TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ …utc2.edu.vn/uploads/img/files/Lich thi hoc ky I nam hoc 2017- 2018... · 60 KVT207.3 3 Phan Lê Như Thủy 41 124

 • Upload
  vudan

 • View
  220

 • Download
  2

Embed Size (px)

Citation preview

 • STT M HPS

  TCGING VIN DY

  S

  SV

  XP

  TN

  G

  S

  SV

  LP HC PHN NGY THI GI THI PHNG THI

  3 ANHKTXD.3 3 Thi Th Xun H 20 20 Ting Anh chuyn ngnh-2-17-Lp XDD 60 02/12/2017 6-10 P501C2

  1 KCA201.4 4 Nguyn Duy Hng 24 46 C hc kt cu-1-17-lp 6 02/12/2017 8-10 P502C2

  2 KCA201.4 4 Nguyn Duy Hng 24 46 C hc kt cu-1-17-lp 6 02/12/2017 8-10 P503C2

  4 KCA201.4 4 Nguyn Duy Hng 29 84 C hc kt cu-1-17-lp 5 04/12/2017 6-7 P5E10

  5 KCA201.4 4 Nguyn Duy Hng 28 84 C hc kt cu-1-17-lp 5 04/12/2017 6-7 P9E10

  6 KCA201.4 4 Nguyn Duy Hng 28 84 C hc kt cu-1-17-lp 5 04/12/2017 6-7 P7E10

  7 MHT30.2 2 Trn Quang Hi Bng 11 11 Mng my tnh v Internet-2-14-(HL) 100 04/12/2017 8-9 P5E10

  9 ANHCT.3 3 H Th Thanh 28 28 Ting Anh chuyn ngnh-2-16-Lp cng trnh 05/12/2017 6-10 P502C2

  8 CNG02.4 4 Vn Quc Hu 44 44 K thut ch to my-2-16-Lp 1.1 (HL) 100 05/12/2017 8-9 P3E4

  10 KCA01.3 3 Phm Th Kiu 4 4 C hc kt cu F1-2-12-(HL) 1 06/12/2017 1-2 Ghp 503C2

  11 KCA01.3. 3 Phm Th Kiu 10 10 C hc kt cu F1-2-13-(HL) 100 06/12/2017 1-2 P503C2

  12 KCA201.4 4 Phm Th Kiu 40 80 C hc kt cu-1-17-lp 3 06/12/2017 6-8 P502C2

  ( HC K I NM HC 2017-2018 )

  LCH THI H CHNH QUY T 3

  TRNG I HC GTVTPHN HIU TI TP. H CH MINH

  S: 1958 / TB-HGTVT-PH.HCM

  CNG HA X HI CH NGHA VIT NAMc lp - T do - Hnh phc

  Tp. HCM, ngy 22 thng 11 nm 2017

  Page 1 of 8

 • STT M HPS

  TCGING VIN DY

  S

  SV

  XP

  TN

  G

  S

  SV

  LP HC PHN NGY THI GI THI PHNG THI

  13 KCA201.4 4 Phm Th Kiu 40 80 C hc kt cu-1-17-lp 3 06/12/2017 6-8 P503C2

  15 MXD209.4 4 Nguyn Vn Dng 24 24 My xy dng cu ng-1-17-Lp 1 1 07/12/2017 1-2 P503C2

  21 KVD45.3 3 V Th Hng 43 43 T chc qun l doanh nghip F2-1-17-Lp 1 1 07/12/2017 3-4 P201C2

  14 CAU14.3 3 H Vnh H 3 3 Cng trnh nhn to F2-1-15-Lp 1.1 (HL) 100 07/12/2017 6-7 Ghp 9E10

  16 MHT08.3 3 L Nht Tng 2 2

  Phn tch thit k thut ton-2-14-Lp (HL)

  Ghp Phn tch thit k thut ton-1-16-(HL)

