Tugas Islam Berkemajuan Dikaitkan Dengan Apoteker

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/25/2019 Tugas Islam Berkemajuan Dikaitkan Dengan Apoteker

  1/26

  TUGAS ISLAM BERKEMAJUAN DIKAITKAN

  DENGAN APOTEKER

  Disusun Oleh :

  Didi, S.Fa!. "#$#$%%$&%

  PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

  FAKULTAS FARMASI DAN SAINS

  UNI'ERSITAS MU(AMMADI)A( PROF. DR. (AMKA

  JAKARTA

  *$"%

  Sarlito Wirawan Sarwono, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (2006)

  perna !en"atakan #awa kondisi !ental dan psikologi u!at Isla! Indonesia

  setela $a!an re%or!asi #elu! kun&ung #eru#a' Perasaan terus terkepung (siege mentality)

  ole pel#agai isu, !asi sa&a terus !engantui' Padaal, Isla! tetap terus #erke!#ang

  dengan wa&ar, #aik di Indonesia #akan di #an"ak #elaan dunia' Ban"ak orang

  "ang !erindukan ke!#alin"a puritanis!e dengan asu!si ke!#ali kepada Sunna a#i

  saw, dan di sisi lain ada "ang dengan sangat per*a"a diri+ !enggagas perlun"a !eru&uk

  konsep li#eralis!e' ingga !e!un*ulkan dua kelo!pok (ekstre!) -usli!. /Puritan dan

  i#eral/' 1ua kutu# ekstre! "ang kadang+kadang saling !ena%ikan, "ang &ustru

  !enenggela!kan u!at Isla! ke dala! keterpurukan "ang le#i para' -en&au dari spiritIsla! "ang dikenalkan ole a#i saw se#agai/ra!atan lilala!in/'Padaal, !as"arakat

 • 7/25/2019 Tugas Islam Berkemajuan Dikaitkan Dengan Apoteker

  2/26

  Isla! di Indonesia ini!a"oritas dala! kuantitas, tetapi !entaln"a !inoritas, karena

  kualitasn"a' da sikap /ketidakper*a"aan diri/'

  ki#atn"a, Isla! !en&adi terkotak+kotak dan !en&au dari porosn"a' Padaal tawaran

  nilai+nilai Isla! dala! l+3uran (dan &uga s+Sunna) sangat ra!a teradap ke!a&uan

  $a!an' 4ita (#a*a. u!at Isla!) #isa #ela&ar pada u!at lain' -isaln"a pada gerakan 5e

  Green Pea*e, S- "ang #eker&a untuk pengi&auanpelestarian ala!' -ereka !enggapaiapi

  Isla!tanpa arus se*ara %or!al !e!eluk Isla!' -eskipun !ereka non+-usli!, tetapi

  gerakan dan tindakan !ereka selaras dengan nilai+nilailsla!'

  7onto lain, di 8epang praktikanti ri#asuda dii!ple!antasikan, se!entara kita (u!at

  Isla!) !asi #erteriak+teriak' Untuk !ener&e!akan /api Isla!/, se#enarn"a kita #ias #ela&ar

  #an"ak dari pe!ikiran dan aksi 4 1alan dala! !e!aa!i dan !e!per&uangkan a&aran

  Isla! se&ak !erintis #erdirin"a -ua!!adi"a' 4iai 1alan #egitu !endala! dan luas

  pandangann"a, tidak se!pit dan ser#a !en"ederanakan 9isi 4iai 1alan sunggu &au ke

  depan' -isaln"a, ketika !enggagas arti pentingn"a /sekola/, #eliau #erani !engadopsi

  gagasan Barat "ang waktu itu dianggap se#agai sikap /tas"a##u/, identik dengan

  Belanda(#a*a. orang ka%ir)' 1an ole karenan"a #isa dika%ir+ka%irkan'

  Pada saat itu, gagasan+gagasan 4 1alan tentang Isla! sangatla !a&u, dia

  !enawarkan /Isla! "ang #erke!a&uan/ #ukan Isla! "ang &u!ud(!andek)' Beliau&uga +

  dengan gaga #erani+ !engkritik pe!ikiran "ang tidak didasarkan pada penelusuran nalar

  se*ara !endala! ingga !enu!#ukan se&u!la aksi "ang +!enurut S"a%ii -aari%+

  kurang *erdas ostalgiawan Wa"udi, !aasiswa Postgraduate Studies, 4ulli"a o%

  Politi*al S*ien*e International Isla!i* Universit" -ala"siadala! :epu#lika (8u!at, ;?=) @ se#agai!ana 4

