Transakční analýza

 • View
  37

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Transakční analýza. Veronika Kavková & Marek Malůš. Vo co de ?. poradenský a psychoterapeutický přístup vychází z PA slučuje kognitivní, emocionální, behaviorální a fyzické rozměry myšlenky TA rozpracoval americký psychiatr Eric Berne v pol. 50.let 20.století. Kdo s kým ?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Transakční analýza

 • Transakn analzaVeronika Kavkov & Marek Mal

 • Vo co de ? poradensk a psychoterapeutick pstup

  vychz z PA

  sluuje kognitivn, emocionln, behaviorln a fyzick rozmry

  mylenky TA rozpracoval americk psychiatr Eric Berne v pol. 50.let 20.stolet

 • Kdo s km ? zakladatel Eric Berne (1910 1970) byl inspirovn:

  1.) Paul Federn (psychologie ega) viz. koncept stav ega

  2.) Erik Erikson (dleitost socilnch a vvojovch vliv na formovn osobnosti ) viz. koncept ivotnho scne

 • Eric BernePaul FedernErik Erikson

 • Pohled na lovka kad lovk me myslet (schopnost uit se i schopnost mnit se)

  lid mohou dlat rozhodnut a utvet svj osud

  kad m odpovdnost sm za sebe

  autonomie (spontnnost, uvdomovn si a provn blzkosti)

 • Zkladn koncepty TA analza osobnosti: model stav ega

  analza komunikace: transakce

  analza komunikativnch vzorc: psychologick hry

  analza ivotnho plnu: ivotn scn

 • Stavy ega jedna a tat osoba se vnm rznmi zpsoby provn, kter ovlivuj mylen, ctn a k nim se vztahujc chovn.

  stavy ega jsou jednotky provn, obsahuj mylen, ctn a chovn, kter dohromady tvo ucelen tvar

  existuj 3 stavy ega: Rodi, Dt a Dospl

 • Rodi V Rodii jsou nahrny vechny domnnky, pravidla a zkony, kter dt slyelo od rodi a vidlo v jejich ivot. Mnoho rodiovskch dat se projevuje v souasnm ivot v kategorii jak se co dl Berne rozliuje ve funknm modelu rodiovsk stav ega na Kritickho a Peujcho Rodie. Peujc Rodi je asto chpn ist pozitivn, ale m i negativn aspekt nap. pehnan ochraujc postoj vi dtem (p. moje babika) Kritick Rodi bv naopak mnohdy chpn negativn, protoe kritika m v na ei negativn konotaci. P. pozitivnho Kritickho Rodie me bt nap. otcv vrok k dtti: Stj, jede auto! (p. J)

 • Dt Dt je pozstatkem vnitnch duevnch stav lovka v dtstv. V negativnm smyslu se jedn o pocity bezmoci a strachu, provinilosti, protestu a snahu pekonat pocit mncennosti. V kladnm smyslu m Dt i pozitivn strnky jako jsou zvdavost, tvoivost, spontnnost, pn vdt, dotkat se, zkoumat a nezkaen schopnost provat. Dtsk egostav rozliujeme na Dt Svobodn a Reagujc a na Dt Pizpsoben Pojem Reagujc Dt zahrnuje jak pozitivn tak negativn aspekt (p. poslunost X rebelie), zatmco Pizpsoben Dt je zpravidla chpno jako nco pozitivnho. (p. opt J)

 • Dospl Zpracovv a hodnot informace na zklad sv vlastn zkuenosti a vlastnho rozumu. Li se od stavu Rodie, kter tvo soudy na zklad npodoby, ale i od stavu Dtte, kter reaguje na zklad cit a nedovede dostaten diferencovat. Dospl si dovede uvdomit i jednotliv stavy J. (p. J)

