TROŠKOVNIK - IZGRADNJA UREĐAJA ZA PRERADU VODE

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prerada vode

Text of TROŠKOVNIK - IZGRADNJA UREĐAJA ZA PRERADU VODE

2. TROKOVNIK

SADRAJ: UVOD1. 2. 3. 4. 5. 6. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PRIPREMNI RADOVI GRAEVINSKO-OBRTNIKI RADOVI GRAEVINSKI RADOVI - niskogradnja STROJARSKI RADOVI ELEKTROTEHNIKI RADOVI

7. ZAVRNI RADOVI I OSTALI RADOVI 8. OPETOVANJE

OPE NAPOMENE Izvoditelj je duan o svom troku osigurati gradilite i graevinu od tetnog djelovanja vremenskih nepogoda, a zimi graevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi dolo do smrzavanja izvedenih dijelova i na taj nain do oteenja. Izvoditelj je duan izvesti pomona sredstva za rad kao to su skele, oplate, ograde, skladita, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor, itd., te poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne doe do nikakvih smetnji i opasnosti po ivot i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika. Nadzor za uvanje graevine, gradilita, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga, tako i ostalih kooperanata, pada u dunost i na teret izvoditelja radova. Izvoditelj je duan radove izvesti uz sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne doe do nikakvih smetnji i opasnosti po ivot i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika, odnosno smetnji ili oteenja susjednih objekata. Svaka eventualna teta koja bi bila prouzroena prolazniku ili na susjednoj graevini, cesti uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skele i sl., pada na teret izvoditelja, koji je duan odstraniti i nadoknaditi tetu u odreenom roku. Tako jedininom cijenom treba obuhvatiti i obnovu sruenih ograda, cestovnih propusta, rigola i rubnjaka, te kunih prilaza s propustima jaraka. Jedinine cijene pojedinih stavki trokovnika sadravaju trokove za posve dogotovljen rad tj. materijal, opremu, mehanizaciju, pomona sredstva kao to su voda, elektrina struja, alat, oplata, skela ili slino, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, ukljuivo s demontaom i otpremom s gradilita nakon zavretka radova, pristupne putove na radilite i dr. i za sve trokove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje. ienje i ureenje gradilita takoer je sadrano u jedininim cijenama. Prije davanja ponude izvoditelj radova mora obavezno pregledati projekte, temeljito obii trasu prije formiranja cijene, te zatraiti objanjenje za nejasne stavke i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije davanja ponude) dati svoje primjedbe, jer se kasnije primjedbe nee uzimati u obzir. Ponudom obuhvatiti potrebne trokove na izradi dokumentacije u adekvatnoj stavci. Obraunavanje radova provodi se prema tehnikim normativima i njihovim dopunama. Za sluaj da opis pojedinih radova u trokovniku, po miljenju izvoditelja ili bilo kojeg zainteresiranog treeg lica nije potpun, izvoditelj je duan izvesti radove prema pravilima graenja i postojeim uzancama, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odtetu ili promjenu jedinine cijene dane u trokovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude. U sluaju nedovoljno li nejasno opisanog naina, vrijede obraunavanja prema graevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama. Za sav upotrijebljeni materijal mjerodavne su vaee hrvatske norme (HRN), a u sluaju nepostojanja redoslijedom EN, ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI. Iskop rova izvoditelj moe obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da e obraun biti proveden po idealnom profilu iz projekta, uz 100% razupiranja. Stavkama su obuhvaena i potrebna iznalaenja i potekoe kod mimoilaenja s postojeim instalacijama, ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta ugraenog materijala, zastoji kod ispitivanja i prespajanja cjevovoda, te osiguranje nedostatnih pristupnih putova.

Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvrene isporuke i odgovoran je za eventualno lo rad i lou kvalitetu dobave, bilo za nabavku iz trgovake mree ili od kooperanata. Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naroita panja obzirom na karakter graenja. Sve mora biti solidno izvedeno i ugraeni dijelovi moraju djelovati kao Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru jami izvoditelj radova. Izvoditelj je duan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala upotrijebljenih za izgradnju graevine, a prilikom tehnikog prijema graevine, sve izjave mora dostaviti investitoru na upotrebu. Sve izmjene u projektu, opisu radova i jedininim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. Isto vrijedi u sluaju pojavljivanja bilo kakvih nepredvienih okolnosti u toku graenja. Troak oko ispitivanja materijala pada na teret izvoditelja radova, tj. smatrati e se da je jedininom cijenom u danoj ponudi izvoditelj zaraunao i iznos za ispitivanje. Izvoa je duan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, pravilima struke i vaeim zakonima, propisima i normama, te uputama proizvoaa materijala i opreme.

Red. br.

OPIS

Jedinica mjere

Koliina

Jedinina cijena

Ukupna cijena

1.1.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJAIzrada izvedbenog projekta nakon provedenog natjeaja i odabira opreme, prema strukama . Obraun komplet u potrebnom broju primjeraka. - arhitektonski projekt - graevinski projekt - strojarski projekt - elektrotehniki projekt i NUS - geotehniki projekt zatite graevinske jame s dodatnom sondanom buotinom dubine 6 m ispod dna gra.jame (cca 14m') Komplet

2.

