TTCS Tong Hop

  • View
    584

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Bin son : L Quc n -

Thc tp c s

BI 1 V S NGUYN L DNG ORCAD CAPTURE 9.2I. MC CHGip sinh vin tip cn vi phn mm h tr trong lnh vc thit k mch in t l Orcad 9.2. Phn mm gm 3 phn chnh: V s nguyn l (Schematic), m phng (Simulation) v v mch in (Layout). Do , cc bi 1, 2, 3, 4 c quan h mc xch vi nhau, sinh vin cn lu trong qu trnh thc hnh. V Schematic ca 1 s mch in. To th vin linh kin mi trong trng hp linh kin khng c trong danh sch th vin ca Orcad. To cc file Netlist Ch : Nhng vn chi tit v cch v sinh vin c th hc trong phn Learning Capture trong phn Help v s c dy trc tip trn my tnh.

-

II. V S MCH BNG ORCAD CAPTURE CIS1. Khi ng Orcad Capture CIS: Khi ng chng trnh Capture CIS to 1 s mi bng cch vo Start/ Programs/ Orcad Farmily Release 9.2/ Capture CIS. Chon Menu File/ New/ Project, khi xut hin hp thai New Project nh tn Project cn t vo Name. nh du chn vo: Analog or Mixed Signal Circuit Wizard ( nu mun dng Schematic m phng v v mch in), hoc Schematic (nu ch mun v mch n) Khi , s xut hin tip hp thai Creative Pspice Protect, chn 1 trong 2 ty chn v ni cn lu file project, ri nhn vo nt OK

2. Cc bc c bn khi v Schematic: t linh kin: o Dng chut nhp vo nt Place Part trn thanh Toolbar hoc g phm P t bn phm. o Trong ca s Place Part g tn linh kin vo Part, nu khng tm thy linh kin, nhn nt Add Library b sung vo th vin. o Ch , nn chn ngun v mass phi ng nht chy m phng ng. o Mt s linh kin thng dng: Tn Part name Library in tr R analog.olb Khoa K Thut in T 2 1

Bin son : L Quc n -

Thc tp c s

R_var analog.olb C analog.olb L analog.olb Q2N2222 bipolar.olb Q2N2907A bipolar.olb D1N4148 diode.olb LM741 opamp.olb VSIN source.olb VSRC source.olb 555B anl_misc.olb Sw_tclose anl_misc.olb Sw_topen anl_misc.olb o Trong qu trnh t linh kin, mun xoay linh kin th nhn R hay click phi chut ri chn chc nng xoay. Ni dy: o Dng chut nhp vo nt Place Wire trn thanh Toolbar, lc ny biu tng chut c hnh dng du cng, cho php ta ni cc chn linh kin li vi nhau. o Di chuyn chut ko di dy ni. o Click phm tri chut to 1 gc vung, v tip tc v. o Click phm phi chut, chn End Wire kt thc dy ni. o Nu ni b dy, nhn Place Bus trn thanh Toolbar v thc hin tng t, nhng ch l phi t Next Name trong cc dy trong b dy bng cch nhn nt Place Net Alias nh dng Text trong Schematic: o Nhn nt Place Text, th hp thai xut hin, nh vo dng Text cn thit ri chn OK Chn linh kin: o Nhn nt Select, sau dng chut chn linh kin. Chnh sa thng s ca linh kin: o Double Click ln gi tr ca linh kin. Khi , xut hin hp thai Display Properties, nhp gi tr mi vo Value, ri chn OK. o Cc k hiu n v (cho in tr, t in, in p, dng in, tn s,)

Bin tr T in Cun dy Transistor NPN Transistor PNP Diode Opamp Ngun p SIN Ngun p DC IC555 Switch

Khoa K Thut in T 2 -

-

2

Bin son : L Quc n f ( femto) 10 15 p ( pico) 10 12 n(nano) 10 9 u (micro) 10 6 m(mili ) 10 3 k (kilo) 103 MEG (mega ) 106 G ( giga ) 109 T (tera ) 1012

Thc tp c s

Cch k hiu trn u nh nhau i vi ch hoa v ch thng Thay i thng s k thut ca Transistor, diode: o Trn Schematic nh du chn Transistor, diode ri Click phi chut chn Edit Pspice Model, khi xut hin hp thai Spice Mode. Ti y, ta thay i nhng thng s cn thit, sau ng ca s li. 3. Lu file sau khi v xong: Sau khi v xong, nu mun lu file vi tn c th chn nt Save. Trong trng hp mun lu file vi tn mi th vo File Save as v t tn file. File schematic l file c dng *.dsn