 • Diagnostika stav ega (slova) Rodi - dobr/patn, m se/nem se, mus/nesm, vdycky/nikdy, pamatuj si, opova se... Dt - chci/nechci, citoslovce, nemohu, pro?, vm,ctm, to je divn, to nen mon, bojm se, e... Dospl - jak, kde, kdy, co, praktick, mon, zajmav, zjistit, dlat, rozvaovat, rozumn, eln

 • Diagnostika stav ega (hlas) Rodi - zaujat, kritick, uklidujc chlcholiv, pesvdujc

  Dt - uvolnn, stsnn, vbojn, vzlykav, dajc, mazliv, koketn, parodujc

  Dospl - vcn, klidn

 • Diagnostika stav ega (vraz/gesta) Rodi - rozeven nru, vldn smv, zamraen tv, zdvien prst Dt - nebrdn, naivn, vesel, smutn, ztracen, spontnn, bystr, dychtiv, pekvapen, aha-moment, vtzn Dospl - pemliv, bdl a inil, vstcn, oteven; gesta sporn naznaujc pidrovn mylenek

 • Diagnostika stav ega (postoje) Rodi - peujc, dvajc, chpajc, kritick, posuzujc, autoritsk, moralizujc

  Dt - udiven, stujc, obrann, hrav, neukznn, manipulativn, drz, tvr, zahanben, podmiujc

  Dospl - pm, oteven, racionln, hodnotc fakta (ad rem, ne ad hominem)

 • Transakce (teorie komunikace) nejmen komunikan jednotka, kter sestv ze zprvy vyslajcho (stimulu) a reakce pijmajcho (reakce).

  stimul a reakce mohou bt tak neverbln

  umouje pochopit nejen to, jak vnitn svt ovlivuje interakce s druhmi, ale umouje pochopit i samotn interakce.

 • Druhy transakc komplementrn (funguje nm to) zken (trochu zmatek v rolch, v egostavech) latentn nebo skryt (viz. nap. dvojn vazba) angulrn (s pidruenm vznamem)

 • Komplementrn transakce RODDODDORORodiovsk sdruen

 • Komplementrn transakce RODDODDORODospl dohoda

 • Komplementrn transakce RODDODDOROPojte pane, budeme si hrt

 • Komplementrn transakce RODDODDOROPirozen paternalismusBojm se.Pomohu ti.

 • Latentn, dvojsmysln nebo skryt transakce RODODDODROSkryt zprva ke vztahu od D k D, nap. pi flirtu.oteven zprvalatentn zprva

 • Angulrn transakce RODODDODROTerapeut: Nebude lehk vm pomoci, ale kdy se mnou budete dobe spolupracovat, pjde to.

 • Analza transakceAnalza jednotlivch transakcZe kterho egostavu osoba vysl?Na jak egostav pijmajcho se vyslajc obrac?Z jakho egostavu reaguje pijmajc?Na jak egostav vyslajcho se obrac pijmajc?

 • Analza transakce 2Obsazen energi v DO, D nebo RO Vztahuj se obsahy a vraz k dan situaci a smuj rozhovor k jasnmu cli (aktivity Dosplho)? Psob obsahy a vraz jakoby se pehrval vnitn magnetofon a jsou trochu mechanick nebo odpovdaj vzanosti na roli (obsazen Rodie)? Mte dojem, e naslouchte dtti? Odpovdaj obsah a vraz mladmu vku ne nle osob, kter mluv (obsazen Dtte)?

 • Analza transakce 3Latentn a skryt transakce Zapadaj do sebe obsah s vrazem? D se vnmat podtn? A je spe dtsk nebo rodiovsk? Co k Vae intuice? Ctte se pi poslechu jasn nebo nejist a zmaten?Mte tendenci reagovat jinak, neli ten, kdo mluv, zejm oekv? Mte dojem, e ten, kdo mluv, chce nco jinho, neli k?

