Trac Nghiem Mang May Tinh

  • View
    59

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

1. c im quan trng ca kin trc mng client/server (khch/ch)?A. Client/server l kin trc phn cp, client ng vai tr yu cu v server p ng li cc yu cu B. Server l host lun hot ng, thng c IP c nh, c nhm cc server chia s cng vic. Client c kt ni khng lin tc, a ch IP c th thay i, truyn thng vi server v thng khng truyn thng trc tip vi client khc C. Cu A v B u ng D. Cu A v B u sai 2. OSPF s dng thut ton tm ng i no? A. Flooding C. Distance vector routing B. Link state D. Bellman-ford 3. Switch layer 2 hot ng theo c ch no A. Forward C. Store and Forward B. Cut Throught D. Tt c u sai 4. Kin trc mng no s dng phng php truy nhp ng truyn CSMA/CA? A. 802.3 C. 802.11 B. 802.5 D. 802.16 5. TCP v UDP hot ng tng no trong m hnh OSI: A. Session ( Tng 5) C. Network.( Tng 3) B. Transport (Tng 4). D. Datalink(Tng 2 ) 6. Cho a ch IP: 192.168.5.39/28. Cho bit a ch mng ca a ch IP ny: A. 192.168.5.0 C. 192.168.5.32 B. 192.168.5.39 D. Tt c u sai 7. Khi nim care-of-address trong cellular network cp n A. a ch c Mobile switching center cp cho thit b di ng B. a ch c Foreign Agent cp cho thit b di ng C. a ch c Base Station cp cho thit b di ng D. a ch c Home System cp cho thit b di ng 8. Giao thc no sau y hot ng trn nn giao thc UDP A. ARP C. Telnet B. DNS D. Tt c cc cu trn u ng 9. Th t ca cc tng trong m hnh tham chiu OSI? A. Physical, Data Link, Network, Transport, System, Presentation, Application B. Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application

C. Physical, Data Link, Network, Transform, Session, Presentation, Application D. Presentation, Data Link, Network, Transport, Session, Physical, Application 10. Th t ng ca cc n v d liu trong m hnh TCP/IP? A. Data, Frame, Packet, Segment, Bit D. Data, Packet, Segment, Frame, Bit B. Data, Frame, Segment, Packet, Bit E. Data, Segment, Frame, Packet, Bit C. Data, Packet, Frame, Segment, Bit F. Data, Segment, Packet, Frame, Bit 11. Cp UTP Cat 5 c bao nhiu i cp? A. 2 C. 6 B. 4 D. 8 12. u ni RJ-45 dng trong kin trc mng no? A. Coax C. 1000Base-LX B. Fiber-optic D. 10BASE-T 13. CSMA/CD l vit tt ca? A. Collision Sense Multiple Access/ Collision Detection B. Carrier Sense Multiple Access/ Collision Deterence C. Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detection D. Collision Sense Multiple Access/ Carrier Detection 14. Chiu di ti a ca mt on trong kin trc 100Base-TX? A. 25 mt C. 550 mt B. 100 mt D. 3 km 15. a ch no di y l a ch tng 2 (a ch MAC)? A. 192.201.63.251 C. 0000.1234.FEG B. 19-22-01-63-25 D. 00-00-12-34-FE-AA 16. Giao thc truyn thng trong DNS s dng cng dch v s: A. 21 C. 53 B. 25 D. 110 17. Router hot ng ti tng no trong m hnh OSI? A. Transport Layer C. Data Link Layer B. Network Layer D. Application Layer 18. Trong s cc cp giao thc v cng dch v sau, cp no l sai: A. SMTP: TCP Port 25 C. HTTP: TCP Port 80 B. FTP: UDP Port 22 D. DNS: UDP Port 53 19. bit mt a ch IP thuc lp a ch no, ta cn c vo thnh phn no?

A. Mt n mng (subnet mask) D. a ch ca DHCP B. S du chm trong a ch E. Giao thc ARP C. Gi tr ca octet (byte) u 20. Mt a ch mng lp C c chia thnh 5 mng con (subnet). Mt n mng (subnet mask) cn dng? A. 255.255.255.252 C. 255.255.255.240 B. 255.255.255.224 D. 255.255.255.248 21. a ch IP no sau y l hp l A. 192.168.1.2 C. 230.20.30.40 B. 255.255.255.255 D. Tt c cc cu trn 22. Giao thc POP3 s dng cng dch v s: A. 110 C. 25 B. 23 D. 53 23. Cho a ch 192.64.10.0/28. Hy cho bit s lng mng con v s lng my trn mi mng con? A. 62 mng con, mi mng con c 2 my B. 6 mng con, mi mng con c 30 my C. 8 mng con, mi mng con c 32 my D. 16 mng con, mi mng con c 16 my E. 14 mng con, mi mng con c 14 my 24. Cc s hiu cng dch v dnh cho cc ng dng mng thng thng trn Internet nm trong dy s A. 1024 4096 C. 1024 32768 B. 1024 8192 D. 1024 65535 25. Mt mng lp B cn chia thnh 3 mng con s dng Subnet mask no sau y: A. 255.255.224.0 C. 255.255.192.0 B. 255.0.0.255 D. 255.255.255.224 26. Cho kt xut lnh route print trn my X nh sau: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.9.1 172.16.9.12 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 172.16.9.0 255.255.255.0 172.16.9.12 172.16.9.12 20 172.16.9.12 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 My X c a ch IP ? A. 0.0.0.0 C. 172.16.9.0 B. 127.0.0.1 D. 172.16.9.12 27. Cc a ch IP cng mng con vi a ch 131.107.2.56/28? A. t 131.107.2.48 n 131.107.2.63 D. t 131.107.2.49 n 131.107.2.63

