Tria CGT per a lluitar

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Publicació promocional editada per a la Confederació General del Treball en format tabloide. Disseny & Il·lustració: manoli'n (La Ciutat Invisible SCCL)

Text of Tria CGT per a lluitar

 • Perqu som t

  reballadors

  i treballado

  res com tu.

  Som gent corrent

  , que depenem de

  l nostre treball per

  viure.

  Som les persones

  que cada dia ens t

  robem al lloc de tr

  eball o al nostre ba

  rri o vila. Som els

  que patim plegats

  les retallades, les r

  ebaixes salarials, la

  precarietat, la tem

  poralitat, latur i la

  destrucci de les

  pensions.

  Perqu volem

  fer un sind

  icalisme asse

  mbleari, par

  ticipatiu

  i horitzonta

  l, mitjanant el qua

  l, amb lesfor col

  lectiu i lajuda m

  tua, puguem plant

  ar cara

  a una patronal cad

  a cop ms prepote

  nt i insaciable. I pe

  rqu creiem que a

  quest sindicalisme

  ha de lluitar tamb

  contra el masclism

  e i el racisme, a la

  feina i fora daques

  ta.

  Perqu volem

  fer un proje

  cte sindical o

  n hi tinguem c

  abuda

  totes i tots

  els treballa

  dors, les precri

  es, aturades o les

  persones immigr

  ades.

  Perqu volem con

  struir entre totes u

  n sindicalisme que

  no vengui drets s

  in que els defens

  i, on no hi tingui

  cabuda cap casta

  sindical, ni cap pr

  ivilegi ni cap pact

  e vergonys fet a

  lesquena de la gr

  an majoria.

  Perqu

  hem de mobi

  litzar-nos m

  s enll del

  nostre

  centre de t

  reball. Perqu he

  m destar plantant

  cara arreu, all on

  sespeculi amb

  els nostres drets

  a lhabitatge, la sa

  nitat o leducaci..

  . Defensant tots i c

  adascun dels nost

  res drets socials.

  no to

  ferim que de

  leguis

  en uns pocs

  la gesti de

  ls interess

  os de molts

  .

  Et proposem un s

  indicalisme reivind

  icatiu, dassemblea

  , transparent,

  en el qual, per la v

  ia de la lluita collec

  tiva i la solidaritat,

  defensem plegades

  els nostres drets.

  Ha arr

  ibat lhora d

  organitzar-

  nos a la fein

  a

  i de mobilitza

  r-nos al car

  rer. El sindicalis

  me pactista de C

  COO i UGT

  ens ha portat a u

  n carrer sense

  sortida, a deixar

  que negocin en

  el nostre nom, a l

  es nostres esque

  nes,

  retallades en el te

  rreny laboral i soc

  ial. Sha acabat e

  l temps del sindic

  alisme de despat

  xos i de gestoria

  .

  Sha acabat el tem

  ps del sindicalism

  e que diu una cos

  a i desprs en fa

  una altra.

  Sha acabat el tem

  ps del sindicalism

  e que ens ven co

  m a inevitables a

  comiadaments o

  baixades de sou

  .

  Hem dit prou

  . Milers i milers de n

  osaltres hem om

  plert els carrers

  i les places reclam

  ant un nou mn,

  basat en la solida

  ritat i el suport m

  utu. I aquesta on

  ada de mobilitzac

  ions tamb pene

  tra als nostres ce

  ntres

  de treball, dins d

  els qual hi ha gen

  t que porta mass

  a temps passiva

  i submisa.

  Cada vegada som

  ms els i les que

  creiem que la C

  GT s una eina p

  er a alar la veu,

  participar i defini

  r honesta i

  collectivament el

  nostre futur i el

  de generacions p

  roperes. Si ning

  treballa per tu, q

  ue ning no decid

  eixi per tu.

  www.cgtcatal

  unya.cat

  Assegudes al

  sof noms

  aconseguim

  veure com an

  em perdent d

  rets!

 • sense professionals del sindicalisme, sense gent que visqui dels i les treballadores, un sindicat de gent com tu, que estem cansats i cansades que ens explotin, que ens retallin drets i que decidim lluitar.

  on les decisions les prenem les afiliades i afiliats i no cap estructura dalliberats. La gesti dels diferents conflictes i situacions les prenem en lmbit del propi problema, ja sigui lempresa, el sector o el territori.

  que creu en les assemblees de treballadores i treballadors i que les considera lespai principal de presa de decisions. Per aquesta ra, preferim promoure i potenciar les assemblees de treballadores i treballadors per sobre els comits dempresa i entenem que aquestes han de ser el lloc on es decideixin les mesures que ens afecten.

  que no fa del comit dempresa o de la junta de personal un lloc on les delegades i delegats, un cop escollits, tenen carta blanca per decidir el que vulguin, sense cap control (com passa actualment tamb en els parlaments, ajunta-ments, etc.). Les delegades sn una treballadora ms, en peu digualtat amb la resta.

  TrIEM CGT PErQU Som un Sindicat...

