of 12 /12
I v době poměrně vysoké nezaměstnanos společnos těžko hledají vhodné kandidáty pro celou řadu pracovních pozic. Na trhu chybí především lidé s technickým vzděláním. Řemeslníci, technici, mechanici a pra- covníci informačních technologií. Vyplývá to z průzkumu společnos Manpower Česká republika, jedné z předních světových společnos v oblas personálních služeb. Ta každoročně zveřejňuje výsledky průzkumu „Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací“, který se zaměřuje na obsa- ditelnost konkrétních pozic vhodným uchazečem. Varující je skutečnost, že se zhoršuje dostupnost lidí se středním technickým vzděláním, jako jsou svářeči, zámečníci či obráběči. Hlavními důvody, proč zaměstnavatelé nemohou obsadit volné pozice, jsou nedostatek tech- nických dovednos nebo zkušenos a specifické kvalifikace uchazečů. „Nedostatek talentů nu za- městnavatele, aby měnili přístup k náborům a ke způsobu, jakým pracují s lidskými zdroji. Zaměstnavatelé bu- dou muset klást mnohem větší důraz na jejich rozvoj, movaci a efekvní organizaci,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika. „Osvícené firmy spolupracují se školami, otevírají si vlastní učiliště nebo zavádějí trainee programy, aby si vychovaly talentované absolventy,“ dodává. I naše společnost cí z dlouhodobějšího pohledu nedostatek technicky kvali- fikovaných a zkušených uchazečů o zaměstnání. Pokud bychom do požadavků přidali i znalost anglického jazyka, je výběr ještě nesrovnatelně menší. Z tohoto důvodu začala již v roce 2010 naše společnost spolupracovat nejen s místními technickými školami. Zapo- jili jsme se do národního programu na podporu technického vzdělávání v ČR IQ Industry – Partnerství firem a středních technických škol. V rámci programu proběhlo hned několik akvit: 1. Studijní praxe studentů a učňů ISŠT Benešov Naše firma úzce spolupracuje s místní Integrovanou střední školou. Přijímáme studenty a učně na studijní praxe, pořádáme pro ně exkurze (prohlídky podniku), při náboru přednostně oslo- vujeme jejich absolventy. Ti se mo- hou profilovat na pozice mechaniků a elektroniků do výrobní údržby či přímo do výroby elektronických kom- ponent. 2. Odborná školení pro učitele středních technických škol V letech 2012 a 2013 proběhla v naší firmě odborná školení pro učitele středních technických škol z celé České republiky. Naši specialisté je sezna- movali s nejnovějšími trendy a přístupy v daných oblastech a s prakckými zkušenostmi přímo z první ruky. Od Petra Mikoláška se dozvěděli o nových trendech v řízení údržby, Leoš Šimáně přednášel o řízení nových projektů, Milan Pikous vedl kurz LEAN – neu- stálé zlepšování a Oldřich Falta učitele zasvěl do environmentálního ma- nagementu. 3. Odborné stáže pro učitele technic- kých oborů Proto, abychom podpořili kvalitu prakckého výcviku studentů a učňů, jsme uspořádali i třítýdenní praxe pro učitele. Ti si díky tomu mohli zase po delší době vyzkoušet práci přímo v pod- niku a přenést tak nejnovější poznatky do výuky. 4. Připomínkování nových vzdělávacích programů středních odborných škol a učilišť --------------------------------------------------- Mimo tento národní program je v naší firmě zaveden i Trainee program. Jeho cílem je vychovat z absolventů vysokých škol mladé perspekvní profesionály, kteří budou všestranně připraveni zapojit se do náročných pra- covních úkolů v rámci BCS divize, a za- jist tak pro firmu budoucí potenciál v oblas lidských zdrojů. Jitka Strnadová, HR specialista vzdělávání a rozvoj Jak TRW bojuje s nedostatkem techniků Deset nejhůře obsaditelných pozic v České republice 1. Řemeslník 2. Inženýr 3. Účetní a finanční pozice 4. Dělník 5. Obchodní zástupce 6. Projektový manažer 7. Technik 8. Uklízečky a hospodyně 9. Management/execuve management 10. IT pracovník Průzkum ukazuje, že se mění priority firem s m, jak na trhu roste konkurence, klesají marže a společnos jsou nuceny zvyšovat efekvitu, produkvitu, snižovat cenu, rychleji inovovat, vytvářet nové služby a ty potom umět prodat. V důsledku toho musí firmy produkovat stejně nebo více s menším počtem lid- ských zdrojů. To vytváří mnohem vyšší nároky na všechny typy zaměstnanců, kteří musí přistupovat k práci úplně novým způsobem. Manažeři na všech úrovních musí být schopni prosazovat změny, a to nejenom v organizaci, ale i v nákladové oblas. Zároveň musí mnohem citlivěji pracovat s movací a angažovanos lidí. Dne 22. května 2014 TRW Autoelektronika, s. r. o. získala z rukou ministra průmyslu a obchodu ČR cenu za dlouho- dobou a akvní spolupráci na projektu IQ Industry – Partnerství firem a středních technických škol. Všem zúčastněným děkujeme! Ve Středočeském kraji získaly cenu ministra průmyslu a obchodu pouze dvě společnos – Škoda Auto a TRW Autoelektronika. CO JE U NÁS NOVÉHO? JAK SE ŽIJE... NAŠIM DŮCHODCŮM TRW ZA HRANICEMI TRW ZBLÍZKA Jak se nám v TRW dařilo v prvním polole roku 2014? Vypravili jsme se navšvit bývalé zaměstnance TRW Jak to chodí v TRW Radolfzell Fotoreportáž: Takhle jsme se bavili na letní akci strana 2 strana 6 strana 4 strana 10 ÁČEK Zpravodaj společnosti TRW Autoelektronika, s. r. o. LÉTO 2014 Víte, že... ... firma poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění? Zatím jej využívá pouze 70 % zaměstnaců. Pokud máte zájem, kontaktujte personální oddělení (Iva Kulhavá).

TRWÁČEK léto 2014

  • Upload
    trwacek

  • View
    226

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of TRWÁČEK léto 2014

Page 1: TRWÁČEK léto 2014

I v době poměrně vysoké nezaměstnanosti společnosti těžko hledají vhodné kandidáty pro celou řadu pracovních pozic. Na trhu chybí především lidé s technickým vzděláním. Řemeslníci, technici, mechanici a pra-covníci informačních technologií. Vyplývá to z průzkumu společnosti Manpower Česká republika, jedné z předních světových společností v oblasti personálních služeb. Ta každoročně zveřejňuje výsledky průzkumu „Nedostatek lidí s potřebnou kvalifi kací“, který se zaměřuje na obsa-ditelnost konkrétních pozic vhodným uchazečem.

Varující je skutečnost, že se zhoršuje dostupnost lidí se středním technickým vzděláním, jako jsou svářeči, zámečníci či obráběči. Hlavními důvody, proč zaměstnavatelé nemohou obsadit volné pozice, jsou nedostatek tech-nických dovedností nebo zkušeností a specifi cké kvalifi kace uchazečů.

„Nedostatek talentů nutí za-městnavatele, aby měnili přístup k náborům a ke způsobu, jakým pracují s lidskými zdroji. Zaměstnavatelé bu-dou muset klást mnohem větší důraz na jejich rozvoj, moti vaci a efekti vní organizaci,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika. „Osvícené fi rmy spolupracují se školami, otevírají si vlastní učiliště nebo zavádějí trainee programy, aby si vychovaly talentované absolventy,“ dodává.

I naše společnost cítí z dlouhodobějšího pohledu nedostatek technicky kvali-fi kovaných a zkušených uchazečů

o zaměstnání. Pokud bychom do požadavků přidali i znalost anglického jazyka, je výběr ještě nesrovnatelně menší.

Z tohoto důvodu začala již v roce 2010 naše společnost spolupracovat nejen s místními technickými školami. Zapo-jili jsme se do národního programu na podporu technického vzdělávání v ČR IQ Industry – Partnerství fi rem a středních technických škol.

V rámci programu proběhlo hned několik akti vit:

1. Studijní praxe studentů a učňů ISŠT BenešovNaše fi rma úzce spolupracuje s místní Integrovanou střední školou. Přijímáme studenty a učně na studijní praxe, pořádáme pro ně exkurze (prohlídky podniku), při náboru přednostně oslo-vujeme jejich absolventy. Ti se mo-hou profi lovat na pozice mechaniků a elektroniků do výrobní údržby či přímo do výroby elektronických kom-ponent. 2. Odborná školení pro učitele středních technických školV letech 2012 a 2013 proběhla v naší fi rmě odborná školení pro učitele středních technických škol z celé České republiky. Naši specialisté je sezna-movali s nejnovějšími trendy a přístupy v daných oblastech a s prakti ckými zkušenostmi přímo z první ruky. Od Petra Mikoláška se dozvěděli o nových trendech v řízení údržby, Leoš Šimáně přednášel o řízení nových projektů, Milan Pikous vedl kurz LEAN – neu-stálé zlepšování a Oldřich Falta učitele zasvěti l do environmentálního ma-

nagementu.

3. Odborné stáže pro učitele technic-kých oborůProto, abychom podpořili kvalitu prakti ckého výcviku studentů a učňů, jsme uspořádali i třítýdenní praxe pro učitele. Ti si díky tomu mohli zase po delší době vyzkoušet práci přímo v pod-niku a přenést tak nejnovější poznatky do výuky.

4. Připomínkování nových vzdělávacích programů středních odborných škol a učilišť---------------------------------------------------Mimo tento národní program je v naší fi rmě zaveden i Trainee program. Jeho cílem je vychovat z absolventů vysokých škol mladé perspekti vní profesionály, kteří budou všestranně

připraveni zapojit se do náročných pra-covních úkolů v rámci BCS divize, a za-jisti t tak pro fi rmu budoucí potenciál v oblasti lidských zdrojů.

