of 17 /17
TOPIK 6:TINJAUAN SUKATAN PELAJARAN PENGENALAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 Fokus utama kurikulum Pendidikan Moral merujuk kpd Model Insan Menyeluruh. Pengajaran nilai moral menerusi tiga dimensi yg saling berkaitan. o dimensi pemikiran moral perspektif domain pengajaran dan pembelajaran, dimensi pemikiran moral merujuk kpd domain kognitif o perasaan moral merujuk kpd perasaan moral o perlakuan moral merujuk kpd domain tingkah laku o Berdasarkan kpd Model Insan Menyeluruh, dipercayai bahawa ia membolehkan murid2 mencapai tahap kematangan moral = murid-murid tersebut akan mengamalkan cara hidup yg bermoral. KANDUNGAN KURIKULUM Kurikulum adalah core; kpd business pendidikan - satu rncgn pendidikan yg membendung segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan norma serta unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan yg menjadi pilihan masy. utk diwariskan kpd ahli-ahli dari satu generasi kpd satu generasi lain. Rancangan pendidikan ini bertujuan utk memenuhi keperluan individu dan negara. Laporan Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) kedua-dua keperluan dihuraikan seperti berikut : o Peranan kurikulum dlm pendidikan adalah utk membina perkembangan murid yg lengkap dari segi jasmani, rohani, akal dan emosi serta menyemai, menanam dan memupuk nilai-nilai akhlak yg diingini, di samping menyampaikan ilmu pengetahuan. o Dlm konteks negara Malaysia, kurikulum berperanan utk melahirkan rakyat yg mendukung cita-cita negara dlm mewujudkan perpaduan yg berpandukan Rukunegara di samping menghasilkan tenaga rakyat yg terlatih utk keperluan negara. [Laporan Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979)] Dlm proses menyediakan warganegara Malaysia dengan pendidikan yg lengkap bagi mengisi dua keperluan utama iaitu keperluan individu dan keperluan negara, kurikulum perlu dirancang dan diurus dengan teliti. Ini amat penting utk menentukan supaya kurikulum ini sesuai dengan keperluan dan berkualiti cemerlang. Pembangunan tenaga manusia dan tenaga rakyat menjelang abad ke 21 tidak terhad kpd penyediaan dan pembekalan tenaga pekerja yg berketrampilan dlm sektor2 perindustrian dan perdagangan shj. Y.A.B. Perdana Menteri telah menghuraikan bentuk, corak dan tumpuan yg perlu dilakukan: "Kita mestilah mempunyai hasrat utk mencapai taraf yg setinggi-tingginya dari segi ketrampilan pada rakyat kita, dari segi penghargaan mereka akan kemahiran dan pengetahuan serta kemajuan diri, dari segi kemampuan diri, dari segi kemampuan berbahasa, dari segi sikap mereka terhadap kerja dan disiplin, dari segi motivasi mereka terhadap kecemerlangan dan terhadap mendorongkan semangat keusahawanan". [Malaysia Melangkah Ke Hadapan, hal. 21] "Kita mestilah memastikan bahawa terdpt satu adunan yg seimbang antara golongan profesional, separa-profesional dan ahli ketukangan, selain terdptnya imbangan yg wajar antara orang-orang mempunyai kemahiran dlm bidang sains dan teknologi, sastera dan ilmu-ilmu sosial". [Malaysia Melangkah Ke Hadapan, hal. 21] Kurikulum bagi abad ke 21 perlu dibentuk supaya relevan dan koheren dengan keadaan pada masa itu dan boleh memenuhi matlamat-matlamat yg ditentukan. Garis panduan tentang bentuk, isi dan pelaksanaan kurikulum itu pastinya ditentukan

Topik 6 Moral Oum 2203

Embed Size (px)

