Treca je sreca - III. gimnazija Zagrebgimnazija-treca-zg.skole.hr/upload/gimnazija-treca-zg/multistatic/...• Turistička geografija • Ljudska prava i građansko društvo • Sveci i blaženici Katoličke Crkve • Biblijska povijest

Embed Size (px)

Text of Treca je sreca - III. gimnazija...

 • III. gimnazija Zagreb, Kulanova 52

  godina90 TRADICIJEI USPJEHA

  Treca je sreca

  Na svjetskim kolskim prvenstvima s pet portskih ekipa

  Muka i enska koarkaka ekipa na Svjetskom kolskom prvenstvu u Poreu (svibanj, 2017.)

 • Mi moemo i znamo rjeavati i najvee probleme u kolstvu!

  Ravnatelj Martin Oroli dvanaest je godina radio kao profesor u III. gimnaziji, zatim dvanaest godina kao ravnatelj, a od 2004. do 2008. bio je pomonik ministra Dragana Primorca. Od 2008. ponovno je ravnatelj kole.

  Nastavniko vijee ini etrdeset i pet profesora meu kojima su etiri magistara znanosti, est profesora savjetnika, ak jedanaest profesora mentora i mnogo mladih profesora suvremena pristupa u radu s uenicima.

  Individualan pristup uenicima svim uenicima koji ostvaruju vrhunske rezultate za kolu, ali i izvan nje, koji pohaaju odreene zahtjevne programe izvan kole omoguujemo dogovaranje termina usmenog odgovaranja.

  Stalna suradnja s roditeljima omoguujemo tjedne konzultacije s razrednicima i predmetnim profesorima.

  Kabinetska nastava organizirana je u dvjema smjenama, a sve su uionice tehniki i didaktiki opremljene za pojedine nastavne predmete.

  Internetska rezervacija lektira u knjinici s preko 15000 knjiga.

  Idealan spoj uenja i zabave: organiziramo razredne izlete dva puta godinje jedini u Zagrebu slavimo Dan maturanata u kolskom dvoritu organiziramo zajedniku maturalnu veer svih maturanata proslavljamo Boi i Dan kole (31. svibnja) prigodnim

  kolskim kazalinim predstavama i portskim natjecanjima organiziramo dobrotvorni boini sajam uenicima portaima omoguujemo uspjeno kolovanje

  Ravnatelj Martin Oroli, prof.

  Martina Andraek, prve dvije plivake medalje za hrvatski kolski port osvojila je u travnju 2017. na Svjetskom kolskom prvenstvu u Budimpeti

  2

 • III. gimnazija opa i prirodoslovno--matematika gimnazija

  Upisujemo 140 uenika (pet razreda) u program ope gimnazije i 28 uenika (jedan razred) u program prirodoslovno- -matematike gimnazije (dva strana jezika).

  Kao prvi strani jezik ui se engleski, a kao drugi strani jezik njemaki, talijanski ili francuski.

  NASTAVNI PLAN

  RED

  OV

  NA

  NA

  STAV

  A

  Opa gimnazijaNASTAVNI PREDMET 1. RAZ 2. RAZ 3. RAZ 4. RAZ

  Hrvatski jezik 4 4 4 4I. strani jezik 3 3 3 3II. strani jezik 2 2 2 2Latinski jezik 2 2 - -Glazbena umjetnost 1 1 1 1Likovna umjetnost 1 1 1 1Psihologija - 1 1 -Logika - - 1 -Filozofija - - - 2Sociologija - - 2 -Povijest 2 2 2 3Zemljopis 2 2 2 2Matematika 4 4 3 3Fizika 2 2 2 2Kemija 2 2 2 2Biologija 2 2 2 2Informatika 2 - - -Politika i gospodarstvo - - - 1Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2Izborna nastava (vjeronauk/etika) 2 2 2 2Ukupno 33 32 32 32