Jitka Strnadová, HR specialista – vzdělávání a rozvoj

Jak TRW bojuje s nedostatkem techniků

Deset nejhůře obsaditelných pozic v České republice

1. Řemeslník2. Inženýr3. Účetní a fi nanční pozice4. Dělník5. Obchodní zástupce6. Projektový manažer7. Technik8. Uklízečky a hospodyně9. Management/executi ve management10. IT pracovník

Průzkum ukazuje, že se mění priority fi rem s tí m, jak na trhu roste konkurence, klesají marže a společnosti jsou nuceny zvyšovat efekti vitu, produkti vitu, snižovat cenu, rychleji inovovat, vytvářet nové služby a ty potom umět prodat. V důsledku toho musí fi rmy produkovat stejně nebo více s menším počtem lid-ských zdrojů. To vytváří mnohem vyšší nároky na všechny typy zaměstnanců, kteří musí přistupovat k práci úplně novým způsobem. Manažeři na všech úrovních musí být schopni prosazovat změny, a to nejenom v organizaci, ale i v nákladové oblasti . Zároveň musí mnohem citlivěji pracovat s moti vací a angažovaností lidí.

Dne 22. května 2014 TRW Autoelektronika, s. r. o. získala z rukou ministra průmyslu a obchodu ČR cenu za dlouho-dobou a akti vní spolupráci na projektu IQ Industry – Partnerství fi rem a středních technických škol.

Všem zúčastněným děkujeme!

Ve Středočeském kraji získaly cenu ministra průmyslu a obchodu pouze dvě společnosti – Škoda Auto a TRW Autoelektronika.

CO JE U NÁS NOVÉHO? JAK SE ŽIJE... NAŠIM DŮCHODCŮM TRW ZA HRANICEMI TRW ZBLÍZKA

Jak se nám v TRW dařilo v prvním pololetí roku 2014?

Vypravili jsme se navští vit bývalé zaměstnance TRW

Jak to chodí v TRW Radolfzell

Fotoreportáž: Takhle jsme se bavili na letní akci

strana 2 strana 6 strana 4 strana 10

ÁČEKZpravodaj společnosti TRW Autoelektronika, s. r. o. LÉ

TO 2

014

Víte, že...... firma poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění? Zatím jej využívá pouze 70 % zaměstnaců. Pokud máte zájem, kontaktujte personální oddělení (Iva Kulhavá).

Deset nejhůře obsaditelných pozic v České republiceDeset nejhůře obsaditelných pozic v České republice

Víte, že...... firma poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění? Zatím jej využívá pouze 70 % zaměstnaců. Pokud máte zájem, kontaktujte personální oddělení (Iva Kulhavá).

Page 2: TRWÁČEK léto 2014

Jednou z problemati ckých oblastí , se kterou se dnes a denně potýkáme, je nábor agenturních zaměstnanců. Během prvního pololetí letošního roku odešlo z pozice operátor 14 zaměstnanců. Většina z nich šla do důchodu, někteří se přestěhovali, jiní si našli novou práci. Z agenturních zaměstnanců jsme do fi rmy nabrali 16 nových lidí.

Ze skupiny již zaškolených agen-turních operátorů jsme vybrali ty, kteří prokázali vysoký pracovní výkon, stabilitu, ochotu pracovat a smysl pro práci v kolekti vu, a umožnili jim pra-covat pod hlavičkou naší společnosti .

Doporučte známého a dostanete odměnu

V Benešově nábory do agentury probíhají každý týden. Ne vždy se nám podaří vybrat a vyti povat ty nejlepší kandidáty. Často se stává, že uchazeči sice přislíbí nastoupit, ale ještě v ten pracovní den si svůj

záměr rozmyslí. Další nejsou schopni dodat lékařskou dokumentaci nebo jít na lékařskou prohlídku včas. A ti , kteří se na pracoviště dostaví, často po několika dnech z práce odejdou. Stojí před námi náročný úkol, a to vy-budovat znovu skupinu agenturních zaměstnanců, kteří budou mít chuť a ochotu pracovat, přizpůsobí se ry-chlému pracovnímu tempu, pochopí smysl práce v kolekti vu a stanou se součástí našeho pracovního týmu.

Jednou z takti k, kterou jsme zvo-lili, je nábor příbuzných nebo blíz-kých známých. Každý zaměstnanec, který doporučí svého známého a ten zůstane pracovat pro naši společnost minimálně půl roku, dostane fi nanční odměnu ve výši 500 Kč.

Naše benefi ty táhnou

Velmi úzce spolupracujeme s úřa-dem práce a kontaktujeme střední školy a odborná učiliště, protože máme zájem i o mladé spolupra-covníky, kteří se dají „vychovat“ pro práci v TRW. Máme některé benefi ty, kterými se odlišujeme od konkurence, jako je příspěvek na do-pravu do práce, příspěvek za práci

v noci a přesčas, penzijní připojištění, týden dovolené navíc atd...

Takto jsme ještě pořád pro některé skupiny zájemců o práci aktrakti vním zaměstnavatelem. To, že všichni naši zaměstnanci dostávají svůj plat vždy včas a že platí me veškeré odvody za zaměstnavatele našemu státu včas a v plné výši, nás řadí do skupiny sta-bilní zaměstnavatel.

Příslib výstavby nové haly v Bene-šově předurčuje i to, že budeme růst nejenom objemově ve výrobě, ale také počtem zaměstnanců. Je proto na každém z nás, jakým způsobem pomůže společnosti při náboru zaměstnanců. Vždyť i vy máte možnost si svého kolegu vybrat, a to tí m, že nám doporučíte někoho, koho znáte ze svého osobního života.

Jenom pro vaši představu, průměr agenturních zaměstnanců přesahuje 150 zaměstnanců na měsíc, což při jejich průměrné 15% fl uk-tuaci znamená držet přes agen-tury 165 lidí v každém měsíci.

O své zdraví se staráme dobře

Na druhou stranu bych chtěla vy-

zdvihnout jeden indikátor, který již dlouhdobě plníme velmi dobře. Jed-ná se o ukazatel nemocnosti TRW zaměstnanců, který je stabilně pod 4 %. Je pravda, že zaměstnanci za tzv. „nemarodění“ dostávají bonus do Cafeterie benefi tů, i přes to si mys-líme, že velká většina TRW populace nevyužívá možnosti , kterou jim na-bízí stát, a zůstává doma opravdu jen v nejnutnějších případech.

Naši zaměstnanci se s příspěvkem zaměstnavatele o své zdraví sta-rají, pravidelně se účastní po-vinných preventi vních prohlídek a znám mnoho případů, kdy použijí body z Cafeterie benefi tů ke koupi podpůrných preventi vních léků, vita-mínu, homeopati k atd…

Každý z nás si určitě uvědomuje, že zdraví je prvořadé. V budoucnu chceme tento trend ještě více podpořit organizováním programu „Buďme Fit“, o kterém se dozvíte v nejbližší době prostřednictvím TRWáčku, na nástěnkách a na intra-netu.

Silvia Raková, personální ředitel

V uplynulém pololetí se nám podařilo naplnit rozhodující ukazatele tržeb, manažerského zisku i cash-fl ow v porovnání s operati vním plánem.

Nicméně, porovnáme-li jednotlivé hodnoty s měsíčními zpřesňujícími prognózami (forecast), nedaří se těchto průběžně dosahovat. Celkové poziti vní výsledky za pololetí jsou příznivě ovlivněny zejména výkony v měsících lednu a únoru, kdy jsme výrazněji překračovali sledované uka-zatele.

Negati vní vliv na plnění rozhodujících ukazatelů má náběh nových projektů, a to jak po stránce dosahování kvality a požadovaných parametrů produktů, tak i po stránce kvality dodavatelských komponentů.

V důsledku výše uvedených důvodů

překračuje společnost velmi výrazně plánované procento scrapu.

Dalším ukazatelem, který výrazně ovlivňuje výsledky společnosti jsou vy-soké náklady na standardní dopravu, kde nebylo dosaženo plánovaných úspor (proklamovaných v CIS), a navíc je v souvislosti s dodržením včasnosti dodávek zákazníkům permanentně překračován objem mimořádné do-pravy.

Častá absence aktuálního nastavení (správnost a včasnost) nákupních cen s rozhodujícími dodavateli, je dalším jevem, který ovlivňuje naše výsledky. Ta potažmo vede k cenovým rozdílům (většinou na vrub nákladů) s dodatečným zaúčtováním i platbami.

Josef Krupa, hlavní účetní

Od začátku roku je zavádění nových projektů velmi náročné. VW MQB SWS způsobuje komplikace ne-jen našemu závodu, ale také našim zákazníkům. Projekt, který měl náběh sériové výroby v lednu, se stále nepodařilo zcela stabilizovat. Jeho stav zaměstnává nejen všechny manažery a vedoucí, ale také ope-rátory, kteří pracují o víkendech. Vykazuje fi nanční ztráty, které se promítnou do ročního hospodaření podniku.

Jedním z mnoha důvodů, které tyto problémy způsobily, byla nedostatečná kapacita oddělení nových projektů. Proto se vedení rozhodlo tento úsek posílit.

V lednu oddělení posílil Jan Bláha, v dubnu přisel ze Zruče Pavel Šťastný a od června zastřešuje oddělení

Flor Lopez. Na nové projekty byly vytvořeny týmy složeny ze zástupců každého oddělení, kteří podpoří náběh sériové výroby.

Dalším nesnadným projektem je Audi MLBevo SWS. Sériová výroba začala ve 24. týdnu, ale stále se nepodařilo vyladit design, kvalitu vstupních dílů a postavit fi nální podobu linky EOLT. Vzhledem k malým požadavkům zatí m nezpůsobují naše spínače výrazné problémy u zákazníka.

