Tong Quan Mtthk

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mạng hàng không

Text of Tong Quan Mtthk

 • GII THIU TNG QUAN VTHNG TIN, DN NG,

  GIM ST (CNS)

  Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division

  Bin son: V Hng Sn Trng phng K thut

 • 2 December 29th, 2010

  Khi nim v CNS/ATM

  Cc khi nim: ATM: Air Traffic Management (Qun l khng lu)

  Qun l khng lu (ATM) c th hiu l qun l s lu thng ca tu bay di chuyn trn khng. S lu thng ca tu bay trn cc tuyn ng bay cn phi tun theo s iu hnh ca b phn kim sot khng lu dimt t m bo hot ng bay an ton, iu ho, v hiu qu.

  CNS: Communication Navigation Surveillance (Thng tin Dnng Gim st) Qu trnh m bo cho tu bay bay an ton v hiu qu t im khi

  hnh ban u ti im n yu cu cc h thng qun l khng lu phic hiu qu c h tr bi ba chc nng chnh: thng tin (Communication), Dn ng (Navigation) v Gim st (Surveillance) gi tt l CNS.

  Thng tin: L vic trao i cc tin tc thoi v d liu gia ngi li vkim sot vin khng lu (KSVKL) hoc cc trung tm thng bo bay.

  Dn ng: ch v tr ca tu bay cho t li. Gim st: ch v tr tu bay cho KSVKL, gm vic chuyn cc tin tc v

  dn ng t tu bay cho cc trung tm KSKL to iu kin ghi hnhlin tc cc v tr c lin quan ca tu bay.

  ICAO (International Civil Aviation Organization) gi 3 chc nng l dchv CNS h tr cho qun l khng lu thut ng CNS/ATM

  Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division

 • 3 December 29th, 2010

  Bn ng bay trong cc vng FIR thuc phm vi trch nhim ca Vit Nam

  Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division

 • 4 December 29th, 2010

  Vng tri trch nhim ca APP Nng

  Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division

 • 5 December 29th, 2010

  Thng tin - Communication

  Phn loi: Theo dch v:

  Thng tin lu ng hng khng (Aeronautical Mobile Services AMS) bao gm: Dch v thng tin lu ng gia cc i hng khng mt t vi tu bay: Thng tin khng a (Air

  Ground Comm).

  Gia cc tu bay vi nhau (Air Air Comm).

  Thng tin c nh hng khng (Aeronautical Fixed Services AFS): L dch v vin thngc cung cp bi cc mng lin lc thoi v d liu, bao gm: Mng vin thng c nh Hng khng: Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN); Air Traffic Services (ATS) Message Handling System (AMHS): H thng x l in vn dch v khng

  lu. ATS speech networks and circuits: Cc mng v mch thoi ATS (Air Traffic Services) Common ICAO Data Interchange Network (CIDIN): Mng trao i d liu chung ca ICAO Dedicated networks of ATS providers: Mng dng ring ca cc nh cung cp dch v ATS. OPMET (OPerational METeological) circuits and centres: Cc mch v trung tm OPMET ATS computer-to-computer data networks and circuits: Mng v cc mch d liu my tnh ATS. Satellite Distribution System for information relating to air navigation (SADIS): H thng phn b

  thng tin v tinh lin quan n dn ng hng khng.

  Ghi ch: Ngun trch dn thng tinhttp://www.eurocontrol.int/amc/public/standard_page/aeronautical_fixed_service.html

  Theo dng tn hiu (d liu): Thng tin thoi. Thng tin d liu.

  Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division

 • 6 December 29th, 2010

  Lin lc khng a (A/G)

  Mc ch: Thit lp knh (mch) lin lc gia KSVKL ti cc trung tm kim sot khng lu ATC (Air

  Traffic Control Center) v ngi li (tu bay): trao i thng tin, ra hun lnh,

  Phng tin hay cch thc lin lc:

  Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division

  Hin ti:

  Ch yu l lin lc thoi VHF A/G; hoc HF A/G (i vi nhng vngtrn bin, sa mc,) m tm vica sng VHF khng n c.

  Tng lai: S dng lin lc d liu(Datalink) thng qua cc trmv tinh, trm VHF Datalink(VHF DL), Radar mode S

 • 7 December 29th, 2010

  Lin lc khng a (A/G)

  Lin lc thoi khng a: u im:

  Trin khai n gin, r (s dng cc trm thu/pht VHF A/G iu ch AM hoc HF).

