Turystyka - ?· TURYSTYKA Od grudnia 2009 r. turystyka posiada własną podstawę prawną. Nadal jednak…

Embed Size (px)

Text of Turystyka - ?· TURYSTYKA Od grudnia 2009 r. turystyka posiada własną podstawę prawną. Nadal...

Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2019 1www.europarl.europa.eu/factsheets/pl

TURYSTYKA

Od grudnia 2009 r. turystyka posiada wasn podstaw prawn. Nadal jednak niema ona odrbnego budetu ani w ramach biecych wieloletnich ram finansowych(WRF) na lata 2014-2020, ani w ramach ostatniego wniosku dotyczcego WRF nalata 2021-2027. Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA

Artyku 6 lit. d) i tytu XXII, art. 195 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

CELE

W Unii Europejskiej sektor turystyki w cisym rozumieniu (tradycyjne biura podryi dostawcy usug turystycznych) obejmuje okoo 2,3 miliona przedsibiorstw, gwniemaych i rednich (MP), ktre zatrudniaj okoo 12,3 mln osb. W 2014 r. do przemysuturystycznego naleao jedno na 10 przedsibiorstw w europejskim sektorze usugniefinansowych. W 2018 r. sektor podry i turystyki wytworzy bezporednio 3,9 %PKB UE, a zatrudnienie w nim znajduje 5,1 % osb aktywnych zawodowo (ok. 11,9miliona miejsc pracy). Jeeli uwzgldni si bliskie powizania turystyki z innymisektorami gospodarki, to liczby te s jeszcze wysze (ponad 10,3 % PKB i 11,7 %cznej liczby zatrudnionych, co odpowiada 27,3 mln pracownikw).W 2017 r. w skali midzynarodowej liczba przyjazdw turystycznych na wieciewyniosa 1,32 mld (+7 %), a w Europie 671 mln, czyli 51 % rynku (+8 %).Wedug dugoterminowego badania prospektywnego wiatowej Organizacji Turystyki(UNWTO) wzrost turystyki w Europie do roku 2030 bdzie skromniejszy, szacowanyna 744 mln turystw (+1,8 %), czyli 41,1 % rynku wiatowego.Z perspektywy europejskiej polityka w dziedzinie turystyki odgrywa rwnie istotn rolw realizacji oglnych celw politycznych w dziedzinie zatrudnienia i wzrostu. Ponadtoz upywem czasu wymiar turystyki zwizanej ze rodowiskiem bdzie zyskiwa naznaczeniu i ju teraz uwzgldnia si go w turystyce zrwnowaonej, odpowiedzialneji etycznej.

WYNIKI

A. Polityka oglnaOd czasu posiedzenia Rady Europejskiej 21 czerwca 1999 r. na temat turystykii zatrudnienia, UE z wiksz uwag ledzi wkad sektora turystyki w tworzenie miejscpracy w Europie. W komunikacie zatytuowanym Wsppraca na rzecz przyszoci

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/plhttps://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_industries_-_economic_analysishttps://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_industries_-_economic_analysishttps://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0665:FIN:en:PDF

Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2019 2www.europarl.europa.eu/factsheets/pl

turystyki europejskiej (COM(2001)0665) Komisja Europejska zaproponowaa ramydziaania oraz rodki suce stymulowaniu europejskiego przemysu turystycznego.Rezolucja Rady z 21 maja 2002 r. w sprawie przyszoci turystyki bya zgodnaze stanowiskiem Komisji i daa nowy impuls do wsppracy midzy podmiotamipublicznymi i prywatnymi europejskiego przemysu turystycznego na rzecz uczynieniaEuropy gwnym celem podry turystycznych.Na tej podstawie Komisja zrealizowaa nastpnie szereg rodkw. Kilka przykadwbezporednich skutkw tej strategii to: rachunki satelitarne turystyki dla kadego pastwa czonkowskiego, ktrych

ostatecznym celem jest zaprezentowanie pierwszego europejskiego rachunkusatelitarnego;

uruchomienie portalu promujcego Europ jako cel podry turystycznych;

Europejskie Forum Turystyki odbywajce si od 2002 r. (17. forum w 2018 r. odbyosi w Wiedniu w Austrii, a jego tematem byo Designing Tourism for Quality of Lifeand Value Added [Modelowanie turystyki wok jakoci ycia i wartoci dodanej]).

W latach 2001-2018 Komisja opublikowaa kilka komunikatw, w tym najnowszyw 2014 r., w sprawie wytycznych politycznych dotyczcych rozwoju sektora turystyki. (COM(2007)0621) z 19 padziernika 2007 r. zatytuowany Agenda dla

zrwnowaonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej, w ktrym przedstawionoopcj zrwnowaonego rozwoju jako sposobu na zapewnienie dugoterminowejkonkurencyjnoci turystyki i zapowiedziano trzyletnie dziaania przygotowawcze.

(COM(2010)0352) z 30 czerwca 2010 r. zatytuowany Europa najpopularniejszykierunek turystyczny na wiecie nowe ramy polityczne dla europejskiegosektora turystycznego, w ktrym zawarto analiz czynnikw sprzyjajcychkonkurencyjnoci turystyki europejskiej i przeszkd utrudniajcych jejzrwnowaony rozwj.

(COM(2012)0649) z 7 listopada 2012 r. zatytuowany Wdroenie i rozwjwsplnej polityki wizowej w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego w UE,w ktrym wyraono zamiar zwikszenia napywu turystw z pastw trzecich dzikiwprowadzeniu wsplnej polityki wizowej.