  100 100

  07/12/2017 6-7 Ghp 9E10

  19 KCA201.4 4 Nguyn Duy Hng 32 63 C hc kt cu-1-17-lp 4 07/12/2017 6-7 P10E10

  20 KCA201.4 4 Nguyn Duy Hng 31 63 C hc kt cu-1-17-lp 4 07/12/2017 6-7 P9E10

  17 KCA201.4 4 Nguyn ng im 41 81 C hc kt cu-1-17-lp 1 07/12/2017 8-9 P10E10

  18 KCA201.4 4 Nguyn ng im 40 81 C hc kt cu-1-17-lp 1 07/12/2017 8-9 P9E10

  22 KCA201.4 4 Phm Th Kiu 41 82 C hc kt cu-1-17-lp 2 08/12/2017 8-10 P504C2

  23 KCA201.4 4 Phm Th Kiu 41 82 C hc kt cu-1-17-lp 2 08/12/2017 8-10 P503C2

  24 KCA07.2 2 Nguyn Duy Hng 2 2 C kt cu-2-13-(HL) 100 11/12/2017 1-2 Ghp 503C2

  25 KCA04.2 2 Nguyn Duy Hng 27 27 ng lc hc cng trnh-2-15-(HL) 100 11/12/2017 1-2 P503C2

  26 KCA02.2 2 Nguyn Duy Hng 2 2 C hc kt cu F2(BTL)-1-14-(HL) 100 16/12/2017 1-2 Ghp 503C2

  29 KBC210.3 3 Nguyn Vn Qung 26 51Ti chnh doanh nghip bu chnh vin thng-1-

  17-Lp 1 116/12/2017 1-2 P502C2

  30 KBC210.3 3 Nguyn Vn Qung 25 51Ti chnh doanh nghip bu chnh vin thng-1-

  17-Lp 1 116/12/2017 1-2 P503C2

  28 QTD227.3 3 ng Th Nga 41 41K ton qun tr trong doanh nghip giao thng

  vn ti-1-17-Lp 1 116/12/2017 3-4 P503C2

  Page 2 of 8

 • STT M HPS

  TCGING VIN DY

  S

  SV

  XP

  TN

  G

  S

  SV

  LP HC PHN NGY THI GI THI PHNG THI

  27 CKO208.3 3 Khc Sn 39 39 Cc h thng c in t trn t-1-17-Lp 1 1 16/12/2017 6-7 P503C2

  31 KCA03.2 2 Nguyn ng im 27 27 C s phng php PTHH-2-15-(HL) 100 18/12/2017 1-2 P10E10

  33 KTM21.4 4 Vn Quc Hu 35 35 Gia cng trn my iu khin s-1-17-Lp 1 1 18/12/2017 1-2 P9E10

  36 QHO201.3 3 Nguyn Vn Dng 38 76Quy hoch chi tit c s dch v vn ti th-1-

  17-Lp 1 118/12/2017 1-2 P8E10

  37 QHO201.3 3 Nguyn Vn Dng 38 76Quy hoch chi tit c s dch v vn ti th-1-

  17-Lp 1 118/12/2017 1-2 P7E10

  38 ANHB1TCQT.3 3 Bi Th Nga 24 24 Ting Anh B1 *-2-16-Lp 1.1 CA 57 82 18/12/2017 1-5 P2E10

  32 TTK204.2 2 An Tri Tn 35 35 iu khin my CNC-1-17-Lp 1 1 18/12/2017 3-4 P10E10

  34 KBC212.3 3 Nguyn Vn Qung 25 51Phn tch hot ng kinh doanh bu chnh vin

  thng-1-17-Lp 1 118/12/2017 4-5 P8E10

  35 KBC212.3 3 Nguyn Vn Qung 26 51Phn tch hot ng kinh doanh bu chnh vin

  thng-1-17-Lp 1 118/12/2017 4-5 P9E10

  39 KXD06.4 4 L Trng Tng 34 69nh mc k thut v nh gi SP XD-1-17-Lp

  1 119/12/2017 1-2 P502C2

  40 KXD06.4 4 L Trng Tng 35 69nh mc k thut v nh gi SP XD-1-17-Lp

  1 119/12/2017 1-2 P501C2

  47 QTD228.3 3 ng Th Nga 38 38Phn tch hot ng kinh t trong doanh nghip

  vn ti-1-17-Lp 1 119/12/2017 1-2 P503C2

  48 KVD56.2 2 V Th Hng 42 42 Qun l iu hnh chng trnh-1-17-Lp 1 1 19/12/2017 1-2 P504C2

