14
3/7/2014 1 Tražnja novca. Brzina opticaja novca mr Damir Šehović Monetarna ekonomija Podgorica, mart 2014. 7. mart 2014 2 Sadržaj predavanja Teorijske osnove tražnje novca Kompleksna tražnja novca Tražnja novca i novčano tržište Ravnotežna i kratkoročna tražnja novca Pojam brzine opticaja novca Koncepcije brzine opticaja novca Faktori brzine opticaja novca Izvori promjena brzine opticaja novca

Traznja Novca. Brzina Opticaja Novca

Embed Size (px)

DESCRIPTION

n

Citation preview

 • 3/7/2014

  1

  Tranja novca. Brzina opticaja novca

  mr Damir ehovi

  Monetarna ekonomija

  Podgorica, mart 2014.

  7. mart 2014 2

  Sadraj predavanja

  Teorijske osnove tranje novca

  Kompleksna tranja novca

  Tranja novca i novano trite

  Ravnotena i kratkorona tranja novca

  Pojam brzine opticaja novca

  Koncepcije brzine opticaja novca

  Faktori brzine opticaja novca

  Izvori promjena brzine opticaja novca

 • 3/7/2014

  2

  7. mart 2014 3

  Teorijske osnove tranje novca 1

  Pod tranjom novca se podrazumijeva elja ekonomskih subjekata da dre odreenu koliinu novca

  Teorijski mogua rjeenja:

  1. Sistem tolerie nelikvidnost; 2. Banke automatski obezbjeuju likvidnost; 3. Transaktori u sistemu moraju biti likvidni.

  Tranja novca je ona koliina novca koja je transaktorima potrebna da bi mogli da odre svoju likvidnost pri datom nivou transakcija, odnosno dohotka

  7. mart 2014 4

  Tranja novca ima ne samo monetarni, nego i finansijski aspekt

  Monetarni aspekti tranje novca (sastoji se u tome da obim tranje novca odreuje koliko treba da se povea novana masa)

  Finansijski aspekt tranje novca (odnosi se na finansijsko prenoenje sredstava izmeu pojedinih ekonomskih subjekata)

  Kretanje tranje novca je mogue samo priblino odrediti na osnovu odreenih indikatora (nominalni drutveni proizvod)

  Kretanje nominalnog DP odraava kretanje tranje za transakcionim novcem, ukoliko se pretpostavi da su broj jedinica plaanja, kao i brzina opticaja novca konstantne veliine

  Stabilnost tranje novca

  Nemonetaristike Monetaristike teorije teorije

  Teorijske osnove tranje novca 2

 • 3/7/2014

  3

  7. mart 2014 5

  Teorijske osnove tranje novca 3

  Tranja novca = tranja novanog dohotka?!

  Tranja novca = tranja bankarskih kredita?!

  Glavni motivi za dranje novca

  Transakcioni Opreznosni pekulativni

  Zavisi od:

  a) obima transakcija odnosno dohotka

  b) institucionalnih faktora

  Zavisi od naina djelovanja trinih zakonitosti

  Ovaj motiv ima ofanzivni karakter obzirom da se dri novac da bi se aktivirao ako se pojave povoljni uslovi za kupovinu HOV

  7. mart 2014 6

  Kompleksna tranja novca 1

  I pored toga to monetarna teorija razlikuje razliite motive za dranje novca, ona se takoe bavi obuhvatanjem faktora koji utiu na formiranje ukupne tranje novca, pa se zbog toga govori o tzv. Kompleksnoj tranji novca

  Kompleksna (cjelovita) tranja novca je teorijski koncipirana kao dugorona, odnosno kao tranja novca koja postoji u stanjima ravnotee ekonomije

  Tranja novca je kompleksna funkcija, na koju utiu: 1. Nivo privredne aktivnosti (realni dohodak);

  2. Kamatne stope;

  3. Anticipirane stope inflacije;

  4. Niz institucionalnih faktora.

 • 3/7/2014

  4

  7. mart 2014 7

  Jedna od moguih formulacija kompleksne tranje novca:

  Kompleksna tranja novca 2

  Mt = a + bYt + cit + dPt + fm-1

  M realna tranja novca Y realni dohodak i kamatna stopa P anticipirana stopa inflacije

  7. mart 2014 8

  Tri osnovna faktora kompleksne tranje novca u razvijenim trinim ekonomijama su:

  1. Indikatori obima;

  Obim transakcija (tekui dohodak)