B. t 131.107.2.48 n 131.107.2.6.2 E. t 131.107.2.55 n 131.107.2.126 C. t 131.107.2.49 n 131.107.2.62 28. Gi tin TCP yu cu kt ni s c gi tr ca cc c ? A. ACK=1, SYN=1 D. ACK=0, SYN=1 B. ACK=1, SYN=0 E. RST=1, SYN=1 C. FIN=1, SYN=0 29. Ba byte u tin ca a ch MAC cho bit thng tin g? A. Tn nh sn xut card mng (NIC) C. Vng a l ca card mng B. S hiu phin bn ca card mng D. Tt c cc cu trn u sai 30. Trang thit b mng no dng ni cc mng v kim sot c broadcast? A. Hub C. Ethernet switch B. Bridge D. Router 31. Dch v DNS c chc nng chnh l g? A. Phn gii tn min (IP sang tn v ngc li) C. Phn gii tn netbios B. Phn gii a ch MAC D. Tt c u sai 32. Trng Window trong header ca gi TCP lin quan n A. Kch thc b nh kh dng C. H iu hnh B. Kch thc mn hnh D. Tt c u sai 33. Byte u tin ca mt a ch IP c dng: 11100001. Vy n thuc lp no: A. Lp B C. Lp D B. Lp C D. Lp E 34. Giao thc no thc hin truy tm a ch MAC t a ch IP? A. ARP C. RARP B. ICMP D. TCP 35. Lnh no s hin th kt qu di y 1 192.168.0.62 [d]--192.168.0.33 => 192.168.0.62 p n: 1B 2A 3B 4A 5C 6B 7C 8C 9B 10D Bi 19 1 - T mt ClientA, thc hin kt ni n th mc data c chia s ti ServerA nh sau? [a]--Start/Run: net use G: \\ServerA\data [b]--Start/Run: \ServerA\data [c]--Start/Run: \\ServerA\data [d]--Cu A v C u ng 2 - Ti mt ClientA, thc hin thit lp a mng G: tng ng vi th mc data c chia s trn ServerA? [a]--Right click My Computer/Map Network Drive (G:): \\ServerA\Data [b]--Right click My Network Places/Map Network Drive (G:): \\ServerA\Data [c]--Start/Run: net use G: \\ServerA\data [d]--Cc cu trn u ng 3 - Th t cc mu dy (1. Trng Cam, 2. Xanh l, 3. Trng Xanh L, 4. Xanh Dng, 5. Trng Xanh Dng, 6. Cam, 7. Trng Nu, 8. Nu) khi bm cp cho u ni RJ-45 theo chun EIA/TIA 568 B (t 1-8) l? [a]--1, 2, 4, 7, 6, 5, 8, 3 [b]--1, 2, 6, 7, 4, 5, 8, 3 [c]--1, 6, 3, 4, 5, 2, 7, 8 [d]--1, 6, 8, 4, 5, 3, 7, 2 4 - n v c bn o tc truyn d liu l? [a]--Bit [b]--Byte [c]--Bps (bit per second) [d]--Hz 5 - Giao thc no dng chuyn i t a ch IP sang a ch vt l MAC? [a]--ARP [b]--RARP [c]--ICMP [d]--TCP 6 - Trong a ch IP, c 5 lp tt c: A, B, C, D, E. Lp C l lp c dy a ch? [a]--224.0.0.0 ti 239.255.255.255 [b]--192.0.0.0 ti 223.255.255.255 [c]--128.0.0.0 ti 191.255.255.255 [d]--240.0.0.0 ti 255.255.255.255 7 - Trong mi trng MS Windows cc quyn c th thit lp cho User truy xut thng qua mng l? [a]--Read, change [b]--Read, change, Full Control [c]--Change, Full Control [d]--Read, Full Control

