Turystyka i Rozwój Regionalny - wne.sggw.pl .Turystyka – Henryk Tracz, Irena Ozimek, Agata Balińska

Embed Size (px)

Text of Turystyka i Rozwój Regionalny - wne.sggw.pl .Turystyka – Henryk Tracz, Irena Ozimek, Agata...

Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieISSN 2353-9178

Turystyka i Rozwj Regionalny

Wspczesne problemy rozwoju turystyki

Redakcja naukowa

Anna Sieczko

Wydawnictwo SGGW

2016 nr 6

Rada ProgramowaJarosaw Gobiewski SGGW w WarszawieIvan Mostoviak Uman National University of Horticulture (Ukraina)Lubov Mykhaylova Sumy National Agrarian University (Ukraina)Vitaliy Rybchak Uman National University of Horticulture (Ukraina)Jan Sikora Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuIzabella Sikorska-Wolak, PSW w Biaej PodlaskiejOlena Slavkova Sumy National Agrarian University (Ukraina)Josu Takala University of Vaasa (Finlandia)Andrzej Wiatrak Uniwersytet WarszawskiBrigita uromskaite Mykolas Romeris University (Litwa)

Komitet RedakcyjnyKrystyna Krzyanowska redaktor naczelnyJan Zawadka sekretarz redakcjiRedaktorzy tematyczni:Turystyka Henryk Tracz, Irena Ozimek, Agata BaliskaDoradztwo i przedsibiorczo Anna J. Parzonko, Anna SieczkoZarzdzanie informacj Joanna Paliszkiewicz, Ewa Jaska, Agnieszka Werenowska, Ewa StawickaRozwj regionalny Zbigniew Brodziski, Iwona KowalskaRedaktor jzykowy (jzyk polski) Agata CienkuszRedaktor jzykowy (jzyk angielski) Christian RichterRedaktor statystyczny Joanna Kisieliska

Recenzenci TiRR w roku 2016Agata Baliska, Magorzata Bogusz, Agnieszki Brelik, Danuta Guzal-Dec, Ewa Jaska, Iwona Kowalska, Krystyna Krzyanowska, Arkadiusz Niedzika, Elina Pakhucha, Anna J. Parzonko, Valentyn Polishchuk, Micha Roman, Anna Sieczko, Agnieszka Siedlecka, Izabella Sikorska-Wolak, Tadeusz Skoczek, Magorzata Sodowa-Hepa, Sofiia Sokolova, ukasz Satoa, Ewa Stawicka, Kazimierz Tabor, Agnieszka Werenowska, Jan Zawadka

Redakcja czasopismaTurystyka i Rozwj RegionalnySzkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWydzia Nauk EkonomicznychKatedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwaul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawatel.: (+48 22) 59 34 151, tel./fax: (+48 22) 59 34 202e-mail: tirr@sggw.pl

Projekt okadki Ewa Maj

Wersja papierowa czasopisma jest wersj pierwotn.

ISSN 2353-9178

Wydawnictwo SGGWul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawatel. (22) 593 55 20 (-22; -25 sprzeda), fax (22) 593 55 21e-mail: wydawnictwo@sggw.plwww.wydawnictwosggw.pl

Druk: RC Model Sp. z o.o., ul. Malinowa 11B, 05-552 Stefanowo

Spis treciContents

Katarzyna Bielecka, Anna J. ParzonkoPreferencje osb starszych uczestniczcych w wach turystycznych ........ 5Preferences of senior tourists

Andriy Doronin, Vitaly RybchakDiversification trends of the supply of Ukraine sugar-mills .................... 13

Katarzyna GralakWybrane aspekty rozwoju turystyki city break na przykadzieWarszawy ................................................................................................. 23Selected aspects of city break travel on Warsaw example

Anna Jczmyk, Magdalena MakowiakPrzedsibiorczo jako istotna cecha w tworzeniu produktw turystyki wiejskiej .................................................................................... 35Entrepreneurship as an important feature in creating rural tourismproducts

Alina KatunianAnaliza rozwoju kapitau ludzkiego kadry brany turystycznej na Litwie .................................................................................................. 47Analysis of the human resources development for tourism sector in Lithuania

Marek W. KozakTypologia konfliktw wystpujcych w sektorze turystycznym ............... 59Typology of tourist related conflicts

Krystyna KrzyanowskaTurystyka uzdrowiskowa i jej postrzeganie przez kuracjuszy ................... 69Spa tourism and its perception by bathers

Anna SammelRola agroturystyki w zrwnowaonym rozwoju obszarw wiejskichw Polsce ................................................................................................... 77Role of agritourism in development of rural areas in Poland

Sofiia SokolovaTurystyka naukowa jako specyficzna forma rynku spotka biznesowychczy nowy rodzaj turystyki? ....................................................................... 89Scientific tourism as a specific form of market business meetings or a new kind of tourism?

Ewa StawickaAspekt spoecznej odpowiedzialnoci w turystyce .................................. 99Aspect of social responsibility in tourism

Marzena TrajerWymiana handlowa towarami rolno-spoywczymi Polski z Litw ........... 113Agri-food commodity exchange between Poland and Lithuania

Turystyka i Rozwj Regionalny 2016

Strona | 5

Journal of Tourism and Regional Development 2016, No. 6

Katarzyna Bielecka, Anna J. ParzonkoSzkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Preferencje osb starszych uczestniczcych w wyjazdach turystycznych

Streszczenie. Zwikszajca si liczba osb starszych w spoeczestwie sprawia, e jest to znaczca grupa konsumentw stanowica odrbny segment odbiorcw w kadej dziedzinie, w tym w turystyce. Aby stworzy atrakcyjne oferty dla seniorw, naley dokadnie rozpozna i przeanalizowa ich potrzeby oraz preferencje. Przeprowadzono badania empiryczne za pomoc metody sondau diagnostycznego przy zastosowaniu techniki ankietowej wrd 49 uczestnikw Pikniku Seniorada zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Ak-tywnoci Ruchowej 50+ wraz z Akademi Wychowania Fizycznego Jzefa Pisudskiego w War-szawie. Pozyskany materia empiryczny umoliwi ocen czstotliwoci wyjazdw seniorw, preferencji dotyczcych zagospodarowania czasu wolnego podczas wyjazdu m.in. preferowa-nych form uprawiania turystyki czy te sposobu organizacji wycieczek.