  1alan + (dala! se#ua #ukun"a) &uga tela !enggagas Isla! "ang Berke!a&uanini' Se*ara

  visioner 4 -as -ansur !e!iliki ide "ang sa!a, #awa Isla! akan !a&u dan #erpengaru

  &ika Isla! adir se#agai perada#an' a!un se*ara konseptual, 4 -as -ansur !e!iliki ide

  "ang le#i !atang' 1ia katakana #awa untuk !en*apai Isla! "ang #erke!a&uan, u!at

  Isla! arus !a&u dala! se!ua #idang'

  1i antara gagasan Isla! "ang Berke!a&uan 4 -as -ansur "ang sangat penting

  untuk dika&i le#i lan&ut @ !enurut ostalgiawan Wa"udi+ antara lain. Perta!a, Isla!

  tidak #ole an"a terkonsentrasi pada sisi ekono!i (a!al usaa)' a!un dengan #erani#eliau !ene!patkan aspek ekono!i di #agian paling #elakang pen*apaian Isla!

  #erke!a&uan' e#i !engakar lagi, #eliau !ene!patkan porsi keaga!aan pada posisi

  terpenting se#agai %ondasi awal untuk !e!#angun perada#an' al ini #isa diartikan #awa

  "ang diarapkan #eliau #ukanla u!at Isla! "ang !enguasaiekono!i kapitalis dunia, tetapi

  u!at Isla! "ang !enguasai ekono!i Isla! "ang !e!engarui dunia'

  4edua, pendidikan "ang #erke+Isla!an diperlukan untuk !e!#entuk su!#erda"a

  !anusia ko!petiti% dan religius' 1ua karakter kepri#adian ini sangat penting untuk

  !e!#angun perada#an Isla!' 4arena itu sangat penting !e!#angun se#ua institusi

  pendidikan Isla! "ang #erkualitas internasional untuk !en*apai dua karakter su!#er da"a

 • 7/25/2019 Tugas Islam Berkemajuan Dikaitkan Dengan Apoteker

  3/26

  !anusia terse#ut' 1i sa!ping itu pendidikan "ang #erke+Isla!an &uga #erperan untuk

  !en*iptakan il!u pengetauan dan teknologi "ang !aslaat #agi u!at'

  4etiga, ekono!i "ang #erkeisla!an sangat diperlukan untuk !e!#angun karakter

  #isnis "ang adil dan !enguntungkan #agi se!ua piak' Bukan an"a !enguasai pasar

  inte!asional, tetapi dengan teknologi dan &iwa "ang adil, u!at Isla! !e!#erikan warna

  tersendiri #agi perekono!ian dunia' Perekono!ian "ang #er&iwa dan #erkarakter seingga

  !en*iptakan siste! "ang konstrukti%' Ide #esar 4 -as -ansur se#enarn"a tela

  !e!#erikan kese!patan "ang le#i #agi !as"arakat Indonesia, uta!an"a u!at Isla!, untuk

  !ener&e!akan nilai+nilai Isla! dengan le#i #aik'

  Penulis tidak tau, apaka gagasan /Isla! "ang Berke!a&uan/, "ang perna

  dipraktikkan ole 4 1alan dan &uga 4 -as -ansur ini suda #enar+#enar dipaa!i

  ole warga -ua!!adi"a, uta!an"a para pe!i!pinn"aA

  Muha!!adi+ah Me!andan Isla! Be-e!auan / Pes0e-1i0 Te2l2is 3

  Se#agai gerakan Isla! "ang !en&adikan dakwa dan ta&did se#agai peran dan %ungsi

  uta!an"a, -ua!!adi"a se&ak awal #erdirin"a !erupakan gerakan Isla! "ang

  #erke!a&uan' 8adi, ideologi -ua!!adi"a itu adala ideologi gerakan "ang #erke!a&uan'

  -e!asuki a#ad kedua dari pendiriann"a, -ua!!adi"a tidak an"a perlu !erevitalisasi

  konsep /Isla! #erke!a&uan/ (Isla! progresi%) dala! %or!ulasi dan aktualisasin"a "ang le#i

  !apan dan olistik, !elainkan &ugs perlu !entrans%or!asikann"a ke dala! keidupan

  /Indonesia #erke!a&uan/'