I přesto, že další projekt VW MQB Paddle má problémy se vstupními materiály a jejich dodávkami, je situace lepší. Linka nemá výrazné výpadky a požadavky zákazníka se daří plnit. Projekt Audi MLBevo Pad-dle nemá výrazné výpadky, ale stále nedostáváme vstupní komponenty v požadované kvalitě a množství.

Projekty Fiat F520 se také potýkají s problémy se vstupními díly jak z hlediska kvality, tak dodávek.

Dalším obtí žným problémem je pro-jekt Fiat Lin Box, který by měl sériově vyrábět, ale ještě není k dispozici výrobní linka.

V září bude nabíhat sériová výroba Ford SCCM. Největším problémem u této linky je prostor pro vstupní a fi nální díly, které zaberou přibližně 50 paletových míst. Tuto oblast do budoucna řeší úsek logisti ky.

Pavel Šťastný, supervizor/Nové pro-jekty

(pokračování na str. 3 dole)

● Inventurní rozdíly OTD ●

FINANCE: CO OVLIVŇUJE NAŠE VÝSLEDKY

LIDSKÉ ZDROJE: DÁME NA VAŠE DOPORUČENÍ

NOVÉ PROJEKTY:

NÁROČNÁ OBLAST

FIREMNÍ BAROMETR

TRWáček

2

JAK SE NÁM V TRW DAŘÍ?

Page 3: TRWÁČEK léto 2014

Hodnota zásob je stále oblast, které musíme věnovat pozornost a držet ji na opti mální výši. Záso-by nyní negati vně ovlivňují skluzy v dodávkách zákazníkům, a to ne-jen na nových, ale i na běžících pro-jektech.

V důsledku jednoho chybějícího komponentu nelze vyrobit celý výrobek, a proto se zásoby nespotřebovávají a je přetěžována i skladová plocha. Nápravnou akcí je zvýšení počtu dílů řízených pomocí Kanbanu s naším největším doda-vatelem TRW Radolfzell, jehož výho-dou je, že když chybí díly od jiného dodavatele, tak nejsou Kanbanové díly objednány.

Další nepříznivý vliv na hodnotu zásob mají neustále vznikající inven-turní rozdíly, se kterými se potýkáme. V porovnání s rokem 2013 je hod-nota inventurních přepisů měsíčně o 200 ti síc Kč nižší, ale přesto je je-jich hodnota v průměru 150 ti síc Kč

měsíčně.

Pozornost nyní věnujeme snížení administrati vní náročnosti při od-souhlasování přepisů, která zry-chlí kontrolu ve skladu a výrobě, a následné korekci v SAP.

OTD: Včasnost dodávek

Hodnota včasnosti dodávek našim zákazníkům se stále drží nad cílem 97 %, ale není ho lehce dosaženo.

Je to výsledek úsilí vynaloženého s přesčasy ve všech oblastech (výroba, sklady i údržba), dále pak výsledky během měsíce na klíčových sériových linkách (Ford, Audi, VW, Daimler), které kompenzují skluzové linky, a v neposlední řadě vysokými přepravními náklady za mimořádné jízdy.

Kateřina Cuchá, ředitel logisti ky

Ve druhém čtvrtletí se naplno pro-jevila naše nepřipravenost na nové projekty. To nepříznivě ovlivnilo ze-jména počet NCT a hlavně ukazatel PPM.

Celkově všechny klíčové ukazatele v tomto čtvrtletí splněny nejsou, nicméně to ještě neznamená, že je nebudeme moci splnit za celý rok.

V nákladech na záruky jsme cíl splnili pouze poslední měsíc. Nicméně jsme plni naděje, že roční ukazatele budeme moci splnit, protože všechny problémy, které nás trápily v minulých letech, jsou vyřešené (Daimler & PSA).

Analýzy dat ukazují, že výskyt problémů se zárukami má vynikající klesající trend.

Věříme, že systémové akce, které jsme nastavili na konci druhého a na začátku třetí ho čtvrtletí , povedou k výraznému zlepšení situace a také

v kvalitě se budeme opět pohybovat v černých číslech.

I přes horší výsledky v první polovině roku, jsem přesvědčen, že právě svým nasazením, houževnatostí a systémovými kroky si i nadále zasloužíme hodnocení ze strany ve-dení BCS „Vášeň pro kvalitu“.

Josef Půta, ředitel řízení jakosti

LOGISITKA: KDYŽ NÁM CHYBÍ KOMPONENTY

KVALITA: VĚŘÍM, ŽE CÍLE SPLNÍME

(pokračování ze str. 2)

LÉTO 2014

3

HEALTH&SAFETY

STANDARDY CHOVÁNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCEZásady chování KAŽDÉHO zaměstnance v našem závodě

STANDARDY CHOVÁNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE

Zásady chování KAŽDÉHO PRACOVNÍKA v našem závodě

BEZPEČNOST bezpečnost je pro mne

na prvním místě

TÝMOVOST

VŠÍMAVOST

VZOR

ZODPOVĚDNOST DISCIPLÍNA

KREATIVITA

INICIATIVA

Nahlašuji svému přímému nadřízenému každou skoronehodu či situaci při níž by mohlo dojít k úrazu.

Vím-li o nebezpečí na svém pracovišti, informuji ihned svého nadřízeného.

V oblasti bezpečnosti práce funguji se svými kolegy a nadřízeným jako jeden tým.

Beru si vzor z chování v oblasti bezpečnosti práce ze svého nadřízeného.

Odpovídám za to, že pracuji bezpečně tzn. dodržuji zásady bezpečnosti práce – neběhám, neskladuji materiál mimo vyhrazené prostory a nad vymezenou hranici atd., na výkon každé pracovní aktivity se soustředím.

Hrozí-li nebezpečí úrazu, ihned přeruším činnost.

Pracuji pouze na pracovišti, kde jsem byl řádně proškolen.

Nejsem lhostejný k chování svých kolegů a na nebezpečné chování je upozorním.

Vidím-li nějaké možné bezpečnostní riziko, navrhnu způsob jeho odstranění.

Pokud něčemu nerozumím, zeptám se.

Nezesměšňuji své spolupracovníky, kteří dodržují bezpečnostní standardy.

Používám ochranné pomůcky, pokud jsou na danou činnost předepsány.

Nenavádím ostatní pracovníky k nebezpečnému chování.

Zásady chování KAŽDÉHO VEDOUCÍHO zaměstnance

v našem závodě:

Jsem pro své podřízené vždy příkladem v dodržování bezpečnosti práce.

Zabývám se systemati cky problema-ti kou bezpečnosti , což má za následek její trvalé zlepšování.

Vyzývám své podřízené k podílení se na navrhování opatření vedoucích ke zvyšování bezpečnosti .

Usiluji o takovou kulturu na pracovišti , kdy mi bezpečnost kolegů není lho-stejná.

Dávám svým kolegům dobrý příklad – akti vně se o bezpečnost zajímám, nosím ochranné pomůcky a dodržuji pravidla bezpečnosti práce.

Reaguji na návrhy v oblasti bezpečnosti práce.

Funguji se svými podřízenými v oblasti bezpečnosti práce jako jeden tým.

Informuji své podřízené o cílech v oblasti bezpečnosti práce včetně toho, jak jich chceme dosáhnout.

Dbám, aby vykonávání práce bezpečným způsobem a v souladu s předpisy nebylo terčem negati vních připomínek, popř. posměchu ostat-ních.

Svým podřízeným sděluji infor-mace o úrazech a skoronehodách a stav nápravných opatření. Zajímám se akti vně o veškeré úrazy, nehody a skoronehody.

Předcházení pracovním úrazům patří v letošním roce mezi naše priority. Využíváme k němu celou řadu nástrojů, které mají za úkol identi fi kovat a eliminovat rizika, například pozorování zaměřená na bezpečné cho-vání (BBS) či LPA audity. Nedávno jsme na ně navázali programem „Na slovíčko s bezpečákem“, což jsou pravi-delná měsíční setkání HSE specialisty se všemi předáky a koordinátory ze skladu i údržby. I přes veškerou naši dosavadní snahu dochází nadále ke zbytečným pracovním úrazům, kterým můžeme předcházet, a ke stále se opakujícím zjištěním z pozo-rování či auditů. Rozhodli jsme se proto vypracovat tzv. STANDARDY CHOVÁNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE.

Tato pravidla jsou rozdělena na zásady chování každého pracovníka a každého vedoucího zaměstnance v našem závodě. Očekáváme, že budou brána jako nedílná součást naší práce. Standardy si můžete prostudovat na této stránce, v případě jakýchkoliv otázek mě neváhej-te kontaktovat. Je na každém z nás, jak bude usilovat o bezpečné pracovní prostředí a chování v našem závodě.

Specialista HSE děkuje všem zaměstnancům, kteří se podíleli na defi nování těchto standardů.

Oldřich Falta, specialista HSE

Víte, že...

... TRW vyrábělo i družice

pro CIA? První odposlouchá-

vací družice Rhyolite byla na

oběžnou dráhu vynesena

raketou Atlas-Agena D 19. června 1970.

Page 4: TRWÁČEK léto 2014

TRWáček

4

TRW RadolfzellLázeňská idylka u Bodamského jezera

TRW ZA HRANICEMI

Německé lázeňské město Radolfzell leží na severním břehu Bodamského jezera asi dvacet kilometrů severozápadně od Kostnice a patří do spolkové země Bádensko-Württ embersko. Je zde silně zastoupen strojírenský a automobilový průmysl a velmi významné postavení má také turismus. A to nejen v Radolf-zellu, ale na celém břehu Bodamského jezera.