III. TO FILE NETLIST:Sau khi v xong Schematic, trnh Layout v Pspice hiu c file.dsn th cn phi bin dch sang dng file Netlist tng ng. Chuyn sang ca s chnh (project manager), chn file hay page cn bin dch, chn Tool Create Netlist, lc ny ca s Create Netlist s hin ra v ta mun chn bin dch sang Layout hay Pspice th chn Tab tng ng v nhn OK. o Nu l Layout th cho ta file.mnl o Nu l Pspice th cho ta file.net Cc file ny s cha thng tin kt ni chn linh kin cng nh cc thng s k thut (nu l file.net).

IV. TO LINH KIN V TH VIN MITrc tin to th vin cha linh kin bng cch mn hnh chnh ca Orcad Capture, chn File New Library, mn hnh Library xut hin. Mun i tn th vin th chn th vin hin hnh, click phi chut, chn Save as i tn. Khoa K Thut in T 2 - 3

-

Bin son : L Quc n -

Thc tp c s

To linh kin mi trong th vin bng cch t v tr th vin hin hnh, click phi chut chn New Part, hp New Part Properties xut hin, nh vo tn linh kin OK, mn hnh v linh kin xut hin. Trong mn hnh ny ta dng cc cng c: Place pin, place pin array, place text, place rectangle, to hnh dng theo yu cu Save trc khi thot.

V. NI DUNG THC HNHBi 1: V s Schematic v chuyn sang Netlist cc mch sau : o Mch khuch i:Vcc Vin Vcc Vcc 12Vdc V1 VOFF = 0 VAMPL = 20mV FREQ = 50 Rc

0

0R1 Ci Vin 150k Q1

4.7k Vout

Q2SC1815 4.7u R2 15k Re 470 Ce 1u

0

o Mch ghp/tch knh ng b:

Khoa K Thut in T 2 -

-

4

Bin son : L Quc n Bi 2:

Thc tp c s

To linh kin c tn Led7 nh sau, ri lu vo th vin mylib-schematic.U1 LED 7 DOAN 3 R

8

K

DP

5

-

Np cc file thit k s nguyn l : *.sch; *.obj; *.dsn Np file thit k th vin

Khoa K Thut in T 2 -

7 6 4 2 1 9 10

A B C D E F G

led7

-

5

Bin son : L Quc n -

Thc tp c s

BI 2 V S MCH IN DNG ORCAD LAYOUT PLUSI. MC CHGip sinh vin bit cch s dng chng trnh Orcad Layout Plus v s mch in trc tip hoc t s mch in c v bi Orcad Capture. Hng dn cho sinh vin cc bc c bn sau : Sp xp linh kin trn mch in sao cho hp l. V ng mch bng ch t ng hay bng th cng. Ti u ho cc ng mch in v kch thc mch in. Thay i cc thng s k thut cn thit trn board mch. To th vin mi v cc module linh kin mi.

-

II.1.

HNG DN S DNG TRNH LAYOUT PLUSNp tp tin * .mnl : T ca s Orcad Layout chn New, xut hin ca s Load Template File, chn m tp tin Default.tch (cha thng tin v k thut v mch in). Sau khi m tp tin Default.tch, ca s Load Netlist Source xut hin cho php load tp tin cn v mch in ( *.mnl ). Bc tip theo chng trnh yu cu lu tn file cn v mch in (*.max). Nu th vin chn linh kin ca Layout c y theo s khi v schematic th sau khi lu thnh file *.max xong s xut hin ca s cha y chn linh kin ca schematic cn v, ngc li layout yu cu lin kt chn linh kin trong schematic cn v vi chn linh kin c trong th vin ca layout, hoc phi to chn linh kin mi.

- 2. Sp xp linh kin : Khoa K Thut in T 2 6

Bin son : L Quc n -

Thc tp c s

Sau khi tp tin *.max c y chn linh kin, bc tip theo ta cn b tr li v tr chn linh kin cho ph hp. t ng kim tra vic t linh kin c ng khng, chn menu Auto/Design Rule Check/Placement Spacing Violations . ng khung gii hn din tch mch in bng cch: vo menu Tools, chn Obstacle, chn tip Select Tool, s dng chut ko ng ng khung gii hn, ri chn End Command. Ch y : DRC cng cho php kim tra t ng cc yu t khc nh : vi phm khong v gia ng mch in vi nhau...