8 - Tc truyn d liu ca topology 1000Base-FX l? [a]--10 Mbps [b]--100 Mbps [c]--1000 Mbps [d]--10 Gbps 9 - Th t cc lp t cao n thp trong m hnh TCP/IP? [a]--1. Application, 3. Transport, 4. Internet, 2. Network Access [b]--2. Application, 3. Transport, 1. Internet, 4. Network Access [c]--3. Application, 1. Transport, 4. Internet, 2. Network Access [d]--3. Transport, 2. Internet, 4. Application, 1. Network Access 10 - Cp UTP Cat5e s dng u ni? [a]--RJ - 58 [b]--BNC [c]--RJ - 45 [d]--ST p n: 1C 2D 3C 4C 5A 6B 7B 8C 9D 10C Bi 20 1 - Cc mng my tnh c thit k v ci t theo quan im : [a]--C cu trc a tng [b]--Nhiu tng [c]--Theo lp [d]--Tp hp 2 - Chc nng ca tng trnh by l chuyn i : [a]--Ngn ng ngi s dng v ngn ng chung ca mng [b]--Cu trc thng tin v cu trc khung [c]--Khun dng ca gi tin [d]--Cc phin truyn thng gia cc thc th 3 - Chc nng ca tng vn chuyn l : [a]--Vn chuyn thng tin gia cc my ch (End to End) [b]--Kim sot li v lung d liu [c]--ng gi v vn chuyn thng tin [d]--Phn mnh v ng gi d liu 4 - Chc nng ca tng mng l : [a]--Thc hin chn ng [b]--Thc hin chuyn mch [c]--Kim sot li v lung d liu [d]--ng gi d liu 5 - Chc nng ca tng lin kt d liu l : [a]--To khung thng tin (Frame) [b]--ng gi d liu [c]--Chn ng [d]--Vn chuyn thng tin gia cc my ch (End to End) 6 - Chc nng ca tng vt l l : [a]--m bo cc yu cu truyn/nhn cc chui bt qua cc phng tin vt l [b]--Kim sot li v lung d liu

[c]--To khung thng tin [d]--Phn mnh v ng gi d liu. 7 - Kim sot li v kim sot lung d liu c thc hin bi : [a]--Tng mng [b]--Tng lin kt d liu [c]--Tng vt l [d]--Tng vn chuyn 8 - Cc giao thc ng dng hot ng trn : [a]--Tng trnh by [b]--Tng phin. [c]--Tng ng dng [d]--Tng lin kt d liu. 9 - Giao thc UDP c s dng cho nhng ng dng : [a]--C yu cu lin kt. [b]--i hi tin cy cao [c]--Yu cu tr nh [d]--Khng i hi tin cy cao 10 - Tng vn chuyn Host to Host hot ng bi cc giao thc : [a]--TCP [b]--IP [c]--ICMP [d]--ARP p n: 1A 2A 3D 4A 5A 6A 7B 8C 9D 10A Bi 21 1 - Giao thc IP l giao thc : [a]--Hng lin kt [b]--Khng lin kt [c]--i hi tin cy cao trong qu trnh trao i thng tin [d]--Yu cu kim sot lung v kim sot li 2 - Cu trc khun dng ca a ch IP lp A l : [a]--Bit 1: 0, bit 2- 8: NetID, 9-32: HostID [b]--Bit 1: 0, bit 2- 16: NetID, 17-32: HostID [c]--Bit 1-2: 10, bit 3- 8: NetID, 9 - 32: HostID [d]--Bit 1-2: 10, bit 3- 16: NetID, 17 - 32: HostID 3 - Cu trc khun dng ca a ch IP lp B l... [a]--Bit 1: 0, bit 2- 8: NetID, 9-32: HostID [b]--Bit 1: 0, bit 2- 16: NetID, 17-32: HostID [c]--Bit 1-2: 10, bit 3- 8: NetID, 9 - 32: HostID [d]--Bit 1-2: 10, bit 3- 16: NetID, 17 - 32: HostID 4 - Mng Internet l : [a]--Mng ca cc my tnh ton cu kt ni li vi nhau theo giao thc TCP/IP [b]--Mng din rng [c]--Mng my tnh ton cu [d]--Mng ca cc mng con kt ni li vi nhau

5 - Trong mng hnh BUS, tt c cc trm truy nhp ngu nhin vo : [a]--ng truyn chung [b]--My ch mng [c]--B nh m [d]--Cc thit b kt ni mng 6 - CSMA/CD l phng php truy nhp ngu nhin s dng cho mng c cu trc hnh : [a]--Vng (RING) [b]--Sao (STARR) [c]--BUS [d]--Lai ghp BUS-STAR 7 - Trong k thut Token Ring, mt th bi lu chuyn trn vng vt l cp pht : [a]--Quyn iu khin s dng ti nguyn mng [b]--Cc gi tin n ch [c]--Quyn truy nhp ng truyn cho cc trm [d]--Quyn iu khin kim sot li 8 - M hnh 802 chia tng ng dng ca m hnh OSI thnh 2 tng con: [a]--LLC v MAC. [b]--TCP v UDP [c]--TCP v