V tomto malebném městě bydlí stálých 30 ti síc obyvatel, nicméně v období od dubna do října žije Radolfzell turis-

ti ckým ruchem a bezpočtem společenských, kul-turních a sportovních událostí . Město a jeho okolí je skvělým místem pro vodní sporty a cyklisti ku.

Milovníci sjezdového lyžování a snowboardingu ocení, že na dosah jsou alpské rezorty či Černý les (německy Schwarzwald), což je zalesněné pohoří v jihozápadním Německu. Nejvyšší horou toho-to pohoří je Feldberg (1 493 metrů) a pramení zde také řeka Dunaj.

Marti n Pokorný, výrobní ředitel montáže, TRW Radolfzell

Závod v Radolfzellu byl založen již v roce 1949, teh-dy pod názvem Werner Messmer KG. V roce 1974 v něm TRW odkoupilo podíl a v roce 1982 byl podnik kompletně naší společností převzat. Od roku 2001 se Radolfzell může pochlu-bit skutečností , že se v něm nachází centrála divize Body Control Systems pro region Evropa, Asie a Jižní Amerika a od roku 2012 globální centrála naší di-vize. V radolfzellském závodu se nachází jedno z klíčových center vývoje našich produktů, dále testovací laboratoře či nástrojárna. Ve výrobě najdeme čtyři různé klíčové oddělení – vstřikovnu plastů, lakovnu, laserovnu a fi nální montáže. Pracuje zde cca 950 zaměstnanců. Klíčovými zákazníky radolfzellského závodu jsou Skupina Ford a Skupina VW. Benešov patří mezi důležité interní zákazníky. V Radolfzellu se vyrábí zejména integrované elektronické ovládací panely (EICP), dešťové senzory a senzory brzdových světel.

TRW v Radolfzellu

Německé lázeňské město Radolfzell leží na severním břehu Bodamského jezera asi dvacet kilometrů severozápadně od Kostnice a patří do spolkové země Bádensko-Württ embersko. Je zde silně zastoupen strojírenský a automobilový průmysl a velmi významné postavení má také turismus. A to nejen v Radolf-zellu, ale na celém břehu Bodamského jezera.

TRW v Radolfzellu

Page 5: TRWÁČEK léto 2014

LÉTO 2014

5

TRW ZA HRANICEMI

"Napiš něco o sobě, jak se ti žije v Radolfzellu a jak ses tam vlastně dostal". Říkal jsem si, že komiks v TRWáčku ještě nebyl, a tak budu aspoň v něčem zase po dlouhé době první. Takže pěkně od začátku.

TRW KOMIX1. No dobře, TRW pro mě nebyla jasná volba. Po škole jsem šel na několik pohovorů a jako předsevzetí jsem si dal, že na-stoupím do fi rmy, která mi předloží nabídku jako první. Takže mě po studiích v Ostravě čekal v srpnu 2010 návrat zpátky do středních Čech.

2. Protože jsem vystudoval obor Řízení jakosti , nemohl jsem skončil nikde jinde než v oddělení kvality na po-zici inženýra dodavatelské kvality. Jestli jste si všimli, že jsem na druhém obrá-zku o trochu tlustější než na obrázku prvním, je to proto, že mi vydatná strava v kantýně v Benešově přidala 5 kg.

3. Díky znalosti němčiny jsem dostal na starost naši sester-skou pobočku v Radolfzellu. K Bodamskému jezeru jsem tak jezdil na jeden týden měsíčně. Musel jsem si osvo-jit mnoho nových profesních výrazů (už vím, co je otřep) a taky rozšiřovat svoje zna-losti , nebo spíš neznalosti v oblasti vstřikování plastů a osazování plošných spojů.

4. Přestože mě práce v Benešově bavila, nechal jsem se svést na cestu hříchu (Pepo, promiň) a na podzim 2011 jsem se přihlásil do výběrového řízení na pozici vedoucího nových projektů. Při pohovoru s ředitelem závodu jsem mu při přechodu z ang-ličti ny do němčiny díky své mladistvé nerozvážnosti začal tykat. Nevím, jestli to

způsobila moje drzost, ale nakonec si mě můj budoucí šéf opravdu vybral.

5. Na konci ledna 2012 jsem si zabalil svých pět švestek a vydal se na cestu do Radolf-zellu. Tentokrát ale ne jen na jeden týden. Přestože jsem z němčiny maturoval za 1, její každodenní používání byl pro mě zpočátku docela boj. První měsíce jsem bydlel na ho-telu v tom nejmenším pokoji široko daleko provoněném kouřem z cigaret a pečenými koleny z hotelové restaurace. Přes počáteční těžkosti se

našlo hodně fajn lidí, kteří mi dál pomohli. A tak mě čekalo v létě 2012 stěhování do vlastního podnájmu. Poziti vní bylo taky to, že jsem se zbavil nejen těch pěti kilo navíc, ale dokonce jsem ubral ještě dvě navrch.

6. Prvotní problémy se mi podařilo úspěšně překlenout a po pár měsících jsem se zapracoval. Moje největší projekty byly středové panely pro Ford, ale ty nejproblemati čtější byly Opel HVAC a Daimler TKP. Přestože nevidím zase tak velké rozdíly mezi náturou Čechů a Němců, najdete tady pár věcí, které jsou prostě trochu jinak. O Němcích je známo, že se

řídí pravidly, jsou velmi akurátní a více si hlídají své soukromí. Asi to tak je. Někomu to vyhovuje, někomu možná ne. Vyzdvihnout chci ale to, že jsem nikdy neměl pocit, že by se na mě někdo díval skrz prsty. Moje vztahy s ko-legy jsou hrozně fajn.

7. V prosinci 2013 jsem byl povýšen do role výrobního ředitele montáže. A tak tu kraluju ve skleněné ku-kani a baví mě to. Vypracoval jsem si síťový graf. Jedno navazuje na druhé. Náhody jsou vyloučeny, nebo se s nimi počítá. Pokud bude vzestup cen rovnoměrný jako do-sud, koupíme si první automobil za… malý moment… za pět a tři čtvrtě roku. Výchozím bodem je samozřejmě svatba. No a potom už jsou jenom samá poziti va a so-

ciální jistoty. První dovolená v Jugoslávii, následuje první dítě, pak již výše zmíněný automobil, zde se stávám ředitelem fabriky, druhá dovolená v Ju-goslávii, druhé dítě. Mezi tí m samozřejmě rekreační chata, taktéž i barevný televizor, přívěs, a tak dále, a tak dále, na deset let dopředu...

8. Radolfzell a okolí je skvělé místo pro trávení volného času v průběhu celého roku. Členství ve fi tness centru a sauně je skvělý zaměstnanecký benefi t, který se snažím využívat co nejčastěji to jde. Okolí jako stvořené k vyjížďkám na motorce, koupání v Bodamském jezeře, procházky po Kost-nici, která je neodmyslitelně spjata s naší historií, lyžování v Alpách, kvas-nicové pivo, (které mě často projímá), výborné jídlo a milí lidé dělají z to-hoto místa můj druhý domov. Určitě jste poznali, že výrok u obrázku 7 není můj. Nevím, co bude za rok ani za deset let, ale na to, co přijde, se těším. Ty, co mě z Benešova a ze Zruče znají, moc zdravím. A ty, co mě neznají, zdravím taky.

Marti n Pokorný

1 2

3

4

5

6

7

8

Page 6: TRWÁČEK léto 2014

V minulém čísle jsme se věnovali čerstvým maminkám a otcům, tentokrát jsme si povídali s našimi bývalými kolegy, kteří ukončili v posledních letech pracovní poměr, protože dosáhli zaslouženého starobního důchodu. Většina jich pracovala v TRW mnoho let, někteří dokonce od založení fi rmy. Odchod do důchodu určitě pro každého znamená velkou životní změnu. Denní rytmus už se neřídí podle pracovních povinností , omezí se dlouho-leté přátelské vztahy s kolegy. Ti z nás, kteří mají před sebou ještě desít-ky let práce, čerstvým důchodcům někdy trochu závidí, že jim končí brzké vstávání a každodenní pracovní povinnosti . Důchod se nám zdá jako dlouhá

dovolená, kdy děláme jen to, co nás baví, a nějaký příkaz občas vyšle jen manželka nebo manžel. Vyzpovídali jsme některé bývalé kolegy, kteří si užívají důchodu, jak je to doopravdy … Už dopředu vám můžeme prozradit, že dostatek času na všechny zájmy a důkladný odpočinek s důchodem většinou nepřichází. O nudě ani nemluvě.

Všem našim důchodcům děkujeme za dobrou práci, kterou pro TRW dlouhé roky odváděli a přejeme jim hodně zdraví, pohody a příjemných vzpomínek na pracovní etapu života!

Jak se ZijE... našim důchodcům?V

Franti šek Sedláček (mechanik – seřizovač - údržba)V kolik ráno vstáváte? To je různé, ale většinou kolem osmé ho-diny.Na co jste se na důchod nejvíce těšil, splnila se vaše očekávání? Jsem v důchodu teprve něco málo přes rok. Mé plány jsou dodělat to či ono, chodit často na ryby, hodně se věnovat rodině či vnoučatům. Zatí m jsem si tato přání nesplnil, ale snad budu mít ještě čas to vše dohonit. Jako snad každý důchodce nestí hám!Nezapomenutelný zážitek z TRW? Zážitků jsem měl v TRW hodně. Nejraději vzpomínám na tu správnou sestavu lidí na údržbě. Když jsem měl nějaký problém a šel jsem za někým, buď pomohl, nebo poradil, jak to řešit. Byli jsme moc dobrá parta.

