U susret promjenama...u oblasti javnih nabavki NEUM Septembar 2014. godine

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of U susret promjenama...u oblasti javnih nabavki NEUM Septembar 2014. godine

 • Slide 1
 • U susret promjenama...u oblasti javnih nabavki NEUM Septembar 2014. godine
 • Slide 2
 • Slabosti pravnog okvira Fleksibilne definicije se koriste za manipulacije; Okvirni sporazum koji ne rjeava probleme ( rezervni dijelovi, avio karte, lijekovi, hrana); Pregovaraki postupak bez objave i kada nema uporite u ZJN; Jasno definisanje bez dvosmislenosti; Okvirni sporazum koji bi rijeio problem spornih nabavki; Utvreni razlozi za primjenu pregovarakog postupka bez objave obavjetenja; 2
 • Slide 3
 • Slabosti pravnog okvira Neureenost trita, nelojalna utakmica, grupa ponuaa bez definisanja; Krut pravni okvir za sektorske ugovorne organe; Poseban reim za zakonske i prirodne monopole; Postupanje ugovornih organa u sluaju nelojalne utakmice, posebno kada imamo grupu ponuaa; Posebni alata za sektorske ugovorne organe; Posebna izuzea za zakonske i prirodne monopole 3
 • Slide 4
 • Zakon o javnim nabavkama Ugovorni organi Definicija ugovornih organa nepotpuna; Ugovorni organi iz lana 3. ZJN; Ugovorni organi koji obavljaju odreene djelatnosti, kao obveznici primjene ZJN; Ekskluzivno pravo; Ugovorni organi i sektorski ugovorni organi Potpuna definicija ugovornih organa i sektorskih ug. organa; Postupci nabavke za sektorske ugovorne organe poseban Odjeljak - Direktiva EU 17/2004; Privredni subjekti koji na temelju materijalnog propisa obavljaju djelatnost koja je monopol ; 4
 • Slide 5
 • Zakon o javnim nabavkama Izuzea od primjene ZJN Mogunost u sluajevima definisanim lanom 5. ZJN; Nepreciznost kod posebnih mjera sigurnosti, nabavke ili zakupa zgrada; U polju odbrane iroko postavljena mogunost izuzea; Izuzea prema novom Zakonu Proiruje se obim izuzea, posebno za sektorske ugovorne organe; Jasnije se definie izuzee kod meunarodnih sporazuma i ugovora, kao i kod stacioniranja vojnih trupa na teritoriji treih zemalja; Izuzea za zakonske i prirodne monopole; 5
 • Slide 6
 • Zakon o javnim nabavkama Sukob interesa prema ZJN lan 27 ZJN; Upuujua odredba prema relevantnim zakonima o sukobu interesa u BiH; Prijava AJN da je neko ponudio da da mito u ugovornom organu bez efekta u primjeni; Sukob interesa prema novom Zakonu Svaki kandidat/ponua dostavlja i posebnu pismenu izjavu koja za cilj spreavanje korupcije u predmetnoj javnoj nabavci. Ugovorni organ ne smije zakljuivati ugovore o javnoj nabavci sa privrednim subjektom, ako rukovodilac ugovornog organa ili lan upravnog ili nadzornog odbora tog ugovornog organa istovremeno: a)obavlja upravljake poslove u tom privrednom subjektu, ili b)je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava sa vie od 20%. 6
 • Slide 7
 • Zakon o javnim nabavkama Nedostaci ZJN Okvirni sporazum neprimjeren za nabavke za koje je idealan izbor; Planiranje i pravovremeno pokretanje postupka javne nabavke; Ponitavanje postupaka javne nabavke ; Stand steel period kod hitnosti, kod nabavke od privrednog subjekta u steaju ili likvidaciji Prevazilaenje uoenih nedostataka Okvirni sporazum sa idealnim rjeenjima za nabavku lijekova, hrane, rezervnih dijelova, avio karata i sl; Obaveza donoenja plana nabavki i njegova objava na web strani ugovornog organa; Nema ponitavanja ako ima i samo 1 prihvatljiva ponuda; Nema Stand steel perioda u ovim sluajevima; 7
 • Slide 8
 • Zakon o javnim nabavkama Nije predvieno ZJN Rezervirani ugovori; Izuzimanje primjene ZJN kod subvencioniranja za robe; Nabavka neprioritetnih usluga kao posebna kategorija; Kompetitivni dijalog; Objava poziva za pregovaraki bez objave na web strani ugovornog organa; Sistem kvalifikacije za sektorske ugovorne organe; Definisano novim Zakonom Rezervirani ugovori kao obaveza; Nema primjene zakona kod subvencioniranja za robe; Neprioritetne usluge po posebnom reimu; Nova procedura za sloene nabavke; Mogunost koja dokazuje da nema timanja i mogunost objave ex ante obavjetenja; Otvorenost i lake ugovaranje za sektorske djelatnosti; 8
 • Slide 9
