of 34 /34
Page 1 Emilija Stefanović, GIZ/ACCESS Menadžer projekta 01.02.2013 Tržište organske hrane Hotel Jezero Perućac 1. Februar 2013. GIZ/ACCESS Program Srbija

trziste organske hrane

Embed Size (px)

DESCRIPTION

trziste organske hrane

Citation preview

PowerPoint Presentation

Emilija Stefanovi, GIZ/ACCESS Menader projekta01.02.2013Trite organske hraneHotel Jezero Peruac1. Februar 2013.

GIZ/ACCESS Program SrbijaPage #1Trite organske hrane01.02.2013.GIZ/ACCESS programProizvodnja i plasman organskih proizvoda u SrbijiProizvodnja i trini potencijali za organske proizvode u EU

Page #GIZ/ ACCESS ProgramTrite organske hrane

01.02.2013.ACCESS je program koji sprovodi Nemaka organizacija za meunarodnu saradnju (GIZ) u ime Nemakog ministarstva ekonomske saradnje i razvoja (BMZ).

Cilj je unapreenje ekonomskog razvoja Srbije i olakavanje budueg pristupa Srbije EU.

Page #Trite organske hrane01.02.2013.GIZ/ ACCESS Program2011-2013

Faza I2014-2016

Faza II2017...

Faza III

Page #Trite organske hrane

01.02.2013.Unapreenje okvirnih uslova za razvoj organske proizvodnjeNacionalni akcioni plan za razvoj organske proizvodnje NAPUnapreenje usluga Udruenja zdruene privredeObuke savetodavaca 2010-2011Prirunici/ vodii za proizvodnjuOrganska poljoprivreda u SrbijiHarmonizacija Zakonodavnog okvira sa EUEfikasan i efektivan sistem kontrole i sertifikacije

GIZ/ ACCESS Program- neke aktivnosti FAZA I

Page #5Organska proizvodnja u Srbiji- IstraivanjaTrite organske hrane01.02.2013.Zapoeta 2010 godine u saradnji sa MPV RS i Serbia Organicasprovedena sa ciljem identifikacije stanja u sektoru organske proizvodnje. Obuhvataju:Analiza stanja u sektoru iz prikupljenih statistikih podataka (povrine, vrste, regionalna distribucija, broj i vrsta aktera, prerada i sl.) Analiza proizvoaa organske hraneAnaliza potroaa i stanja na domaem trituAnaliza izvoznih trita i potencijala za srpske proizvoaePage #Organska proizvodnja u SrbijiType presentation title hereOrganska proizvodnja trenutno odvija na povrini od oko 829.000 haNavedenim brojem hektara obuhvaene su i povrine koriene za sakupljanje divljeg jagodastog voa, peuraka i lekovitog bilja. Treba napomenuti da u Srbiji ne postoji zvanina metodologija na osnovu koje se moe dobiti podatak o ukupnoj povrini na kojoj se odvija sakupljanje divljih biljnih vrsta iz prirodnih stanita.

01/02/2013Page #Trite organske hrane

01.02.2013.

Organska poljoprivreda u Srbiji - proizvodnjaPage #Struktura organske proizvodnje u SrbijiTrite organske hrane

01.02.2013

Page #Voarska proizvodnjaTrite organske hrane01/02/2013

Jednogodinje biljne vrstePage #Stoarska proizvodnjaTrite organske hrane

01/02/2013

Page #11Problemi u proizvodnji (istraivanje Serbia Organica)Trite organske hrane01/02/2013Semenski i sadni materijal retko se moe nai na tritu, naroito u potrebnim koliinama. Upotreba ubriva takoe je sporno pitanje (organska proizvodnja oslanja se na stajnjak i kompost). Uzimajui u obzir da tek svaki drugi proizvoa uzgaja domae ivotinje, to je veoma mali broj, dostupan stajnjak nije dovoljan da opskrbi zemljite hranivima potrebnim za optimalne prinose.Komercijalna sredstva za ishranu bilja i oplemenjivanje zemljita relativno su dostupna na tritu, ali je sporno pitanje isplativosti njihovog korienja za organske proizvoae.Odgovarajua i efikasna sredstva za zatitu bilja takoe su retka, pa proizvoai esto nemaju nain da se izbore sa bolestima i tetoinama, to dodatno utie na smanjenje prinosa i kvalitet proizvedenih poljoprivrednih proizvoda. Navodnjavanje je takoe problematino, posebno u sluaju uzgajanja voaPage #12Trite organske hrane01/02/2013Karateristike lokalnog tritaNajvei broj proizvoda iz uvoza Prehrambeni domai proizvodi biljnog poreklaSegmentacijaHranaKozmetikaTekstil (u zaetku)Sektor maloprodaje se intenzivno razvijaNejasna komunikacija termina organski

Page #Plasman (istraivanje Serbia Organica)Trite organske hrane

01/02/2013Organski poljoprivredni proizvodi uglavnom se prodaju trgovcima na veliko i preraivakim kompanijama, sa kojima skoro 70% primarnih proizvoaa zakljuuje ugovore pre poetka sezone. Direktnu prodaju, npr. na zelenim pijacama, praktikuje svega 20% poljoprivrednika. Zbog ovakvog sistema, uveanje cena koje proizvoai ostvare za svoje organske proizvode veoma je umereno (proseno 10-20%) i potvruje injenicu da se dodata vrednost ne stvara na nivou poljoprivrednog gazdinstva. Takoe, problematina je i zastupljenost proizvoda na tritu. S obzirom na esto prisutan nedostatak skladinog prostora, proizvodi su dostupni samo tokom glavne sezone, kada proizvoai preplave trite. Klasiranje proizvoda vri svaki drugi poljoprivrednik i to uglavnom prema veliini, retko prema kvalitetu. Proizvodi se pakuju u plastinu ambalau.Page #PreraivaiTrite organske hrane