  Prirodoslovno-matematika gimnazijaNASTAVNI PREDMET 1. RAZ 2. RAZ 3. RAZ 4. RAZ

  Hrvatski jezik 4 4 4 4I. strani jezik 3 3 3 3II. strani jezik 2 2 2 2Latinski jezik 2 2 - -Glazbena umjetnost 1 1 - -Likovna umjetnost 1 1 - -Psihologija - - 1 -Logika - - 1 -Filozofija - - - 2Sociologija - - 1 -Povijest 2 2 2 2Zemljopis 2 2 2 2Matematika 4 4 5 5Fizika 3 3 3 3Kemija 2 2 2 2Biologija 2 2 2 2Informatika 2 2 2 2Politika i gospodarstvo - - - 1Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2Izborna nastava (vjeronauk/etika) 2 2 2 2Ukupno 34 34 34 34

  Dodatna i dopunska nastava odrava se tijekom cijele nastavne godine:- pripremamo darovite uenike za dravna i meunarodna natjecanja,- pripremamo uenike treih i etvrtih razreda za ispite dravne mature,- pomaemo uenicima koji imaju potekoa u uenju odreenih predmeta.

  portski tereni za vrhunske rezultate

 • Najvie izborne i fakultativne nastave, izvannastavnih i izvankolskih

  aktivnosti u draviSvaki uenik moe izabrati neke od izbornih i fakutativnih predmeta. Omoguujemo uenje treeg stranog jezika u izbornoj nastavi ve od prvog razreda. ak 85% uenika ukljueno je u fakultativnu nastavu i izvankolske portske aktivnosti

  Njemaki jezik Talijanski jezik Francuski jezik Politika i gospodarstvo

  TZK Nogomet Rukomet Koarka Odbojka Plivanje Tenis Atletika

  TZK Stolni tenis Planinarstvo Badminton ah Vjebe za duh i tijelo

  Filmska kultura Novinarstvo Dramsko-scensko stvaralatvo Hrvatski na maturi Elementarna matematika Hortikultura Biologija Kemija Fizika Web dizajn i multimedija Turistika geografija Ljudska prava i graansko drutvo Sveci i blaenici Katolike Crkve Biblijska povijest Humane vrednote i prva pomo Zborsko pjevanje

  Natjecanje Best in English

  Fakultativna nastava Humane vrednote i prva pomo

  IZBO

  RNI

  PRED

  MET

  I

  FAKU

  LTAT

  IVN

  I PRE

  DM

  ETI

  4

 • kolski portski klub meu najboljima u Hrvatskoj

  IZBO

  RNA

  I FA

  KULT

  ATIV

  NA

  NA

  STAV

  A I

  PRO

  JEKT

  I

  Organiziramo kolsku nogometnu i koarkaku ligu.

  Na vie od 10 000 m kolskih portskih terena nalazi se:

  - atletska staza- tri malonogometna/rukometna igralita- veliko nogometno igralite- tri koarkaka igralita- odbojkako igralite- tenisko igralite- etiri igralita za stolni tenis

  Skijaka ekipa s profesorom Antonijem Periem

  III. gimnazija kola koja promie zdravlje

  Od ove godine III. gimnazija ukljuena je u pokusni projekt razvoja nove platforme Hrvatske mree kola koje promiu zdravlje (SHE platforma). Projekt zajedno provode

  Hrvatski zavod za javno zdravstvo i AZOO. Osnovna je ideja da cijela kola na strukturiran i sustavan nain obraa panju na zdravlje i dobrobit uenika i kolskog osoblja.

  Veer matematike posveena zdravoj prehrani

  Planinarimo na fakultativnoj nastavi

  Mi mladi s temom broja Vrijeme je za zdravlje predloen za dravnu smotru LiDraNomimladi

  List III. gimnazije | Zagreb | veljaa 2017. | godina LIX. | broj 1

  08

  Tema broja:

  Vrijeme je za zdravlje

  Intervju sa

  Zvonimirom Bobanom

 • Devedeset godina tradicije i uspjehaIII. gimnazija utemeljena je 1922. godine u prostoru dananjeg Muzeja Mimara, a od 1936. godine nalazi se u Kulanovoj ulici. Mnogi bivi uenici i danas vrlo aktivno sudjeluju u ivotu kole kao lanovi Kluba III. gimnazije koji je osnovan 1997. godine.