Božena Keltnerová (operátor RYCHLÁ ROTA)V kolik ráno vstáváte? V tomto krásném letním období vstávám včas a to v 6 ho-din, vyrážím na dlouhou ranní vycházku cca 4 km podél řeky Sázavy a je jedno, na jakou světovou stranu. Nechodím sama, mám k sobě kamarádku, protože manžel musí ještě pracovat.Na co jste se na důchod nejvíce těšila, splnila se vaše očekávání? Do důchodu jsem se těšila moc, že budu v klidu a v pohodě. Užívat si vnoučat, dětí , že budu moci vícekrát vycestovat za dcerou do Španělska, která tam žije několik let. Užít si kyti ček na zahrádce, o které pečuji. Ráda dělám i ruční práce, pletu cokoli a z čehokoli. Košíčky, ozdoby… I po zdravotní stránce jsem na tom lépe. Musím říci, že v TRW jsem byla skutečně spokojena, ale dnešní volnost v důchodu nemá chybu. Nezapomenutelný zážitek z TRW? Můj nezapomenutelný zážitek v TRW byl vánoční večírek v Praze v Mexikáně.

Marie Žáková (operátor FORD) V kolik ráno vstáváte? Vstávám mezi půl osmou a osmou, což mi vyhovuje.Na co jste se na důchod nejvíce těšila, splnila se vaše očekávání? Těšila jsem se na klid, dny bez shonu a nervozity v práci. To se mi splnilo, teď si jen lebedím a starám se o svoji obrovskou zahradu, na které je stále co zvelebovat.Nezapomenutelný zážitek z TRW? Ráda vzpomínám na lidi v TRW, se kterými jsem pracovala. Za osmnáct let jsem si s nimi vytvořila hodně blízké vztahy. Jsem ráda, že s některými z nich jsem stále v kontaktu.

Jaroslava Zemanová (předák PROFÍCI)V kolik ráno vstáváte? Stále se budím ve 4:50, ještě se mně to z hlavy nevymazalo, ale jsem ráda, že se mohu otočit a klidně pokračovat v libém spánku.Na co jste se na důchod nejvíce těšila, splnila se vaše očekávání? Těšila jsem se na klid, pohodu a věnovat se konečně naplno své zálibě. A to je vychovávat děti a mládež. Proto chodím nyní ve volném čase, a toho mám nyní skutečně dost, vypomáhat do Dětského domova ve Zruči. Teď si užívám důchodu i prázdnin současně, a proto jedu příští měsíc s vnukem do Chorvatska k moři. Jsem nadmíru spokojena.Nezapomenutelný zážitek z TRW? Ráda vzpomínám na nejlepší léta v TRW pod ve-dením pana Miksy a Šedivého, nové projekty a hlavně na ty vánoční večírky v hotelu ve Zruči.

Milena Dubová (operátor PQ35)V kolik ráno vstáváte? Vstávám v pět hodin, protože při důchodu chodím do práce. V noci se ještě často budím v hodinách, kdy jsme měli v TRW přestávky. Vždycky si říkám, copak asi mají dneska holky dobrého…Na co jste se na důchod nejvíce těšila, splnila se vaše očekávání? Těšila jsem se, že se zbavím pracovního stresu a nechám odpočinout unavené tělo. Moje nová práce je jednodušší, takže mám teď více vol-ného času a klidu, jak jsem si při odchodu z TRW přála.Nezapomenutelný zážitek z TRW? Ráda vzpomínám na svoje začátky v TRW, konkrétně na lince Renault Megan. V dobré partě lidí tam bylo vždycky veselo.

Antonín Budil (vedoucí oddělení správy budov)V kolik ráno vstáváte? Vstávám kolem sedmé, chodím spát až o půlnoci, stačí mi celý život kratší spánek.Na co jste se na důchod nejvíce těšil, splnila se vaše očekávání? Pracoval jsem padesát let, tak teď s chutí odpočívám, hlavně akti vně. Dělám to, na co jsem se těšil, chodím na ryby, cestuji, trávím čas s přáteli. To jsem si před důchodem přál a daří se mi to plnit.Nezapomenutelný zážitek z TRW? Nejlepší dny v TRW pro mě byly za personálního ředitele pana Luboše Krátkého. Tenkrát bylo opravdu hodně práce, kolikrát až do noci jsme řešili problémy s kompletní přestavbou budovy fi rmy. Na druhou stranu jsme ale hodně času trávili na oddělení společně i mimo práci, hráli jsme kuželky, chodili na večeře a utužovali jsme příjemně kolekti v.

Helena Mrázková (recepční) V kolik ráno vstáváte? Vstávám v sedm hodin. V noci dlouho nespím, ale ráda si schrupnu i po obědě.Na co jste se na důchod nejvíce těšila, splnila se vaše očekávání? Těšila jsem se, že budu mít dost času na oblíbené cestování a vnoučata. Plány mi vyšly, hodně s manželem cestujeme, každou sobotu hrajeme kanastu a často pečujeme o vnoučka.Nezapomenutelný zážitek z TRW? Vzpomínám, teď už s úsměvem, na své těžké začátky, kdy jsem chodila s pláčem do práce i z práce. Trva-lo mi pár měsíců, než jsem se všechno naučila a nakonec mě moje práce na recepci moc bavila.

Anna Dohnalová (operátor KOVÁCI) a Pavel Dohnal (předák KOVÁCI)V kolik ráno vstáváte? Většinou mezi šestou a sedmou hodinou, nepotřebujeme budík.Na co jste se na důchod nejvíce těšili, splnila se vaše očekávání? Těšili jsme se, že budeme mít víc volného času a že doženeme resty: opravy domku, práce na zahradě, cestování. Splnilo se nám to jen částečně. Nikdy jsme nevěřili důchodcům, když říkali, že nestí hají, ale teď jsme na tom stejně. Upřímně ale musíme přiznat, že žijeme v daleko větší pohodě a klidu, než když jsme chodili do zaměstnání.Nezapomenutelný zážitek z TRW? Rádi vzpomínáme na dobré přátele, se kterými jsme pracovali, na zábavy a fi remní večírky, ale i na dobré pracovní prostředí, které v TRW bylo. Vzpomínáme rádi na okamžiky, kdy se nám něco povedlo. Člověk raději vzpomíná na to pěkné a na to horší pomalu zapomene. Zdravíme všechny, kteří na nás vzpomínají v dobrém.

Jiřina Toupalová (operátor RUSKO)V kolik ráno vstáváte? Vstávám v půl deváté, jsem ráda, že teď si můžu dovolit přispat.Na co jste se na důchod nejvíce těšila, splnila se vaše očekávání? Těšila jsem se, že si dám tělo fyzicky a hlavně psychicky dohromady. Po půl roce klidnějšího života se mi to už daří. Svůj denní plán vždycky nechávám na těle, jak si řekne. Nepřepínám se a za ničím se nehoním, což je fajn.Nezapomenutelný zážitek z TRW? Ráda vzpomínám na úplné začátky v TRW. Pracovala jsem na lince PQ24 u předačky Líby Dvořákové. Všichni mě dobře přijali, lí-bilo se mi i prostředí ve fi rmě, klidné a čisté.

Miroslava Foltýnová (předák RYCHLÁ ROTA )V kolik ráno vstáváte? Už nečekám na vyzvánění budíka, ráda si poležím i do 9 hodin. V letním období mě vytáhne sluníčko a v zimním hlad.Na co jste se na důchod nejvíce těšila, splnila se vaše očekávání? Těšila jsem se na volnost a že se konečně mohu naplno věnovat celé naší rodině a hlavně zálibám. Luštění křížovek, procházky, jízda na kole a v zimě hory a lyžování. V letním období i povinnosti babičky a zahrádka u naší chaty. V pracovním pro-cesu nebylo špatně, ale být v důchodu a být zdráva, to nemá chybu. Skutečně jsem spokojena.Nezapomenutelný zážitek z TRW? Bez velkého zamyšlení mě ihned napadá vánoční večírek v Praze v Mexikáně.

TRWáček

6

JAK SE ŽIJE...

Page 7: TRWÁČEK léto 2014

Představujeme vám program Watch list, jehož cílem je rozvíjet nejschopnější zaměstnance TRW. V rámci programu se členové týmu mohou systemati cky připravovat na svůj další kariérní růst.

Od roku 2010, kdy byl tento pro-gram v rámci BCS divize ofi ciálně zahájen, proběhly 4 ročníky. V roce 2010/2011 jsme se soustředili na snížení inventurních rozdílů v Benešově a ve Zruči a na zlepšení fi remní kultury v oblasti kvality. Ročník 2011/2012 se zaměřil na materiálový tok v Benešově a ve Zruči, jeho cílem bylo snížit obrát-ky surového materiálu na 5,2 dne. V ročníku 2012/2013 jsme se za-bývali systémem dokumentace a v minulém ročníku jsme zlepšovali moti vační systém, který vám nyní představíme.