01/02/2013

Page #Trgovci, uvoznici, distributeri i supermarketi iz Srbije ukljueni u sektor organske proizvodnje (2012)Trite organske hrane

01/02/2013

Page #Trite organske hrane

01/02/2013

Page #Primer internet prodaje organskih proizvoda (30.01.2013)Trite organske hrane

01/02/2013Page #Primer kune dostave organskih proizvoda u BeograduDec. 2012Trite organske hrane

01/02/2013

Page #Primer pijace organskih proizvoda Moj Sala, Novi Sad Trite organske hrane01/02/2013

Page #Primer Organska pijaca u Bloku 44, Novi BeogradTrite organske hrane

01/02/2013

Page # - koncept store BeogradTrite organske hrane

Page #Organic robne marke prisutne na naem tritu Trite organske hrane

01/02/2013

Page #MEUNARODNO TRITE RELEVANTNO ZA ORGANSKU PROIZVODNJU IZ SRBIJETrite organske hrane

01/02/2013Organska proizvodnja u svetu u 2010. godine odvijala se na 37 miliona ha.Obradive povrine pod organskom proizvodnjom na teritoriji EU su u 2010 godini bile zastupljene na 9 miliona ha, i belee porast od 8-10% na godinjem nivou. Ovo poveanje povrine je odgovor na poveanu potranju za organskim proizvodima. Ukupna vrednost organskih proizvoda se sa 11 milijardi evra 2003. godine uveala na 19.6 milijardi evra 2010. godine. Kako je potronja organskih proizvoda u EU rasla bre od proizvodnje, disproporcionalno se poveao uvoz iz treih zemalja. Broj registrovanih uvoznika organskih proizvoda u EU, koji se 2009. godine poveao sa manje od 500 na vie od 3.000.

Page #Najvei potroai organske hrane u Evropi su Nemaka, Francuska, Italija, Velika Britanija, Danska i vajcarskaTrite organske hrane

01/02/2013Maloprodajna vrednost organskih proizvoda u Nemakoj godinama je fluktuirala, sa godinjim rastom od preko 10%, postigavi vrednost od 6 milijarde evra 2010. god. Proizvodi sa najveim procentom rasta u proteklih nekoliko godina su mleko i mleni proizvodi, voe i povre. Trini rast u poslednjih pet godina rezultat je vee zastupljenosti proizvoda u supermarketima, preko kojih se proda 54% od ukupne vrednosti organskih proizvodaMaloprodaja organske hrane u Francuskoj iznosi 3,5 milijardi evra, u Velikoj Britaniji oko 2 milijarde, dok Italiji prelazi vrednost od 1,5 milijarde evra godinje. Najvea potronja po glavi stanovnika je u vajcarskoj u visini od 152,2 evra sa prometom preko 1 milijarde evra Page #Trite organske hrane01/02/2013

Page #Izvoz: Destinacije za organske proizvode iz SrbijeTrite organske hrane

01/02/2013

Najvanija destinacija za plasman organskih proizvoda iz Srbije je Nemaka, koja zauzima 31% ukupnog evropskog trita organske hrane, a zatim slede Francuska sa 17%, Velika Britanija sa 10% i Italija sa 8% uea. Pored toga to je veliki potroa (74 evra po glavi stanovnika) i proizvoa organske hrane (1 milion hektara pod organskom proizvodnjom), Nemaka je takoe veliki uvoznik ovih proizvoda. Voe i povre predstavlja najvaniju kategoriju organskih proizvoda na pomenuta etiri vodea evropska trita. Page #Proizvodi sa izvoznom ansomTrite organske hrane

01/02/2013

Organska argarepa je najprodavanije povre u Nemakoj, a zbog domae proizvodnje koja ne podmiruje potrebe potroaa, 48% od ukupne potronje organske argarepe obezbeuje se iz uvoza. Takoe, visok procenat uvoza prisutan je i kod organskog paradajza (80%) i paprike (90%) zbog velike potronje tokom cele godine, te i van sezone, kada domai svei proizvodi nisu dostupni. Organski krompir jedan je od najvanijih proizvoda u Evropi prema obimu potronje i uvoza. U Nemakoj krompir ima uee od 4,7% na organskom tritu, a 28% dolazi iz uvoza.Pored povra, organski proteinski usevi, na prvom mestu soja, koji se koriste za ishranu organski gajene stoke, imaju visok procenat uvoza u Nemakoj i mogu biti znaajan izvozni artikal za proizvoae iz Srbije. Page #Trite organske hrane

01/02/2013

Page #Za izvoz je neophodno obezbeditiTrite organske hrane01/02/2013StandardeKoliinuKvalitet Kontinuitet

Page #Vie informacija moete dobiti od:Trite organske hrane01/02/2013

Page #Type presentation title here01/02/2013

Page #Hvala na panji!Trite organske hrane01/02/2013

Page #33Type presentation title here01/02/2013GIZ/ACCESSKancelarija u BeograduKancelarija u Novom SaduMakenzijeva 24/5 Narodnog fronta 23d11000 Beograd21000 Novi SadTel: +381 11 24 00 371Tel: +381 21 472 19 20Fax:+381 11 24 00 370Fax: +381 21 472 19 21Voa projekta:Menaderi projekta:Tobias StolzEmilija Stefanovi, Marija KalentiE-Mail:E-Mail:[email protected]@giz.de [email protected]

Page #