Trắc nghiệm nguyên lí các hệ điều hành (Khoa CNTT Đại học Thái Nguyên)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Các bạn tham khảo, đặc biệt là sinh viên khoa CNTT Thái Nguyên

Text of Trắc nghiệm nguyên lí các hệ điều hành (Khoa CNTT Đại học Thái Nguyên)

Email: ductrong90ictu@gmail.com

Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net

TNG HP NGN HNG TRC NGHIM NGUYN L H IU HNH Khoa CNTT, i hc Thi Nguyn

Contact information: Email: ductrong90ictu@gmail.com Website: www.BeautifulLife.cwahi.net

Chng 1: M u (6 cu) 1/ H iu hnh l chng trnh hot ng gia ngi s dng vi : a/ Phn mm ca my tnh b/ Phn cng ca my tnh c/ Cc chng trnh ng dng d/ CPU v b nh p n : b 2/ Trong vic phn loi m hnh h iu hnh, loi c nhiu b x l cng chia s h thng ng truyn, d liu, ng h, b nh, cc thit b ngoi vi thuc dng : a/ H thng x l a chng b/ H thng x l a nhim c/ H thng x l song song d/ H thng x l phn tn e/ H thng x l thi gian thc p n : e 3/ My tnh c th lu tr thng tin trong nhiu dng thit b vt l khc nhau nh bng t, a t,.. thng nht cch truy xut h thng lu tr trong my tnh, h iu hnh nh ngha mt n v lu tr l : a/ Th mc b/Partition c/FAT d/ Tp tin p n : d1|MichaleKin g

Email: ductrong90ictu@gmail.com

Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net

4/ h iu hnh c cu trc phn lp, tp hp cc li gi h thng c to ra bi : a/ Lp phn cng b/Lp giao tip vi ngi s dng c/Lp ng dng d/Lp k lp phn cng - ht nhn p n : d 5/ Li gi h thng l lnh do h iu hnh cung cp dng giao tip gia h iu hnh v: a/ Tin trnh b/ Chng trnh ng dng c/ Phn cng my tnh d/ Ngi s dng p n : a 6/Trong cc cu trc ca h iu hnh sau y cu trc no tng thch d dng vi m hnh h thng phn tn a/ Cu trc n gin b/ Cu trc theo lp c/ Cu trc my o d/ Cu trc Servicer-client p n : d Chng 2 : Qun l tin trnh (16 cu) 1/ Cu no sau y l khng chnh xc : a/ Tin trnh l mt chng trnh ang trong b nh b/ Tin trnh l mt chng trnh ang x l, s hu mt khng gian a ch, mt con tr lnh, mt tp cc thanh ghi v stack c/ Tin trnh t quyt nh thi im cn dng hot ng ang x l phc v tin trnh khc. d/ Cc tin trnh c th lin lc vi nhau khng thng qua h iu hnh. e/ Cu c,d l ng f/ Cu a,b l ng p n : e 2/Tin trnh yu cu mt ti nguyn nhng cha c p ng v ti nguyn cha sn sng, hoc tin trnh phi ch mt s kin hay thao tc nhp xut thuc dng chuyn trng thi no sau y: a/ Running -> Ready b/ Ready -> Running2|MichaleKin g

Email: ductrong90ictu@gmail.com

Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net

c/ Running -> Blocked d/ Blocked -> Ready e/ Running -> End p n : c 3/ Khi mt tin trnh ngi dng gi n mt li gi h thng, tin trnh ca h iu hnh x l li gi ny hot ng theo ch : a/ Khng c quyn b/ c quyn c/ Khng cu no ng p n : b 4/Gi tin trnh A sinh ra tiu trnh B, C, cu no sau y l khng chnh xc : a/ Tiu trnh B v C khng s chung con tr lnh b/ Tiu trnh B v C khng s chung khng s chung tp thanh ghi c/ Tiu trnh B v C khng s chung stack d/Tiu trnh B v C khng s chung khng gian a ch. p n : d 5/ DCB l mt vng nh lu tr cc thng tin m t v tin trnh, n c nhiu thnh phn. Thng tin v danh sch cc ti nguyn h thng m tin trnh ang s dng thuc loi thnh phn no sau y : a/ nh danh ca tin trnh b/ Trng thi ca tin trnh c/ Thng tin giao tip d/ Ng cnh ca tin trnh e/Thng tin thng k p n : d 6/ Khi mt tin trnh kt thc x l, h iu hnh hu b n bng mt s hot ng, hot ng no sau l khng cn thit : a/ Hu b nh danh ca tin trnh. b/ Thu hi cc ti nguyn cp pht cho tin trnh c/ Hu tin trnh ra khi tt c cc danh sch qun l ca h thng d/ Hu b PCB ca tin trnh e/ cu b,c l ng p n : a 7/ H iu hnh s dng cc thnh phn no sau y ca n chuyn i ng cnh v trao CPU cho mt tin trnh khc (i vi tin trnh ang thc thi) a/ B iu phi3|MichaleKin g

