Turystyka wodna w Wielkopolsce

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Turystyka wodna w Wielkopolsce

Text of Turystyka wodna w Wielkopolsce

 • Turystyka wodnaw Wielkopolsce

 • Wielkopolska

  Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

  www.wielkopolska.travelwww.turystyka-kulturowa-wlkp.pl

  ZDJCIA NA OKADKACH:ARCH. ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ LESZNO-REGIONARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLSZTYNIEARCH. UNII GOSPODARCZEJ REGIONU REMSKIEGO, AUTOR M. DZIUBAARCH. URZDU MIASTA I GMINY W MIDZYCHODZIEANDRZEJ KALENIEWICZ

  Ob szar29.826 km2 tj. 9,5 % te ry to rium Pol ski.

  Lud noOko o 3 mln 400 tys. tj. 8,7 % lud no ci kra ju.

  Sto li caSto li c wo je wdz twa jest mia sto Po zna li cz -ce oko o 600 ty si cy miesz ka cw. Sta no wiono cen trum go spo dar cze, han dlo we, na uko -we, kul tu ral ne i tu ry stycz ne za chod niej Pol ski.Port lot ni czy a wi ca pe ni funk cj lot ni skakra jo we go i mi dzy na ro do we go.

  Wik sze mia staGnie zno, Ka lisz, Ko nin, Lesz no, Ostrw Wiel ko pol ski, Pi a.

  Po o e nieWo je wdz two wiel ko pol skie le y w za chod niejcz ci Pol ski, w do rze czu rze ki War ta, na gw -nym eu ro pej skim szla ku wschd -za chd, w rod -ko wej cz ci Ni zi ny Wiel ko pol sko -Ku jaw skiej.Wo je wdz two ma bar dzo do bre po cze nia ko -mu ni ka cyj ne z Eu ro p i wia tem. Tu taj prze bie ga j dro gi z Ber li na przez Po zna,Ko nin i War sza w do Mo skwy oraz z Pra gi przezWro caw, Lesz no i Po zna na p noc Eu ro py.ISBN 978-83-61454-84-7

 • Wiel ko pol ska za pra sza mi o ni kw tu ry sty -ki wod nej. Mo na od na le tu taj czy steje zio ra i pla e, e glow ne ka na y i rze ki,gwar ne orod ki i ci che przy sta nie. Z przy ja znych wia -trw oraz roz le gych to ni ko rzy sta j e gla rze, a tak eama to rzy sur fin gu. Go cin ne szla ki ka ja ko we nio sw drow cw ku pik nej przy ro dzie oraz po mni kom hi -sto rii. Ryb ne o wi ska spe nia j ma rze nia wd ka rzy.Wy tchnie nie od tru dw w drw ki ofe ru j licz neorod ki wy po czyn ko we, go spo dar stwa agro tu ry stycz -ne i sta ni ce wod ne. Ka dy, kto lu bi wy po czy neknad wo d znaj du je w Wiel ko pol sce co od po wied nie -go dla sie bie. Nie bra ku je prze strze ni rw nie dla mo -to ro wod nia kw, a War ta i No te po pro wa dz ich kudro gom wod nym Eu ro py. To sze ro ko otwar te wro tado kra iny tu ry stycz nych przy gd.

  Turystyka wodna w Wielkopolsce | 1

  FOT. ARCH. ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ LESZNO-REGION

  FOT.

  A. K

  ALE

  NIE

  WIC

  Z

  Turystyka wodnaw Wielkopolsce

 • 2 | T u r y s t y k a w o d n a w W i e l k o p o l s c e

  Drogi wodne Wielkiej Ptli Wielkopolski

  Wakacje na wodzie, romantyczna podr barkmotorow lub jachtem?Czemu nie. Szlak turystyczny Wielka Ptla Wielkopolskito doskonaa okazja do takich wdrwek. Liczy cznie 687,9 km.Mona tu pywatygodniami, odwiedzajckadego dnia inne miejsca,dzielc przyjemny pobytna wodzie pomidzyzwiedzanie starych miasti przyrodniczych uroczysk.Mona wybiera z Ptli krtsze trasy oraz rozliczne wodniackie i krajoznawcze atrakcje.

  Szlak prze bie ga przez te re ny wo je wdztw: wiel ko pol skie go (356,5 km),lu bu skie go i ku jaw sko -po mor skie go. Ca a tra sa,, P tli jest do stp na dla jed no stek o za nu rze niu do 60 cm,

  sze ro ko ci do 4 m i du go ci do 20 m. Wik sze jed nost ki py wa j je dy niena dol nej War cie i No te ci oraz od cin ku Ko nin Krusz wi ca.