  Ukupna aktiva

  Permanentni dohodak

  2. Kamatne stope;

  3. Stope inflacije.

  Kompleksna tranja novca 3

 • 3/7/2014

  5

  7. mart 2014 9

  Tranja novca i novano trite 1

  Sutina je u tome da trini transaktori ne moraju da dre ukupne novane rezerve u vidu transakcionih depozita

  Stvaranje novanog trita omoguava dranje novca u dva osnovna institucionalna oblika, u vidu transakcionih depozita kao i u vidu kratkoronih HOV

  Pritom se kratkorone HOV lako pretvaraju u transakcioni novac na razvijenom finansijskom tritu

  7. mart 2014 10

  Jedan od osnovnih preduslova za nastanak i razvoj novanih trita je postojanje dovoljne akumulacije, koja e se plasirati u kratkorone HOV

  Novana trita u poetku nastaju na osnovu kratkoronih dravnih vrijednosnih papira, da bi kasnije profitabilnija preduzea mogla i sama da emituju HOV

  Teorijsku osnovu za koncept tranje novca u sistemu novanog trita dao je D.Tobin

  Tranja novca i novano trite 2

 • 3/7/2014

  6

  7. mart 2014 11

  Tobinova teorija se oslanja na Kejnsovu teoriju Finansijska aktiva (po Kejnsu): - novac - obveznice Tranja novca (po Kejnsu): - transakciona - pekulativna Tobinova inovacija je teza da osim novca i obveznica, u

  razvijenom kapitalizmu postoji itav niz finansijskih aktiva, tako da se glavni supstitucioni odnosi odnose na transakcioni novac i kratkorone HOV

  Na formiranje proporcije izmeu primarnih i sekundarnih rezervnih aktiva utie kamatna stopa i transakcioni trokovi

  Tranja novca i novano trite 3

  7. mart 2014 12

  Tranja novca i novano trite 4

  L1=La+Lt(Y1)

  L2=La+Lt(Y2)

  L3=La+Lt(Y3)

  L1

  L2

  L3

  L=La(i)+Lt(Y)

  L=L(i,Y)

  KRIVA UKUPNE TRANJE NOVCA

  L

  i

 • 3/7/2014

  7

  7. mart 2014 13

  Ravnotena i kratkorona tranja novca 1

  Gregory Chow razvija teorijsku osnovu za razlikovanje ravnotene (dugorone) od kratkorone tranje novca

  Ravnotena tranja novca se formira na bazi permanentnog dohotka (trendna vrijednost rasta dohotka)

  Kratkorona tranja novca se formira na osnovu ravnotene komponente i tekueg dohotka

  Odstupanja ravnotene od kratkorone tranje novca Chow prikazuje preko funkcija ravnotene i kratkorone tranje novca

  7. mart 2014 14

  Funkcija ravnotene tranje novca:

  M*t = b0 + b1At + b2Rt

  Funkcija kratkorone tranje novca:

  Mt Mt-1 = c(M*t Mt-1) + d(At At-1)

  Ravnotena i kratkorona tranja novca 2

  Mt kratkorona tranja novca

  M*t ravnotena tranja novca

  At aktiva u tekuem periodu

  R kamatna stopa

  At At-1 tednja (akumulacija)

  Bo, b1, b2, c, d - parametri

  Zakljuak: Prema ovom teorijskom modelu, na formiranje ravnotene tranje novca djeluju permanentni dohodak i kamatna stopa, dok se kratkorona tranja novca formira na bazi ravnotene tranje novca, uz odreena odstupanja

 • 3/7/2014

  8

  7. mart 2014 15

  E.Felge uvodi mehanizam parcijalnih usklaivanja, peko kojeg dolazi do pribliavanja kratkorone tranje novca ravnotenoj vrijednosti

  mt = mt-1 + Y (m*t mt-1)

  Ravnotena i kratkorona tranja novca 3

  mt tranja novca u tekuem periodu mt-1 tranja novca u prethodnom periodu m*t mt-1 razlika izmeu ravnotene tranje novca i tekue tranje novca u prethodnom periodu

  Na brzinu procesa parcijalnih usklaivanja tranje novca djeluju dvije grupe faktora, o emu je ve bilo rijei, i to kamatne stope i transakcioni trokovi

  7. mart 2014 16

  Brzina opticaja novca je parametar koji pokazuje kvantitativne odnose izmeu nominalnog drutvenog proizvoda i prosjenog stanja novane mase

  Vrijednost BON predstavlja jednu od bitnih determinanti potrebne koliine novca

  Stvarni efekat novane mase zavisi ne samo od veliine ve i od brzine opticaja novca

