Truoc gia thanh kinh

  • View
    137

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://hoithanhkienbai.blogspot.com/

Transcript

  • 1. TRUOCGIATHANHKINH Sinh,1999 Kinh.Mia PhUc Mai,Lich Sir Quy1nThanh Hucrng h. nhThan htm org/Tai-Lieu/LS-Ki ://vn baptist. Trichngu6n: httpCo-d6cnhdntin ring Duc ChrlaTroi d6 dungnh0ngnguoi viCtnaytruoc gid d6 Tuy rdngco cd truyGn loi cOaNgdivd chinhNgdila tdc gid-c0a quy6nKinhThdnh. dat tin ni6t ta vdiquy6n s6chmd ch0ng khOng 16nguoivi6tla ai, co d6c nhOn quy6tring s&a "CdKinhTh6nhld ducvc Troi soid5n,co ich chosu dayd6, bd tr6ch, Duc Chria Ch0a (ll Ti-m6-th6 ta c6mcvn vi 3:16) th6 ch0ng tri,dqynguoitrongsu c6ngbinh" ta dir nhflnldnhloi NgaitrongKinhThdnh rdngsaunAychring co th6 bitxu6txu crla tai. niCn quy6n mQt s6chndodo mgtc6chtuongtan hon su hi6uOi6t 1 . N i m s ich l u ft p h 6 p : gid s6chS6ngthCkli,XudtEda Da s6 c6chQc cho rdngM6i-se vi6tc6cquy6n DAn dip{6 k!, L6-viky?', s6 ky vd PhucTruydnlu?tl kf , cdc sdchndyduEc vi6t Truy6n T. vdokhodngg ndm 1400 C.,tru0c khi6ngm5t.Doancu6icrlaPhqrc qua doi crlaMOi-se, 16duEc Gi0-su6, nguoi k6 vi crla c6 lu?tlg k! noivOsr.r 6ngvi6t. 2. CAcs6ch llch srl: 1375 C.,d6 T. 6ng li a. Gi6-su6 nguoivietsechmangt6n Ong, quadoi khodngg sdchn6yduoc hodntdt. cOng thoi di6mmd quy6n ld ta Oi6t b. Ngucri khOng rOai da vi6tCdcquanxet.Co 16 sdchndy cluEchodnt6t T.C.. vdodoi vuaSau-lohayDa-vitnim 1050-1000 nguoi cho ring c. Trudc gid c0a s6chRuto kh6ngduEc biet16,tuy nhi6nnhir3u Sa-mu-6n vi6tquy6nnAy.S6chduoc vi6tvdo doi vuaDa-vithay sau n0a da vl Cloan cu6icOas6chco d6 cOpd6nDa-vit. ld vi6t d. Sa-mu-6n nguoiCla hais6chmangt6n c0a6ng.C6cs6chnAyf6 taitu khiSa-mu-6n doi chod6nkhiAp-sa-l6n loqnvdondm975T.C.. ra n6i e. LUc dAunguoita chordngti6ntri Gi6-r6-mi vi6thaiquy6n sdchCdcVua. Cla VOsau ngucri tin ring co 16do mOt ta ti6ntri kh6ngduEc bietten,d6ngthcri vdi Gi6-r6-mi, l0cd6 qu6cBa-by-l6n chi6m vitit xdm vdo Gi6-ru-sa-lem ndm 5 8 7T .C . f. ThdytO16E-xo-ra nguoivi6tO6n ld sdchSrlr l, ll, E-xo-ra N6-h-mivdo ky vd cu6itne ki thu ndmT.C.(N-h6-mi gop phdnvdovicbi6nch6psdchN6co h 6 -mi o a n1 -7vd 1 1 -1 3 ). ong bdnKinh d Tr c6c Th6nh c6,4 sachndyla mQt.