 • Zakon o javnim nabavkama Nije predvieno ZJN Slubenik za javne nabavke; Objava ugovora i praenje njene realizacije na web strani ugovornog organa; alba se izjavljuje ugovornom organu; Raunanje rokova; Skraenje rokova; Predvino novim Zakonom Obaveza koja e s preciznije definisati podzakonskim aktom VM BiH; Praenje realizacije ugovora na transparentan nain; Rokovi se raunaju od dana upuivanja na objavu na Portalu javnih nabavki; Mogu se skratiti ako se objavi TD na Portalu ili ako je objavljen PIN 9
 • Slide 10
 • Zakon o javnim nabavkama Ostali problemi u primjeni ZJN vrsti uvez, parafiranje i numerisanje; Definisanje lotova; Nelojalna ili vjetaka konkurencija; Grupa ponuaa i podugovarai nisu detaljno definisani; Nema sankcija za nepostupanje po ZJN; Puno papirologije za dokazivanje kvalificiranosti; Novi Zakon otklanja uoene probleme Definisanje pojma ponuda, kao i uveza, numerisanja i parafiranja; Lotovi jasno definisani, kao i mogunost podjele na lotove; Nemogunost uea u grupi i samostalno u istom postupku; Prekrajne kazne i za ugovorne organe i za ponuae; Izjava za uesnike u postupku; dokazi samo za najuspjenijeg ponuaa; 10
 • Slide 11
 • Zakon o javnim nabavkama Nabavke male vrijednosti Nema obavezne objave u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda; Nema obaveze javnog otvaranja ponuda; Nema mogunosti okvirnog sporazuma nakon provedenog konkurentskog zahtjeva Prema novom Zakonu: Obavezna objava samo na Portalu javnih nabavki; Obavezno javno otvaranje ponuda; Okvirni sporazum uz obavezu zakljuivanja sporazuma sa najmanje tri ponuaa; Obaveza zakljuivanja ugovora nakon proteka roka za albu. 11
 • Slide 12
 • Obaveze ugovornog organa Obaveze utvrene ZJN Obaveza donoenja i objave plana nabavki; Zakonski osnov za izuzea obavezan element odluke; Obavezna objava realizacije ugovora i svih promjena u toku realizacije Obaveze ugovornog organa : Internim aktom urediti praenje realizacije plana nabavki; Odluka mora sadravati pozivanje na materijalni zakon kojim je definirano izuzee; Ugovorni organ obavezan aurirati realizaciju ugovora u skladu sa podzakonskim aktom koji donosi Agencija; 12
 • Slide 13
 • Obaveze ugovornog organa Obaveze utvrene ZJN Obaveza ispitivanja trita; Dostavljanje izvjetaja o nabavci; Obavezna dostava detaljnog izvjetaja za pregovaraki postupak bez objave obavjetenja po posebnom zahtjevu Agencije Obaveze ugovornog organa : Internim aktom definisati nain i dokazivanje o ispitivanju trita; Interna organizacija poslova unutar ugovornog organa; Dostava detaljnog izvjetaja sa posebnim osvrtom na obrazloenje razloga za ovu vrstu postupka; 13
 • Slide 14
 • Obaveze ugovornog organa Obaveze utvrene ZJN Direktni sporazum prema modelu koji priprema Agencija; Cijena tenderske dokumentacije, ako nije besplatna; Voenje tehnikog dijaloga; Obaveze ugovornog organa : Interni akt definie primjenu direktnog sporazuma i ogranienja; Utvrditi realnu cijenu tenderske dokumentacije kako ne bi bila podnesena prekrajna prijava ; Definisati internim aktom kada e voditi tehniki dijalog; 14
 • Slide 15
 • Ostale aktivnosti u oblasti javnih nabavki Zavrena priprema 9 podzakonskih akata koji proizilaze iz Prijedloga zakona; Razvoj elektronske aukcije, kao alata, kao i dalji razvoj faze e- tenderinga, softwera za elektronske nabavke; Zajednika obuka uposlenih u Agenciji, Uredu za razmatranje albi i sudija Suda BiH; Obuka za trenere i obaveza trenera da integriu odredbe Zakona i podzakonskih akata u materijale za obuku, koji su pripremljeni od strane SIGMA i Regionalnog projekta ToT u materijale za obuku u BiH, i koji e biti obavezni za sve predavae; Implementacija IPA projekta u toku, i to: u dijelu obuka, kao i podrke izradi podzakonskih akata; 15
 • Slide 16
 • Ostale aktivnosti u oblasti javnih nabavki Izrada softwera za Portal javnih nabavki, u dijelu objave obavjetenja u zavrnoj fazi; testiranje softwera od strane Agencije poet e poetkom oktobra 2014. godine; Podrka GIZ-a za razvoj elektronskih alata do zavrne faze izrade softwera za e-nabavke (e-aukcija, e-tendering,); Razvijanje sistema obuavanja slubenika za javne nabavke, u saradnji sa internim i eksternim revizijama; Saradnja sa Agencijom za prevenciju i spreavanje korupcije u BiH, u cilju borbe protiv korupcije u javnim nabavkama; Projekat priprema prirunike za uvoenje antikoruptivnih mjera u postupke javnih nabavki, za praktinu primjenu postupaka javnih nabavki sa modelima TD za neke karakteristine predmete nabavki. 16
 • Slide 17
 • Hvala na panji!!! inita Foo Agencija za javne nabavke 17