Uchwyty pewag HXW

 • View
  222

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uchwyty do podnoszenia pewag winner HXW

Transcript

 • Instrukcja obsugi PL Uchwyt do bezpiecznego podnoszenia pewag HXW/HSXW, HXW-V, DHW, HSKW, NMHW

  E Owners Manual pewag safety lifting clamp HXW / HSXW, HXW-V, DHW, HSKW, NMHW

  FMode demploi

  Pinces de levage de scurit pewag HXW / HSXW, HXW-V, DHW, HSKW, NMHW

  pewag veiligheids-hijsklem HXW / HSXW, HXW-V, DHW, HSKW, NMHW

 • Przed zastosowaniem produktu prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji obsugi. W przypadku pyta prosz zwrci si do dostawcy. Instrukcja obsugi suy przez cay okres uytkowania produktu, stanowic stae rdo informacji. Dzikujemy za wszelkie wskazwki i uwagi dotyczce udoskonalenia treci niniejszej instrukcji. Ze wzgldu na cigy proces bada i rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i / lub zmiany cech zewntrznych osprztu do podnoszenia.

  Please read the safety instructions of this owners manual carefully before using the safety lifting clamp. In case of any doubts, please refer to your dealer. Our manuals are intended to be a reference source throughout the lifetime of your product. We appreciate any suggestions, and/or comments regarding this manual. Due to continuing research and development activities, product specifications are subject to change without notice.

  Lisez attentivement ce mode demploi avant dutiliser la pince. En cas de doute: demandez conseil votre fournisseur. Nos modes demploi ont pour but de servir de rfrence durant la dure de vie de votre produit. Nous apprcions les suggestions et/ou les remarques concernant ce mode demploi. En raison des activits continues de recherche et de dveloppement, les spcifications techniques et lapparence des pinces peuvent tre changs sans avis pralable.

  Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, nog voordat u de hijsklem gebruikt. Bij twijfel raadpleeg uw leverancier! Deze gebruikershandleiding is bedoeld als referentiebron gedurende de levenscyclus van uw product. Commentaar en op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze handleiding wordt op prijs gesteld. In verband met voortdurende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, kunnen technische specificaties en/of uiterlijke kenmerken van de hijsklemmen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

  PL

  E

  F

  NL

 • Instrukcja obsugi uchwytu do bezpiecznego podnoszenia HXW/HSXW, HXW-V, DHW, HSKW, NMHW firmy pewag Spis treci

  1. Informacje oglne Dzikujemy, e zdecydowali si Pastwo na zakup jednego z naszych wysokiej jakoci produktw. pewag austria GmbH posiada certyfikat ISO 9001 i w oparciu o wieloletnie dowiadczenie gwarantuje optymaln jako i bezpieczestwo. Uchwyty do podnoszenia firmy pewag s produkowane z wysokiej jakoci stali i speniaj wymagania wszystkich norm oraz samego produktu, m.in.: europejskiej normy EN 13155, australijskiej normy 4991, amerykaskiej normy ASME B30.20-2010 oraz dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

  2. Opis funkcji Uchwyty do podnoszenia HXW, HSXW, HXW-V, DHW, HSKW i NMHW su wycznie do poziomego transportu arkuszy blachy stalowej i ich pakietw i skadaj si z obudowy, szczki i koka. Szczka suy jednoczenie jako ucho none i zapewnia w czasie transportu bezpieczne mocowanie elementu. Uchwyty do podnoszenia HSKW podobnie jak HXW/HSXW su wycznie do podnoszenia i transportu w pozycji pionowej arkuszy blachy stalowej i ich pakietw. Uchwyt do podnoszenia HSKW skada si z regulowanej na wysoko obudowy i szczki. Szczka suy jednoczenie jako ucho none i spenia tak sam funkcj jak opisany powyej uchwyt HXW/HSXW.