  U III. gimnaziji stasali su mnogi slavni znanstvenici, umjetnici i portai

  Zvonimir Boban, nogometa

  Ivan Herceg, glumac

  Davor Dretar, novinar

  Marijo Monik, gimnastiar

  Draan Jerkovi, nogometa

  Stjepan Peri, glumac

  Mladen Bodalec, glazbenik

  Vladimir Krpan, pijanist

  Ivica erfezi, glazbenik Zlatko Crnkovi, glumac i prevoditelj

  Luj Pintari, umjetnik Stjepan Mihaljinec, glazbenik

  6

 • POV

  IJES

  T K

  OLE

  Branka Cvitkovi, glumica Jura Stubli, glazbenikIvan Zvonimir iak, predsjednik HHO-a

  Duan Damonja, kipar

  Ivica Blaiko, novinar Mladen Kuec, novinarVladimir Kranjevi, dirigent eljko Malnar, publicist

  Hrvoje Hitrec, knjievnik Vili Matula, glumaceljko Rohatinski, guverner HNB-a

  Zlatko Kranjar, nogometa

  Ivan Kuan, knjievnik Oto Reisinger, karikaturistMirko Fodor, novinar Milan Rakovac, knjievnik

 • Trea moe biti samo prva!

  Nika uar s mentorom, profesorom Ilijom Bariiem, na

  Dravnom natjecanju iz hrvatskog jezika

  Urula Kokor, Karlo Kosalec, Marcela Mikuli i Robert ili na Dravnoj smotri projekata

  iz podruja graanskog odgoja i obrazovanja

  Stjepan Doli i Martin evenica na Dravnom natjecanju iz kemije s

  mentoricom, profesoricom Ksenijom Bedekovi

  Dramska skupina na

  Dravnoj smotri

  LiDraNo 2017.

  Ve godinama njegujemo pozitivan natjecateljski duh, a nai se uenici natjeu unutar svih predmetnih natjecanja i postiu izvanredne rezultate.

  Dravna natjecanja 2017.

  HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA KEMIJA LOGIKA INFORMATIKA VJERONAUK GRAANSKI ODGOJ LIDRANO:

  SKUPNI SCENSKI NASTUP KOLSKI LIST MI MLADI PREDLOEN

  TZK - KOARKAICE

  8

 • USP

  JESI

  U O

  VOJ

  KOLS

  KOJ G

  OD

  INI

  Na dravnim natjecanjima iz devet predmeta

  Dominik Cvetkovski s mentoricom Darkom Sudarevi na Dravom natjecanju iz informatike

  Prvakinje drave u koarci s profesoricom Anom ai

  Petar Mihaljevi (Dravno natjecanje iz matematike) s mentoricom Zrinkom Korbar

  Filip koro, Kristijan Juki, Filip Rustan te Nika uar

  s mentorom Stjepanom Pavekom na Vjeronaunoj

  olimpijadi

  Martin evenica i mentor, profesor Petar Runje, na

  Dravnom natjecanju iz logike

 • 10

  Na devet svjetskih prvenstavaCipar (Famagusta), 2013. koarkaice este na svijetu

  eka (Karlovy Vary), 2013. atletiari jedanaesti na svijetu

  2013. poeo je nezaustavljiv pohod portskih ekipa III. gimnazije na svjetskim kolskim natjecanjima. Osvajanjem titule dravnih prvakinja u kolskoj godini 2011./2012. nae su koarkaice izborile svoj nastup na Svjetskom kolskom prvenstvu odranom na Cipru. Osvajanjem estog mjesta ve tada su pokazale da spadaju u sam vrh svjetske kolske koarke. Iste godine, nakon osvajanja titule dravnih prvaka, i nai su atletiari sudjelovali na Svjetskom kolskom prvenstvu iz atletike u ekoj. Plasirali su se na odlino 11. mjesto.

  Atletiari na Svjetskom kolskom prvenstvu

  Koarkaka ekipa

  Koarkaice u trenutcima predaha na plai

  Koarkaice na Cipru

 • SVJE

  TSKA

  KO

  LSKA

  PRV

  ENST

  VA

  Francuska (Limoges) i Kina (Wuhan), 2015.S tri portske ekipe

  na svjetskim prvenstvima

  2015. godine portai III. gimnazije nastavljaju svoje fantastine uspjehe: kao prvaci drave nai koarkai i koarkaice predstavili su Hrvatsku na Svjetskom kolskom koarkakom prvenstvu u Francuskoj. U konkurenciji 32 kolskih ekipa iz cijeloga svijeta koarkaice su osvojile 8. mje