turystyka (1)

 • View
  11

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

turystyka na swiecie

Text of turystyka (1)

 • Turystyka jest jedn z najszybciej rozwijajcych si gazi wiatowego przemysu. W 1960 r. na wiecie byo ok. 25 milionw turystw. W cigu kolejnych 30 lat, do roku 1990, ta liczba wzrosa do 425 milionw, czyli siedemnastokrotnie! Do 2000 r. wzrosa o kolejne 50% i osigna liczb 682 milionw. W 2008 roku podrujcych byo ju 982 miliony czyli przez niespena 20 lat, liczba turystw wicej ni podwoia si. WTO (wiatowa Organizacja Turystyki) przewiduje, e do roku 2020 liczba turystw moe wzrosn do 1,6 miliarda osb.

  Skd ten nagy pd do podrowania? wzrost poziomu ycia, gwnie w krajach Globalnej Pnocy, a co za tym idzie wicej wolnego czasu, dusze wakacje, regularne urlopy i wiksza zasobno portfela pozwalajca na odlege podre postp technologiczny w transporcie, zapocztkowany w latach 50t. XX wieku przez pierwsze dugodystansowe loty pasaerskie. Rozwj lotnictwa pasaerskiego umoliwi relatywnie niedrogie przemieszczanie si do najodleglejszych zaktkw wiata. dugie okresy pokoju i stabilizacji politycznej, ktre day ludziom poczucie bezpieczestwa, sprzyjajce odkrywaniu nieznanych, odlegych miejsc telewizja, filmy i inne media rozbudziy w ludziach zainteresowanie innymi czciami globu przemys turystyczny na przestrzeni lat bardzo si sprofesjonalizowa i sta go na wielkie, bardzo dobrze dofinansowane kampanie reklamowe promujce turystyk

  rdo: UNESCOTurystyka przemysowa produkcja beztroski

 • Ekonomiczne znaczenie turystykiMiliard turystw to miliard szans - przynajmniej tak twierdziwiatowa OrganizacjaTurystyki i przypomina, eta ga wiatowej gospodarkigeneruje 1 na 12 miejsc pracy nawiecie i wytwarza olbrzymie zyski(m.in. odpowiada za 6% wiatowegohandlu i 8% eksportu zkrajw najmniej rozwinitych).

  rdo danych: UNESCO rdo ikonografiki: UNWTOTurystyka wytwarza, wedug rnych szacunkw, od 5% do 9% wiatowego PKB i generuje ok. 6-8% wiatowych miejsc pracy (uwzgldniajc stanowiska pracy bezporednio i porednio zwizane z obsug ruchu turystycznego). W dojrzaych, wewntrznie zrnicowanych gospodarkach wkad turystyki w PKB waha si od 2 do 10%. Jednak w krajach rozwijajcych si (lub w ich turystycznych regionach) oraz na maych wyspach, ktre s mocno uzalenione od turystyki, potrafi by znacznie wyszy. Dla wielu krajw na wiecie turystyka jest gwnym rdem dochodu i zatrudnienia.

 • Dokd jed turyci? Wikszo wiatowego ruchu turystycznego koncentruje si w krajach Globalnej Pnocy, przedewszystkim w Europie, na ktr w 2010 r. przypado 50,7% przyjazdw turystycznych. W ostatnichkilkudziesiciu latach turystyczna mapa wiata bardzo si jednak rozszerzya podrowanie jestnie tylko modne, ale te coraz atwiejsze.

  Chocia kryzys gospodarczy ostatnich lat spowodowa znaczne spowolnienie w sektorzeturystyki, w sezonie 2008/2009 liczba turystw odwiedzajcych np. Afryk wzrosa o 3,7%, a wkolejnym roku (wyjtkowym ze wzgldu na rozgrywane w Republice Poudniowej AfrykiMistrzostwa wiata Piki Nonej) zwikszya si o kolejne 7%. Wprawdzie w 2010 r. Afryk odwiedzio zaledwie 49,4 mln osb (nieco mniej ni Hiszpani),jednak kontynent ten jest coraz czciej odwiedzany. Liczba turystw i kierunki ich podrypodlegaj gwatownym wahaniom, w duej mierze zalenym od sytuacji politycznej. Np. kryzyspolityczny na Madagaskarze zaznaczy si w statystykach spadkiem liczby goci o ponad poow[2009/08 (-56,6%)], jednak ustabilizowaniu si sytuacji na wyspie towarzyszy dynamicznywzrost wskanika przyjazdw [2010/09 (+20,5%]. W 2010 r. dwucyfrowy wzrost liczby turystwzanotoway rwnie Wyspy Zielonego Przyldka, Tanzania, Seszele i Maroko (UNWTO Highlights2011). Statystyki pokazuj coraz to wikszy udzia krajw Globalnego Poudnia w ruchuturystycznym.