Email: ductrong90ictu@gmail.com

Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net

b/ B phn phi c/ Khi qun l tin trnh d/ Khi qun l ti nguyn p n : b 8/ cc tin trnh chia s CPU mt cch cng bng, khng c tin trnh no phi ch i v hn c cp CPU, h iu hnh dng thnh phn no gii quyt vn ny: a/ B iu phi b/ Khi qun l tin trnh c/ Khi qun l ti nguyn d/ B phn phi p n : a 9/ Gii thut iu phi n gin v d ci t nhng khng thch hp vi cc h thng nhiu ngi dng thuc loi : a/ iu phi c quyn b/ iu phi khng c quyn c/ Khng cu no ng d/ C hai cu u ng p n : a 10/ Nguyn l phn phi c quyn thng thch hp vi cc h x l : a/ H thng x l theo thi gian thc b/ H thng a chng c/ H thng chia s tng tc d/ H thng x l theo l e/ khng cu no ng p n : d 11/Tin trnh ang thc thi s chuyn v loi danh sch no khi xy ra s kin i mt thao tc nhp/xut hon tt, yu cu ti nguyn d liu cha c tho mn, yu cu tm dng: a/ Danh sch sn sng (Ready list) b/ Danh sch tc v (Job list) c/ Danh sch ch i (Waiting list) d/ Khng cu no ng p n : c 12/ Trong ton b h thng h iu hnh s dng bao nhiu danh sch sn sng: a/ 2 danh sch4|MichaleKin g

Email: ductrong90ictu@gmail.com

Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net

b/ 1 danh sch c/ Mt danh sch cho mi tin trnh d/ Mt danh sch cho mt cho mi ti nguyn (thit b ngoi vi) e/ Cu c,d l ng p n: b 13/ Chc nng iu phi tc v ca h iu hnh c kch hot khi : a/ H thng to lp mt tin trnh b/ Tin trnh kt thc x l c/ Xy ra ngt d/ Cu a,b ng e/ Cu b,c ng p n: d 14/ Thut ton no sau y l thut ton c th iu phi theo nguyn tc c quyn : a/ FIFO b/ Xoay vng c/ iu phi vi u tin d/ Theo cng vic ngn nht (Shortest job first) e/ Chin lc iu phi vi nhiu mc u tin f/ Cu a,c,d ng g/ Cu c,d,e ng p n :h 15/ Cho thut ton iu phi FIFO, vi bng sau: Tin trnh Thi im vo RL P1 P2 P3 012 Thi gian ch ca tt c cc tin trnh l : a/ 24s b/ 27s c/ 30s d/ 25s p n d 16/ Cho thut ton iu phi Round bin,quantum l 4 vi bng sau: Tin trnh Thi im vo RL Thi gian x l P1 P2 P3 012 24 3 3 Thi gian ch ca tt c cc tin trnh l : a/ 24s b/ 14s5|MichaleKin g

Thi gian x l 24 3 3

Email: ductrong90ictu@gmail.com

Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net

c/ 30s d/ 25s p n b 17/ Cho thut ton iu phi vi cp u tin v c quyn, vi bng sau: Tin trnh u tin Thi im vo RL Thi gian x l P1 P2 P3 312 012 24 3 3 Thi gian ch ca tt c cc tin trnh l : a/ 48s b/ 47s c/ 30s d/ 25s p n a 18/ Cho thut ton iu phi vi cp u tin v khng c quyn, vi bng sau: Tin trnh u tin Thi im vo RL Thi gian x l P1 P2 P3 312 012 24 3 3 Thi gian ch ca tt c cc tin trnh l : a/ 8s b/ 7s c/ 9s d/ 5s p n a 19/ Khi mt tin trnh c to ra m b nh cha ch n s c chn vo danh sch : a/ Danh sch tc v(Job list) b/ Danh sch sn sng(Ready list) c/ Danh sch ch (waiting list) p n : a Chng 3 : Lin lc v ng b tin trnh (8 cu) 1/ Cu no sau y pht biu khng chnh xc: a/ Tin trnh x l tn hiu theo cch ring ca n b/ Tin trnh x l tn hiu bng cch gi hm x l tn hiu c/ Tin trnh c th trao i d liu d/ Tin trnh c th thng bo cho nhau v mt s kin e/ Cu c,d ng6|MichaleKin g