Sowa kluczowe: turystyka, seniorzy, wypoczynek

WstpW cigu ostatniego pidziesiciolecia, zarwno w europejskim, jak i polskim spoecze-stwie, zauwaono wzrost liczby osb w starszym wieku. Grupa ta zaczyna by traktowa-na jako oddzielny segment odbiorcw usug turystycznych. Jednak zbyt maa wiedza na temat potrzeb seniorw oraz ich chci w nabywaniu produktw turystycznych powoduje trudnoci w tworzeniu atrakcyjnych ofert, co ma swoje odzwierciedlenie w ich aktywnoci turystycznej.

Zjawisko starzenia si wystpuje zarwno w Polsce, jak i w innych krajach Europy. Dane gromadzone na ten temat prognozuj, i liczba osb w starszym wieku w naj-bliszych latach stale bdzie wzrasta. Oznacza to wic rwnie wzrost ich znaczenia w wielu sferach. W 2010 roku Komisja Europejska wydaa komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego i Ko-mitetu Regionw Europa najpopularniejszy kierunek turystyczny na wiecie nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego, ktry jako jedno z wyzwa stojcych przed europejskim sektorem turystycznym wskaza zmiany demograficzne odnotowywane w Europie, a take wynikajce z nich nowe zachowania i oczekiwania turystw. Zmiany te wymagaj od sektora turystyki szybkiego dostosowania si, tak by mg on utrzyma swj poziom konkurencyjnoci. Jedn z najwyraniejszych zmian jest to, i do 2020 r. grupa osb w wieku powyej 65 lat stanowi bdzie 20% spoeczestwa europejskiego. Ta grupa spoeczna, skadajca si z osb dysponujcych zarwno si

Strona | 6

K. Bielecka, A.J. Parzonko

nabywcz, jak i wolnym czasem, niesie ze sob ogromny potencja pod wzgldem go-spodarczym, lecz wymaga rwnie pewnego dopasowania ze strony sektora, ze wzgldu na jej specyfik. Podobnie jest w przypadku rosncej liczby turystw o ograniczonej mobilnoci (wedug niedawnych szacunkw grupa ta liczy 127 mln osb), ktrych szcze-glne potrzeby take naley uwzgldni w ofercie usug turystycznych1.

Baza danych eye@RIS3 (dziaajca na Platformie inteligentnej specjalizacji), ktra dokumentuje rodzc si sie regionalnych specjalnoci w caej Europie, pokazuje, e wiele regionw w ramach swoich strategii wyrnienia wprowadza do turystyki uni-katowe usugi i modele biznesowe, zamierzajc przeznaczy dla nich due wsparcie fi-nansowe. Na przykad chc one skoncentrowa wysiki na stworzeniu konkurencyjnych niszowych rynkw i marek, takich jak turystyka dla osb starszych lub ekoturystyka, unowoczenienie infrastruktury majce przycign bogatszych goci oraz zdywersyfi-kowanie oferty turystycznej majcej zmniejszy uzalenienie od krtkiego sezonu2.

Osoby starsze stanowi coraz wiksz grup konsumentw. S one atrakcyjnymi od-biorcami wszelkich dbr i usug, w tym usug turystycznych. Aby stworzy jak najlepsz ofert dla tej grupy klientw, naley przyjrze si ich potrzebom, zainteresowaniom, obawom skierowanym wobec producentw i usugodawcw oraz moliwociom komu-nikowania si z nimi jako odrbn grup odbiorcw. Zarwno przy zakupie dbr pod-stawowych, czyli takich, ktre niezbdne s im do ycia i niedajcych si w aden spo-sb zastpi, jak i przy zakupie dbr dodatkowych, niekiedy nawet luksusowych, osoby starsze jako odrbny segment kieruj si pewnymi konkretnymi kryteriami3. Wrd nich wyrni mona: utrzymanie dobrego stanu zdrowia, zwikszenie komfortu ycia, prak-tyczno zakupionych dbr, atwo korzystania z wybranego dobra, dostpno dobra. Znajomo tych kryteriw jest pomocna przy tworzeniu dbr i usug kierowanych do se-niorw. Warto pamita, e faza staroci to czas, w ktrym osabiaj si funkcje yciowe organizmu, dlatego te wpyw zakupu danego dobra na zdrowie seniora jest dla niego tak znaczcy4.

Ludzie starsi to osoby z ogromnym bagaem dowiadcze, przeyli wiele, co skutkuje tym, i jako warto nadrzdn stawiaj komfort ycia. Szanuj spokj, stabilno oraz pewno, e nic tego nie zaburzy. Ponadto seniorzy ceni sobie praktyczno dbr, ktre zakupuj. Wynika to z tego, e czsto nauczeni dowiadczeniem staraj si z rozsdkiem zagospodarowa swoje pienidze i nie wydawa ich na produkty bd usugi, ktre nie bd dla nich korzystne i uyteczne. Wane jest rwnie, aby sposb korzystania z wy-branego przez nich dobra bd usugi by prosty. A w kocu jeden z najwaniejszych

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego i Kom