 • Kto i dokd jedzi?

 • 50 popularnych atrakcji turystycznych na wiecie w tych miejscach turystw liczy si w milionach

 • Trendy w turystyceCzego poszukuje turysta?

  3s vs 3e

  Wspczesne spoeczestwo cechuje wysoki stopie indywidualizmu, dbaoci o wasny rozwj izainteresowanie zachodzcymi zmianami. Wiele osb utosamia turystyk z szans na autentyczne, wyjtkoweprzeycia. Obok modelu biernej, turystyki wypoczynkowej typu 3S (sun, sand and sea), coraz wikszpopularnoci cieszy si zakadajca poznawcz i fizyczn aktywno turystyka 3E (entertainment, excitement,education) oraz jeszcze kilka innych, akcentujcych postawy prorodowiskowe i prospoeczne. Celem takichpodry nie jest ogldanie wiata przez szyb autokaru, ale poznawanie go poprzez osobiste przeycia.

  Niszowe formy i produkty turystyczne

  Pojawianie si nowych, niszowych form i produktw jest charakterystyczn cech oraz wanym trendemwspczesnej turystyki. Zrnicowanie to moe mie charakter przestrzenny (rosnca popularno coraz tonowych, zazwyczaj egzotycznych celw podry) bd demograficzny (coraz wiksze znaczenie ma turystykaosb o specjalnych potrzebach, np. osb starszych). W duej mierze dotyczy te nowych, oryginalnychsposobw udostpnienia znanych ju wczeniej walorw (np. przejazdy na linie nad Wodospadami Wiktoriizamiast statecznego ogldania). W poszukiwaniu nowych i oryginalnych celw podry turyci nie wahaj siodwiedza rejonw powszechnie kojarzonych z zagroeniem bezpieczestwa.

 • Podane przez turystw cechy podry:

  Brak innych turystw.A take kolejek, standardowych atrakcji turystycznych i plastikowych pamitek.

  Szansa na kontakt z kultur, ktr jeszcze nie zawadna globalizacja.

  Bliski kontakt z przyrod, bez brukowanych cieek i barierek.

  Moliwo zanurzenia si w zupenie innym rodowisku, docenienia wartoci rzeczy prostych i nieskomplikowanych.

  Fascynacja niewiadom, odkrywanie i uczenie si wiata na wasn rk.

  Moliwo podrowania po terenach rzadko odwiedzanych przez innych. Zaskakujco wiele osb jest gotowych do duych wyrzecze, aby mc powiedzie: Byem w.

  Ch pomocy. Polska jest dzi czonkiem UE, a jej gospodarka dynamicznie si rozwija, ale nie zawsze tak byo. Pami o trudnych politycznie i ekonomicznie momentach rodzi u wielu osb potrzeb pomocy sabszym.

  Spenienie marze z dziecistwa. Przygody Tomka Szklarskiego czy Stasia Wilmowskiego wychoway ju kilka ciekawych wiata pokole.

  Czego poszukuj turyci?

 • Niestety, rozwj przemysu turystycznego ma czsto negatywne skutki dla przyrody ilokalnych spoecznoci, awic dla tych walorw, ktre wnajwikszym stopniu przycigaj turystw wdane miejsce. Problemy nkajce turystyczne rejony mona wymienia bez koca: rosncy ruch drogowy, tok wlokalach ina popularnych szlakach, oblenie dostpnych atrakcji, dewastacja krajobrazu przez chaotyczn zabudow ile rozplanowan infrastruktur, nadmierna eksploatacja zasobw naturalnych, kurczenie si cennych przyrodniczo obszarw, zmiany klimatu, niepodane zmiany spoeczne takie jak prostytucja czy ebractwo. Do tego czsto mamy do czynienia znisk kultur turystyczn samych podrujcych. Wszystko to sprawia, e turystyka moe zagraa podstawom swojej egzystencji.