Email: ductrong90ictu@gmail.com

Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net

p n : d 2/ Phng php nhanh nht trao i thng tin gia cc tin trnh a/ ng ng b/ Vng nh chia s c/ Trao i thng ip d/ Socket p n : b 3/ K thut no sau y khng th p dng hiu qu trong h thng phn tn a/ ng ng (Pipe) b/ Vng nh chia s c/ Trao i thng ip d/ Socket e/ Cu c,d l ng p n : e 4/ K thut no sau y l lin lc trc tip gia hai tin trnh a/ ng ng (Pipe) b/ Vng nh chia s c/ Trao i thng ip d/ Socket p n : a 5/ Khi gii quyt bi ton min ging, iu kin no sau y l khng cn thit: a/ Khng c hai tin trnh no trong min ging cng mt lc b/ Phi gi thit tc cc tin trnh, cng nh v s lng b x l c/ Mt tin trnh bn ngoi min ging khng c ngn cn cc tin trnh khc vo min ging d/ Khng c tin trnh no phi ch v hn c vo min ging p n : b 6/ Trong cc gii php ng b tin trnh sau, gii php no vi phm iu kin Khng c hai tin trnh cng trong min ging cng lc. a/ S dng bin c hiu b/ S dng lun phin c/ Gii php Peterson d/ Cu b,c l ng p n : a 7/ Trong cc gii php ng b tin trnh sau, gii php no gii quyt c vn truy7|MichaleKin g

Email: ductrong90ictu@gmail.com

Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net

xut c quyn trn cc my tnh c mt hay nhiu b x l chia s mt vng nh chung a/ Trao i thng ip b/ Monitor c/ Semaphone d/ Sleep v Wakeup e/ Cu a,b l ng f/ Cu b,c l ng p n : f 8/ Trong cc gii php sau, gii php no tin trnh ang ch nhng vn chim dng CPU a/ Sleep and Wakeup b/ Monitor c/ Semaphone d/ Busy waiting e/ Trao i thng ip p n : d Chng 5 : Tc nghn ( 5 cu) 1/ Trong cc bin php ngn chn tc nghn sau, bin php no d nh hng n vic bo v tnh ton vn d liu ca h thng: a/ Tin trnh phi yu cu tt c cc ti nguyn trc khi x l b/ Khi mt tin trnh yu cu mt ti nguyn mi v b t chi, n phi gii phng ti nguyn ang b chim gi, sau c cp pht tr li cng ln vi ti nguyn mi c/ Cho php h thng thu hi ti nguyn t cc tin trnh b kho v cp pht tr li cho tin trnh khi n thot khi tnh trng b kho. d/ Cu a v b ng e/ Cu b v c ng p n : e 2/ ngn chn tc nghn chng ta phi m bo ti thiu mt trong cc iu kin gy ra tc nghn khng c xy ra, trong cc iu kin sau iu kin no l kh c kh nng thc hin c : a/ C s dng ti nguyn khng th chia s b/ S chim gi v yu cu thm ti nguyn khng th chia s c/ Khng thu hi c ti nguyn t tin trnh ang gi chng d/ Tn ti mt chu k trong th cp pht ti nguyn p n : a 3/ Trong th cp pht ti nguyn, ti nguyn c th hin bng :8|MichaleKin g

Email: ductrong90ictu@gmail.com

Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net

a/ Hnh trn b/ Hnh thoi c/ Hnh vung d/ Hnh tam gic p n : c 4/ Trong th cp pht ti nguyn, tin trnh c th hin bng : a/ Hnh trn b/ Hnh thoi c/ Hnh vung d/ Hnh tam gic p n : a 5/ ngn chn mt tc nghn ch cn: a/ C s dng ti nguyn khng th chia s b/ S chim gi v yu cu thm ti nguyn khng th chia s c/ Khng thu hi c ti nguyn t tin trnh ang gi chng d/ Tn ti mt chu k trong th cp pht ti nguyn e/ Mt trong cc iu kin trn khng xy ra p n : e Chng 6 : Qun l b nh (17 cu) 1/ a ch thc t m trnh qun l b nh nhn thy v thao tc l: a/ a ch logic b/ a ch vt l c/ Khng gian a ch d/ Khng gian vt l p n : b 2/Tp hp tt c a ch o pht sinh bi mt chng trnh gi l: a/ Khng gian a ch b/ Khng gian vt l c/ a ch vt l d/ a ch logic p n : a 3/ Vo thi im no sau y tin trnh ch thao tc trn a ch o, khng bao gi thy c cc a ch vt l a/ Thi im bin dch b/ Thi im np c/ Thi im x l9|MichaleKin g

Email: ductrong90ictu@gmail.com

Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net

d/ Cu a,b l ng p n : c 4/ Trong vic cp pht vng nh lin tc cho tin trnh, m hnh no cho php di chuyn tin trnh trong b nh sau khi np : a/ M hnh Linker-Loader b/ M hnh Base-Limit c/ C hai cu u ng d/ C hai cu u sai p n : a 5/ Thut ton chn on trng tho mn nhu cu cho mt tin trnh (trong phn on vng nh ) a/ First-fit b/ Best-fit c/Worst-fit d/Khng cu no ng p n : d 6/ Hin tng phn mnh l : a/ Vng nh b