Uchwyty pewag PHW

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uchwyty do podnoszenia pewag winner PHW

Transcript

 • PL Uchwyt hakowy do bezpiecznego podnoszenia rur pewag PHW

  E Owners Manualpewag safety pipe hook PHW

  F Mode demploiCrochet pour tuyau de scurit pewag PHW

  N pewag veiligheids-buizen haken PHW

 • Przed zastosowaniem produktu prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji obsugi. W przypadku pyta prosz zwrci si do dostawcy. Instrukcja obsugi suy przez cay okres uytkowania produktu, stanowic stae rdo informacji. Dzikujemy za wszelkie wskazwki i uwagi dotyczce udoskonalenia treci niniejszej instrukcji. Ze wzgldu na cigy proces bada i rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i / lub zmiany cech zewntrznych osprztu do podnoszenia.

  Please read the safety instructions of this owners manual carefully before using the safety pipe hook. In case of any doubts, please refer to your dealer. Our manuals are intended to be a reference source throughout the lifetime of your product. We appreciate any suggestions, and/or comments regarding this manual. Due to continuing research and development activities, product specifications are subject to change without notice.

  Lisez attentivement ce mode demploi avant dutiliser la pince. En cas de doute: demandez conseil votre fournisseur. Nos modes demploi ont pour but de servir de rfrence durant la dure de vie de votre produit. Nous apprcions les suggestions et/ou les remarques concernant ce mode demploi. En raison desactivits continues de recherche et de dveloppement, les spcifications techniques et lapparence des pinces peuvent tre changs sans avis pralable.

  Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, nog voordat u de hijsklem gebruikt. Bij twijfel raadpleeg uw leverancier! Deze gebruikershandleiding is bedoeld als referentiebron gedurende de levenscyclus van uw product. Commentaar en op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze handleiding wordt op prijs gesteld. In verband met voortdurende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, kunnen technische specificaties en/of uiterlijke kenmerken van de hijsklemmen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

  PL

  E

  F

  N

 • Instrukcja obsugi uchwytu hakowego do bezpiecznego podnoszenia rur PHW firmy pewag Spis treci

  1. Informacje oglne Przed zastosowaniem uchwytu do rur PHW-(HD) prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji obsugi. W przypadku wtpliwoci prosz skontaktowa si z dostawc. Dzikujemy, e zdecydowali si Pastwo na zakup jednego z naszych wysokiej jakoci produktw. pewag austria GmbH posiada certyfikat ISO 9001 i w oparciu o wieloletnie dowiadczenie gwarantuje optymaln jako i bezpieczestwo. Uchwyty do podnoszenia firmy pewag s produkowane z wysokiej jakoci stali i speniaj wymagania wszystkich norm oraz samego produktu, m.in.: europejskiej normy EN 13155, australijskiej normy 4991, amerykaskiej normy ASME B30.20-2010 oraz dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

  2. Dopuszczalne zastosowanie Powierzchnia nona i wsporcza uchwytu hakowego PHW(-HD) firmy pewag jest pokryta bardzo wytrzymaym na cieranie tworzywem sztucznym. Nakadk z tworzywa mona atwo wymienia. Uchwyty hakowe PHW(-HD) firmy pewag s przeznaczone wycznie do podnoszenia i transportu rur w pozycji poziomej. Uchwyty hakowe PHW(-HD) firmy pewag mona stosowa jedynie w parach cznie z zawiesiem dwucignowym lub elementem wywaajcym. Uchwyty hakowe PHW(-HD) firmy pewag s niewielkie i lekkie w stosunku do swojej wysokiej nonoci.