  3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem HXW, HSXW, HXW-V, DHW Uchwyty do podnoszenia HXW, HSXW, HXW-V & NMHW firmy pewag s specjalnie zaprojektowanymi urzdzeniami chwytajcymi, sucymi wycznie do podnoszenia i transportu w poziomie nie wyginajcych si arkuszy blachy stalowej/stalowych konstrukcji o rwnomiernie paskim punkcie mocowania. Uchwyty te naley zawsze stosowa parami. Uchwyt suy wycznie do podnoszenia i transportu w poziomie arkuszy blachy stalowej.

  3

  PL

  1. Informacje oglne 3

  2. Opis funkcji 3

  3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 3

  4. Przepisy bezpieczestwa 4

  5. Podnoszenie 5

  6. Konserwacja/Przegld 5

  7. Demonta/Monta 5

  - HXW, HSXW, HXW-V, DHW - HSKW - NMHW 8. Kontrola 6

  9. Usuwanie 6

  10. Rozwizywanie problemw lista kontrolna 6

  11. Gwarancja 6

  12. Warunki i postanowienia 7

  13. Kontrola bezpieczestwa 7

  14. Harmonogram kontroli 7

 • DHW Uchwyty do podnoszenia DHW firmy pewag s specjalnie zaprojektowanymi urzdzeniami chwytajcymi, sucymi wycznie do podnoszenia i transportu w poziomie wyginajcych si i ksztatowanych arkuszy blachy stalowej o rwnomiernie paskim punkcie mocowania. Uchwyty do podnoszenia DHW naley zawsze stosowa parami.

  HSKW Uchwyty do bezpiecznego podnoszenia HSKW firmy pewag su rwnie wycznie do transportu w poziomie arkuszy blachy stalowej i ich pakietw o rwnomiernie paskim punkcie mocowania. Uchwyty HSKW mona stosowa parami lub po kilka sztuk z uyciem trawersy. Uchwyty do bezpiecznego podnoszenia HSKW mona stosowa rwnie w pozycji pionowej pod trawers. W jednej operacji mona podnie jeden lub kilka arkuszy, pod warunkiem, e si nie wyginaj. Stosujc kilka uchwytw naley zwrci uwag, aby wszystkie uchyty byy obcione rwnomiernie.

  4. Przepisy bezpieczestwa Prosz zawsze pamita o bezpieczestwie swoim i osb trzecich! Przed zastosowaniem produktu prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji obsugi W celu zapewnienia bezpieczestwa wasnego i naszych produktw uchwyt powinien by co najmniej raz w roku skontrolowany, przetestowany, a w razie potrzeby naprawiony przez pewag austria GmbH lub inny autoryzowany zakad specjalistyczny. Patrz te rozdzia 8 Kontrola. W celu uzyskania dalszych informacji prosz zwrci si do pewag austria GmbH.

  Unikanie sytuacji niebezpiecznych dla ycia Nie stosowa uchwytw, ktre nie zostay sprawdzone lub dla ktrych upyn termin kontroli. Bezwarunkowo zachowa bezpieczny odstp! Zabronione jest przebywanie pod wiszcym ciarem. Nie stosowa uszkodzonych uchwytw. Naley niezwocznie zleci wymian uszkodzonych uchwytw przez pewag austria GmbH lub inny autoryzowany

  zakad specjalistyczny. Uchwyty s przeznaczone (o ile nie podano inaczej) wycznie do transportu pojedynczych arkuszy blach, a nie

  ich pakietw (z wyjtkiem HSKW). Nie transportowa arkuszy blach stalowych ciszych ni maksymalne dopuszczalne obcienie robocze (WLL),

  podane na uchwycie, certyfikacie i w tabeli. Nie transportowa arkuszy blach stalowych grubszych lub cieszych ni rozstaw szczk (patrz dane na uchwycie,

  certyfikacie i w tabeli). Przy jednoczesnym stosowaniu kilku uchwytw w ukadzie szeregowym zachowa odpowiedni dugo pasw