Text of Topik 6 Moral Oum 2203

TOPIK 6:TINJAUAN SUKATAN PELAJARAN PENGENALAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 y)RNXV XWDPD NXULNXOXP PendLdLNDn MRUDO PeUXMXN NSd MRdeO InVDn MenyeOXUXKyPengDMDUDn nLODL PRUDO PeneUXVL WLgD dLPenVL yg VDOLng beUNDLWDnodLPenVL SePLNLUDn PRUDO SeUVSeNWLI dRPDLn SengDMDUDn dDn SePbeODMDUDn, dLPenVL SePLNLUDn PRUDO PeUXMXN NSd dRPDLn NRgnLWLI o SeUDVDDn PRUDO PeUXMXN NSd SeUDVDDn PRUDO oSeUODNXDn PRUDO PeUXMXN NSd dRPDLn WLngNDK ODNX o%eUdDVDUNDn NSd MRdeO InVDn MenyeOXUXK, dLSeUFDyDL bDKDZD LD PePbROeKNDn PXULd2 PenFDSDL WDKDS NePDWDngDn PRUDO = PXULd-PXULd WeUVebXW DNDn PengDPDONDn FDUD KLdXS yg beUPRUDO KANDUNGAN KURIKULUM yKXULNXOXP DdDODK FRUe; NSd bXVLneVV SendLdLNDn - VDWX UnFgn SendLdLNDn yg PePbendXng VegDOD LOPX SengeWDKXDn, NePDKLUDn, nLODL dDn nRUPD VeUWD XnVXU-XnVXU NebXdDyDDn dDn NeSeUFDyDDn yg PenMDdL SLOLKDn PDVy XWN dLZDULVNDn NSd DKOL-DKOL dDUL VDWX geneUDVL NSd VDWX geneUDVL ODLnyRDnFDngDn SendLdLNDn LnL beUWXMXDn XWN PePenXKL NeSeUOXDn LndLYLdX dDn negDUDyLDSRUDn KDbLneW MengNDML PeODNVDnDDn DDVDU PeODMDUDn (1979) NedXD-dXD NeSeUOXDn dLKXUDLNDn VeSeUWL beULNXW :oPeUDnDn NXULNXOXP dOP SendLdLNDn DdDODK XWN PePbLnD SeUNePbDngDn PXULd yg OengNDS dDUL VegL MDVPDnL, URKDnL, DNDO dDn ePRVL VeUWD PenyePDL, PenDnDP dDn PePXSXN nLODL-nLODL DNKODN yg dLLngLnL, dL VDPSLng PenyDPSDLNDn LOPX SengeWDKXDnoDOP NRnWeNV negDUD MDODyVLD, NXULNXOXP beUSeUDnDn XWN PeODKLUNDn UDNyDW yg PendXNXng FLWD-FLWD negDUD dOP PeZXMXdNDn SeUSDdXDn yg beUSDndXNDn RXNXnegDUD dL VDPSLng PengKDVLONDn WenDgD UDNyDW yg WeUODWLK XWN NeSeUOXDn negDUD[LDSRUDn KDbLneW MengNDML PeODNVDnDDn DDVDU PeODMDUDn (1979)] yDOP SURVeV PenyedLDNDn ZDUgDnegDUD MDODyVLD dengDn SendLdLNDn yg OengNDS bDgL PengLVL dXD NeSeUOXDn XWDPD LDLWX NeSeUOXDn LndLYLdX dDn NeSeUOXDn negDUD, NXULNXOXP SeUOX dLUDnFDng dDn dLXUXV dengDn WeOLWL y InL DPDW SenWLng XWN PenenWXNDn VXSDyD NXULNXOXP LnL VeVXDL dengDn NeSeUOXDn dDn beUNXDOLWL FePeUODngyPePbDngXnDn WenDgD PDnXVLD dDn WenDgD UDNyDW PenMeODng DbDd Ne 21 WLdDN WeUKDd NSd SenyedLDDn dDn SePbeNDODn WenDgD SeNeUMD yg beUNeWUDPSLODn dOP VeNWRU2 SeULndXVWULDn dDn SeUdDgDngDn VKMy