Ishoenje suglasnosti projektanata glavnog projekta o sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom . Obraun komplet u potrebnom broju primjeraka. - arhitektonski projekt - graevinski projekt - strojarski projekt - elektrotehniki projekt - geotehniki projekt zatite graevinske jame Komplet

3.

Izrada elaborata iskolenja graevine , te sve vezati poloajno i visinski na dravnu izmjeru . Ukljueni: zgrada ureaja talonica pristupni put sa stazama cjevovodi s oknima elektrini kabeli ograda (Iskolenje zatite jame, hortikulturnog ureenja, te unutranje instalacije vodovoda i kanalizacije po posebnim stavkama). Obraun komplet.

4.

Izrada prometnog projekta privremene regulacije prometa tijekom izvoenja radova s ishoenjem potrebne suglasnosti nadlene PU. Obraun komplet.

Red. br. 5.

OPIS Vrenje projektantskog nadzora prema Zakonu o prostornom ureenju i gradnji (NN 76/07. l. 178). Obraun komplet . - arhitektonski nadzor - graevinski nadzor - geotehniki nadzor ( zatita graevinske jame) - strojarski nadzor - elektrotehniki nadzor - tehnoloki nadzor Obraun komplet . Izrada projekta betona prema tehnikim uvjetima i propisima. Obraun po izraenom projektu.

Jedinica mjere

Koliina

Jedinina cijena

Ukupna cijena

6.

7.

Izrada plana i programa za pokusni rad postrojenja. Obraun komplet.

1. Projektna dokumentacija ukupno:

Red. br.

OPIS

Jedin. mjere

Koliina

Jedinina cijena

Ukupna cijena

2.1.

PRIPREMNI RADOVIRadovi na provoenju privremene regulacije prometa tijekom izvedbe graevine, a na temelju detaljnog elaborata regulacije prometa. Stavkom obuhvaena kompletna doprema i postavljanje opreme i prometnih znakova za oznaavanje i osiguranje gradilita u tijeku izvoenja radova na pristupnom putu i graevini. Obraun komplet.

2.

Iskolenje graevine ureaja za kondicioniranje, vodoopskrbnih i odvodnih cjevovoda s oknima, pristupnog puta sa stazom i drugih manjih objekata. Rad obuhvaa sve radove na snimanju, obiljeavanju i lociranju graevine situacijski i visinski, upisivanjem oznaka i osiguranja. Stavka se odnosi i na radove tijekom izvoenja u smislu obnove trase. Obraun komplet.

3.

Otkrivanje, te obiljeavanje postojeih podzemnih instalacija na trasi cjevovoda, kao to su kablovi HEPa i uzemljenja , plinovoda, vodovoda, a prema podacima odgovornih osoba nadlenih slubi pripadajuih institucija. Tijekom iskopa osobitu pozornost posvetiti da ne doe do oteenja instalacija. Obraun komplet.

Obraun po m2 obrasle povrine trase uz cestovne jarke . Obraun po stvarno izvrenim koliinama. - slabo obraslo 5. Sjea stabala u koridoru trase pristupnog puta sa usitnjavanjem, skupljanjem i odvozom na deponiju do 5 km. Obraun po komadu. do 10 cm 10-30 cm 6. Strojno vaenje panjeva, guranje do 30 m', utovar u kamion i odvoz na deponiju do 5 km. Obraun po kom stabala. 10-30 cm

m2

500,00

kom. kom.

10,00 10,00

kom.

10,00

Red. br. 7.

OPIS Pripremni radovi na ureenju gradilita prema Planu izvoenja radova (sukladno Zakonu o zatiti na rdau i Pravilniku o zatiti na rdau za privremena i pokretna gradilita).

Jedin. mjere

Koliina

Jedinina cijena

Ukupna cijena

- zatitina ograda oko graevinske jame - pomoni smjetajni objekti - prikljuci na postojee instalacije struje, vode i odvodnje - troak za struju - troak za vodu - zajednika zatitina sredstva - izrada temelja, montaa i demontaa dizalice - ostale mjere zatite na radu i posatvljanje oznaka opasnosti i obavijesti - postavljanje i demontaa skela s potrebnim projektom - postavljanje, najam, zbrinjavanje sanitranog vora (kemijski WC) - ostalo komplet Obraun komplet.

2. Pripremni radovi ukupno:

3. TROKOVNIK GRAEVINSKO OBRTNIKIH RADOVA SADRAJ:

I.

GRAEVINSKI RADOVI

I. I. I. I. I.

1. 2. 3. 4. 5.

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ELINE KONSTRUKCIJE IZOLATERSKI RADOVI

II.II. II. II. II. II. II. II. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

OBRTNIKI RADOVIFASADERSKI RADOVI LIMARSKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI - CRNA BRAVARIJA BRAVARSKI RADOVI - AL BRAVARIJA STOLARSKI RADOVI KERAMIARSKI RADOVI PODOPOLAGAKI RADOVI SOBOSLIKARSKO - LIILAKI RADOVI

III.

REKAPITULACIJA

OPI TEHNIKI UVJETI ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVEKod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova treba se u svemu pridravati TEHNIKOG PROPISA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE (NN