  Negatywny wpyw przemysu turystycznego na rodowisko przyrodnicze wie si najczciej zbudow infrastruktury takiej jak lotniska, porty, drogi, orodki wypoczynkowe, hotele, kempingi, restauracje, sklepy, parkingi, pola golfowe, wycigi narciarskie itp. Infrastruktur turystyczn tworzy si zwykle wpobliu najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo terenw, turyci oczekuj wic malowniczych widokw zokien hoteli lub restauracji. Obiekty wypoczynkowe s sytuowane u stp szczytw grskich, na rdlenych polanach, brzegach mrz ijezior itp.

  rdo: Justyna Szambelan, ekonsument.plZagroenia pynce z turystyki

 • Rejony onajwyszych walorach przyrodniczych to czsto jednoczenie najbardziej wraliwe icenne ekosystemy, szczeglnie podatne na negatywne wpywy turystyki. Na przykad parki narodowe: zjednej strony s to strefy utworzone wcelu ochrony izachowania unikatowych form izjawisk przyrodniczych oraz krajobrazowych, zdrugiej strony te wanie walory przycigaj tam liczne rzesze turystw.

  Najbardziej dotkliwie odczuwaj skutki obcienia turystyk:- obszary nadmorskie (wyspy, wody przybrzene, rafy koralowe, laguny, namorzyny, plae iwydmy),obszary wysokogrskie (zobacz: http://www.youtube.com/watch?v=PSxH5_UPUGI)- ekosystemy sodkowodne (stawy, jeziora, bagna).

  W Europie regionami, ktre najsilniej dowiadczyy iwci odczuwaj skutki ekologicznych zagroe zwizanych zturystyk s Alpy oraz wybrzee Morza rdziemnego najczciej odwiedzany region wiata.

  rdo: Justyna Szambelan, ekonsument.plZagroenia pynce z turystyki

 • Z jakimi problemami dla rodowiska wie si turystyka?

  Degradacj rodowiska wynikajca zniezrwnowaonego rozwoju przemysu turystycznego moemy zaobserwowa na rnych poziomach. Lokalnie zauwaalne jest zanieczyszczenie wody ipowietrza, degradacja gleby, zwikszenie iloci odpadw, haas, zmiany wkrajobrazie. Z szerszej perspektywy wida take, jak kurcz si cenne przyrodniczo obszary izanika biornorodno. Na poziomie globalnym wylesianie iwzrost emisji CO2 przyczyniaj si za do zmian klimatu.

  Nadmierne zuycie wody

  Obiekty hotelarskie iinne elementy infrastruktury turystycznej potrzebuj ogromnych jej iloci, zarwno wcelu speniania indywidualnych potrzeb samych turystw, jak ido ich obsugi: sprztania, przygotowywania posikw, zapewnienia rnorodnych rozrywek. Skutkuje to brakami wody ipogorszeniem jej jakoci oraz wiksz iloci ciekw. Np. wrejonie Morza rdziemnego niedobory wody s powracajcym, powanym problemem wsezonie dua ilo turystw naraz, ktrzy zpowodu gorca czsto uywaj wicej wody ni na co dzie, powoduje e miejscowo turystyczna zuywa prawie dwa razy wicej wody ni miejscowo nie odwiedzana przez turystw. Coraz popularniejsze pola golfowe pochaniaj ogromne iloci wody, ajeli s umiejscowione wpobliu obszarw cennych przyrodniczo albo obszarw zamieszkania ludzi, konkuruj znimi oograniczone zasoby. redniej wielkoci pole golfowe wtakim kraju jak Tajlandia zuywa tyle wody co 60-tysiczna wioska (wicej: Wakacyjny rachunek za wod).

  rdo: Justyna Szambelan, ekonsument.pl

  Zagroenia dla rodowiska

 • Zanieczyszczenie wodyObiekty hotelarskie igastronomiczne produkuj niebezpieczne