V rámci projektu jsme nejprve analyzovali současný moti vační systém, a poté jsme analýzu

rozšířili o dotazníkové šetření.To jsme zacílili na výrobní operá-tory, kteří jsou nejpočetnější sku-pinou zaměstnanců a nejdůležitější z hlediska tvorby přidané hodnoty. Z dotazníkového šetření a z diskusí s operátory a předáky nám vyplynu-lo několik nedostatků, které moti -vaci zaměstnanců snižují.Nedostatky jsme podrobili rovněž analýze, prozkoumali jsme odborné zdroje a „best practi ces“ v jiných fi rmách. Na tomto základě jsme se-stavili soubor návrhů, které podle nás povedou ke zvýšení moti vace zaměstnanců v TRW.Zjišťovali jsme, co lidi nejvíce moti vuje, známkovat mohli od 1 (nejvíce) do 4 (nejméně). Shledali jsme, že předák, do-brý kolekti v, jistota zaměstnání a benefi ty jsou pro naše zaměstnance velmi důležité. Dále jsme v analýze zkoumali fakto-ry, které jsou pro naše zaměstnance demoti vující. Podle očekávání lidi demoti vuje základní mzda a prémie (těm jsme se nevěnovali, jelikož jsou předmětem kolekti vního vyjednávání, naším cílem bylo zvýšit moti vaci s použití m nefi nančních moti vačních faktorů). V nepo-slední řadě jsme identi fi kovali, že zaměstnance trápí pracovní uznání a fi remní atmosféra. Tímto směrem jsme převážně zaměřili naše akti vity a doporučení v rámci projektu. V další části analýzy jsme pátrali po tom, jaké nejvýznamnější výhody poskytované fi rmou lidé oceňují. Pět dní dovolené navíc skončilo na prvním místě, další příčky zaují-mají roční odměna, 500 Kč měsíčně za docházku, měsíční prémie a příspěvek na obědy.Dotazovali jsme se i na to: „Proč pracovat v TRW i v dalších letech“, kde operátoři vypisovali své názo-ry. Dominovaly pravidelná výplata,

dobrý kolekti v, jistota zaměstnání a práce v místě bydliště.

Navrhovaná opatření: Týmové schůzky

Jedním z návrhů, které měly napo-moci zlepšení fi remní atmosféry, bylo přesnější defi nování týmových schůzek. Tento proces zde byl již v minulosti zaveden, avšak my jsme se rozhodli navrhnout konkrétní strukturu.Schůzka se koná vždy na konci po-slední směny v týdnu. Její hlavní body jsou:• Zprávy z benewebu – Slouží pro

předání novinek z benewebu operátorům, kteří tam běžně nemají přístup.

• Zhodnocení týdne – Navýšení výroby, odstávky, poruchy, úspěchy, pochvaly, kriti cké mo-menty a opatření, kvalitati vní upozornění.

• Plánované změny v rámci týmu, výrobních linek, podnikové změny.

• Možnost pozvání hosta dle ak-tuálních problémů (technolog, kvalita, vedoucí výroby, supervi-zor).

• Odpovědi na dotazy z minula. • Aktuální dotazy. Týmovou schůzku vede předák. Pro průběžnou přípravu během týdne mu slouží formulář, který usnadňuje přípravu a slouží k dodržování základního obsahu schůzky. Rovněž navrhujeme pravi-delné kontroly schůzek ze strany předáků Minifactory (supervizorů), kteří pak zjištěné nedostatky pro-berou s personálním oddělením a zváží případný další trénink. Dále jsme navrhli opatření v oblastech komunikačního toku, především během realizace hoshinů, a vyhodno-cování měsíčních prémií. Byla aktua-lizována směrnice interní komunikace a v měsíci červenci proveden bližší výzkum zabývající se interní komuni-kací. Návrhy jsme vytvořili i v oblasti benefi tů, kde bude v blízké době například realizováno pokračování programu Buďme fi t!!!Na září plánujeme kontrolní schůzku, kde probereme úspěšnost a reálné dodržování našich návrhů.

Jitka Strnadová a Pavla Vrbická, Personální úsek

Působí v TRW již čtrnáctým rokem. Začínala jako operátor na výrobní lince. Po roce se dostala na místo předáka a během dalších dvou let na pozici směnového mistra (dnešní supervisor). Funkci směnového mistra několikrát přerušila, když získávala zkušenosti na různých po-zicích v oddělení logisti ky. V roce 2013 se stala hlavním plánovačem. Je tedy důkazem toho, že pílí a dobře odvedenou prací je možné si vybudovat důležitou pracovní pozici. Věra zajišťuje vytvoření dlouhodobého výrobního plánu pro všechny linky dle prognóz zákaz-nických požadavků evidovaných v informačním systému pro oba naše závody.Dostala jste se mezi 4 nejlépe hod-nocené zaměstnance za rok 2014, co pro vás toto hodnocení znamená?

Je to pro mě významné ocenění za práci, kterou denně odvádím. Jsem ráda, že má nadřízená je s mou prací spokojena, a budu dělat vše proto, abych i nadále podávala do-brý výkon.Co vás na práci plánovače baví?Ačkoliv si někdo může myslet, že je to monotónní práce, opak je pravdou. Plány se musí denně tvořit tak, aby odpovídaly zákaznic-kým požadavkům, a zároveň tak, aby výroba vyráběla každý týden přibližně stejné množství výrobků. Které zásadní úkoly vás letos ještě čekají?Letos nás ještě čekají transfery některých výrobních linek, kde je nutné zajisti t dostatek předzásoby fi nálních výrobků tak, aby se tato změna negati vně nedotkla zákaz-níka, a v neposlední řadě připravit

výrobu na vánoční odstávku. Vzhle-dem k některým dlouhým dodacím lhůtám našich dodavatelů musíme zajisti t dostatečný předsti h.Co se vám vybaví jako první, když se řekne TRW?Spínače do aut, ačkoliv vím, že TRW jako takové se zabývá výrobou spousty dalších komponent.Máte nějaké pravidlo nebo mott o, kterým se v práci a životě řídíte?Buď s těmi, kteří tě milují bez-podmínečně, ne s těmi, kteří tě mi-lují, pouze když se jim to hodí.Máte v plánu nějakou letní dovole-nou? Jakým způsobem relaxujete?Svoji dovolenou ráda trávím u moře nebo všude tam, kde je tep-lo a sluníčko. Relaxem jsou pro mě procházky v přírodě. Nejoblíbenější jídlo? Mezi má oblíbená jídla patří ko-provka a téměř všechna zeleninová jídla.Den, na který nezapomenete? Mým nejdůležitějším dnem v životě je den, kdy se narodila má dcera Klára.

Co u lidí neodpouští te? Nedá se říci, že neodpouští m, ale nemám ráda sobeckost a egoismus.Země nebo město, které chcete navští vit? Ráda bych navští vila některou z exoti ckých zemí. Tak snad se mi to jednou podaří.

Nejlépe hodnocení zaměstnanci TRW:Věra Šebková – hlavní plánovač

Watch list – vzdělávací program pro zaměstnance s potenciálem

Watch list ve zkratce

• Program má charakter projektové týmové práce. • Nominovaným účastníkům umožňuje lepší porozumění ostatních

systémů a funkcí v rámci fi rmy. • Poskytuje jim příležitost ke sdílení informací a zkušeností .• Dává jim možnost prezentovat své schopnosti i v situacích, které nej-

sou úplně typické pro jejich stávající pozici.

Program obsahuje:• Vzdělávací program pro všechny členy týmu• Práce na zadaném projektu• Prezentace výsledků projektu místnímu managementu• Assessment centrum – posouzení a zhodnocení individuálních schop-

ností a výkonnostních předpokladů• Závěrečné hodnocení jednotlivých členů• Tvorba individuálních rozvojových plánů

Složení WL týmu 2013/14 Moti vace

Pavla Vrbická (lidské zdroje Benešov)

Romana Borkovcová (výroba Benešov)

Dijan Dudek (nové projekty Zruč)

Roman Matula (kvalita Zruč)

Pavel Staněk (údržba Zruč)

Aleš Vyhnal (výroba Benešov)

LÉTO 2014

7

NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNANCI

Page 8: TRWÁČEK léto 2014

Od loňského září běží v naší divizi BCS projekt zavedení informačního systému SAP do všech závodů v Evropě a Severní Americe. Pilotním závodem je Radolfzell, kde ho spouští me 28. září 2014. Součástí pilotní

fáze bylo vytvoření vzorové instalace. Ta bude použita i v ostatních závo-dech BCS. Všechny evropské závody používají stále XPPS. Jediný Benešov již SAP používá, proto pro něj bude přechod na novou verzi o něco snazší.

V další fázi projektu, která nyní startuje, zavedeme SAP v polském Pruszkowě a změníme SAP v Benešově a ve Zruči.

Součástí celkové strategie informačních systémů v TRW je, že celá BCS di-vize bude sdílet jeden systém nazvaný EE9 společně s divizemi Engine Com-ponents (např. v Dačicích) a Fasteners (např. v Mladé Boleslavi-Řepov).

Hlavní změnou oproti dnešnímu stavu je kompletně nové plánování výroby. Například nově budou LED uskladněny v SAP včetně infor-mace o svíti vosti , zlepší se přehlednost toku materiálu mezi Ra-dolfzellem a naším závodem, rozšíří se možnosti příjmu ma-teriálu na základě EDI zpráv, schvalování vstupních faktur bude v elektronické podobě. V oblasti controllingu bude k dispozici více nástrojů pro plánování a analýzy a použije se nový kalkulační vzorec. Zásadní změna se dotkne vstupní kontroly, kde se bude místo SAPu používat pro vstupní kontrolu systém QSYS. Nově v SAPu zavedeme modul údržby a modul řízení projektů.

V Benešově už vznikl projektový tým, který bude společně s kolegy z Polska a Německa pracovat na vyčištění kmenových dat a připravovat přechod na nový systém.

Jiří Mráz, SAP Project Manager

Zavádíme SAP v BCS

Budova závodu v mexické Reynose se od té naší liší v mnoha ohledech. Co se týče velkorysosti výrobních a skladovacích prostor, máme našim mexickým kolegům opravdu co závidět.Pokud ale porovnáme informační a materiálové toky, zjistí me, že oproti našim podnikům v Benešově nebo ve Zruči nemají na takové úrovni fi losofi i ští hlé výroby (Lean Produc-ti on). Ta se v současné podnikové

praxi v automobilovém průmyslu za-vádí především pro zlepšení toku ma-teriálu.Filosofi e ští hlé výroby obsahuje prvky strategie Just-in-ti me (JIT) a je zaměřena na redukci plýtvání a omezení akti vit, které nezvyšují přidanou hodnotu výrobku. Plýtváním se rozumí nadvýroba, de-fekty, zbytečné zásoby, neadekvátní zpracování, nadbytečný transport, čekání či zbytečné pohyby.