  TrIeM lLUITAr PER GUANYARQue no ens venguin cap moto. Les treballadores i tre-

  balladors noms hem aconseguit millorar les nostres

  condicions de vida a travs de la lluita. La patronal, per

  voluntat prpia, no cedir part dels seus privilegis.

  Quan ho han fet, ha estat perqu no han tingut cap

  ms remei. Lexperincia ens ho demostra. Si lluites

  pots vncer, si no lluites ests perduda.

  sense empreses, que no es lucra amb cursos de formaci, que no rep diners per signar acomiadaments. Simplement som una organitzaci de trebal-ladores i treballadors.

  que defensem de manera contundent i sense ambigitats les pensions pbliques, i no promovem els plans de pensi privats ni tenim empreses que gestionin fons de pensions.

  que no signem ni validem acomiadaments. No acceptem que una treballadora o treballador participi en lacomiadament dun altre, per interessos de lempresari. Per aix, no signem cap ERO i lnic pacte que acceptem s aquell que impliqui la seva retirada.

  que promovem la lluita, en comptes de buscar sempre pactes. Sabem que els interessos dels empresaris i dels actuals governs van en contra de la classe treballadora. En conseqncia, a cada situaci concreta busquem la manera que siguin els nostres els que sacabin imposant.

  Atos La multinacional del sector de la informtica ha enretirat la proposta dERO que pretenia fer, 149 acomiadaments, amb loposici ferma de CGT men-tre CCOO estava disposada a arribar a un pacte.

  Federal Mogul (antiga Honeywell) Empresa del sector de lautombil que ha hagut dindemnitzar cada cop ms treballadors per infringir reiteradament la nor-mativa sobre exposici a lamiant, grcies a les accions de la secci sindical de CGT.

  FUNOSA Empresa del metall de lAnoia que, amb el paper molt actiu de CGT, ha aconseguit aturar 2 EROs. Tamb han aconseguit que sarribi el 100% del salari des del 1r dia dembars i 5 mesos addicionals de lactncia, per no exposar les treballadores a productes txics.

  Hospital de Bellvitge La lluita conjunta de venes i vens, treballadores i treballadors, i pacients ha aconseguit evitar el tancament de diverses plantes daquest hospital que dna servei a ms d1,5 milions de persones. En el marc de la Junta de Personal, CGT hi ha tingut un paper molt actiu.

  FNAC Una sentncia judicial, obliga lempresa a derogar la retallada en les condi-cions laborals de les seves treballadores i treballadors. La vaga del 23 dabril a la FNAC-El Triangle, convocada per CGT, havia tingut una mplia repercussi en lopini pblica

  Neteja viria de Vilanova i la Geltr La lluita de les treballa-dores i treballadors ha aconseguit que lempresa Valoriza tiri enrere la pretensi de rebaixar els sous lany 2015. Les vagues de lany 2013, van evitar que la subcontracta acomiads treballadores quan lajuntament va reduir limport del conveni. En el comit dempresa hi ha majoria absoluta de CGT.

 • TrIEM CGT PErQU Som un Sindicat...que practica la solidaritat i el suport mutu. Perqu considerem que la fora del collectiu pot ms que cada persona pel seu compte. Perqu les nostres lluites no se centren noms en cada centre de treball, empresa o ad-ministraci com un lloc allat de la resta. Perqu sabem que per canviar lactual sistema econmic i de govern cal la fora del conjunt del poble, del conjunt de la classe treballadora.

  que promou lacci directa. No ens quedem tancats negociant en els despatxos dels directius ni ens limitem al treball institucional. Practiquem la lluita, busquem fer realitat la fora que tenim les treballadores i els treballa-dors quan ens unim.

  que no ens preocupem noms per les treballadores i treballadors fixes i amb antiguitat en una empresa. Tamb volem ser una eina de llui-ta per les treballadores i treballadors precaris, les persones que treballen en subcontractes, o amb contractes temporals, de les autnomes o simplement sense contracte.

  perqu la CGT lluitAtant A dins com forA delS Comits demprEsaNo creiem en el model sindical representatiu, en el que

  alguns volen que les treballadores i treballadors noms

  participem quan sens crida a votar, cada quatre anys,

  per a triar el Comit dempresa i/o la Junta de Personal.

  Que defensa fermament que tothom tingui els mateixos drets, tamb

  en el mn del treball: les dones, les persones immigrades i els joves. En aquest

  sentit, considerem que cal donar el reconeixement laboral a les tasques de cura,

  feina desenvolupada principalment per dones i immigrants.

  que vol canviar el mn. Sabem que lactual sistema econmic, el Capitalisme,

  s extremadament injust i noms beneficia a una petita elit grcies al treball de

  la gran majoria de la poblaci. I tampoc oblidem que lEstat empara lexplotaci i

  genera uns professionals de la poltica externs a la poblaci que la acabem vivint.

  Davant daix, defensem linternacionalisme en la lluita per una societat lliure,

  sense cap tipus dexplotaci ni opressi i on to