Townhall Troja - bachelor thesis

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

my bachelor thesis

Text of Townhall Troja - bachelor thesis

 • TROJSK RADNICE - MSTO, KAM LID SMUJBakalsk prce_Jan Veisser_Atelier Frnek_Radnice Troja

 • SLBakalsk prce_Jan Veisser_Atelier Frnek_Radnice Troja

 • Bakalsk prce_Jan Veisser_Atelier Frnek_Radnice Troja

  NVES

  HRAD

  HRAD

  MSTO

  plnovan sti

  rostl sti

  budouc zstavba

  1928 - Holeovick ostrov

  1890 - ostrov nezastavn, zemdlsk vyuit, severn rameno Vltavy je jasnou hranic definujc zem

  1950 - severn rameno je zasypno, zem ztrc svj charakter, umstn zstavby ztrc svj smysl, z ostrova se stv zneitn periferie

  2010 nov protipovodov val zcela nov definuje zem, rozvjejc msto Troja dostv jasnou hranici. Je zcela legitimn zastavt pozemky mezi valem a souasnou zstavbou. Val tm zsk smysl jako hranice mezi zastavnost a przdnem

  Urbanistick struktura Troje je charakteristick stdnm nezvislch celk. Celky jasn urbnn plnovan se stdaj s celky chaosu. Msta styku, setkn tchto hranic , maj svou slu

  Na styku diplomatickho komplexu, bloku chaosu a volnho prostoru se stkaj pohledov osy. V navrhovanm urbanismu nesleduji osu definovanou Boanem, pohledov osa smrem k hradu je silnj

  Navrhuji novou zstavbu za valem, Na msto styku pohledovch os umisuji radnici jako stedobod . Prhled na hrad mi definuje nezastavn zem - trojskou nves. Prostor mezi dipl. komplexem a blokem zstavby navrhuji upravit do podoby nmst - trit

 • POHLED ZPAD (1:200)

  Bakalsk prce_Jan Veisser_Atelier Frnek_Radnice Troja

  19.6. SOBOTA VEER - prv skonilo divadeln pedstaven k mstn zkladn koly

  19.6. SOBOTA dopoledne - trhy13.3. NEDLE naveer - klid13.3. NEDLE naveer - souasn stav

  POHLED JIH (1:200) POHLED SEVER (1:200)

  POHLED VCHOD (1:200)

  SL

 • Bakalsk prce_Jan Veisser_Atelier Frnek_Radnice Troja

  EZ A-A(mtko 1: 750) SITUACE 1:750

  STVAJC ZSTAVBA

  NAVRHOVAN ZSTAVBA

  PROSTORY VHODN PRO VSTAVBU

  EZ

  A - A

  VSTUPY

  DOPRAVA V OKOL

 • Bakalsk prce_Jan Veisser_Atelier Frnek_Radnice Troja

  radnice Vrchlab pdorys

  radnice Vrchlab pohled radniceTurnov pohled

  radniceTurnov pdorys

  KONCEPT1. FZE VPLUT__radnice si vyhledv nejdleitj msto. Je zcela cizorodm prvkem nemajc s okoln zstavbou nic spolenho. Svoji ptomnost pedefinovv urbnn vztahy. Utv nov veejn prostory. Pin s sebou vodn prvek_element vody pro Troju charak-teristick, protipovodovm valem vak dnes odat

  2. FZE ZAKOTVEN__nechv sebou proniknou cestu. Tm se stv brnou, zrove ochrnkyn klidu nvsi. Hled vztah s nmstm, ke ktermu vysl rampu jako lodn mstek.

  3. FZE ROZKOATN SE A VZTYEN VEv znovuobnovuje vizuln vztah s ekou. Stv se majkem lkajc turisty pekonat val. Mstsk v umouje zcela nov pohled na msto - ne z kopc smrem do centra ale z centra ven.

  RADNICE_ARCHETIPLN VLASTNOSTISKVL MSTO__ vdy jedno z nejvznamnjch ve mst. Na nmst si vybr roh _ sted ady dom_prostor uvnit nmst.

  RACIONLN PDORYS__radnice je pedevm funkn budovou, soustavou vtch i mench mstnost, kter jsou racionln uspodny. asto na zklad pravidelnho rastru.

  V A ROZKOATN SE__symbol mstsk moci dan zeteln najevo. Radnice se sna zvedat kadou svou st do ve. Pevit ostatn budovy na nmst. Pes svj racionln pdorys jsou pohledy vzletn

  FUNGOVN

  t

  rna

  knih

  ovna

  s in

  fo c

  entr

  em

  kav

  rna

  se z

  zem

  m

  zase

  dak

  a, k

  lubo

  vna

  arch

  iv

  re

  cepc

  e,

  atna

  , pok

  ladn

  a

  hal

  a sk

  rz o

  b p

  osch

  od

  v

  tah

  s

  l

  kanc

  el

  e

  podz

  emn

  par

  kovi

  t

  vstupy

  Radnice m dva vstupy, jedenm se od nmst po venkovn ramp vstupuje do patra kde je kavrna a sl. Druhm hlavnm od nov silnice od tramvaj do pzem, kde je recepce radnice. Obma vchody se vstupuje do dvoupatrov haly. Dky monosti vstupovat do obou pater nezvisle se zvyuje vyuitelnost prostor. Vyuit se asov promuje (den/veer; turistick sezona/zima)

  Situace 1: ZIMA_Nvtvnk kulturn akce podan mstem vstupuje hlavnm vchodem v pzem, kupuje lstek odkld kabt, stoup po schoditi nahoru.