Mexickým kolegům pomáhal se za-vedením osvědčených principů Jiří Janatka, vedoucí ští hlé výroby. Za podpory ředitele závodu i celého managementu si vybral tým lidí, který byl složený z pracovníků skladů, logisti ky, výroby, údržby a z oddělení zlepšovatelských procesů.„Nejdříve jsem jim poskytl informace o změně, kterou zde chci provést, s jejími výhodami oproti stávajícím procesům. S jejich pomocí jsem

zde fyzicky implementoval některé nástroje ští hlé výroby,“ popisuje svoje zkušenosti . „Bylo pro mne překvapující, jakou poziti vní odezvu tato změna přinesla. Myslím si, že s tí mto přístupem nebude tomuto závodu trvat dlouho, dostat se na úroveň našeho závodu,“ věří Jiří.

Jiří Janatka, vedoucí ští hlé výroby

Zavádíme ští hlou výrobu v Mexiku

Můj tým v TRW ReynosaVýrobní hala v TRW Reynosa

Projektový tým v Radolfzellu

Víte, že...

... osmé písmenko do HSE tajenky

je O?

Víte, že...

... osmé písmenko do HSE tajenky

je O?

Víte, že...

... zaměstnanci mají možnost využít zvýhodněných tarifů od

T-Mobile? Přidat si pod sebe mohou až 10 dalších telefonních

čísel. V případě zájmu kontaktujte personální oddělení

(Pavla Vrbická).

Víte, že...

... zaměstnanci mají možnost využít zvýhodněných tarifů od

T-Mobile? Přidat si pod sebe mohou až 10 dalších telefonních

čísel. V případě zájmu kontaktujte personální oddělení

(Pavla Vrbická).

Fotbalový úspěch

V sobotu 19. 7. 2014 se tým složený ze zaměstnanců naší fi rmy tradičně zúčastnil turna-je v malé kopané v Lokti u Čechti c a skončil na úžasném druhém místě!

Gratulujeme!

SAP je informační systém, který obsluhuje hlavní činnosti fi rmy (nákup,

skladování, výroba, prodej a expedice, údržba, fi nance).

Víte, že...

... se antistatické pláště nesmějí prát v aviváži?

Aviváž totiž ruší ochrannou funkci pláště.

Víte, že...

... se antistatické pláště nesmějí prát v aviváži?

Aviváž totiž ruší ochrannou funkci pláště.

TRWáček

8

NOVINKY

Page 9: TRWÁČEK léto 2014

LÉTO 2014

9

Zástupci nejvýznamnějších za-městnavatelů v regionu se v polovině června setkali v Benešově, aby spolu sdíleli informace a novinky z oblasti personalisti ky. Akci ini-cioval a organizoval personální úsek naší společnosti .

Setkání se zúčastnili kromě paní Silvie Rakové (personální ředitel) a pana Miroslava Kolandy (spe-cialista lidských zdrojů) za naši

společnost rovněž personální zástupci následujících fi rem: NVision Czech Republic a. s. (dříve SITRONICS, Voti ce), KEMPER spol. s. r. o., (Poříčí nad Sázavou), Sellier & Bellot a. s., (Vlašim), PRORATIO s. r. o., (Poříčí nad Sázavou), Wrigley Confecti ons ČR, kom. spol. (MARS), (Poříčí nad Sáza-vou), ASMO CZECH s. r. o., (Zruč nad Sázavou).

Hlavním bodem programu byla diskuse o důležitých personálních téma-tech a problémech, které se týkají většiny společností stejně jako té naší. Součástí programu byla rovněž prohlídka našeho závodu pod vedením výrobního ředitele Václava Šebka, který hostům vysvětlil, jak u nás funguje proces výroby, skladování a zásobování. Pan Marti n Štec ze společnosti Wrigley Confecti ons ČR seznámil přítomné s jejich progra-mem na podporu zdraví zaměstnanců a obecně prospěšných akti vit. Třeba se jím také v budoucnu naše společnost nechá inspirovat.

Závěrem bychom chtěli říci, že setkání bylo z našeho pohledu velmi příjemné a prospěšné. Účastníci se dohodli, že si budou i nadále vyměňovat důležité informace a budou organizovat takováto setkání pravidelně.

Miroslav Kolanda, Specialista lidských zdrojů – odměňování a benefi ty

TRW hosti lo personalisty z celého regionu

Zde uvádíme některé zajímavé závěry z diskuse: • Kvalita kandidátů – Na trhu práce je velký nedostatek kvalitních kandidátů

s technickým vzděláním v kombinaci se znalostí angličti ny.• Rodinné vazby – Společnosti se snaží apelovat na zaměstnance, aby

doporučovali práci v rámci rodinných kontaktů. Noví zaměstnanci jsou pak „spolehlivější a cítí se více spjati se společností “.

• Talenti – Důležitou akti vitou všech společností je rozvoj interních zaměstnanců a výchova talentů.

• Agenturní zaměstnanci – Drti vá většina společností se snaží využívat agen-turních zaměstnanců pro pokrytí sezónních výkyvů ve výrobě.

• Odměňování – Všechny společnosti mají zvlášť systém pro odměňování dělnických profesí a zaměstnanců THP (na stejném principu jako v naší společnosti )

• Benefi ty – Společnosti využívají některé z uvedených benefi tů pro moti vaci a spokojenost zaměstnanců: týden dovolené navíc, penzijní připojištění, pod-nikové autobusy, příspěvky na dopravu nebo stravování, bonus za „neabsen-ci“ (měsíční, roční), Cafeteria benefi tů, vitamíny, sezónní očkování, podnikové akce, odměna za odpracované roky ve společnosti , odměny při odchodu do důchodu, příspěvek na směnnost, poskytování pracovních oděvů či příspěvků na praní, vánoční dárky či podnikové fi tness centrum.

TRW ZBLÍZKA

Sbírání víček se již pro řadu našich zaměstnanců stalo naprosto samozřejmou záležitostí a všichni víme, proč vlastně víčka sbíráme. Dosud jsme v TRW nasbírali něco kolem 150 kilogramů víček, samozřejmě s přispěním Týnecké školky. Víčka jsme dokonce sbírali i při poslední letní akci.

Jelikož nás příběh Mirečka zau-jal, poznali jsme ho osobně a zji-sti li, jaký je to velký bojovník a co všechno dokáže, bude-li pravidelně cvičit, rozhodla se naše společnost Mírovi poskytnout fi nanční dar ve výši 20 000 Kč.

Míra si s rodiči přijel v červnu vy-zvednout poukaz na tuto částku, předal jim ho generální ředitel Paul Evans, personální ředitelka Silvia Raková a předání se zúčastnili také operátoři, jejichž sběratelské snahy také na Mirečkovu léčbu přispívají.

Mimo poukaz Míra dostal i nějaké sladkosti a především spoustu obrázků od dětí z týnecké školky. Hned na místě se domluvili, že školku v brzké době Míra také navští ví. Jsme rádi, že jsme mohli tento kontakt zprostředkovat.

Během návštěvy jsme si nemohli nevšimnout, jaké pokroky Míra za ten půlrok udělal. Od poslední návštěvy vyměnil čtyřbodové sta-bilní hůlky za obyčejné, a dokonce již zvládl i ujít několik kroků pouze s jednou. S maminkou za ruku si však připadal přeci jen jistější.

Jelikož si velice vážíme všech víčkosběračů, rozhodli jsme se vám zprostředkovat aktuální infor-mace přímo od Mírovi maminky, abychom věděli, co všechno malá každodenní snaha každého z nás může podpořit.

„V letošním roce jsme byli v Alce v Příbrami na cvičení dvakrát. Prvně to bylo v únoru, podruhé v květnu. Oba bloky terapie probíhaly více méně stejně jako ty předchozí. Nejprve Mirečka čekalo nahřátí celého těla, aby se svaly uvolnily. Poté měl masáž celého těla, nejvíc je vždy zaměřená na nohy a také na záda. Poté už následovalo samot-né cvičení ve speciálním oblečku – posilování, nácvik stoje, sedu a chůze,“ popisuje Mirečkova maminka.

„V únoru Míra zdokonaloval chůzi pomocí jedné čtyřbodové a jedné obyčejné hole, v květnu chodil již se dvěma obyčejnými hůlkami. Občas zkoušel i chůzi jen s jed-nou hůlkou, ale to mu ještě moc nejde. Také chodil za jednu ruku s fyzioterapeutkou. Hodně je znát zpevnění celého těla, při chůzi se už Míra tolik nekývá ze strany na stranu, na nohou si je stále jistější. Zlepšuje se i výdrž, i když samozřejmě Míra neujde žádnou velkou vzdálenost. Ale každý krok navíc je pro nás velký pokrok,“ říká maminka.

„Co se týká sbírky víček, ta stále pokračuje, i přes to, že teď máme problémy s fi rmou, co od nás víčka vykupuje. Hrozí jí krach, hledáme proto další možnosti . Jiná fi rma, co vykupuje víčka za srovnatelnou cenu, je až v Brně. Momentálně tu máme asi 1,5 tuny víček, ale do Brna je těžko dostaneme. Už dříve jsme uskutečnili dva odvozy, při kterých se celkem nashromáždilo 3 842 kg víček, za které jsme dostali 23 052 Kč,“ uzavírá maminka.

Od Mirečkovy maminky jsme dosta-li i pár fotek z posledních dvou cvičení.

Mireček dělá pokroky

Mireček vyměnil čtyřbodové hůlky za obyčejné a zvládne ujít i pár kroků s jen jednou.