  3. Sposb uycia Sprawdzi, czy dopuszczalne maksymalne obcienie robocze (WLL) uchwytu hakowego PHW(-HD) jest odpowiednie do planowanego obcienia. Na podstawie poniszej tabeli wyboru uchwytu hakowego naley okreli grubo podnoszonego elementu oraz maksymalny rozstaw szczk uchwytu. Do podnoszenia rur naley zawsze stosowa zawiesie dwucignowe lub element wywaajcy. Nigdy nie stosowa dwch dwigw. Na kady z kocw rur nasun w caoci uchwyt hakowy PHW(-HD) firmy pewag a do koca rozwarcia szczk. Rozpocz podnoszenie elementu jednoczenie na obu uchwytach. Rwnie jednoczenie naley odoy podnoszony element na mocne podoe. Teraz mona zdj uchwyty hakowe. Po zakoczeniu operacji uchwyty hakowe PHW(-HD) mona eksploatowa w kolejnych zadaniach lub zmagazynowa.

  3

  PL

  1. Informacje oglne 3 2. Dopuszczalne zastosowanie 3 3. Sposb uycia 3 4. Przepisy bezpieczestwa 4 5. Podnoszenie 5 6. Konserwacja/Przegld 5 7. Demonta/Monta 5 8. Kontrola 6 9. Usuwanie 6 10. Rozwizywanie problemw lista kontrolna 6 11. Gwarancja 6 12. Warunki i postanowienia 7 13. Kontrola bezpieczestwa 7 14. Harmonogram kontroli 7

 • 4. Przepisy bezpieczestwa Prosz zawsze pamita o bezpieczestwie swoim i osb znajdujcych si w pobliu! Przed zastosowaniem nowego uchwytu hakowego PHW(-HD) prosimy o staranne przeczytanie poniszych przepisw bezpieczestw! Dla Pastwa wasnego bezpieczestwa oraz zachowania prawa do roszcze z tytuu odpowiedzialnoci za produkt uchwyt hakowy musi co najmniej raz (1x) w roku zosta sprawdzony, przetestowany i jeeli zachodzi taka konieczno poddany przegldowi przez pewag austria GmbH lub inny autoryzowany zakad specjalistyczny. Patrz te rozdzia 8 Kontrola. Nie wolno dokonywa adnych zmian w konstrukcji uchwytw hakowych (np. spawanie, szlifowanie itp.). W celu uzyskania dalszych informacji prosz zwrci si do pewag austria GmbH.

  Temperatura Uchwyt hakowy PHW firmy pewag mona stosowa w temperaturze od -40C (-40F) do +50C (122F). Dla uchwytu hakowego HD firmy pewag temperatura ta mieci si w zakresie od -30C (-22F) do + 80C (176F). W celu ustalenia moliwoci zastosowania uchwytu hakowego w innych temperaturach prosz skontaktowa si ze swoim dostawc.

  Obcienia Uchwyty hakowe PHW(-HD) firmy pewag s przeznaczone wycznie do podnoszenia i transportu rur w pozycji poziomej. Naley pamita, aby nie przekroczy maksymalnego dopuszczalnego udwigu (WWL).

  Rys. Tabela wyboru uchwytu hakowego

  Unikanie sytuacji niebezpiecznych dla ycia W celu uniknicia sytuacji niebezpiecznych dla ycia na stanowisku pracy naley przestrzega nastpujcych wytycznych: Nie pracowa z uchwytem, ktry nie podlega kontroli. W trakcie podnoszenia zachowa bezpieczny odstp i nigdy nie przebywa pod wiszcym ciarem. Nigdy nie stosowa uszkodzonych uchwytw; uszkodzony uchwyt naley odda do kontroli do pewag austria

  GmbH lub innego autoryzowanego zakadu specjalistycznego. W przypadku wtpliwoci prosz zwrci si do swojego dostawcy.

  Podnoszony element naley sprawdzi pod ktem wad i pkni. Pod ktem wad, pkni i odksztace naley rwnie sprawdzi uchwyt hakowy i rozstaw szczk. Nie podnosi elementw ciszych ni maksymalne dopuszczalne obcienie robocze (WLL), podane na

  uchwycie i certyfikacie. Nie podnosi elementw grubszych lub cieszych ni rozstaw szczk, podany na uchwycie i certyfikacie. Uchwyty hakowe PHW(-HD) firmy pewag mona stosowa jedynie w parach cznie z zawiesiem dwucignowym

  lub elementem wywaajcym. W punkcie mocowania uchwytu na podnoszonym elemencie naley usun wszelkie zanieczyszczenia, smary,

  olej, brud i rdz. Uchwyty hakowe s przeznaczone wycznie do stosowania w normalnych warunkach otoczenia.

