Typisch Obimex Special Okt 2012

 • View
  225

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Typisch Obimex Special Okt 2012

Text of Typisch Obimex Special Okt 2012

 • TypischObimexi n format i ekrant voor droge en nat te afbouw jaargang 7 > SPeC iaL jaardag PLafond & wand 20 1 2

  13 PartnerprogrammaPartners maken 1000 sushi hapjes en versieren cupcakes

  4 Rockfon/RockwoolSteenwol: een onuitputtelijke en 100% her te gebruiken grondstof

  14 Chicago MetallicDuurzame plafondoplossingen uit het boekje

  3 LedenvergaderingNieuwe normen op Arbo-gebied

  10 Knauf AMF Nieuw: twee plafondplaten en een profielsysteem

  De NOA heeft dit jaar gekozen

  voor een ander concept, vertelt

  Frans van Dijk, secretaris van de

  hoofdsector Plafond- en wand-

  montage van de NOA. Hij is ook

  dit jaar weer verantwoordelijk

  voor de organisatie van de vlek-

  keloos verlopende jaardag. Veel

  bedrijven hebben het zwaar

  en daar houden wij tijdens de

  jaardag rekening mee. Er is een

  enqute onder onze leden ge-

  houden. Hierbij is naar voren

  gekomen dat een overweldi-

  gende meerderheid van 98% de

  voorkeur geeft aan een jaardag

  zonder feestavond. Dit jaar sluit

  de beurs om 20.00 uur, waarna

  de bezoekers op het plein van de

  workshops ter afsluiting in plaats

  van een feestavond een kopje

  koffie en een drankje krijgen.

  Ons kent ons

  Op een dag als deze is het vooral

  ons kent ons. De jaardag is tra-

  ditiegetrouw een drukbezochte

  bijeenkomst. Conform deze tra-

  ditie is de jaardag begonnen met

  de jaarvergadering. Daarna volgt

  op de beursvloer de traditionele

  contact- en informatiebeurs, ht

  ontmoetingsplatform voor de af-

  bouwsector. Dit is een unieke

  gelegenheid waarbij heel veel

  spelers in de afbouwmarkt elkaar

  in een relaxte en ongedwongen

  sfeer kunnen ontmoeten: fabri-

  kanten, leveranciers, afbouw-

  bedrijven en gebruikers komen

  hier gemakkelijk met elkaar in

  contact. Het is prettig druk, ter-

  wijl de partners er nog niet eens

  bij zijn.

  De jaardag mag zich, zoals gebrui-

  kelijk, in een aanzienlijke belang-

  stelling verheugen. Er zijn circa

  500 mensen naar Hart van Hol-

  land in Nijkerk gekomen. Van Dijk:

  Er zijn net zoveel standhouders

  als 2 jaar geleden: 40. De indeling

  in de 2 zalen is wel aangepast.

  De podia in beide zalen zijn ver-

  wijderd en er is dus meer ruimte

  gecreerd, de standhouders staan

  dit jaar in een halve cirkel langs

  de wanden na opgesteld. Iedere

  stand staat op een goede plaats.

  Per zaal is dan ook snel te zien

  welk bedrijf waar staat.

  Aan de partners van de deelne-

  mers is ook dit jaar weer gedacht.

  Zij kunnen deelnemen aan de

  workshops sushi en cupcakes ma-

  ken voordat ze zich bij hun part-

  ners op de beursvloer voegen. Wij

  vinden het belangrijk om ook de

  partners bij de jaardag te betrek-

  ken. In veel kleinere bedrijven

  werken vrouwen vaak actief mee.

  Het sociale aspect van deze bij-

  eenkomst vinden wij belangrijk:

  de partners kunnen hier collegas

  ontmoeten. Veel dames stellen

  het op prijs dat we ook aan hen

  denken.

  Terwijl de jaardag nog in volle

  gang is, kijkt Van Dijk al vooruit

  naar volgend jaar. Ook dan wil-

  len we weer een jaardag organi-

  seren voor en met bedrijven uit

  onze branche. Dit is tenslotte een

  unieke gelegenheid voor onze

  leden om de onderlinge banden

  aan te halen en te versterken.

  Inl.: NOA

  Tel. 0318 52 72 90

  www.noa.nl

  De jaardag Plafond en Wand 2012 vindt dit jaar weer als vanouds

  plaats, met n belangrijk verschil. De bijeenkomst krijgt dit jaar

  een sober jasje: er is met instemming van de leden geen feestavond

  georganiseerd.

  Typisch Obimex ook op internet:

  www.typischobimex.nl

  Jaardag plafond en Wand: bescheiden bijeenkomst zonder feestavond

  special jaardag plafOnd & Wand 2012

 • TypischObimex < 2 > special jaardag plafOnd & Wand 2012

  De Led made easy verlichtingsar-

  maturen van E-Light Almelo BV we-

  ten zich op allerlei vlakken positief

  te onderscheiden van traditionele

  armaturen. Zo is er bij de armatu-

  ren veel aandacht besteed aan het

  design, de techniek en aan instal-

  latiegemak.

  Met een minimum aan gereed-

  schap, dat zelfs deels wordt meege-

  leverd, zijn in een mum van tijd de

  armaturen eenvoudig te monteren.

  aansprekend design

  Het aansprekende design van de

  led armaturen van E-light Almelo

  spreekt iedere architect en op-

  drachtgever aan. Het Nederlandse

  ontwerp waarborgt de kwaliteit en

  de lange levensduur van de verlich-

  tingsarmaturen.