Page 10: TRWÁČEK léto 2014

TRWáček

10

Takhle jsme si užili Letní akci

Letní akci alias Posázavskou bo-jovku máme úspěšně za sebou. Z fotek, které jsme 7. června pořídili, se můžete přesvědčit sami, že jsme si ji jako vždy užili naplno. A nezapomněli jsme ani na Mirečka a po celou dobu pocti vě sbírali víčka!

Já tak rád trsám, trsám!

Húúúúústý... hmmmm...

Jedna česká klasika – jeden pracuje, zbytek se baví. Aneb jeden za všechny, všichni maňána.

Někteří dorazili i kolmo, zelený mužík Vlašim, černý mužík Praha.

Po náročné bojovce přišlo koupání vhod.

Jsme bílí andělé a ty si byla prvá... kluk.

Tahat mě tady po skalách, jsem snad horská koza? To kluci z Polska, to jsou jiní kabrňáci....

Tak jsem pomláti l, posekal, usušil, sklidil, teď mi dejte všichni svatej pokoj.

Tak konečně ten střevíček padnul.

Tým na 2. místě: LEDA-BORCI.

Ústa otevřít téééď!

Večerní idylka s ohněm a špekáčky.

Vítězný tým SOLIDNÍ NEJISTOTA.

3. místo: tým LOST BANDITOS.

Holky od PQčka.

FOTOREPORTÁŽ

Udílení posledních rad před zahájením.

Stůl na ping-pong si ani na chvíli ne-oddechl.

Page 11: TRWÁČEK léto 2014

Bezpečnost nadevše. Tímto heslem se v obou našich závodech TRW řídí snad každý, protože všichni víme, že bezpečnost pracovníků úzce sou-visí s kvalitou a produkti vitou práce. Předcházení pracovním úrazům je prvním a zároveň nejdůležitějším krokem. Každý nápad, jak předejít úrazu, je velice cenný a těmito ná-pady nešetří ani pracovníci ve Zruči.

Jedním z nejrizikovějších pracovišť ve Zruči je sklad. V těchto prostorách se pohybuje vysokozdvižný vozík při příjmu materiálu a nakládce ex-pedice, dále zde jezdí vláček, který zásobuje linky materiálem, a v nepo-slední řadě se zde pohybují pracov-níci skladu, kvality i samotné výroby. Zaměstnanci se sice pohybují po vyznačených cesti čkách, ale i tak je zde vysoké riziko úrazu. Aby nedošlo ke střetu vláčku nebo pracovníka s vysokozdvižným vozíkem, přišli pra-covníci ve Zruči na jeden výborný ná-pad.

Nainstalovali na tato riziková místa tři zatahovací bezpečnostní závory. Když se po skladu pohybuje vysokozdvižný

vozík, tyto závory se zatáhnou a tí m znemožní pracovníkům přístup do rizikového prostoru a zároveň tam nemůže vjet ani vláček.

Co říkáte na tento vynikající nápad, jak zabránit velice nebezpečnému úrazu? Minimální náklady vyna-ložené na tyto bezpečnostní závory zdaleka předčí možné náklady na případný pracovní úraz. Děkujeme všem pracovníkům ve Zruči za tento, ale i další nápady, které povedou k odstranění sebemenšího rizika úra-zu.

Jiří Hlaváček, předák

Jak předejít úrazu? Ve Zruči se zrodil vynikající nápad

(pokračování ze strany 10)

Ve Sporthotelu Kácov jsme si po celou dobu

užívali rozmanitých akti vit...

LÉTO 2014

11

FOTOREPORTÁŽ

Provozoval se andělský fotbal... V jednu chvíli zavládlo i badmintonové šílenství.

U minigolfu byla dokonce fronta... Hlavně aby při čekání nevyschlo :)

Smělejší to roztančili už za světla... ... ti méně smělí se přidali až za tmy.

Vztahy v TRW jen kvetou. Jen pro-síme, dodržovat zasedací pořádek!

... i noční fotbal.

Page 12: TRWÁČEK léto 2014

Co znamená kampaň "In the blink of an eye" (V každém OKAmžiku)

V každém okamžiku chrání vás i vaše blízké

TRW Pre-crash System shromažďuje informace z okolí vozidla, aby zajisti l bezpečnost cestujících, ještě dříve, než si uvědomíte možné nebezpečí. Kogniti vní bezpečnostní systémy: bezpečnost pro každého.

V každém okamžiku chrání lidi a planetu

TRW Integrated Brake Control systém nabízí wregenerati vní brzdění a zkracuje brzdnou dráhu, aby pomohl chránit vaši rodinu a planetu. Kogniti vní bezpečnostní systémy: bezpečnost pro každého.

V každém okamžiku zpracovává miliony rozhodnutí k ochraně života

TRW Safety Domain ECU zpracovává miliony dat rychleji, než si stačíte všimnout přecházejícího chodce. Kogniti vní bezpečnostní systémy: bezpečnost pro každého.

TRWáček

12

TRW ZBLÍZKA

Výherkyní minulého kvízu se stala Petra Macháčková, která si odnesla dárkový balíček s kosmeti kou.

Rozhodli jsme se pro vás připravit malé zpestření oproti tradičnímu kvízu. Tentokrát nebudete hledat správné odpovědi ale písmenka. Ta jsou ukrytá v areálu obou závodů v Benešově a ve Zruči na místech, která jsou nějakým způsobem významná z hlediska HSE.

Vydejte se pátrat, vyplňte a odevzdejte tajenku na obvyklých sběrných místech do 30. 09. 2014. Poté vylosujeme výherce, který od nás obdrží dárek.

Osobní číslo: .…………….…............... Jméno a příjmení: ……………………………….

TAJENKA BENEŠOV ZRUČ

Místo pro vizualizaci pracovních úrazů

Místo pro vizualizaci pracovních úrazů

Nástěnka životního prostředí Nástěnka životního prostředí

Podívejte se, kdo je v našem závodě odpovědný za bezpečnost

Defi brilátor

Ohlašovna požáru od 7:30 do 16:00

Celodenní ohlašovna požáru

Nástěnka HSE Nástěnka HSE

Počítadlo dnů od posledního pra-covního úrazu s pracovní neschop-ností

Počítadlo dnů od posledního pracov-ního úrazu s pracovní neschopností

Zpravodaj Na slovíčko s bezpečákem srpnové číslo

Zpravodaj Na slovíčko s bezpečákem srpnové číslo

TRWáček léto 2014 – bublina Víte, že...?

TRWáček léto 2014 – bublina Víte, že...?

Ohlašovna požáru od 16:00 do 7:30

Místo pro ochranné pomůcky do expedičního skladu

Cedule Pravidla chování ve skladu Cedule Pravidla chování ve skladu

SOUTĚŽTE S TRW A VYHRAJTE DÁREK!

Osobní číslo: .…………….…............... Jméno a příjmení: ……………………………….

Zpravodaj TRW pro vás 4x ročně připravuje Redakční rada (Pavla Vrbická – vedoucí redakční rady a zástupce HR, Petr Lavrikov – logisti ka, Vlasta Vítková – kvalita, Petr Stránský – údržba, Jan Kučera – technologie/nové projekty, Veronika Lehovcová - výroba Benešov, Pavel Šťastný – výroba Zruč, Josef Krupa – fi nance/IT, Senta Nábělková – BCS). Své náměty a připomínky můžete posílat na adresu: [email protected]

Nulová tolerance chyb – to je fi losofi í strategie 0 NCT. Je to takový návod, jak předcházet (i opakovaným) rekla-macím. Tato fi lozofi e vychází z naší politi ky jakosti : vždy a napoprvé správně, a to ve všech našich činnostech od příjmu zboží až po expedici k zákazníkovi.

Jedna z klíčových akti vit, jak dosáhnout 0 NCT, je dodržování standardů. Standard si volně můžeme přeložit jako zažitou a ověřenou činnost, která za všech okolností funguje. Pod pojmem standard si můžeme představit i ja-koukoliv běžnou činnost v soukromém životě. Příkladem ze života může být nákup komody z IKEA. Jeho součástí je přesný seznam a počet dílů (kusovník), plánek, na kterém vidíme, jak díly pasují jeden do druhého (Poka Yoke), a přesné instrukce, jak komodu sestavit (pracovní návod-ky + kvalitati vní upozornění). Málokdo z nás by asi hledal jiný postup než ten, který je uveden v montážním plánku. Než je vydán tento návod, nábytek je určitě několikrát úspěšně sestaven a postup ověřen.

Tímto příkladem jsme chtěli připomenout dodržování standardů, které nás obklopují na každém kroku. Je pro nás opravdu záhadou, proč se nedodržují defi nované postupy při sestavení našich spínačů…

Další z akti vit, která vede k cíli 0 NCT, je strategie tzv. Closure audit. Úkolem tohoto auditu je vyhodnocení 8D reportu (8D = metoda řešení reklamace pomocí 8 kroků), podrobná analýza a vyhodnocení příčiny vady a zamezení opakování. Pokud tedy dostaneme reklamaci, snažíme se zamezit dalšímu výskytu opakovaných reklamací se stejnou příčinou. Ve většině případů je jediným možným řešením zavedení technických permanentních opatření, které stoprocentně zamezí výskytu vady (změna dílu nebo zařízení), nebo použití EOLT (koncového měřáku), který bezpečně vadu odhalí bez jakéhokoliv zásahu operátora.

Slovníček TRW pojmů: STRATEGIE 0 NCT

Na jaře letošního roku odstartovala nová korporátní marketi ngová kampaň TRW s názvem „V každém OKAmžiku“. Jelikož ji máme v podniku prezentovanou v originálním znění, rozhodli jsme se pro vás připravit překlad pro lepší porozumnění. Kampaň propaguje inovati vní technologie napříč všemi TRW divizemi.