  Szlak obej mu je rze k War t na od cin ku Ko nin San tok (338,5 km).Da lej, przez 48,8 ki lo me tro wy od ci nek py n cej swo bod nie No te ci, po -pro wa dzi do uj cia Dra wy. Stam td wie dzie przez 139,9 km i 16 luz,wspi na j cych si na wo do dzia po mi dzy No te ci i Brd do Ka na uGr no -No tec kie go (25 km). Na ko niec zno wu No te ci a do Go -pa i stam td Ka na em le si skim do Ko ni na (to ostat ni w tak na kre -lo nej mar szru cie frag ment P tli 62, l km). Je e li za o y my so bie 14dni efek tyw nej e glu gi (w do wol nym kie run ku) to co dzien nie cze ka nasoko o 48 km a twej i pik nej w drw ki. Na zwie dza nie za byt kw oraz

  FOT. A.KALEN

  IEWICZ

 • na grzy bo bra nie lub w drw ki w bo rach Pusz czy No tec kiej lub nad -war cia skich par kach kra jo bra zo wych war to prze zna czy dal szych sie demdni. Na to miast cie ka wi wia ta ka ja ka rze, na pe ne opy ni cie,, P tli, po -win ni za re zer wo wa co naj mniej 28 dni.

  W drw k wod n roz po cz mo na w ka dym do god nym miej scu,sli pu jc o dzie w jed nej z war cia skich ma rin lub przy sta ni, np. w L dzie,re mie lub w Pyz drach, w no tec kich por tach w Czarn ko wie i Draw skual bo w przy sta niach nad je zio ra mi po mi dzy War t a Go pem.

  Wszel kie in for ma cje o do stp no ci szla ku: sta nach wd, pa ra me trach luz i go dzi nach ich otwar cia na bie co ak tu ali zo wa ne s na stro nie in ter ne to wej:www.rzgw.po znan.pl

  DOGODNE MIEJSCA DO CUMOWANIA NA NOTECI: Nako przy Nadzorze Wodnym w km 42,0, brzeg prawy;Ujcie koo mostu w km 105,8, brzeg lewy;Czarnkw przysta w km 132,1, brzeg lewy;Wiele na dolnym stanowisku luzy w km 161,5, brzeg lewy;Drawsko przysta w km 174,2, brzeg lewy.

  WIKSZE MIEJSCA DO CUMOWANIA NA KANALEWARTA-GOPO:Kruszwica przysta jachtowa na Gople;lesin pomost Orodka Sportu i Rekreacji;lesin nadbrzee obok promenady miejskiej przy przesmyku

  do Jeziora Mikorzyskiego;Mikorzyn przysta Marina (woda, prd na kei,

  adowanie akumulatorw, sanitariaty, slipowanie);Konin-Ptnw przysta Jacht Klubu Glaspo (woda,

  sanitariaty, slipowanie, restauracja, noclegi, wypoyczalniajachtw motorowych i skuterw wodnych).

  MIEJSCA DO CUMOWANIA NA WARCIE: Konin przy nabrzeu betonowym w km 402,88 Warty, brzeglewy;Sawsk przysta w km 392,2 Warty, brzeg lewy;Ld marina w km 370,32 Warty brzeg prawy

  (prd na kei, woda, adowanie akumulatorw, sanitariaty,slipowanie, zimowanie dek, wypoyczalnia kajakw,catering);

  Pyzdry w km 352,0, brzeg prawy;Pozna w basenie byego portu w km 242,0, brzeg lewy;Mciszewo w km 220,0, brzeg prawy;Obrzycko przy nabrzeu betonowym w km 183,4, brzeg lewy; Skwierzyna przy nabrzeu-promenadzie miejskiej

  w km 91,8, brzeg lewy.Santok w km 225,6 na prawym brzegu znajduje si bardzo

  wygodna przysta.

