmowego połączenia internetowego.

Zalecane jest regularne tworzenie kopii zapasowych urządzenia nawigacyj-nego w programie HOME.

Instalacja programu TomTom HOMEAby zainstalować TomTom HOME na komputerze, należy wykonać następują-ce czynności:

1. Podłącz komputer do Internetu.

2. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB, następnie włącz urządzenie.

HOME zacznie się instalować.

Uwaga: Jeżeli instalacja programu HOME nie rozpocznie się automatycznie, program można również pobrać ze strony tomtom.com/home.

Program TomTom HOME zostanie uruchomiony automatycznie po włączeniu urządzenia nawigacyjnego (urządzenie musi być w tym czasie podłączone do komputera).

Konto MójTomTomAby móc pobierać treści i usługi za pośrednictwem programu TomTom HOME, potrzebne jest konto MójTomTom. Konto można utworzyć przy rozpo-częciu korzystania z programu TomTom HOME.

Dodatek21.

62

Dodatek

Ostrzeżenia i ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwaGlobalny system pozycjonowania

Globalny system pozycjonowania (GPS) to satelitarny system dostarczający informacji o lokalizacji i czasie na całym świecie. GPS jest obsługiwany i kon-trolowany wyłącznie przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, który jest odpowiedzialny za dostępność i dokładność systemu. Wszelkie zmiany dostępności i dokładności systemu GPS, a także warunków środowi-ska, mogą mieć wpływa na funkcjonowanie urządzeń TomTom. Firma TomTom nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i dokładność systemu GPS.

Zachować ostrożność

Korzystanie z urządzenia nawigacyjnego TomTom nie zwalnia z obowiązku ostrożnego prowadzenia pojazdu.

Samoloty i szpitale

Korzystanie z urządzeń z antenami na pokładach większości samolotów i tere-nie wielu szpitali, a także w wielu innych miejscach jest zabronione. W tych miejscach nie wolno używać urządzeń TomTom.

Dbanie o urządzenie TomTomNie należy zostawiać urządzenia TomTom lub akcesoriów TomTom na widoku po opuszczeniu samochodu. Mogą one stać się łatwym łupem dla złodziei.

Zaleca się, w miarę możliwości, używanie blokady zabezpieczającej w urządze-niu TomTom. Blokada zabezpieczająca jest dostępna w menu Ustawienia.

Należy dbać o swoje urządzenie TomTom i odpowiednio je czyścić.

• Do wycierania ekranu urządzenia należy używać miękkiej tkaniny. Nie uży-wać płynnych detergentów.

• Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, należy wytrzeć je miękką tkaniną.

• W żadnym wypadku nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Otwarcie obudowy może być niebezpieczne i powoduje unieważnienie gwarancji na urządzenie.

• Jeżeli urządzenie korzysta z karty pamięci, nie należy jej używać z urządze-niem innym niż urządzenie TomTom. Inne urządzenia mogą uszkodzić kartę pamięci.

• Urządzenia nie wolno wystawiać na działanie wysokich lub niskich tempe-ratur, gdyż może to spowodować jego trwałe uszkodzenie. Na przykład nie należy zostawiać urządzenia w samochodzie w gorące letnie dni lub pod-czas długich zimowych nocy.

63

BateriaUrządzenie korzysta z baterii litowo-jonowej. Nie używać w wilgotnym, mokrym i/lub sprzyjającym korozji otoczeniu. Nie kłaść, nie przechowywać ani nie pozostawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych, w otoczeniu o wysokiej temperaturze lub narażonym na bezpośrednie działanie promieni sło-necznych, w kuchence mikrofalowej ani w pojemniku pod ciśnieniem. Nie wystawiać urządzenia na działanie temperatur przekraczających 60 C (140 F). Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować wyciek elek-trolitu z baterii litowo-jonowej, jej nagrzanie, wybuch lub zapalenie, co grozi obrażeniami ciała i zniszczeniem mienia. Nie przekłuwać, otwierać ani nie roz-kładać baterii na części. W przypadku kontaktu z elektrolitem baterii, należy dokładnie przemyć skażone części ciała wodą i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Ze względów bezpieczeństwa i w celu przedłużenia okresu eksploa-tacji baterii, ładowanie baterii w niskich (poniżej 0 C/32 F) lub wysokich (powy-żej 45 C/113 F) temperaturach jest niemożliwe.

Zakresy temperatur: standardowa praca: od -10 C (14 F) do +55 C (131 F); krótkotrwałe przechowywanie: od -20 C (-4 F) do + 60 C (140 F); długotrwałe przechowywanie: od -20 C (-4 F) do +25 C (77 F).

Ostrzeżenie: jeżeli bateria zostanie zastąpiona nieodpowiednim typem, ist-nieje ryzyko eksplozji.

Nie należy wyjmować lub próbować wyjąć niewymienialnej baterii. Jeżeli wystąpił problem z baterią, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy TomTom.

