TURYSTYKA I REKREACJA - wzs.uz.zgora.pl i rekreacja...TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne

Embed Size (px)

Text of TURYSTYKA I REKREACJA - wzs.uz.zgora.pl i rekreacja...TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA

Przedmioty wsplne

1. Socjologia i metodologia bada socjologicznych ....................................................................................... 2

2. Etyka zawodu i kultura pracy ...................................................................................................................... 6

3. Nowe trendy w turystyce ............................................................................................................................ 9

4. Techniki negocjacji ................................................................................................................................... 12

5. Wstp do analizy statystycznej ................................................................................................................ 15

6. Technologie informacyjne ........................................................................................................................ 17

7. Jzyk obcy................................................................................................................................................ 20

8. Wychowanie fizyczne ............................................................................................................................... 28

9. Wstp do wiedzy o sztuce ........................................................................................................................ 30

10. Psychologia spoeczna ............................................................................................................................. 33

11. Fizjologia czowieka ................................................................................................................................. 35

12. Ekologia i ochrona rodowiska ................................................................................................................. 38

13. Ekonomia ................................................................................................................................................. 40

14. Zarzdzanie.............................................................................................................................................. 42

15. Prawo ....................................................................................................................................................... 44

16. Podstawy marketingu ............................................................................................................................... 46

17. Finanse przedsibiorstw i rachunkowo ................................................................................................. 48

18. Geografia turystyczna .............................................................................................................................. 51

19. Ekoturystyka ............................................................................................................................................. 53

20. Podstawy turystyki .................................................................................................................................... 55

21. Podstawy rekreacji ................................................................................................................................... 57

22. Pedagogika czasu wolnego ...................................................................................................................... 61

23. Krajoznawstwo ......................................................................................................................................... 64

24. Obsuga ruchu turystycznego ................................................................................................................... 67

25. Ekonomika turystyki i rekreacji ................................................................................................................. 70

26. Hotelarstwo .............................................................................................................................................. 72

27. Prawo gospodarcze .................................................................................................................................. 47

28. Zagospodarowanie turystyczne ................................................................................................................ 76

29. Regionalistyka .......................................................................................................................................... 79

30. Kultura kulinarna ...................................................................................................................................... 82

31. Organizacja wypoczynku dzieci i modziey ............................................................................................. 84

2

Uniwersytet Zielonogrski Wydzia Zamiejscowy w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki

Kierunek studiw: Turystyka i rekreacja Poziom ksztacenia: studia I stopnia Profil ksztacenia: praktyczny

Nazwa przedmiotu: Socjologia i metodologia bada spoecznych Kod

przedmiotu: O2

Rok I

Liczba godzin ogem

Forma zaj

Punkty ECTS Semestr I Wykady wiczenia

Laboratorium/ wiczenia terenowe/

seminarium

Warsztat

Studia stacjonarne 60 30 (E) 20 - 10 5

Studia niestacjonarne 36 18 (E) 12 - 6 5

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Krzysztof Dziedziura

Prowadzcy zajcia dydaktyczne:

Skrcony opis przedmiotu: W ramach przedmiotu przedstawione jest ujcie historii socjologii, przesanki jej wyodrbnienia si jako nauki. Rozpatrywane s tendencje rozwojowe i badania socjologiczne nad organizacj. Analizowane s najwaniejsze kierunki w socjologii i ich przedstawiciele w tym kontekcie podejmowana jest dyskusja majca uwiadomi jakie jest miejsce socjologii wrd nauk spoecznych. Wanym przedmiotem zainteresowania s sposoby ujmowania zbiorowoci i grup spoecznych, przebiegu procesu socjalizacji oraz podstawowe kategorie pojciowe i metody badawcze stosowane w badaniach spoecznych.

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest stworzenie moliwoci uzyskania wiedzy , ktra umoliwia prawidowe posugiwanie si podstawowymi pojciami z zakresu socjologii i jest podstaw orientacji w zakresie gwnych kierunkw w historii myli socjologicznej i wspczesnej socjologii. Innym celem przedmiotu jest stworzenie warunkw do nabycia umiejtnoci dostrzegania rnych zjawisk i procesw zachodzcych w spoeczestwie oraz umiejtnoci ich diagnozowania i analizowania.

Celem ksztacenia jest: Zapoznanie studenta z podstawowymi pojciami, metodami i kierunkami rozwoju socjologii; Ksztatowanie wyobrani socjologicznej i umiejtnoci podstawowej analizy wspczenie zachodzcych w przestrzeni

spoecznej zdarze; Ksztatowanie postaw odpowiedzialnoci za stan spoeczestwa : Uwiadomienie koniecznoci zachowania zasad etyki w badaniach spoecznych.

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji: Podstawowa znajomo wiedzy o spoeczestwie

Efekty ksztacenia:

Symbol Opis efektu ksztacenia Sposb sprawdzenia

efektu ksztacenia

Odniesienie do efektw

kierunkowych

Wiedza

W01

Ma podstawow wiedz o miejscu i znaczeniu socjologii w systemie nauk spoecznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej tej dyscypliny wiedzy. Zna podstawow terminologi socjologii.

Egzamin, kolokwium K_W01

3

W02 Ma uporzdkowan wiedz z zakresu struktury spoecznej i ksztatowania si wizi spoecznych

Egzamin, kolokwium K_W01

W03 Ma podstawow wiedz o wpywie kultury na ycie spoeczne

Egzamin, kolokwium K_W01

W04 Ma podstawow wiedz o gwnych kierunkach rozwoju spoeczno kulturowego spoeczestwa i teoriach go wyjaniajcych

Egzamin, kolokwium K_W01

W05 Zna i rozumie podstawowe metody analizy w badaniach spoecznych

Egzamin, kolokwium K_W01

W06 Ma orientacj w zakresie socjologii miasta i wsi, rozumie sens i znaczenie geopolityczne Europy, regionw i globalizmu

Egzamin, kolokwium K_W01

Umiejtnoci

U01 Posiada umiejtno badawczego spojrzenia na ukryte aspekty ycia spoecznego

Praca kontrolna K_U01

U02 Potrafi przygotowa i przeprowadzi badania sondaowe dotyczce rnych zjawisk ycia spoecznego

Praca kontrolna K_U01

U03 Posiada wyobrani socjologiczn (ma zdolno zdystansowania si do potocznych sensw ycia spoecznego)

Praca kontrolna K_U01

U04 Ma umiejtno podstawowej analizy wydarze zachodzcych w Polsce, Europie i na wiecie

Praca kontrolna K_U01

Kompetencje spoeczne

K01 Potrafi wspdziaa i pracowa w grupie, przejmujc w niej rne role

Prezentacja, aktywno na wiczeniach

K_K02

K02 Ma wiadomo koniecznoci zachowania zasad etyki w badaniach spoecznych

Prezentacja, aktywno na wiczeniach

K_K04

K03 Ma wiadomo odpowiedzialnoci za zachowanie dziedzictwa kulturowego

Prezentacja, aktywno na wiczeniach

K_K05

Treci ksztacenia: WYKAD 1. Socjologia i inne nauki spoeczne: etapy rozwoju socjologii, socjologia wrd nauk spoecznych, przedmiot bada

socjologicznych, gwne teorie socjologiczne, funkcje socjologii. 2. Podstawowe kategorie pojciowe socjologii: natura a kultura, wpyw kultury na ycie spoeczne, socjalizacja i

wychowanie, instytucje wychowania, socjologiczne ujcie osobowoci (skadniki osobowoci spoecznej). 3. Ksztatowanie si wizi spoecznych: podstawy ycia spoecznego, aspekt spoeczno-