  Situace 2: LTO_akce nepodna mstemDo spodnho patra se nevstupuje. Kavrna obsa-zuje terasu a horn podla haly, je pmo napojena na sl. Zde me probhat jakkoliv slavnost, kon-cert, men kongres

  Situace 3: Pedvn maturitnho vysvden, svatebn obad. Vstupuje se obma vchody, pstupn je jen sl

  Situace 4: mimo turistickou sezonu, pracovn dennvtvnk m pstup pouze do kancel

  Situace 5: zasedn zastupitelstva, zasedaku mon vyut mimo zasedn i jako uebnu, klubovnu

  Situace 6: skaut vstupuje do sv klubovny zcela nezvisle

  schma:

  Vyuit prostor pi rznch situacch:

  Situace 7: turista_v je oteven vdy, pstup zcela nezvisl

  Situace 8: parkovit_vyuiteln i mimo pracovn dobu radnice

 • Bakalsk prce_Jan Veisser_Atelier Frnek_Radnice Troja

  PODZEMN PARKOVIT29 PARKOVACCH STN

  ARCHIV; SKLAD

  STROJOVNAVTAH

  TZB

  KOTELNA

  KANCEL KANCEL

  KANCELSTAROSTY

  KANCEL

  ZASEDAKA

  KUCHYKA

  SKLAD

  SJEZD DOPODZEMNHOPARKOVN

  JEVIT/HLEDIT/RAMPA

  WC

  WC

  WC

  KLID

  ATNA

  RECEPCE

  VSTUPN HALA

  ZASEDAKAARCHIV

  KLUBOVNADLNA

  POPELNICE

  JEVIT/HLEDIT/RAMPA

  ZKULIS

  JEVIT

  SL

  SKLAD SKLAD

  KLID

  WC

  WCWC

  ZZEM KAVRNY

  PRHLED DO PZEM

  KAVRNA

  VENKOVN TERASA

  TRNA

  ATNA

  KNIHOVNA/INFOCENTRUM

  KLUBOVNA

  EZ A - A EZ C - C

  EZ C - C

  1. PP (1:150) 1. NP (1:150)

  2. NP (1:150) 3. NP (1:150)

  10. NP (1:150)4-9. NP (1:150)

 • Bakalsk prce_Jan Veisser_Atelier Frnek_Radnice Troja

  Technick zprva

  Konstrukce:devostavba, devn skelet s promnnm rastrem sloup 2500mm x 2700mm, 2500 x 4050, 2500 x 5400mm, zasteen slu je eeno phradovmi vaznky o rozponu 8100mm. Nosn skeletov konstrukce je z interiru viditeln, pohledov, sutern (podzemn parkovit) a vtahov achta jsou betonovm monolitem. V je zaloena na betonov desce. V ppad zjitn patnch geologickch podmnek je mon desku za-jistit pilotami

  Pl:Zaloen na principu difzn oteven konstrukce. Vechny materily jsou vo-leny s pihldnutm k jejich ekologinosti. Preferovny jsou materily na bzi deva. Jako tepeln a zrove akustick (dky jej vysok hmotnosti/m3) izolace jsou voleny devovlknit desky. Dky sv vysok tepel-n kapacit zaruuj jinak problmovou te-pelnou stabilitu interir devostaveb. Maj rovn vysokou porn odolnost. Fasda je provtrvan, obklad z modnovch prken.

  Akustika slu:Devo z hlediska prostorov akustiky je vhodn materil. Hlavnm problmem bylo zajitn neprzvunosti konstrukc. Radnice je v klidn sti Troje. V blzkosti nen hlavn ulice. Proto i tento problm je eiteln. Sl je od kavrny oddlen skldky na idle - tedy dvma akustickmi pkami. Do konstrukce podlahy jsou kvli lepm akustickm vlast-nostem vloeny betonov dladice. Vnj stna obsahuje devovlknit desky.

  TZB:Vechny pobytov mstnosti i sl maj otvrav okna. sten otvrateln run. sten napojen na centrln systm zajiujc stl vnitn klima. Topen podlahov a stnov. chlazen stropn (zejmna sl). Tepeln stabilita podpoena vloenm betonovch dladic do podlahov konstrukce, a pouitm devovlknitch desek s vysokou tepelnou kapacitou.

  tskov deska piroubovan

  devovlknit deska pipevnn sponkami na zadn stran tskov desky

  laovn s provmi podlokami

  sloupkov konstrukce

  minerln vlknit deska 70kg/m3

  Prez dlc stnou mezi dvma pornmi seky (1:10)

  tskov deska s plovoucm uloenm

  minerln vlknit izolan deska

  betonov desky such

  izolan rouno proti kroejovmu hluku

  devn bednn

  nosnky

  devovlknit deska

  tskov deska

  vaznk (pohledov viditeln

  dubov prkna

  devovlknit izolace

  okap

  pojistn hydroizolace

  provtrvan mezera

  modnov rken fasda

  Prez stropem (1:10)

  Napojen stechy na stnu (1:10)

  EZ A - A (1:150) EZ B - B (1:150)

  EZ C -C (1:150)