(COM(2014)0086) z 20 lutego 2014 r. zatytuowany Europejska strategia na rzeczwzrostu gospodarczego i zatrudnienia w turystyce przybrzenej i morskiej, ktryma na celu propagowanie zrwnowaonego rozwoju i konkurencyjnoci turystykimorskiej i nadmorskiej.

B. rodki specjalne1. W interesie turystw-podrnych i/lub urlopowiczwPrzedsiwzito rodki uatwiajce przekraczanie granic, a take chronice zdrowiei bezpieczestwo oraz mienie podrnych. Do rodkw tych nale zalecenie Rady86/666/EWG w sprawie bezpieczestwa poarowego w hotelach, dyrektywa 2008/122/WE w sprawie umw timeshare i dyrektywa (UE) 2015/2302 w sprawie imprezturystycznych i powizanych usug turystycznych. Przyjto ponadto rozporzdzeniadotyczce praw pasaerw we wszystkich rodkach transportu (zob. 2.2.3). Kolejnym

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/plhttps://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0665:FIN:en:PDFhttp://www.visiteurope.com/Home?lang=fr-CAhttp://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0621http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:PL:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:PL:NOThttp://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0352http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:PL:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:PL:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:PL:NOThttp://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0649http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:PL:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:PL:NOThttps://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0086:FIN:PL:PDFhttps://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0086:FIN:PL:PDFhttp://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_2.2.3.pdf

Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2019 3www.europarl.europa.eu/factsheets/pl

przykadem zwizku pomidzy turystyk a innymi dziedzinami, w ktrych Unia posiadakompetencje, jest dyrektywa 2006/7/WE z 15 lutego 2006 r. dotyczca zarzdzaniajakoci wody w kpieliskach i uchylajca dyrektyw 76/160/EWG ze skutkiem od31 grudnia 2014 r., przyjta w interesie grup docelowych lub podmiotw traktowanychpriorytetowo.Na wniosek Parlamentu Komisja podja kilka inicjatyw w postaci piciu programwprzygotowawczych dotyczcych aktualnych zagadnie istotnych dla turystykieuropejskiej.Na przykad inicjatywa Eden skupia si na promowaniu modelowych orodkwturystycznych w Europie oraz orodkw wschodzcych lub jeszcze mao znanych,ktre dziaaj z poszanowaniem zasad zrwnowaonego rozwoju. Finansowaniedziaania przygotowawczego zakoczono w 2011 r., ale Komisja przeduya wdraanieinicjatywy w ramach programu na rzecz konkurencyjnoci przedsibiorstw oraz MP(COSME).Inicjatywa majca na celu propagowanie turystyki spoecznej, Calypso, skupiasi na turystyce dla seniorw, nieuprzywilejowanej modziey, rodzin ubogichi osb o ograniczonej sprawnoci ruchowej. Jej celem jest umoliwienie jaknajwikszej liczbie osb wyjazdu na wakacje, a jednoczenie przeciwdziaanienierwnomiernemu rozoeniu ruchu turystycznego w cigu roku. Dziki inicjatywiemoliwe byo wspfinansowanie kilku ponadnarodowych partnerstw ukierunkowanychna wspprac i mechanizmy wymiany w dziedzinie turystyki spoecznej. Wrd innychdziaa, ktre wspara UE, znalazo si utworzenie platformy e-Calypso, ktra czypoda i popyt na spoeczne i integracyjne wakacje turystyczne.Inicjatywa Zrwnowaona turystyka, obejmujca Europejski Szlak elaznej Kurtyny,czyli tzw. Green Belt (trasa o dugoci 6800 km od wybrzea Morza Barentsa poMorze Czarne), ma na celu wspieranie przeksztacenia linii dawnej elaznej kurtynyw transgraniczny szlak rowerowo-pieszy. Aby zapozna si z ocen tras EuroVelo sieci 14 dugich szlakw rowerowych zarzdzanej przez Europejsk FederacjRowerzystw zobacz aktualizacj (2012 r.) badania Parlamentu Europejskiegodotyczcego europejskich sieci szlakw rowerowych.UE wspfinansuje te projekty transgraniczne w dziedzinie turystyki zrwnowaonej,ktrych celem jest zrnicowanie europejskiej oferty turystycznej. Na przykadw ramach Programu na rzecz konkurencyjnoci przedsibiorstw oraz maych i rednichprzedsibiorstw (COSME) opublikowano niedawno (19 lipca 2018 r.) zaproszenie doskadania ofert w celu wsparcia rozwoju i promowania transnarodowych tematycznychproduktw turystycznych, wykorzystujcych synergi midzy turystyk a sektoremkultury i sektorem kreatywnym. W ramach programu COSME rozpoczto szereg innychinicjatyw. Obejmuj one: wspieranie konkurencyjnego i zrwnowaonego wzrostu w sektorze turystyki

(2017);

promowanie i rozwj produktw i usug w sektorze sportu i odnowy biologicznejoraz wspieranie europejskiego dziedzictwa kulturowego i przemysowego (2015);

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/plhttps://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden_en?field_newsroom_topics_tid=234

Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2019 4www.europarl.europa.eu/factsheets/pl

uatwianie ponadgranicznych przepyww turystycznych w UE osb starszychi modych poza sezonem i w okresie o rednim nateniu ruchu turystycznego(2014) oraz

maksymalizacj synergii midzy turystyk, bran kulturaln i kreatywn (2014).

2. W interesie sektora turystyki i