BATERIĘ LITOWO-JONOWĄ ZASILAJĄCĄ PRODUKT NALEŻY ODDAĆ DO PUNKTU RECYKLINGOWEGO LUB ZUTYLIZOWAĆ W ODPOWIEDNI SPOSÓB. DO ŁADOWANIA BATERII URZĄDZENIA TOMTOM UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE DOSTARCZONEGO KABLA DO

ZASILANIA PRĄDEM STAŁYM (ŁADOWARKA SAMOCHODOWA/KABEL BATERII) LUB ZASILACZA SIECIOWEGO (ŁADOWARKA SIECIOWA).

Do ładowania urządzenia należy używać ładowarki dostarczonej wraz z urzą-dzeniem.

Informacje o zastępczych ładowarkach odpowiednich dla urządzenia znajdują się na stronie tomtom.com.

Aby zutylizować urządzenie TomTom, należy oddać je do najbliższego, auto-ryzowanego punktu serwisowego TomTom.

Podany okres eksploatacji baterii to maksymalny, możliwy okres eksploatacji. Maksymalny okres eksploatacji baterii może być osiągnięty wyłącznie w okre-ślonych warunkach atmosferycznych. Szacunkowy, maksymalny okres eks-ploatacji baterii zależy od średniego profilu użytkowania.

Wskazówki dotyczące przedłużenia okresu eksploatacji baterii znajdują się w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania dla kraju zamieszkania:

AU: www.tomtom.com/8703CZ: www.tomtom.com/7509DE: www.tomtom.com/7508DK: www.tomtom.com/9298ES: www.tomtom.com/7507FI: www.tomtom.com/9299FR: www.tomtom.com/7506HU: www.tomtom.com/10251IT: www.tomtom.com/7505NL: www.tomtom.com/7504PL: www.tomtom.com/7503PT: www.tomtom.com/8029RU: www.tomtom.com/10250

64

SE: www.tomtom.com/8704UK: www.tomtom.com/7502US: www.tomtom.com/7510

Oznaczenie CENiniejsze urządzenie spełnia wymagania kwalifikujące do oznaczenie go sym-bolem CE, pod warunkiem używania go w warunkach otoczenia mieszkal-nego, handlowego, transportowego i przemysłu lekkiego.

Dyrektywa R&TTEFirma TomTom oświadcza, że niniejsze, osobiste urządzenie nawigacyjne jest zgodne z najważniejszymi wymaganiami i innymi istotnymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Deklaracja zgodności znajduje się tutaj: www.tomtom.com/legal.

Dyrektywa WEEESymbol znajdujący się na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad kuchenny. Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nieposortowanego odpadu komunalnego. Pro-

simy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego, komunalnego punktu zbiórki odpadów przezna-czonych do recyklingu.

Informacje o niniejszym dokumencieNiniejszy dokument przygotowano z najwyższą starannością. Ciągły rozwój produktów może spowodować, iż niektóre informacje zawarte w tym doku-mencie mogą okazać się niezupełnie aktualne. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w tym dokumencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Firma TomTom nie odpowiada za błędy techniczne i redakcyjne lub za braki w niniejszym dokumencie ani za jakiekolwiek straty przypadkowe lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z podręcznika i podjęcia jakichkolwiek działań w nim opisanych. Niniejszy dokument zawiera informacje chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania lub powielania w inny sposób jakiejkol-wiek części tego dokumentu bez uzyskania uprzedniej zgody firmy TomTom N.V.

Copyright notices22.

65

Copyright notices © 2009 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidia-ries. Please see www.tomtom.com/legal for warranties and end user licence agreements applying to this product.

© 2009 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochte-runternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerli-zenzvereinbarungen finden Sie unter www.tomtom.com/legal.

© 2009 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar www.tomtom.com/legal voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

© 2009 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare www.tomtom.com/legal per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 2009 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nue-stra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en www.tomtom.com/legal.

© 2009 TomTom International BV, Països Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o mar-ques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nostra garantia limitada i l'acord de llicència per a usuaris finals per al progra-mari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós docu-ments a www.tomtom.com/legal

66

© 2009 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá a www.tomtom.com/legal para consultar as garan-tias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

© 2009 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaf-tale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på www.tomtom.com/legal.

© 2009 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta www.tomtom.com/legal tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.

© 2009 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleve-randører. Vennligst se www.tomtom.com/legal for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.

© 2009 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändar-licensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på www.tomtom.com/legal.

© 2009 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvìma dlanìmi patøí mezi obchodní znaèky, aplikace nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví spoleènosti TomTom International B.V. Na tento pro-dukt se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro vestavìný software; do obou dokumentù mùžete nahlédnout na www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek, alkalmazá-sok és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jed-nej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie www.tomtom.com/legal.

© 2009 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochran-né známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento pro-dukt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívateľom pre

67

vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe käe" logo kuu-luvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logo-ları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı lisans sözleşmesi bu ürün içindir; www.tomtom.com/legal adresinden ikisine de göz atabilirsiniz

© 2009 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte www.tomtom.com/legal para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.

Data Source

© 2009 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de open-bare registers, Apeldoorn 2006.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolu-tions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty’s Stationery Office. © Crown copy-

68

right and/or database right 2009. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

Some images are taken from NASA’s Earth Observatory.

The purpose of NASA’s Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth’s climate and environmental change: earthobserva-tory.nasa.gov/