  Dat professionals de led armaturen

  bijzonder waarderen is reeds be-

  wezen. Zo hebben de armaturen

  uit de Flow 2 series de prestigieuze

  iF-design award in de wacht ge-

  sleept.

  Ook aan de opvallende verpakking

  is veel zorg en aandacht besteed.

  Zo is het armatuur zichtbaar door

  het transparante venster. Daarnaast

  staat alle belangrijke informatie op

  de verpakking vermeld, zoals licht-

  opbrengst, levensduur en instal-

  latieadvies. Om het helemaal easy

  te maken zijn vrijwel alle armaturen

  uit voorraad leverbaar.

  In de vernieuwde showroom van

  E-Light Almelo zijn de verschil-

  lende armaturen te zien. Daar-

  naast is uitgebreide documentatie

  beschikbaar.

  Meer informatie over de mogelijk-

  heden is te vinden op de website.

  Inl.: E-Light Almelo BV

  Tel. 0546 82 57 25

  www.e-light.nl

  De led technologie heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot

  een niet meer weg te denken bron van duurzame verlichting. Ar-

  maturen met energiezuinige led lichtbronnen zijn vanwege hun

  lange levensduur en besparingsmogelijkheden dan ook op steeds

  meer plaatsen te vinden.

  e-ligHT

  Alpina & Alpina OP, sterker met zijn 2 !

  De nieuwe generatie plafonds

  AlpinAop

  PX12

  02 05/20

  12

  Duurzaam...en altijd eenluisterend oor

  SOLIDE...GEZOND...

  Alpina w = 0.70(H) Alpina OP w = 0.90

  Meer informatie? Nederland : (+31) 076 52 30 200www.armstrong.nl/plafonds

  ARMSxxx_AP_190x270_NL.indd 1 25/05/12 11:18

  e-light almelo BVwww.e-light.nl

  twentelaan 19 7609 re almelot 0546 825725post@e-light.nl

  LED made easy

  Chameleon series

  Flow series

  advertentie_e-light_typischobimex(x2).indd 1 08-10-12 11:49

  Led made easy

  Typisch Obimex is een uitgave van:

  Obimex B.V.Twentepoort-West 397609 RD Almelo

  Telefoon: 0546 45 55 13Telefax: 0546 45 56 08

  E-mail: verkoop@typischobimex.nlInternet:www.typischobimex.nl

  Contactpersonen:Harry BouwhuisVincent Timpers

  Redactie:Carola Laterveer, 053 - 434 15 21claterveer@hotmail.com

  Vormgeving:Studio DWF, Enschede

  Drukwerk & realisatie:DWF Publishing,www.dwfpublishing.nl

  Hoewel deze krant Typisch Obimex door Obimex B.V. met zorg is samengesteld kan zij ter zake de inhoud van de daar in opgenomen stukken (druk- en zetfouten daaronder begrepen) geen enkele aan-sprakelijkheid aanvaarden.

  cOlOfOn

 • special jaardag plafOnd & Wand 2012 < 3 > TypischObimex

  Traditiegetrouw blikt de NOA

  tijdens de algemene ledenver-

  gadering eerst terug op het ach-

  terliggende jaar. We hebben

  onder andere iets verteld over

  onze activiteiten en de regio-

  nale bijeenkomsten die er heb-

  ben plaatsgevonden., zegt Jan

  van Strijp. Verder hebben we

  het gehad over de geldende

  richtlijnen en zijn we wat die-

  per ingegaan op zwembad-

  plafonds, een actueel onder-

  werp gezien de incidenten die

  er in zwembaden plaats hebben

  gevonden. Samen moeten we

  de technische normeringen hier-

  omtrent scherp zien te krijgen.

  Ook komen de ontwikkelingen

  op Arbo-gebied ter sprake en het

  overleg dat de NOA hierover heeft

  gevoerd met de Arbeidsinspectie.

  In dat opzicht kunnen we mel-

  den dat er nieuwe normen zullen

  volgen, geeft Van Strijp aan. Er

  zit bijvoorbeeld een verbod aan te

  komen op het horizontaal op de

  vloer leggen van gipskartonpla-

  ten, want dat is de meest kwalijke

  belasting die er is. Vanaf 1 janu-

  ari 2013 zal er eerst gewaarschuwd

  worden, maar na de bouwvak

  zullen er daadwerkelijk boetes

  volgen.

  interactie

  In het tweede gedeelte van de al-

  gemene ledenvergadering kwam

  de Arbeidsinspectie zelf ook nog

  aan het woord in de persoon van

  Leo de Jong, die een presentatie

  gaf. Hij legde uit hoe het precies

  zit met het geven van boetes, ver-

  volgt Van Strijp. Vervolgens werd

  hierover door de zzpers in de zaal

  op een constructieve manier met

  hem gediscussieerd. Verder heb-

  ben de NOA-bestuursleden Hilco

  Nijmeijer en Pieter van Herk een

  presentatie gegeven. Hilco heeft

  iets verteld over onderwijs en

  Pieter gaf aan hoe de NOA leden

  wil helpen op operationeel vlak,

  zeker in deze economisch mindere

  tijd. Van Strijp kijkt tevreden te-

  rug op de algemene ledenverga-

  dering, die een kleine twee uur

  in beslag nam. Er was een goede

  interactie tussen de sprekers en de

  toehoorders in de zaal. Al met al

  was het dan ook een geslaagde

  vergadering. Zoals ik ook tevre-

  den be