  Postoje znaajne razlike u mehanizmima formiranja promjena novane mase i promjena BON-a

  BON ima razliite vrijednosti u razliitim institucionalnim sektorima

  Stepen stabilnosti BON? (kejnzijanci VS monetaristi)

  Pojam brzine opticaja novca 1

 • 3/7/2014

  9

  7. mart 2014 17

  Pojam brzine opticaja novca 2

  Brzina opticaja novca je mjera vremena koja razdvaja akt prodaje od akta kupovine

  Brzina novca je vea ukoliko je razmak izmeu prodaje i kupovine manji

  Ekstremne vrijednosti brzine opticaja novca:

  a) Trampa (BON = ):

  Mt = T / V = T / = 0

  V - Brzina opticaja novca

  Mt - Potrebna koliina novca

  T - Obim transakcija

  b) Uopte ne dolazi do kupovine od strane biveg prodavca (BON = 0)

  7. mart 2014 18

  Koncepcije brzine opticaja novca 1

  Razlikuju se tri koncepcije brzine opticaja novca:

  1. Transakciona BON;

  2. Dohodna BON;

  3. Reciprona vrijednost dohodne BON.

 • 3/7/2014

  10

  7. mart 2014 19

  Koncepcije brzine opticaja novca 2

  Transakciona BON:

  Vt = T / M;

  Vt Transakciona BON

  T Obim novanih transakcija

  M Koliina novca

  Pokazuje koliko jedinica novanih transakcija se obavlja jedinicom koliine novca u opticaju

  7. mart 2014 20

  Koncepcije brzine opticaja novca 3

  Dohodna BON

  Vd = GNP / M Vd - Dohodna brzina opticaja novca GNP Bruto nacionalni dohodak po tekuim cijenama M - Koliina novca u opticaju Pokazuje koliko jedinica GNP-a opsluuje jedinica

  koliine novca u opticaju

 • 3/7/2014

  11

  7. mart 2014 21

  Koncepcije brzine opticaja novca 4

  Reciprona vrijednost dohodne BON (stepen monetizacije (likvidnosti) privrede):

  K = 1 / Vd = M / GNP Vd - Dohodna brzina opticaja novca GNP Bruto nacionalni dohodak po tekuim cijenama M - Koliina novca u opticaju

  Pokazuje koji dio GNP-a se dri u novcu, odnosno sa koliko se jedinica novane mase obavlja proizvodnja jedne jedinice GNP-a

  Koristi se kao indikator snadbjevenosti privrede novcem

  7. mart 2014 22

  Koncepcije brzine opticaja novca 5

 • 3/7/2014

  12

  7. mart 2014 23

  Faktori brzine opticaja novca 1

  Osnovni faktori koji djeluju na brzinu novanog opticaja su:

  1. Tehnika platnog prometa (savrenija tehnika-vea BON); 2. Decentralizacija (centralizacija) novanih sredstava (vea

  centralizacija vea BON); 3. Stepen sigurnosti priliva sredstava (dre se manja novana

  sredstva u posjedu to poveava BON); 4. Psiholoki faktori (znaajno djeluju); 5. Frekvencija u plaanjima (vremenski intervali isplate

  dohotka dugi smanjuje se BON); 6. Stabilnost privrede (stopa inflacije) (vea inflacija vea

  BON); 7. Politika stabilnost.

  7. mart 2014 24

  Faktori brzine opticaja novca 2

 • 3/7/2014

  13

  7. mart 2014 25

  Izvori promjena brzine opticaja novca 1

  Tri glavna izvora promjena brzine opticaja novca su:

  1. Cikline oscilacije privredne aktivnosti;

  2. Varijacije u monetarnoj politici;

  3. Institucionalne promjene u finansijskoj sferi

  (finansijske inovacije).

  7. mart 2014 26

  Cikline oscilacije

  a) Faza ekspanzije

  - U ekspanzivnim fazama ekonomskog ciklusa dolazi do poveanja BON-a

  b) Faza recesije

  - U recesionim fazama dolazi do smanjenja BON-a

  Izvori promjena brzine opticaja novca 2

 • 3/7/2014

  14

  7. mart 2014 27

  Efekti monetarne politike

  a) Restriktivna monetarna politika djeluje u pravcu poveanja BON-a

  b) Ekspanzivna monetarna politika djeluje u pravcu smanjenja BON-a

  Izvori promjena brzine opticaja novca 3

  7. mart 2014 28

  HVALA NA PANJI!!!

  [email protected]