 • Analza transakce 4Komunikativn vzorce Dlouhodob paraleln komunikace beze zmny egostavu (odkazy na spolen vztahov rmce, riziko krcen si dlouh chvle, pevn pien rol). Peruen rozhovoru vlivem opakovanch zkench transakc. Jsou podprn nebo blokujc? (Znmky toho, e rozhovor je veden rebelujcm postojem, boj o moc.) Pouvn vech egostav: jsou nkter egostavy pli ast nebo jsou obchzeny i vbec nejsou postehnuteln? (Znmka toho, e jde o urit konstantn egostav nebo o vylouen egostavu.) Dal sekvence skrytch transakc (znmka toho, e jde o psychohry).

 • Psychologick hry hry jsou opakujc se vzorce chovn d se danmi pravidly jsou svou podstatou neupmn a neestn, vedou ke patnm pocitm X nejednoznan pojem hra, kter je vztahovn ke svobodn he dtte, kter pin poitek hry v sob obsahuj role pronsledovatele, obti a zachrnce a tyto role se mohou stdat clem teorie her je pedpovdt jak pravidla hry maj a zjistit pravdpodobnost a pravidla vztah v prbhu procesu lidskho rozhodovn viz. Berneho kniha Jak si lid hraj

 • Hry jsou nedlnou a dynamickou soust nevdomho ivotnho plnu - scne kadho jedince - slou k vyplnn asu pi ekn na jeho naplnn.

 • Pklady her KOUT KVLI TOB ANO, ALE (asi prvn hra popsan v TA) KOPNTE SI DO M U T MM TY DAREBKU DRAHOUEK MJ JE LEP NE TVJ (evolun prvn hra podle TA)

 • Jak nakldat s hrami? Vyhnout se he - nespolknout nvnadu Vzt hru jako pedmt diskuse Konfrontovat hru - peruit pedvdateln prbh Zapojit se do hry a analyzovat ji pozdji Nabdnout alternativu

 • ivotn scn nevdom ivotn pln vytvoen v ranm dtstv (5 6 letech)

  posilovn rodii

  postaven na rozhodnutch, k nim dolo v reakci na vnj vlivy a vnitn zranitelnost

 • 4 zkladn ivotn pozice Im not OK you are OK

  Im not OK you are not OK

  Im OK you are not OK

  Im OK you are OK

  srovnej s Anthony de Mello: J jsem osel Ty jsi osel

 • Vyuit TA psychoterapie scnov lba poradenstv rozvoj vnmavosti, schopnosti volit, osobn rozvoj, poslen autonomie vzdln zskn emonch a interpersonlnch dovednost organizace vuka efektivn komunikace, een systmovch problm

 • Terapeutick smlouva v TA (DO- DO)Jak zmny chce pacient doshnout ?Je takov kol reln? Je splniteln? Specifikovat zmnu v behaviorln rovin Jak se na zmnu dv pacientv RODI ?Jak bezpen se ct jeho DT? Jakou ochranu mu mohu poskytnout?Pro koho pacient zmnu podnik? Co bude stt tato zmna; nen to mnoho? Kdo mi v tom pome? Nejmn 5 aktivit, kter je teba udlat Vybrat prvn a zat s n TE Kontrola plnn, event. rekontrakt

 • Lid se narodili jako princov a princezny a ivot z nich udlal by. S pomoc terapeut a skupiny se mohou vrtit a bt zase princov a princezny. E. Berne

 • Pouit literatura Harris,T.A. (1997). J jsem OK, ty jsi OK. Praha: Pragma

  Hennig, G.,Pelz, G.(2008). Transakn analza, terapie a pora-denstv. Praha: Grada

  Honzk, R., Novotn, V. (1987). Jak se dobe ctit mezi lidmi. Praha: SPN

  Kratochvl,S. (2006). Zklady psychoterapie. Praha: Portl

  Lister-Ford,Ch.(2006). Transakn analza v poradenstv a psy-choterapii. Praha: Grada

  ********************************