  Nhc im: Nhiu in t: lm sai lch thng tin, c bit l lin lc HF A/G Tm ph hn ch: Do c tnh truyn thng ca sng VHF. Thi gian lin lc di: Do dng thoi. Kh khn v mt ngn ng: ICAO quy nh s dng ting Anh.

  Lin lc d liu khng a: u im:

  chnh xc cao: dng phng thc truyn s liu Tm ph khng hn ch: Do kt hp nhiu phng thc lin lc vi nhau: VHF D/L; v tinh;

  Radar mode-S

  Thi gian lin lc ngn: Gi message Tng lu lng x l/ thi gian. Khng b hn ch v mt ngn ng.

  Nhc im: Tn km, trin khai phc tp: Ph thuc vo iu kin h tng tng quc gia, hng tu bay.

  Kt lun: Lin lc d liu khng ia l phng thc s c p dng cho chng trnh CNS/ATM mi

  ca ICAO nh s tin b ca Khoa hc k thut, cng ngh, kinh t, L phng thc linlc chnh ca tng lai

  Hin nay phng thc ny ang tip tc c nghin cu pht trin v ng dng thnghim.

  Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division

 • 8 December 29th, 2010

  Bn ph sng VHF A/G trong cc vng thng bo bay FIR ca Vit Nam cc FIR ln cn.

  Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division

 • 9 December 29th, 2010

  Lin lc d liu khng a (A/G)

  ng truyn d liu qua hthng v tinh lu ng hngkhng AMSS (Aeronautical Mobile Satellite Service):

  S dng cc v tinh a tnh thit lp cc knh lin lc giatrm mt t vi tu bay nmtrong vng nhn thy (ph sng) ca v tinh.

  Ph hp vi lin lc trn idng, sac mc, cc vng rngni sng VHF A/G khng ph nc.

  S dng VHF Data link: S dng phng tin VHF A/G

  nhng truyn d liu (data) thayv truyn thoi (voice).

  Cc mode VHF D/L: mode 1, 2, 3, 4.

  Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division

  ng truyn d liu Radar mode S (SSR mode S):

  SSR Mode S da vo a chn nht ca tu bay gm24-bit do ICAO quy nh d tm mt v tr ca mt tubay

  C 16.777.214 a ch mybay c ICAO quy nh ng k cho tu bay, hocc ng k theo hng khaithc, hoc ng k theo tngquc gia.

 • 10 December 29th, 2010

  Controller Pilot Data Link Communication (CPDLC)

  Khi nim: H thng thng tin bng ng truyn d liu gia KSVKL v phi cng gi tt

  l CPDLC

  l mt phng tin lin lc gia kim sot vin v phi cng, s dngng truyn d liu trao i thng tin ATC.

  Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division

  Mn hnh lin lc CPDLC trn tu bay Boeing

  Minh ha phng thc lin lc CPDLC

 • 11 December 29th, 2010

  Lin lc VHF khng a (VHF A/G)

  c tnh k thut tng qut thit b mt t theo tiu chun caICAO:

  Di tn: t 117.975 MHz 137 MHz Tn s max: 136.975 MHz

  Tn s min: 118.0 MHz

  Phn cc: ng

  Phn cch knh tn s: 25 kHz.

  n nh tn s: 0.002% ca tn s n nh (phn cch knh 25 kHz);

  0.001% ca tn s n nh (phn cch knh 8.33 kHz).

  Cng sut pht x hiu dng: Phi ln cng in trngtrong phm vi tm ph hot ng t nht l: 75 microvolts/m.

  c tnh m tn: 300 - 2 700 Hz.