  T u r y s t y k a w o d n a w W i e l k o p o l s c e | 3

  FOT. GRZEGORZ WJCIK

  FOT. GRZEGORZ WJCIK

 • 4 | T u r y s t y k a w o d n a w W i e l k o p o l s c e

  Sporty motorowodne monauprawia na wszystkichrzekach i akwenach, przezktre przebiega szlakWielkiej Ptli z wyjtkiemoznakowanych obszarwchronionych. Najwiksze przestrzenie dla motorowodniakwdostpne s na zbiornikuretencyjnym Jeziorsko(4200 ha). Mona tamrozpdzi si na nartachwodnych, wznie si naspadochronie za motorwkczy popywa skuterem.Podobne usugi rekreacyjnewiadcz wiksze orodkisportw wodnych m.in. w Chodziey, Trzciance,Ptnowie , lesinie . 98

  7

  Je zio ro Grzy mi saw skie (pow. 184 ha) po o o ne jest na po u -dnie od re mu w w skiej i g bo kiej ryn nie, du giej na 7,5 km, o mak -sy mal nej sze ro ko ci 500 m. Ksztat je zio ra oraz znacz na red nia g bo -ko, two rz ko rzyst ne wa run ki do or ga ni zo wa nia za wo dw mo to ro wod -nych, w tym mi strzostw Eu ro py i wia ta. Do god na przy sta znaj du je sim.in. w Orod ku Wod nym Je zio ra ny rem skie go Orod ka Spor tu i Re -kre acji.

  Je zio ro Sarcz (zwa ne tak e Miej skim lub Trzcia nec kim, pow. 55,6ha) le y na te re nie Trzcian ki. Du go je zio ra 2000 m, mak sy mal na sze -ro ko 360 m, red nia g bo ko ok. 3,7 m. Mo to ro wod nia cy mo g tupy wa bez spe cjal nych ogra ni cze. Miej sce do sli po wa nia obok Klu buSpor tw Mo to ro wych i Mo to ro wod nych, ul Par ko wa 11 (www. ksm. trz.pl). Na je zio rze roz gry wa ne s za wo dy w spor tach mo to ro wod nych, mo -na te re kre acyj nie po py wa na nar tach wod nych. Co ro ku, w lip cu,w Trzcian ce or ga ni zo wa ny jest Pik nik Wod ny.

  Je zio ro Cho dzie skie (zwa ne Miej skim, pow. 117 ha, r. g. 3,7 m)le y na te re nie Cho dzie y. Jest je zio rem prze py wo wym (rze ka Bo lem ka).To miej sce wie lu ogl no pol skich i mi dzy na ro do wych za wo dw mo to -ro wod nych. Po roz le gym, nie mal owal nym akwe nie (ok. 1,7 x 0,9 km)mo to rw ka mi mo na py wa tyl ko w go dzi nach 10 18. Cho dzie skiOSiR (obok miej sce do sli po wa nia) ofe ru je prze jad ki sku te rem, ba na -nem i na nar tach wod nych.

  Je zio ro Bni skie (pow. 226 ha, ok. 4,5 0,7 km, g. maks. 8,5m) ryn no we je zio ro prze py wo we (rze ka Ka mion ka) po o o neok. 25 km na po u dnio wy wschd od Po zna nia po mi dzy Kr ni kiema ro d Wlkp. Atrak cyj ne miej sca wy po czyn ku i przy sta nie: Bnin, Pru -si no wo, Ba e je wo.

  3

  1

  2

  4

  DLA MOTOROWODNIAKW SZCZEGLNIE GOCINNE S:

  1

  49

  7

  8

  6

  23

  5

  FOT. ARCH UNII GOSPODARCZEJ REGIONU

  REMSKI

  EGO /

  M.DZ

  IUBA

  Turystyka i sporty motorowodne

 • Je zio ro Nie pru szew skie (pow. 242 ha, maks. g. ok. 5 m) jest ty -po wym je zio rem ryn no wym. Le y oko o 25 km na za chd od Po zna -nia. Ma nie spe na 5 km du go ci, a je go sze ro ko nie prze kra cza 700 m.Mo to rw ki i sku te ry wod ne mo g py wa je dy nie w gra ni cach ad mi ni -stra cyj nych gmi ny Buk w wy zna czo nych dniach ty go dnia i go dzi nach.W Nie pru sze wie (obok pla y) mo na wy po y czy sku ter wod ny.

  Je zio ro Kr nic kie (82 ha, g. 6 m) po o o ne ok. 20 km na p noc -ny -wschd od Po zna nia w atrak cyj nym kra jo znaw czo i kra jo bra zo wo te -re nie. S sia du je z kil ko ma du y mi je zio ra mi zlew ni kr nic ko -za nie my -skiej. Przy sta dla mo to r wek w Kr ni ku, obok OSiR-u.

  6

  5

  T u r y s t y k a w o d n a w W i e l k o p o l s c e | 5

  Na jeziorach: chodzieskim, Bniskim, Niepruszewskim,uytkowanie odzi motorowodnych jest czciowoograniczone do ws