  41 KVT204.3 3 Nguyn Th Hin 41 124 K ton dch v-1-17-Lp 1 1 19/12/2017 3-4 P502C2

  42 KVT204.3 3 Nguyn Th Hin 41 124 K ton dch v-1-17-Lp 1 1 19/12/2017 3-4 P503C2

  43 KVT204.3 3 Nguyn Th Hin 42 124 K ton dch v-1-17-Lp 1 1 19/12/2017 3-4 P504C2

  45 KXD22.3 3 Phm Ph Cng 23 46Phn tch hot ng khai thc cng trnh-1-17-

  Lp 1 119/12/2017 6-7 P501C2

  Page 3 of 8

 • STT M HPS

  TCGING VIN DY

  S

  SV

  XP

  TN

  G

  S

  SV

  LP HC PHN NGY THI GI THI PHNG THI

  46 KXD22.3 3 Phm Ph Cng 23 46Phn tch hot ng khai thc cng trnh-1-17-

  Lp 1 119/12/2017 6-7 P502C2

  44 VKS203.2 2 V Th Hng 41 41 K ton doanh nghip vn ti-1-17-Lp 1 1 19/12/2017 8-9 P501C2

  49 KCA05.3 3 Phm Th Kiu 11 11 Kt cu BTCT(BTL)-1-14-(HL) 100 20/12/2017 1-2 P501C2

  50 CKO09.4 4 Khc Sn 39 39Chn on, bo dng v sa cha t-1-17-

  Lp 1 120/12/2017 1-2 P503C2

  51 CPM10.3 3 Nguyn Th Hi Bnh 35 35Chuyn cng ngh phn mm-1-17-Lp

  CNTT20/12/2017 1-2 P504C2

  54 KXD08.4 4 L nh Thc 35 70T chc v qun l thi cng xy dng-1-17-Lp

  1 120/12/2017 3-4 P501C2

  55 KXD08.4 4 L nh Thc 35 70T chc v qun l thi cng xy dng-1-17-Lp

  1 120/12/2017 3-4 P504C2

  53 ANHCK.3 3 H Th Thanh 22 22 Ting Anh chuyn ngnh-2-16-Lp c kh 20/12/2017 6-10 P503C2

  52 KVD05.6 2 V Th Hng 41 41 Th trng ti chnh-1-17-Lp 1 1 20/12/2017 6-7 P504C2

  57 KXD19.4 4 L Trng Tng 23 46nh mc k thut v nh gi khai thc cu

  ng-1-17-Lp 1 121/12/2017 1-2 P502C2

  58 KXD19.4 4 L Trng Tng 23 46nh mc k thut v nh gi khai thc cu

  ng-1-17-Lp 1 121/12/2017 1-2 P501C2

  59 KTM219.3 3 Trn Vn Li 36 36H thng c in trong giao thng v cng

  nghip-1-17-Lp 1 121/12/2017 1-2 P503C2

  63 QTD225.3 3 ng Vn n 41 41 Qun tr cht lng sn phm-1-17-Lp 1 1 21/12/2017 1-2 P504C2

  60 KVT207.3 3 Phan L Nh Thy 41 124 Phn tch hot ng kinh doanh-1-17-Lp 1 1 21/12/2017 3-4 P501C2

  61 KVT207.3 3 Phan L Nh Thy 41 124 Phn tch hot ng kinh doanh-1-17-Lp 1 1 21/12/2017 3-4 P502C2

  62 KVT207.3 3 Phan L Nh Thy 42 124 Phn tch hot ng kinh doanh-1-17-Lp 1 1 21/12/2017 3-4 P202C2

  56 COT201.4 4 Nguyn Xun Trng 44 44 Thy lc-2-15-Lp 1.1 (HL) 100 21/12/2017 6-8 P202C2

  Page 4 of 8

 • STT M HPS

  TCGING VIN DY

  S

  SV

  XP

  TN

  G

  S

  SV

  LP HC PHN NGY THI GI THI PHNG THI

  64 KVD26.2 2 V Th Hng 43 43 Kinh doanh l hnh-1-17-Lp 1 1 22/12/2017 1-2 P3E2

  68 KXD21.4 4 L nh Thc 24 48T chc thi cng bo dng sa cha cng trnh-

  1-17-Lp 1 122/12/2017 1-2 P10E10

  69 KXD21.4 4 L nh Thc 24 48T chc thi cng bo dng sa cha cng trnh-