  lub acuchw. Kt pomidzy nimi nie moe przekroczy 60. Przy jednoczesnym stosowaniu kilku uchwytw w ukadzie rwnolegym zastosowa trawers i odpowiednio

  dugie pasy lub acuchy tak, aby ucha none uchwytw nie byy obcione siami bocznymi. Punkt mocowania dobra tak, aby uchwyt nie by umieszczony w czci stokowej podnoszonej belki. Usun w punkcie mocowania uchwytu wszelkie zabrudzenia, jak smary, korozj, zgorzelin walcownicz itp. Mocujc uchwyt zwrci uwag na optymaln rwnowag adunku. Dopuszczalna twardo powierzchni arkusza blachy nie

  moe przekracza 37 HrC (345 Hb, 1166 N/mm2), z wyjtkiem NMHW.

  Wszystkie uchwyty s przeznaczone do stosowania wycznie w normalnej temperaturze otoczenia.

  max. max. 15 15

  100%

  Ostrzeenie Naley unika bocznego obcienia szczki. Swobodny spadek lub niekontrolowany ruch wahadowy

  haka moe spowodowa uszkodzenie uchwytu. W takim przypadku uchwyt naley sprawdzi przed kolejnym uyciem pod ktem ewentualnego uszkodzenia.

  Uchwyty do podnoszenia nie s przeznaczone do tworzenia staych pocze.

  Uchwyt naley raz w miesicu podda konserwacji (patrz rozdzia 6 Konserwacja/Przegld).

  Wszelkie zmiany dokonane na uchwycie (np. spawanie, szlifowanie itp.) mog naruszy funkcjonalno i bezpieczestwo produktu. W takim przypadku gwarancja traci wano i producent nie przejmuje odpowiedzialnoci.

  Naley stosowa wycznie oryginalne czci zamienne i akcesoria firmy pewag.

  Pozostae wskazwki dotyczce bezpieczestwa uytkowania uchwytw do podnoszenia HXW, HSXW, DHW i HSKW Obcienie boczne uchwytw nie moe przekroczy 15 (patrz rysunek powyej). Obliczenia dla uchwytw byy wykonywane przy zaoeniu kta nachylenia 60.

  4

  PL

 • Przy wikszych ktach nachylenia naley zredukowa maksymalne dopuszczalne obcienie robocze (WLL) wedug powyszego rysunku. W przypadku zawiesia z obwizaniem maksymalny kt nachylenia wynosi 60, a maksymalne dopuszczalne obcienie robocze (WLL) 50% maksymalnej dopuszczalnej wartoci. Temperatura eksploatacji uchwytw standardowych wynosi od -40C do +100C. Uchwyty NMHW mog by eksploatowane w temperaturze od -40C do +50C.

  5. Podnoszenie Stosujc uchwyt nie wolno przekroczy maksymalnego dopuszczalnego udwigu (WWL); patrz dane na uchwycie. Mocowanie uchwytu do podnoszenia na mechanizmie dwigowym:

  - bezporednio na haku z blokad bezpieczestwa, - za pomoc ogniwa spinajcego lub szekli acuchowej, - za pomoc pasa lub acucha, ewentualnie w poczeniu z ogniwem spinajcym lub szekl acuchow.

  Naley pamita, aby cay osprzt do podnoszenia by skontrolowany i odpowiedni do wielkoci podnoszonego ciaru. Wybierajc ogniwa czce i blokady naley pamita, aby uchwyt mg si swobodnie porusza w haku.

  Sprawdzi uchwyt pod ktem widocznych uszkodze. Sprawdzi szczk pod ktem atwego otwierania i zamykania. Sprawdzi zby krzywki pod ktem zabrudzenia. W razie potrzeby oczyci szczotk drucian. Usun w punkcie mocowania wszelkie zabrudzenia, jak smary, zgorzelin walcownicz itp. Otworzy uchwyt. Arkusz blachy wsun cakowicie w rozwarci