  4ita !e"akini #awa Isla! "ang kita anut ini adala aga!a "ang unggul atau#erke!a&uan dan tidak tertandingi keunggulann"a (al+Isla!u "alu walaa "ula alai), na!un

  perilaku u!atn"a tidak selalu !en*er!inkan keunggulan dan ke!a&uan Isla!' Isla! itu

  aga!a ra!at #agi se!esta (ra!atan lil ala!in), na!un tidak se!ua pengikutn"a

  !e!aa!i di!ensi dan aktualisasin"a dala! keidupan n"ata' Isla! ideal *lan Isla! %aktual

  tidak selalu #er#anding lurus karena Isla! itu !e!ang /teralangitera!#at/ ole orang

  Isla! itu sendiri (al+Isla!u !a&u#un #il !usli!in)'

  -asala uta!an"a ke!udian adala #agai!ana Isla! #erke!a&uan itu dapat

  ditrans%or!asikan dan diaktualisasikan ke dala! /Indonesia #erke!a&uanA/ Paa! teologi

  seperti apaka "ang dapat !en&adi landasan dala! trans%or!asi /Isla! #erke!a&uan/ ke

  dala! Indonesia #erke!a&uan di !asa !endatangA

  -e!aknai Isla! se#agai :a!atan li al+ala!in, #arangkali ini kun*in"a' 4ata Isla!

  #erasal dari kata ker&a asla!a+"usli!u "ang artin"a !en"era, tunduk, atau patu

  (su#!ission) dengan sepenu ati, tulus iklas, dan setia' 4ata asla!a ini !e!pun"ai

  #e#erapa derivasi "ang !e!#eri karakter a&aran Isla!, "aitu. sala!a (kesela!atan), tasli!

  (pen"eraan), sala! (keda!aian, kese&ateraan), sulla! (titiantangga) dan sil! artin"a

  perda!aian'

  I!plikasi teologis dari !akna Isla! terse#ut adala, perta!a, seorang -usli! arus

  !en"erakan diri (tunduk dan patu) se*ara total teradap lla se#agai pe!#uat s"ariat

 • 7/25/2019 Tugas Islam Berkemajuan Dikaitkan Dengan Apoteker

  4/26

  (-usli! arus taat, #ukan #er#uat !aksiat)' 4edua, -usli! arus #ersikap dan #erperilaku

  da!ai, tidak #erlaku kekerasan dan kerusakan di !uka #u!i (-usli! itu *inta da!ai)'

  4etiga, *ita+*ita dan orientasi idupn"a ditu&ukan untuk !ewu&udkan kese&ateraan lair dan

  #atin, dan ke#aagiaan dunia akirat' 4ee!pat, #eraga!a Isla! !engaruskan !eniti tangga

  (!e!iliki etos &iad) dala! rangka !ewu&udkan kesela!atan, keda!aian, ke!uliaan,danke#aagiaan #agi se!ua'

  Isla!, se#agai!ana ditegaskan dala! 3s' l+n#i"a 2;C. ;0=, adala aga!a ra!a

  (kasi sa"ang)' 4era!atan Isla! tidak an"a diperuntukkan #agi pe!elukn"a se!ata,

  !elainkan diperuntukkan #agi seluru !akluk "ang ada di se!esta ra"a' :a!a adala

  kasi sa"ang "ang tanpa pa!ri "ang #ersi%at !e!#erda"akan' Sala satun"a adala senang

  !eliat orang lain sukses dan tidak !enderita, #ukan se#alikn"a' 8adi, aga!a ra!a adala

  aga!a "ang !enge!#angkan kasi sa"ang tanpa !e!#edakan aga!a "ang dipeluk, asal usul

  etnis dan ke#angsaan serta kelas sosial'

  lla tela !engutus :asul+"a se#agai ra!at #agi seluru !anusia agar !ereka

  !enga!#il petun&uk atau s"ariat lla' -anusia tidak akan !endapatkan petun&uk+"a,

  ke*uali "ang #ersunggu+sunggu !en*ari keridlaan+"a' /1an orang+orang "ang #er&iad

  untuk (!en*ari keridlaan) 4a!i, #enar+#enar akan 4a!i tun&ukkan kepada !ereka &alan+

  &alan 4a!i' 1an sesunggun"a lla #enar+#enar #eserta orang+orang "ang #er#uat #aik,/

  (3s' l+nka#ut. 6>)' Se#agai wu&ud n"ata dari ra!at Isla! adala #awa ketika

  :asululla #erdakwa di 5ai% dile!pari #atu ingga #erdara kakin"a, -alaikat #erkata.

  /8ika engkau !enginginkan agar aku !eni!pakan gunung ini kepada !ereka, nis*a"a aku