  1-17-Lp 1 122/12/2017 1-2 P9E10

  65 QHO08.3 3 Nguyn Th Thanh Hng 39 77 Quy hoch h tng tin ch th-1-17-Lp 1 1 22/12/2017 3-4 P9E10

  66 QHO08.3 3 Nguyn Th Thanh Hng 38 77 Quy hoch h tng tin ch th-1-17-Lp 1 1 22/12/2017 3-4 P3E10

  67 VKS202.2 2 V Th Hng 36 36 Ti chnh doanh nghip-1-17-Lp 1 1 22/12/2017 6-7 P503C2

  73 VTO35.2 2 Nguyn Vn Dng 39 39 T chc v qun l vn ti t-1-17-Lp 1 1 23/12/2017 1-2 P501C2

  75 GTP05.3 3 L Thanh Hip 30 61 Xy dng cu-1-17-Lp 2 23/12/2017 1-2 P502C2

  76 GTP05.3 3 L Thanh Hip 31 61 Xy dng cu-1-17-Lp 2 23/12/2017 1-2 P503C2

  70 KVT38.2 2 Th Hi Yn 41 124 K ton ngn hng-1-17-Lp 1 1 23/12/2017 3-4 P502C2

  71 KVT38.2 2 Th Hi Yn 42 124 K ton ngn hng-1-17-Lp 1 1 23/12/2017 3-4 P503C2

  72 KVT38.2 2 Th Hi Yn 41 124 K ton ngn hng-1-17-Lp 1 1 23/12/2017 3-4 P501C2

  74 QTD09.2 2 ng Vn n 35 35 Qun tr doanh nghip-1-17-Lp 1 1 23/12/2017 6-7 P503C2

  77 CKO11.3 3 V Vn nh 39 39 ng kim v th nghim t-1-17-Lp 1 1 25/12/2017 1-2 P504C2

  78 KXD20.4 4 Trnh Th Trang 24 47 K ton n v khai thc-1-17-Lp 1 1 25/12/2017 1-2 P502C2

  79 KXD20.4 4 Trnh Th Trang 23 47 K ton n v khai thc-1-17-Lp 1 1 25/12/2017 1-2 P503C2

  80 KXD07.4 4 L Trng Tng 35 70 K ton xy dng c bn-1-17-Lp 1 1 25/12/2017 3-5 P503C2

  Page 5 of 8

 • STT M HPS

  TCGING VIN DY

  S

  SV

  XP

  TN

  G

  S

  SV

  LP HC PHN NGY THI GI THI PHNG THI

  81 KXD07.4 4 L Trng Tng 35 70 K ton xy dng c bn-1-17-Lp 1 1 25/12/2017 3-5 P504C2

  82 GTC205.3 3 Trn Quang Vng 27 27Quy hoch xy dng th v giao thng th-

  1-17-Lp 1 125/12/2017 3-5 P502C2

  84 KVT33.2 2 Trn Th Thu 41 124 Phn tch ti chnh-1-17-Lp 1 1 26/12/2017 1-2 P503C2

  85 KVT33.2 2 Trn Th Thu 42 124 Phn tch ti chnh-1-17-Lp 1 1 26/12/2017 1-2 P504C2

  86 KVT33.2 2 Trn Th Thu 41 124 Phn tch ti chnh-1-17-Lp 1 1 26/12/2017 1-2 P502C2

  89 GTP02.2 2 Trn Anh t 37 37 Thit k cu thp-1-17-Lp 1 1 26/12/2017 1-2 P103C2

  93 GTP05.3 3 L Thanh Hip 37 37 Xy dng cu-1-17-Lp 1 26/12/2017 1-2 P202C2

  83 KTH05.4 4 V Vit Hng 27 27 Thit k h thng giao thng th-1-17-Lp 1 1 26/12/2017 3-4 P502C2

  90 CAU02.2 2 Nguyn c Hiu 23 46 Thit k cu thp-1-17-Lp 3 26/12/2017 3-4 P503C2

  91 CAU02.2 2 Nguyn c Hiu 23 46 Thit k cu thp-1-17-Lp 3 26/12/2017 3-4 P504C2

  92 DBS04.2 2 Minh Khnh 38 38Thit k nn, mt ng t sn bay-1-17-Lp 1

  126/12/2017 3-4 P202C2

  87 QHO22.2 2 Nguyn Th Thanh Hng 38 76Thc hnh Quy hoch & qun l giao thng

  th-1-17-Lp 1 126/12/2017 7-8 Phng my E7