2. g. Chungta kh6ngOi6t ai ld truoc gid cOaE-xo{6. S6chduEc vietvdo khodng rO 465 vuaA-su6-ru, T. C.. cu6idoi 3 . C 6 cs 6chth o vi n : s6chnAyduEcvi6tvdo biet ta a. Ch0ng khOng ai ld truocgidsdchGi6p.Quy6n ndm ndm2000T. C.,c6 nguoichoring sdchduEcvi6tvdo khodng khodng 95 0T . C .. Doqn72vit ngoai cdcdoqnsaudAy: tru b. Da-vitld truoc gid sdchThiThi6n, (nim 1500 C.);Doan50 vd T. vi6t; 127do Sa-10-m6n Doan90 crlaMOi-se 87-88do conch6uC642,44-49,84-85, doan73-83 A-s6pvit;C6c doan do (cirng conch6uC6-rO); Doqn89 do E-than vdi H6-man rOvi6t;Doan88 do nim 538T. C. noid6n sU bu6nthdm vdro duqc viCt viet.Thi Thi6n137la doAn cOanh0ngkd bi dayqua Ba-by-lOn ndm 6ng ld c. Sa-10-m6ntruoc gid s6chChim NgOn, vi6ts6chnAyvdo khodng DoAn vdo T. 970-931 C..D6n nim 720T. C., nguoita thr3m c6c doan25-29. soan. A-gu-rcr vdr vi6t doan31 do vua L6-mu-6n 30 do l0c dAo ld d. Sa-16-m6n nguoivi6ts6chTruyAn cungmQt voi Chdmng6nvdo hgc ndm970-931 C.. NhiAu gidchordngc6chdirngtu ng0 vAc6u T. khodng vin choOiet sacnduqc vitsauthoi giantr6n. vi6t nim 965T. C.. e. Nhdca cOng Sa-lO-m6n v?ro do 4. Citcs6ch dqi ti6n tri: a. Ti6ntri E-sai, conA-m6t,vi6tquy6nsdchmangt6n 6ng.S6chduEc vi6tviro T.C.. ndm740-700 ld 6ng b. Ti6ntri Gi6-r6-mi truoc gid cia s6chGi6-r6-mi, thuongdec chothcrkf ch6t hodnt6t s6chn6ysaukhiGi6-r6-mi Ba-rric chepl4i.Ba-r0c c0a6ngl?r n i m 5 8 5T .C .. hqcgid chold Gi6c. Ca thuongkhOng cqpd6nai ld nguoibi6nsoan.Nhi6u dO roi r6-mivi6tsdchnAyvdo ndm587 hay586T.C.truoc khi Gi6-ru-sa-lem vdo tay nguoiBa-by-|On. d. Ti6ntri E-x6-chi-6n nguoivietsachmangt6n OnghicdAnDo thaibi b5tlam ld phutir d Ba-by-16n. n5tOAu vuaGi6-h6-gia-kinb5tndm597T.C., l0c S6ch bi Gi6-r6-mi ti6ntri chod6n ndm573T.C. l?rm e. Tintri Da-ni-6n s6chmangtn Ong vi6t vdondm536T.C..Nhi6u hgcgidhodi nghivA di6mnAy. 3. 5. C6cs6chti6u ti6n tri: lirm a. Ti6ntri O-s6,con B-6-ri ti6ntri 40 nim tu nim 755- 715T. C.. Ongld ngucri s6chO-s. viet Vi vi6t con Ph6{hu-6n sdchGi0-6n. sdchkh6ngc6 dOcOpd6n b. Ti6ntri Gi6-6n, viet vi vua ndo n6n chfng ta kh6ngbiet16s6chCluEc trlcndo,c6 th6 vdo ndm T. 835-796 C. viet nguoichin d Th6-c6-ra sechA-m6tsaundm760T. C. c. Ti6ntriA-m6t, bi Gi-ru-sa-lemsupct6vdondm viet saukhithdrnh d. Ti6ntri Ap-dia sdchAp-dia 687T. C. vdo vi6t e. Ti6ntri Gi6-na, traiA-mi-tai sdchGiO-na ndm760T. C. con T. ldm nguoi M6-r6-s6t, ti6ntri tu ndm 750-687 C.. Ongvi6t f. Ti6n-tri Mi-ch6, sSch Mi-ch6. g. Ti6ntri Na-hum, viet vdo nguoiEn-c6t, sechNa-hum ndm612T. C. saukhi vd thdnhNi-ni-ve chi6m hrlydiet. bi vdo hiy Gi6-ru-sa-lem ndm587T.C., h. Ti6ntri Ha-ba-c0c v6 sr,r dietthdnh noi sdchduoc vi6tvdo ndm600T.C. khdiddnsqrsau noi i. A-gh6co nghiald vui v6, hoanlac.A-ghO ti6ntri ldmphAn khib! dayd Ba-by-lOn vd qu6vdo nim 520T.C.Ongvi6tsdchA-9h6. trd j. Xa-cha-ri, Ba-ra-chi, sdchXa-cha-ri ndm 520-475 T.C..C6 nguoi vi6t tu con thdmvdo 30-40nim sau bdi mQtnguoi kh6c cho ring doan9 d6n 14 Cluqc kh6ngrd tn. k. Ti6ntri Ma-la-chi vi6tquy6n da s6chmangt6n6ngvdo ndm450T.C. 6.Br5n s6ch ph0c 6m: a. Ch0ng kh6ngbi6ttruoc gidc0aMa-thi-o ai. Nhi6u ta l?r hqcgidchordngchinh Mathi-ovi6tsdchnAy, 16 c6 vdo nim 45 S.C.. quy6n b. Nhi6u nguoichordngMdcld truocgidcOa sdchmangt6n 6ng.Sdch ducyc vironh0ngndmcu6ic0athfp ni6n60. viet c. S6chLu-ca duoc vitchoTh6-6-phi-lo, quanLa-m6, nh0ngndmdAu mOt vdo c0athapni6n70 S.C.,c6 l do chinhOngLu-ca vit. d. Ch0ng kh6ngni6tai vietsechGiing.Co nguoichoGiing da vi6ts6chndy ta vdokhodng cu6ithe ky thu nh6t. 4. vu e. COng c5c su d6: Truoc gid c0a s6chCOng c6c sf d6 vd s6chLu-cald vq (Lu-ca), ndm70vdo mgt mQt duqc vitchoTh-6-phi-lo, quanLa-md, khodng80s.c. vit. 8. Tho tin Phao-16: s6chnAyd6udo Phao-16 C6c ndm56 hay57 S.C. I a. R6-ma, C6-rinh{6 vir ll duEcvi6tvdro duqc viCt ndo,c6 16ld vdo nim 53 S.C.hayla l0c ta Ga-ta-ti b. Ch0ng kh6ngOiet saud6 n0a. vir 6ng Phi-lip, duoc vl6tt