-

a) Sp xp linh kin t ng trn board : - Nhp chut vo menu Auto, chn Place, chn tip Board. b) t tng linh kin trn board : - Nhp chut tri vo bt k chn linh kin no s gn chn linh kin lin vi pointer ca chut cho php di chuyn t linh kin . - Layout cng cho php di chuyn mt nhm chn linh kin bng cch ko r chut tri ng khung nhm linh kin . - Sau khi chn linh kin gn vi pointer ca chut ta c th thc hin cc thao tc sau : Quay R ( n phm ) Kho linh kin L c) t nhm linh kin theo th t ch s : ( R1, R2...) Pop up menu bng cch nhp chut phi, chn Queue For Placement. Khi ca s Component Selection Criteria xut hin, nh R* vo RefDes ( Nu nhm linh kin l R1,R2...). Nhp OK. Pop up menu/Select Next, ln lt t linh kin cho n khi c thng bo, chn Cancel. 3. t kch thc board mch in - Chn Obstacle Tool v khung board mch in. 4. V ng mch xem cc thng s li ni gia cc chn linh kin s dng nt View Spreadsheet trn thanh Toolbar, sau chn Nets. Trong bng thng s ny ch cn ct Routing Enabled, nu t yes cho php v li, no th ngc li. chuyn i gia hai thng s ny, nh du cn chn, sau Pop up menu\Enable Disable. 7

Khoa K Thut in T 2 -

Bin son : L Quc n a. -

Thc tp c s

v c thun li, thc hin v li ngun v mass trc ( Gnd &VCC net) sau mi v li tn hiu ( signal net ). Sau khi chn li v cn phi reset li vic chn c hiu lc, chn Window/Reset All. V t ng ( Auto route ) : Chn ch v ton board mch : Auto/Autoroute/Board. Chn ch v tng phn. View/Zoom DRC/Route Box. nh du khi cn v bng cch r chut ng khung. Auto/Autoroute/DRC/Route Box. V tay ( Manual route ) : Chn li cn v nh trn. n nt Add/Edit Route trn toolbar bt u v. Khi mun t corner (gc ngoc) th n nt chut tri. Khi mun t via ( xuyn lp ) th n V. Ch : y l cch v gia hai pad, mun v ghp hnh T, chn nt Show Track Mode trn thanh Toolbar. Chn lp ( Layers ) : Nhp nt View spread Sheet trn thanh Toolbar. Nu mun v 2 lp, ct Layer Type ca cc hng c gi tr l Routing ta i thnh Unused Routing ngoi tr 2 layer Top v Bottom ta gi nguyn, bng cch vo Pop up menu\Properties\Unused routing . Chn Window/Reset All.

b. c. -

-

d. Sa ng mch : - Xa ng mch trn board dng ch Auto : Auto/Unroute/Board cho php xo ton b ng mch trn board hay Auto/Unroute/ DRC/Unroute Box cho php xo trong mt vng chn trc ( dng View/Zoom DRC/Route Box nh du vng cn xa). - Xa tng on : Nhp Edit Segment Mode trn Toolbar Nhp vo route cn xo , Pop up menu : Unroute segment cho php xa tng on. Unroute cho php xa ng mch gia 2 pad. - Unroute net : cho php xa ton b route c trong li ca route va chn. - Thay i kch thc ng mch: Nhp Edit segment mode trn thanh Toolbar. Khoa K Thut in T 2 8

Bin son : L Quc n -

Thc tp c s

Nhp vo ng mch cn thay i, Pop up menu/ Change width v nh vo kch thc mong mun, nhp OK. 5. Ly linh kin mi - Chn nt Component Tool. - Click phi chut chn New mn hnh Add Component xut hin chn linh kin mi bng cch vo Footprint OK. 6. To th vin mi : - Chn Library Manager trn thanh toolbar. - Chn Create New Footprint , t tn v nhp OK. - Trn ca s Library Edit c sn mt pin chun, to pin mi : Chn nt Pin Tool trn thanh toolbar.