  88 QHO22.2 2 Nguyn Th Thanh Hng 38 76Thc hnh Quy hoch & qun l giao thng

  th-1-17-Lp 1 126/12/2017 9-10 Phng my E7

  96 QTD214.3 3 ng Vn n 41 41 Qun tr cng ngh-1-17-Lp 1 1 27/12/2017 1-2 P504C2

  100 TDH01.2 2 Hunh Xun Tn 27 53 Tin hc xy dng-1-17-lp 5 27/12/2017 1-2 P503C2

  101 TDH01.2 2 Hunh Xun Tn 26 53 Tin hc xy dng-1-17-lp 5 27/12/2017 1-2 P502C2

  97 DBO02.3 3 V Hng Lm 32 98 Thit k nn, mt ng t-1-17-Lp 1 27/12/2017 3-4 P502C2

  Page 6 of 8

 • STT M HPS

  TCGING VIN DY

  S

  SV

  XP

  TN

  G

  S

  SV

  LP HC PHN NGY THI GI THI PHNG THI

  98 DBO02.3 3 V Hng Lm 32 98 Thit k nn, mt ng t-1-17-Lp 1 27/12/2017 3-4 P504C2

  99 DBO02.3 3 V Hng Lm 34 98 Thit k nn, mt ng t-1-17-Lp 1 27/12/2017 3-4 P503C2

  94 KXD09.3 3 Nguyn Phng Thanh 35 70 Phn tch HKT DNXD-1-17-Lp 1 1 27/12/2017 6-7 P503C2

  95 KXD09.3 3 Nguyn Phng Thanh 35 70 Phn tch HKT DNXD-1-17-Lp 1 1 27/12/2017 6-7 P504C2

  105 CAU02.2 2 Dip Thnh Hng 34 102 Thit k cu thp-1-17-Lp 2 28/12/2017 1-2 P503C2

  106 CAU02.2 2 Dip Thnh Hng 34 102 Thit k cu thp-1-17-Lp 2 28/12/2017 1-2 P502C2

  107 CAU02.2 2 Dip Thnh Hng 34 102 Thit k cu thp-1-17-Lp 2 28/12/2017 1-2 P504C2

  103 CAU02.2 2 V Vn Ton 27 55 Thit k cu thp-1-17-Lp 1 28/12/2017 3-4 P503C2

  104 CAU02.2 2 V Vn Ton 28 55 Thit k cu thp-1-17-Lp 1 28/12/2017 3-4 P502C2

  102 GTC03.3 3 Nguyn Mai Ch Ngha 26 26 Thit k, cp thot nc th-1-17-Lp 1 1 28/12/2017 6-7 P504C2

  110 DBO02.3 3 V Hng Lm 29 29 Thit k nn, mt ng t-1-17-Lp 2 29/12/2017 1-2 P10E10

  111 CAU06.3 3 H Vnh H 38 77 Xy dng cu(BTL)-1-17-Lp 4 29/12/2017 1-2 P9E10

  112 CAU06.3 3 H Vnh H 39 77 Xy dng cu(BTL)-1-17-Lp 4 29/12/2017 1-2 P4E10

  108 CAU202.3 3 Phm Ngc By 25 51 Thit k ng hm-1-17-lp 1 29/12/2017 3-4 P9E10

  109 CAU202.3 3 Phm Ngc By 26 51 Thit k ng hm-1-17-lp 1 29/12/2017 3-4 P10E10

  113 TDH01.2 2 Hunh Xun Tn 37 74 Tin hc xy dng-1-17-lp 6 30/12/2017 1-2 P503C2

  114 TDH01.2 2 Hunh Xun Tn 37 74 Tin hc xy dng-1-17-lp 6 30/12/2017 1-2 P502C2

  Page 7 of 8

 • STT M HPS

  TCGING VIN DY

  S

  SV

  XP

  TN

  G

  S

  SV

  LP HC PHN NGY THI GI THI PHNG THI

  117 KHM14.3 3 Nguyn Th Hi Bnh 30 30 Cng ngh Oracle-1-17-1 30/12/2017 1-2 P501C2

  115 CAU06.3 3 Thnh Hiu 43 86 Xy dng cu(BTL)-1-17-Lp 1 30/12/2017 3-4 P201C2

  116 CAU06.3 3 Thnh Hiu 43 86 Xy dng cu(BTL)-1-17-Lp 1 30/12/2017 3-4 P202C2

  Ni nhn:

  - ng website ;

  - Phng KT&BCL, CTCTSV, TBQT, CVHT;

  - Lu TCHC, T;

  TL.GIM CKT. TRNG PHNG O TO

  PH TRNG PHNG

  ( k)

  Trn Phong Nh

  Page 8 of 8