  Ostrzeenie Swobodny spadek lub niekontrolowany ruch wahadowy zawiesia lub elementu wywaajcego moe spowodowa

  uszkodzenie uchwytu hakowego. W takim przypadku przed dalszym uytkowaniem uchwyt naley sprawdzi pod ktem dziaania.

  Uchwyty hakowe PHW(-HD) nie s przeznaczone do tworzenia staych pocze. Uchwyt hakowy naley raz w miesicu podda zapobiegawczej konserwacji (patrz rozdzia 6 Konserwacja). Nie wolno dokonywa adnych zmian w konstrukcji uchwytw hakowych (np. spawanie, szlifowanie itp.). Zmiany

  takie mog naruszy funkcjonalno i bezpieczestwo uchwytu. W przypadku samodzielnie dokonanych zmian ustaje odpowiedzialno za produkt oraz wygasa gwarancja.

  4

  PL

 • Z tego powodu naley stosowa rwnie wycznie oryginalne czci zamienne firmy pewag. Niefachowe uytkowanie uchwytu hakowego i/lub niedotrzymanie wszystkich wskazwek i ostrzee zawartych

  w niniejszej instrukcji obsugi moe stanowi ryzyko dla zdrowia uytkownika i/lub osb znajdujcych si w pobliu.

  5. Podnoszenie Naley sprawdzi, czy maksymalne dopuszczalne obcienie robocze (WLL) oraz rozwarcie szczk uchwytu

  odpowiadaj podnoszonemu ciarowi. Zamocowa hak na instalacji dwigowej:

  - za pomoc pasa lub acucha, ewentualnie w poczeniu z ogniwem spinajcym lub szekl acuchow. Naley pamita, aby cay osprzt do podnoszenia by skontrolowany i odpowiedni do wielkoci podnoszonego

  ciaru. Wybierajc ogniwa czce i blokady naley pamita, aby uchwyt hakowy mg si swobodnie porusza w zawiesiu.

  Sprawdzi uchwyt pod ktem widocznych uszkodze. Naley sprawdzi nakdki z tworzywa sztucznego pod ktem zuycia i uszkodze (nakadki musz by wolne od

  zabrudze, suche i nieuszkodzone). Naley sprawdzi ram i rozwarcie uchwytu pod ktem uszkodze, zadrapa lub odksztace (co moe

  wskazywa na przecienia). Podnoszon rur naley oczyci w miejscu przyoenia uchwytu ze smaru i zanieczyszcze. Uchwyt hakowy nasun w caoci na rur, zwracajc uwag na to, aby by tak zamocowany, eby ciar

  zachowa rwnowag rwnie w czasie operacji podnoszenia. Powoli i spokojnie rozpocz podnoszenie elementu, pozwalajc na zadziaanie siy. Przed odpiciem uchwytu naley sprawdzi, czy adunek zosta stabilnie odoony.

  6. Konserwacja/Przegld Dla zapewnienia optymalnego bezpieczestwa uchwyt hakowy naley kompletnie sprawdzi co najmniej raz w miesicu. Nie uywa uchwytu, jeeli: jest popkany lub odksztacony, nakadka z tworzywa sztucznego jest uszkodzona lub zanieczyszczona. Jeeli wystpuje jedna z wyej wymienionych usterek, patrz rozdzia 7 i 8.

  7. Demonta/Monta Wybijakiem zawleczek wybi koki z obudowy uchwytu od strony haka (dla modeli PHW: 1,5 do 8 ton). Wybijakiem zawleczek wbi koki z obu stron haka na tyle w tworzywo sztuczne, aby ich koce sigay bocznej

  pyty uchwytu hakowego (dla modeli PHW: 10 do 20 ton). Odkrci wszystkie nakrtki i usu