  Lin lc: Thoi 2 chiu (bn song cng)

  Tn s lin lc khn nguy: 121.5 MHz

  Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division

 • 12 December 29th, 2010

  c tnh k thut thit b VHF A/G ti APP/TWR Nng

  APP Nng: Tn s hot ng:

  Tn s chnh: 125.3 MHz Tn s d phng: 119.5 MHz Tn s khn nguy: 121.5 MHz - Dng chung vi TWR

  Cu hnh my tn s 125.3 MHz. Thit b VHF chnh:

  My thu pht VHF AM n tn ca hng Jotron (Na Uy 1995). ang chun b thay my mi. Cu hnh: Gm 2 b my thu v my pht, cu hnh 1+1: (Tx: TA-5103 (50W)/ Rx (RA-5002). ng

  ten c lp. V tr t my: Trm Radar Thng tin Sn Tr. Phm vi hot ng: Trong vng tip cn Nng (R~ 300km) Kt ni iu khin xa: T h thng chuyn mch thoi VCCS Nng qua tuyn viba Sn Tr

  TWR Nng.

  Thit b d phng: My thu pht VHF AM a tn ca hng Rodhe & Schwarz (c - 1996) Cu hnh:

  Gm 2 b my thu/pht (Tranceivers), cu hnh 1+1: (XU452 (50W)/VU490(200W)). ng ten c lp.

  01 my IC A-200 (7W) ca hng ICOM (Nht SX - 1998) t ti bn iu khin ca APP1, sdng iu khin trc tip khng qua VCCS.

  V tr t my: phng Thit b trung tm (T7) - i KSKL Nng. Phm vi hot ng: Trong vng tip cn Nng (R~ 300km) Kt ni iu khin xa: T h thng chuyn mch thoi VCCS Nng qua tuyn cp ng kt ni

  trc tip n my.. C th chuyn sang cc tn s khc: 119.5 MHz, 121.5 MHz (my a tn).

  Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division

 • 13 December 29th, 2010

  c tnh k thut thit b VHF A/G ti APP/TWR Nng

  APP Nng:

  Tn s 119.5 MHz. My thu pht VHF AM a tn ca hng Rodhe & Schwarz (c - 1996)

  Cu hnh: Gm 2 b my thu/pht (Tranceivers), cu hnh 1+1: (XU452 (50W)/VU490(200W)). ng ten c lp.

  V tr t my: Trm Radar Thng tin Sn Tr.

  Phm vi hot ng: Trong vng tip cn Nng (R~ 300km)

  Kt ni iu khin xa: T h thng chuyn mch thoi VCCS Nng qua tuynviba Sn Tr TWR Nng.

  C th chuyn sang cc tn s khc: 119.5 MHz, 121.5 MHz (my a tn).

  Tn s 121.5 MHz (dng chung vi TWR Nng): My thu pht VHF AM a tn ca hng Jotron (Na Uy - 2009)

  Cu hnh: Gm 2 b my thu v my pht (TR-7725), cu hnh 1+1: (Tx: 7625 (25W)/ Rx (RA-7302). ng ten c lp.

  V tr t my: phng Thit b trung tm (T7) - i KSKL Nng.

  Phm vi hot ng: Trong vng tip cn ti sn Nng (R~ 300km)

  Kt ni iu khin xa:

  T h thng chuyn mch thoi VCCS Nng qua tuyn cp ng kt ni trc tipn my.

  Khi VCCS c s c: chuyn by-pass qua thit b iu khin xa TE-1039 t ti cc bnConsole ca APP v TWR.

  Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division

 • 14 December 29th, 2010

  c tnh k thut thit b VHF A/G ti APP/TWR Nng

  TWR Nng: Tn s 118.35 MHz:

  Thit b chnh: My thu pht VHF AM a tn ca hng Jotron (Na Uy - 2009) Cu hnh: Gm 2 b my thu v my pht (TR-7725), cu hnh 1+1: (Tx: 7625 (25W)/ Rx (RA-7302).

  ng ten c lp. V tr t my: phng Thit b trung tm (T7) - i KSKL Nng. Phm vi hot ng: Trong vng ti sn (TWR) Nng (R~ 60km) Kt ni iu khin xa:

  T h thng chuyn mch thoi VCCS Nng qua tuyn cp ng kt ni trc tip nmy.

  Khi VCCS c s c: chuyn by-pass qua thit b iu khin xa TE-1039 t ti cc bnConsole ca APP v TWR.

  Thit b d phng: 01 my thu/pht VHF AM a tn IC-A110 (9W) ca hng ICOM (Nht - 2004). 01 my thu/pht VHF AM a tn IC-A22 (1.5W) ca hng ICOM (Nht - 2004).

  Ngun cung cp cho thit b: Do UPS (